Văn bản khác 43/KH-UBND

Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Kế hoạch 43/KH-UBND 2018 giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ; NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HOẶC CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH, NGƯỜI MỚI RA TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, THANH THIẾU NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT, LANG THANG CƠ NHỠ GIAI ĐOẠN 2018 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg , ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021 (sau đây gọi tắt là Đề án), UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội dung, ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của công tác tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ; nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động thực hiện Đề án.

2. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, nhằm hạn chế tình trạng tái phạm tội, vi phạm pháp luật, đồng thời nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tái hòa nhập cộng đồng, góp phần xóa bỏ định kiến, phân biệt đối xử, kỳ thị đối với các nhóm đối tượng của Đề án.

3. Bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

4. Xác định rõ nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các cấp; đảm bảo việc triển khai thực hiện Đề án được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức, quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và toàn thể nhân dân biết, thực hiện nghiêm chỉnh nội dung của Đề án. Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng để quần chúng nhân dân, nhất là nhóm đối tượng được quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn, thanh thiếu niên, người lang thang cơ nhỡ biết, thực hiện.

2. Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng; lựa chọn nội dung và hình thức, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng nhóm đối tượng nhằm trang bị những kiến thức pháp luật cần thiết và nâng cao ý thức chấp hành cho các đối tượng của Đề án.

3. Tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục pháp luật đối với các đối tượng của Đề án; trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp. Gắn việc thực hiện Đề án với các hoạt động, các chương trình liên quan và các đề án khác về phổ biến, giáo dục pháp luật để đảm bảo sự thống nhất, tiết kiệm và đạt hiệu quả.

4. Hoàn thiện hệ thống văn bản có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi Đề án. Căn cứ tình hình, kết quả công tác, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn, chủ động đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi Đề án.

5. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm, hướng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, đặc biệt các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn cần tăng cường các biện pháp quản lý, phổ biến giáo dục pháp luật đối với nhóm đối tượng là người đang chấp hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng để hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đối với nhóm đối tượng này đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao hơn.

6. Kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền pháp luật có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật; chuẩn hóa, biên soạn tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm đối tượng.

7. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, giúp đỡ các đối tượng của Đề án.

8. Định kỳ tổ chức sơ kết để kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Đề án, góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Đề án trong phạm vi toàn tỉnh.

- Nghiên cứu, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đề xuất các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phổ biến, giáo dục, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ giải quyết việc làm cho các đối tượng thuộc phạm vi của Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng quy chế phối hợp để tăng cường sự phối hợp tham gia của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong phổ biến, giáo dục, pháp luật cho các đối tượng của Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu xây dựng tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá, xây dựng, lựa chọn vấn đề, địa bàn trọng tâm, trọng điểm cần ưu tiên thực hiện nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo bước đột phá, đạt hiệu quả cao.

- Xây dựng mô hình điểm về phổ biến, giáo dục, pháp luật cho các đối tượng thuộc phạm vi của Đề án. Tổ chức đánh giá các mô hình và tổ chức triển khai, nhân rộng những mô hình mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức giám sát, đánh giá tác động của Đề án đến chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối với đối tượng nói chung và công tác phổ biến giáo dục, pháp luật nói riêng, từ đó đề xuất các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, điều chỉnh để Đề án đạt mục tiêu đề ra.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố điều phối việc lồng ghép, gắn các hoạt động triển khai thực hiện Đề án này với các chương trình, đề án khác có phạm vi đối tượng tương đồng nhau, hiện đang được triển khai trên địa bàn.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan, Công an huyện, thành phố thực hiện các giải pháp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính tại xã, phường, thị trấn, người được hoãn chấp hành hình phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng và các đối tượng khác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Đề xuất Bộ Công an, UBND tỉnh tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Công an tỉnh.

- Đề xuất Bộ Công an, UBND tỉnh đảm bảo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc thực hiện Đề án theo nhiệm vụ được phân công.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Căn cứ Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi nhiệm vụ được phân công.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc thực hiện Đề án theo nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức tư vấn, học nghề và việc làm, thực hiện đào tạo và giải quyết việc làm cho các nhóm đối tượng của Đề án và thực hiện lồng ghép trong việc triển khai các chương trình, dự án, đề án thuộc ngành quản lý.

3. Sở Tư pháp

- Tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu Đề án đã đặt ra.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, nghiên cứu, xây dựng tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng của Đề án.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng định hướng tuyên truyền và chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông các huyện, thành phố, Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời gian, thời lượng thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung, ý nghĩa, mục tiêu của việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính; người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc xóa bỏ thái độ, hành vi, định kiến, kỳ thị đối với các đối tượng của Đề án.

5. Sở Tài chính

Hướng dẫn các đơn vị thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng trong phạm vi Đề án theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể

Triển khai các nội dung của Đề án trong phạm vi tổ chức của mình, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi Đề án. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn chủ động xây dựng, đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp triển khai, nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án.

7. Đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án thông qua hoạt động chuyên môn của ngành.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công an huyện, thành phố, Phòng Lao động - Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Phòng Tư pháp các huyện và thành phố, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người chấp hành án; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính tại xã, phường, thị trấn; người được hoãn chấp hành án, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá, người mới ra tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch, chủ động bố trí kinh phí bảo đảm cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trên địa bàn quản lý.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Đề án (ban hành kèm theo Quyết định số 2045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, được gửi kèm theo trên eOffice) và nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Công an tỉnh (số liệu tính từ ngày 16/11 năm trước đến ngày 15/11 năm sau) và sơ kết, tổng kết khi có yêu cầu của UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã phân công theo nội dung Đề án.

3. Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Công an, Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CA tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Các Sở: LĐTBXH, TP, TTTT, TC;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,
- UBND các huyện, thành phố;
- C,PCVP UBND tỉnh, các phòng: KG-VX, TH, TT TH-CB;
- Lưu: VT, NC (BMB).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu43/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2018
Ngày hiệu lực02/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thủ tục Tố tụng, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 43/KH-UBND 2018 giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 43/KH-UBND 2018 giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu43/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHồ Tiến Thiệu
        Ngày ban hành02/03/2018
        Ngày hiệu lực02/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thủ tục Tố tụng, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 43/KH-UBND 2018 giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù Lạng Sơn

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 43/KH-UBND 2018 giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù Lạng Sơn

             • 02/03/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/03/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực