Văn bản khác 43/KH-UBND

Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 43/KH-UBND 2013 thực hiện Chỉ thị nâng cao chất lượng Hội Luật gia Việt Nam Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-UBND

Thái Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp, các ngành, địa phương và các cấp Hội Luật gia (sau đây gọi chung là Hội), hội viên nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội;

- Tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức đối với công tác của Hội;

- Tiếp tục củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động Hội, thu hút đông đảo hội viên tham gia, phát huy vị trí, vai trò của Hội trong việc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý góp phần vào việc tổ chức thi hành pháp luật và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. Yêu cầu:

- Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị phải kịp thời, sâu rộng và nghiêm túc;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động sáng tạo của các cấp Hội và hội viên.

II/ NỘI DUNG

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt

- Hội Luật gia tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị và các văn bản khác cho cán bộ chủ chốt của tỉnh Hội, lãnh đạo Hội các huyện, thành phố, lãnh đạo các chi Hội và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- Chi Hội Luật gia thuộc các sở, ban, ngành; Hội Luật gia huyện, thành phố; Hội Luật gia xã, phường, thị trấn lựa chọn các hình thức phù hợp để nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung của Chỉ thị cho cán bộ, công chức, viên chức và các hội viên của Hội;

- Các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, như: Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố....

Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2013.

2. Công tác củng cố kiện toàn, phát triển tổ chức Hội

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh việc phát triển hội viên, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn chủ động lựa chọn, bố trí các luật gia có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình và có đủ điều kiện làm lãnh đạo các huyện Hội, chi Hội; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ và hội viên;

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Hội Luật gia tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đôn đốc, chỉ đạo các huyện Hội, chi Hội hoàn thành việc Đại hội hết nhiệm kỳ và bố trí đủ biên chế cán bộ thường trực cho các huyện Hội, thành Hội.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

3. Các biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động Hội

Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội phát huy hơn nữa vai trò và khả năng các hoạt động sau đây:

- Tham gia thẩm định, đóng góp ý kiến việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương, nghiên cứu các đề tài khoa học pháp lý của cơ quan, đơn vị; tham gia các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tội phạm;

- Tham gia hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động giám sát việc thi hành pháp luật, phản biện xã hội, hòa giải ở cơ sở, tư vấn, hướng dẫn pháp luật, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp pháp lý;

- Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của Hội; xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Đảng và Nhà nước;

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn một số chức danh tư pháp, hội thẩm nhân dân và các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật;

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Đảm bảo hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động cho Hội Luật gia

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quan tâm tạo điều kiện bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, cho các cấp Hội tổ chức triển khai các hoạt động của Hội, để Hội Luật gia phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp đề xuất và thực hiện các biện pháp để phát huy vai trò của Hội Luật tỉnh trong các hoạt động xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, giải quyết tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật; tạo điều kiện để Hội tham gia tích cực trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và các hoạt động khác được giao;

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn Hội Luật gia tỉnh trong việc bố trí biên chế, cán bộ chuyên trách làm công tác Hội; nghiên cứu, hướng dẫn việc thành lập, kiện toàn tổ chức và việc thống nhất thực hiện Điều lệ chung của Hội Luật gia Việt Nam phù hợp với tính chất là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp và Hội đặc thù theo quy định của pháp luật;

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có biện pháp cụ thể để đảm bảo, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trụ sở, phương tiện hoạt động và tạo các điều kiện thuận lợi khác cho Hội Luật gia các cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

4. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, tạo điều kiện để Hội Luật gia tham gia nghiên cứu, thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học pháp lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội;

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn, tạo điều kiện để Hội Luật gia tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật theo quy định của pháp luật;

6. Thanh tra tỉnh đề xuất và thực hiện các biện pháp để phát huy năng lực của các cấp Hội Luật gia trong việc tham gia vào các hoạt động tư vấn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật;

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Nhận Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phản ánh về Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Trung ương Hội Luật gia Việt Nam;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể thuộc tỉnh;
- Hội Luật gia tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, TH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu43/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2013
Ngày hiệu lực30/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 43/KH-UBND 2013 thực hiện Chỉ thị nâng cao chất lượng Hội Luật gia Việt Nam Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 43/KH-UBND 2013 thực hiện Chỉ thị nâng cao chất lượng Hội Luật gia Việt Nam Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu43/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành30/07/2013
        Ngày hiệu lực30/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 43/KH-UBND 2013 thực hiện Chỉ thị nâng cao chất lượng Hội Luật gia Việt Nam Thái Bình

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 43/KH-UBND 2013 thực hiện Chỉ thị nâng cao chất lượng Hội Luật gia Việt Nam Thái Bình

             • 30/07/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/07/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực