Văn bản khác 43/KH-UBND

Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2016 hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 43/KH-UBND khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-UBND

Thái Bình, ngày 12 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Công văn số 02/CV-BCĐ33 ngày 10/5/2016 của Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam về việc xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Giải quyết cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với con người trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Mc tiêu c thể

- 100% người tham gia kháng chiến và con cháu của họ bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin có đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước, được hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- 100% gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin đang ở nhà hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng được hỗ trợ xây mới nhà ở hoặc sửa chữa.

- 100% hộ gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

- Đến năm 2018 có 50% và đến năm 2020 có 100% người khuyết tật do nhiễm chất độc hóa học/dioxin trong độ tuổi lao động có khả năng lao động được học nghề và tạo việc làm phù hợp.

- Quản lý khám, xác nhận và điều trị những bệnh tật, dị dạng, dị tật... trên cơ thcủa con người có liên quan đến phơi nhiễm với các loại chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

- Thực hiện khám sàng lọc cho 100% thai phụ của các nạn nhân có liên quan đến chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tham gia nghiên cứu và khắc phục hậu quả chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về khắc phục hậu quả chất độc hóa học.

2. Thực hiện chính sách trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi giáo dục, y tế, thăm và tặng quà vào các dịp lễ tết... đối với người nhiễm chất độc hóa học/dioxin theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

3. Rà soát gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin đang ở nhà tạm, nhà bị hư hỏng nặng đcó kế hoạch hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

4. Thực hiện chính sách trợ giúp đối với đối tượng khuyết tật là nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin không đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công, nhưng có đủ điều kiện theo quy định của Luật Người khuyết tật được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên, trợ cấp cứu đói cho gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

5. Rà soát và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ gia đình là nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin.

6. Tổ chức dạy nghề, tạo việc làm phù hp cho người khuyết tật còn khả năng lao động.

7. Tuân thủ quy trình xác định nạn nhân nhiễm, phơi nhiễm chất độc hóa học và các tiêu chí xác định bệnh, tật, dị dạng, dị tật... do nhiễm chất độc hóa học được Nhà nước ban hành.

8. Xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra sức khỏe, bệnh tật, dị tật, dị dạng... của các nạn nhân chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

9. Tăng cường năng lực, cơ sở vật chất cho các cơ sở bảo trợ xã hội để đảm bảo việc tiếp nhận, nuôi dưỡng nạn nhân nhiễm chất độc hóa học; tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, tư vấn di truyền, chẩn đoán dị tật, dị dạng bẩm sinh trước khi sinh... cho nạn nhân nhiễm, phơi nhiễm chất độc hóa học; đào tạo và nâng cao năng lực truyền thông, tư vấn sinh sản, di truyền... cho cán bộ y tế cơ sở.

10. Xây dựng các mô hình chăm sóc nạn nhân chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam tại cộng đồng; tổ chức khám, chăm sóc sức khỏe, truyền thông và tư vấn... cho các nạn nhân chất độc hóa học ở các địa phương. Phát triển Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin từ tỉnh tới cơ sở.

11. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đóng góp, ủng hộ cho nạn nhân nhiễm chất độc hóa học về vật chất, tinh thần để cải thiện đời sống và chữa bệnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Căn cứ thực tế việc tổ chức thực hiện chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tham gia có hiệu quả việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chính sách, chế độ đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thế hệ sau của họ.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, nhằm tiếp tục thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ ưu đãi đối người tham gia kháng chiến đã được công nhận bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định.

- Chủ trì phối hp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định cho người tham gia hoạt động kháng chiến và con của họ bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin có đủ điều kiện được hưởng trợ cấp theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Tổng điều tra số lượng nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổ chức dạy nghề, từng bước hỗ trợ tạo việc làm cho người khuyết tật còn khả năng lao động.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc Sở; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con của họ; các chương trình, chính sách hỗ trợ của tổ chức trong và ngoài nước đối với người khuyết tật, đặc biệt đối với người khuyết tật là nạn nhân chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ vào ngày 20 tháng 12 hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.2. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng và phát triển các chương trình, mô hình chăm sóc, phục hồi chức năng cho nạn nhân nhiễm chất độc hóa học dựa vào cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn danh mục bệnh, tật và các tiêu chí giúp cho chẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật... có liên quan đến chất độc hóa học theo quy định của Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất khám chữa bệnh đối với người có công với cách mạng khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của tỉnh.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch chữa trị, chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh, tật, dị dạng, dị tật... cho nạn nhân chất độc hóa học; xây dựng các chương trình phát hiện sớm, tư vấn sinh sản và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hóa học.

- Thực hiện các quy trình, thủ tục giám định để khám giám định đúng đối tượng, xác định đúng bệnh, tật và đúng mức độ bệnh, tật theo quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng, chính xác.

- Phối hợp với sở, ngành có liên quan tham mưu cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách hỗ trợ chế độ bảo hiểm y tế, các hoạt động kiểm tra, khám, chăm sóc sức khỏe, truyền thông và tư vấn... cho các nạn nhân chất độc hóa học trên địa bàn tnh.

1.3. Sở Xây dựng

Là cơ quan Thường trực Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở cho các đối tượng người có công thuộc diện được hỗ trợ (trong đó có đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin).

1.4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan trin khai các chương trình nghiên cứu khoa học hướng đến người khuyết tật; sản phẩm khoa học và công nghệ hướng đến người khuyết tật và các sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật.

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có điều kiện thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về chất độc hóa học.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lồng ghép việc thực hiện nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học, dự án có hiệu quả gắn với Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh trên địa bàn tỉnh.

1.5. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối tài chính, phân bổ kinh phí, nguồn tài trợ triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn các sở, ngành, các địa phương và đơn vị liên quan sử dụng kinh phí về khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học đúng quy định.

1.6. S Kế hoch và Đầu tư:

- Lồng ghép Kế hoạch này vào các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương.

- Phối hợp với Sở Tài chính phân bổ kinh phí, điều phối ngân sách và các ngun tài trợ cho các chương trình và dự án liên quan đến Kế hoạch này.

1.7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các sở ngành liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội với việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học.

- Xây dựng chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh về khắc phục hậu quả chất độc hóa học. Trong đó, đi sâu tuyên truyền về các đin hình trong công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học và nhân thân của những người đã hy sinh, nạn nhân bị ảnh hưởng do chất độc hóa học; tuyên truyn công tác xã hội hóa khắc phục hậu quả sau chiến tranh, tôn vinh những liệt sỹ đã hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ, những người có công với công tác khc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

1.8. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra, triển khai thực hiện Kế hoạch này.

1.9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Căn cứ hồ sơ lưu trữ xác nhận giấy tờ, chứng minh cho các đối tượng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước có tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong vùng bị nhiễm chất độc hóa học.

- Chỉ đạo các Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đặc biệt là các đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến chống Mỹ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch này.

1.10. UBND huyện, thành phố

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về khắc phục hậu quả chất độc hóa học của địa phương phù hợp với Kế hoạch này và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện, thành phố.

- Lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch khắc phục hậu quả chất độc hóa học với các chương trình, đề án và kế hoạch khác có liên quan; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, hàng năm theo quy định.

- Chỉ đạo xã, phường, thị trấn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo đúng quy định; giám sát việc tổ chức thực hiện xây dựng nhà ở của các hộ gia đình, cá nhân người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và xã hội:

+ Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ ra quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng đối với các đi tượng khuyết tật là nạn nhân bị nhim chất độc hóa học/dioxin có đủ điều kiện theo quy định của Luật Người khuyết tật được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng.

+ Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu cho UBND huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc hóa học tại địa phương mình.

+ Hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức điều tra, thống kê gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin nói riêng và người có công với cách mạng nói chung trên địa bàn huyện cn hỗ trợ nhà ở, trình UBND huyện, thành phố phê duyệt, báo cáo UBND tỉnh làm cơ sở lập và phê duyệt kế hoạch hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

1.11. Đ nghị Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch này.

- Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ, gắn bó với các nạn nhân chất độc hóa học; tạo mọi điều kiện để họ tiếp cận và hưởng thụ chế độ chính sách của Nhà nước theo quy định; chỉ đạo các cấp Hội chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan và các địa phương tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền những chủ trương, chính sách đối với nạn nhân chất độc hóa học/dioxin; tăng cường, đa dạng hóa công tác xã hội hóa các hoạt động, huy động nhiều nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc hóa học; tham gia đấu tranh đòi quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho các nạn nhân chất độc hóa học.

1.12. Các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng

Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng tham gia vào các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin.

2. Cơ chế tài chính

- Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo các nguồn lực cần thiết, vận động sự tham gia đóng góp của cộng đồng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thu hút sự tham gia của các cá nhân, tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội trong và ngoài nước tham gia thực hiện Kế hoạch này.

- Việc phân bổ kinh phí cho Kế hoạch được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các sở, ban ngành căn cứ vào nhiệm vụ được giao có trách nhiệm lập dự án, nhiệm vụ, đề tài kèm dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020. Các sở, ngành, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ vào ngày 10 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TNMT;
- B LĐTBXH;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu:
VT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Ca

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu43/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2016
Ngày hiệu lực12/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 43/KH-UBND khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 43/KH-UBND khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ Thái Bình 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu43/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Ca
        Ngày ban hành12/07/2016
        Ngày hiệu lực12/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 43/KH-UBND khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ Thái Bình 2016

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 43/KH-UBND khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ Thái Bình 2016

         • 12/07/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/07/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực