Văn bản khác 432/KH-UBND

Kế hoạch 432/KH-UBND năm 2017 tăng cường công tác quản lý điểm đến hoạt động lưu trú du lịch, hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Kế hoạch 432/KH-UBND 2017 quản lý điểm đến hoạt động lưu trú du lịch lữ hành du lịch Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 432/KH-UBND

Nghệ An, ngày 17 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN, HOẠT ĐỘNG LƯU TRÚ DU LỊCH, HOẠT ĐỘNG LỮ HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; triển khai các Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Kế hoạch số 3552/KH-BVHTTDL ngày 07/9/2016 về nâng cao chất lượng dịch vụ trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam; Kế hoạch s1036/KH-BVHTTDL ngày 15/3/2017 về tăng cường công tác quản lý điểm đến du lịch; Kế hoạch số 1037/KH-BVHTTDL ngày 15/3/2017 về tăng cưng công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý điểm đến hoạt động lưu trú du lịch, hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh du lịch trên đa bàn; nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch; xây dựng văn hóa, đạo đức kinh doanh, đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch minh bạch, hiệu quả.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và các hiệp hội nghề trong khai thác, quản lý điểm đến và dịch vụ du lịch.

2. Yêu cầu

Huy động, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành và toàn xã hội tham gia phát triển du lịch.

- Tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng dịch vụ tại các khu, điểm du lịch, trong các cơ sở lưu trú du lịch, các hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

II. NHIỆM VỤ

1. Về công tác tuyên truyền

- Ph biến sâu rộng, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, vận động nhân dân tự giác, ứng xử văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cam kết không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý điểm đến, trong hoạt động lưu trú du lịch, hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch; Bộ hình ảnh hóa văn minh du lịch nhằm xây dựng thương hiệu và hình ảnh du lịch Nghệ An chất lượng, an toàn và thân thiện.

- Cung cấp thông tin và công khai trên website của tnh, của ngành các địa điểm dịch vụ du lịch đạt chuẩn, tin cậy và khuyến cáo khách du lịch không đến các địa điểm thiếu văn minh, vi phạm quy định hiện hành.

2. Tổ chức ký cam kết

- Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ phục vụ khách du lịch tại các khu điểm du lịch với khẩu hiệu thể hiện tiêu chí cht lượng; “Sạch sẽ; hấp dẫn bn sắc thân thiện, tại các cơ sở lưu trú du lịch, các đơn vị lữ hành đảm bảo "chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng" và hướng dẫn viên du lịch đảm bo “Chuyên nghiệp, thân thiện, yêu nghề".

- Tổ chức cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, hướng dẫn viên du lịch cam kết kinh doanh và hành nghề đúng pháp luật, kinh doanh du lịch có văn hoá, cạnh tranh lành mạnh... từ đó góp phần tạo môi trường du lịch văn minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch và góp phần nâng cao chất lượng điểm đến du lịch Nghệ An.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và phối hợp liên ngành

Chđộng phối hợp với các cơ quan chức năng như công an, quản lý xuất nhập cảnh, biên phòng, thuế... để tổ chức các đoàn thanh tra liên ngành thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động du lịch, kinh doanh dịch vụ tại các điểm đến du lịch khu, điểm du lịch, kinh doanh lưu trú, lữ hành và hướng dẫn viên

4. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng nghề cho cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ tại các điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Tổ chức các hội thi nghiệp vụ nghề nhằm tạo các diễn đàn để cán bộ, nhân viên trong ngành có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng và kỹ năng nghề.

5. T chức biểu dương, khen thưởng

Tổ chức các hoạt động biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch. Hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật cht và tinh thần cho người lao động.

III. PHÂN CÔNG THC HIỆN

1. Sở Du lịch

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai các nội dung kế hoạch nhm phát huy vai trò qun lý nhà nước đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền và người dân về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của du lịch đối với sự phát triển kinh tế địa phương; vai trò và trách nhiệm của các ngành, các cấp và cộng đồng đối với công tác quản lý điểm đến, hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch. Chủ trì phối hợp phổ biến, tuyên truyền nội dung Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch và Bộ hình ảnh hóa văn minh du lịch.

- Chủ trì tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật tại các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch; kiên quyết xử lí nghiêm các hành vi vi phạm.

- Tổ chức cho các doanh nghiệp lưu trú, lữ hành, hướng dẫn viên du lịch ký cam kết kinh doanh và hành nghề đúng pháp luật, kinh doanh du lịch có văn hoá cạnh tranh lành mạnh... từ đó góp phần tạo môi trường du lịch văn minh, đáp ứng nhu cu ngày càng cao của khách du lịch.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các hội thi, các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp du lịch, các hộ gia đình tham gia hoạt động du lịch cộng đồng.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến chất lượng, cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng tốt và uy tín.

2. Sở Văn hóa và Thể thao: Tuyên truyền nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, nhân viên các khu, điểm du lịch do Ngành qun lý.

3. Sở Giao thông vận tải

- Tham mưu UBND tỉnh cải tạo hạ tầng và các điều kiện đón khách tại Cảng hàng không quốc tế Vinh đảm bo đáp ứng điều kiện đón các chuyến bay quốc tế.

- Chủ động trọng công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá cước vận chuyển hành khách theo quy định; kiểm tra, rà soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong suốt hành trình; kiên quyết x lý nghiêm và dừng hoạt động đối với các phương tiện vi phạm; thiết lập trật tự và nét đẹp văn hóa, văn minh trong lĩnh vực vận tải hành khách; nâng cấp, sửa chữa biển báo, biển tín hiệu, biển chỉ dẫn... trên các tuyến đường tại các các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

4. S Công Thương: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, vận chuyển tàng trữ, lưu thông hàng cấm, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ không nhãn mác; kiểm tra theo thẩm quyền việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân; thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá cả thtrường trên địa bàn.

5. Sở Tài chính: Phối hợp Sở Công thương và các ngành chức năng thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giá dịch vụ, ngăn chặn việc tăng giá dịch vụ bất hợp lý của các nhà hàng, khách sạn, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

6. S Y Tế: Chủ trì, phối hợp Sở Du lịch, các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch tuân thủ chặt chcác quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh,

7. S Lao động Thương binh và Xã hội: Tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý lao động là người nước ngoài cho các đơn vị có sử dụng lao động là người nước ngoài; trực tiếp hướng dẫn các quy định mới, các thủ tục về cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động.

8. Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Sở Du lịch xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự đối với các hội nghị, lễ hội du lịch lớn trên địa bàn Nghệ An; an toàn tính mạng, tài sản đối với khách du lịch; tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vng, quản lý chặt chẽ hoạt động của khách du lịch người nước ngoài, đặc biệt đối với một số thị trường khách trọng điểm.

Phối hợp với Sở Du lịch, UBND các huyện, thành, thị thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, các đơn vị hoạt động kinh doanh lữ hành thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho khách đến du lịch trên địa bàn Nghệ An.

9. Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan truyền thông:

- Tập trung tuyên truyền tạo hiệu ứng mạnh mẽ ủng hộ chiến dịch nâng cao chất lượng điểm đến, chất lượng các cơ sở lưu trú du lịch, chất lượng lữ hành và hướng dẫn du lịch, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch.

- Tăng cường các tin, bài phản ánh về tình hình hoạt động của các điểm đến du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, lữ hành và hướng dẫn viên trên địa bàn tỉnh; kịp thời đưa tin để biểu dương các tổ chức, cá nhân, các mô hình kinh doanh chất lượng trên địa bàn tỉnh để tạo sức lan tỏa và nhân rộng mô hình.

10. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Sở Du lịch tổ chức triển khai Kế hoạch này và lồng ghép tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về hoạt động du lịch cho các tổ chức, cá nhân liên quan.

11. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành, thị

- Chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn trên địa bàn rà soát và hướng dẫn cho các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, kinh doanh lhành và hướng dẫn viên trên địa bàn thực hiện các quy định về thủ tục công nhận khu, điểm du lịch địa phương, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành, thẻ hướng dẫn viên du lịch.

- Tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi ra các tuyến đường và các khu, điểm du lịch; có thái độ thân thiện trong giao tiếp với khách du lịch.

- Chủ động xây dựng các phương án tuần tra, túc trực nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, ảnh hưởng tới an toàn tính mạng và tài sản của khách du lịch. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị ứng phó với những tình huống có thể xảy ra vào thời gian cao điểm về khách du lịch quốc tế và nội địa.

- Chủ động phối hợp với Sở Du lịch triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch; Bộ hình ảnh hóa văn minh du lịch trên địa bàn.

- Tăng cường quy hoạch, đầu tư, nâng cấp, xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm tham quan, điểm dừng chân; rà soát, bổ sung các biển chdẫn, hướng dẫn khách du lịch tại các điểm tham quan.

12. Hiệp hội Du lịch

- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương và địa phương tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện Kế hoạch tới các thành viên, tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên về việc tuân thủ quy định của pháp luật trong kinh doanh lưu trú, lữ hành và hoạt động hướng dẫn du lịch.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưng nghiệp vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ quản lý, nhân viên lao động trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và đội ngũ hướng dẫn viên du lịch. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, qung bá giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch trong các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

- Chủ trì tham mưu thành lập Câu lạc bộ Hướng dẫn viên du lịch Nghệ An.

13. Các cơ sở đào tạo nghề du lịch trong tỉnh

- Nâng cao chất lượng đào tạo nghề du lịch. Đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng và kỹ năng nghề đạt chuẩn cho đội ngũ ging viên, đổi mới phương pháp ging dạy, đổi mới nội dung đào tạo nghề theo tiêu chuẩn ASEAN, bảo đảm gắn giữa học lý thuyết với thực hành nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.

- Khuyến khích các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, đào tạo nghề nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, ưu tiên đào tạo hướng dẫn viên sử dụng ngoại ngữ ít thông dụng để đáp ứng yêu cu phát triển du lịch.

14. Các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh l hành và hướng dẫn viên du lịch

- Nhận thức rõ yêu cầu, trách nhiệm và vai trò của mình trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật; hưởng ứng và thực hiện cam kết kinh doanh và hành nghề đúng pháp luật, kinh doanh du lịch có văn hóa, cạnh tranh lành mạnh, thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

- Có kế hoạch tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn về kỹ năng nghề, thái độ ứng xử văn minh cho người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- Nghiên cứu, khảo sát, đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới, dịch vụ chất lượng cao, đảm bảo an ninh, an toàn, giá cả hợp lý; xây dựng và duy trì thương hiệu của doanh nghiệp trong cung cấp dịch vụ du lịch.

IV. Thời gian và kinh phí thực hiện

1. Thời gian thực hiện

- Tchức triển khai kế hoạch: Từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 12/2018.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm từ nguồn ngân sách tỉnh cấp trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo quy định phân cấp ngân sách hiện hành và từ các nguồn huy động hợp pháp khác.

- Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí hoạt động của Hiệp hội, doanh nghiệp.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường quản lý điểm đến du lịch, hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng trước ngày 15/6 và hàng năm trước ngày 15/12 gửi về Sở Du lịch để tổng hợp, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch gửi về Sở Du lịch tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (để b/cáo);
-
Thường trực Tỉnh ủy (để b/cáo);
- Tổng cục Du lịch (để b/cáo);
-
Ch tịch UBND tỉnh (B/c);
-
PCT VX UBND tnh;
- Chánh VP, phó VPVX UBND tỉnh;
-
Các cơ quan, đơn vị tại mục III;
-
Lưu VT, KGVX (Huế).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Thông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 432/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu432/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2017
Ngày hiệu lực17/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 432/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 432/KH-UBND 2017 quản lý điểm đến hoạt động lưu trú du lịch lữ hành du lịch Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 432/KH-UBND 2017 quản lý điểm đến hoạt động lưu trú du lịch lữ hành du lịch Nghệ An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu432/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Minh Thông
        Ngày ban hành17/07/2017
        Ngày hiệu lực17/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 432/KH-UBND 2017 quản lý điểm đến hoạt động lưu trú du lịch lữ hành du lịch Nghệ An

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 432/KH-UBND 2017 quản lý điểm đến hoạt động lưu trú du lịch lữ hành du lịch Nghệ An

             • 17/07/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực