Văn bản khác 4324/KH-UBND

Kế hoạch 4324/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4324/KH-UBND 2018 thực hiện Quyết định 522/QĐ-TTg Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4324/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 26 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN LUỒNG HỌC SINH TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2018-2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, học sinh và phụ huynh học sinh trong toàn tỉnh; tổ chức triển khai, thực hiện Đề án để tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyn biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Quốc gia, hội nhập khu vực và Quốc tế.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án được phân công trên phạm vi toàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực để triển khai thực hiện Đề án.

2. Yêu cầu

- Tổ chức quán triệt sâu rộng mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

- Phối hợp đồng bộ, kịp thời trong việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện có kết quả việc giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; kết hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án có liên quan đến việc giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

II. NỘI DUNG

1. Mc tiêu thực hiện

a) Mục tiêu đến năm 2020:

- Phấn đấu trên 50% trường trung học cơ sở, 50 % trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương.

- Phấn đấu trên 50% trường trung học cơ sở, 50% trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Phấn đấu trên 25% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp.

- Phấn đấu trên 30% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

b) Mục tiêu đến năm 2025:

- Phấn đấu 80% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương.

- Phấn đấu 80% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Phấn đấu trên 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp.

- Phấn đấu trên 35% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

a) Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên phạm vi toàn tỉnh:

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương tăng cường giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt mục tiêu, định hướng, giải pháp, lộ trình thực hiện Đ án.

- Cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục quán triệt nội dung Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh để hiểu biết, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện Đề án.

- Các cơ quan thông tin, truyền thông phối hợp tuyên truyền chủ trương tăng cường giáo dục hướng nghiệp và công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương nhằm tạo sự đồng thuận, phát huy hiệu quả sự tham gia của xã hội.

b) Tăng cường thực hiện các hoạt động giáo dục trong nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội:

- Căn cứ các nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh về đưa nội dung giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh củng cố mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện hiệu quả giáo dục hướng nghiệp và công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp.

- Các cơ quan quản lý giáo dục tăng cường chỉ đạo đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt các hình thức tư vấn hướng nghiệp phù hợp với lứa tuổi học sinh; cung cấp kịp thời thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chính sách đối với người học các trình độ giáo dục nghề nghiệp, chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, xu hướng thị trường lao động và nhu cầu sử dụng của thị trường lao động trong việc thực hiện Đề án.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp và học sinh phổ thông sau khi tốt nghiệp vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc thực hiện Đề án.

- Xây dựng mô hình thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông tại nơi có nhiều khu công nghiệp, trong đó áp dụng phương thức hướng nghiệp có sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp.

c) Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Đề án:

- Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch tiếp tục đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực để đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án.

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, đồng thời xây dựng kế hoạch bổ sung kịp thời, đầy đủ, đảm bảo về chất lượng đáp ứng được yêu cầu triển khai thực hiện Đề án.

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp hợp lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để bảo đảm các điều kiện triển khai Đề án.

d) Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông:

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp, giáo dục STEM.

- Hỗ trợ trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề.

đ) Tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông:

- Xây dựng và khai thác hiệu quả chuyên trang về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên hệ thống thông tin quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Phân công cán bộ kiêm nhiệm quản lý, theo dõi về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh tại các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục phổ thông.

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên phạm vi toàn tỉnh.

3. L trình thực hiện

a) Giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020:

- Rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu Đề án giai đoạn 2018 - 2020.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong trường phổ thông.

- Xây dựng chuyên trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục phổ thông.

- Hỗ trợ thiết bị dạy học cho một số cơ sở giáo dục được lựa chọn thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông tại các đơn vị cấp huyện.

- Đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2018 - 2020 và triển khai giai đoạn tiếp theo.

b) Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025:

- Tiếp tục hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất tại một số cơ sở giáo dục triển khai thí điểm và tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm thực hiện giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông.

- Duy trì và hoàn thiện các hoạt động đã triển khai từ năm 2018 - 2020.

- Sơ kết giai đoạn 2018 - 2020 để đánh giá rút kinh nghiệm và tổng kết Đề án vào cuối năm 2025.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước được giao hàng năm cho các đơn vị theo phân cấp ngân sách; nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án, dự án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; nguồn thu hp pháp của các cơ sở giáo dục; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hp pháp khác.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch này; kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi toàn tỉnh theo từng năm, giai đoạn, định kỳ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh rà soát, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên đã có; đồng thời xây dựng kế hoạch bổ sung kịp thời, đầy đủ, đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Đề án.

- Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện tổ chức rà soát, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp hợp lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để bảo đảm các điều kiện triển khai thực hiện Đề án.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích học sinh đi học nghề; hỗ trợ kinh phí cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh thuộc diện chính sách và những cơ sở đào tạo học sinh sau trung học cơ sở vào học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Cung cấp thông tin về năng lực đào tạo, thông tin tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tỷ lệ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm; thông tin về nhu cầu việc làm, thị trường lao động theo định kỳ (hằng quý, 06 tháng, hằng năm).

- Phối hợp với Sở Tài chính huy động, bố trí nguồn kinh phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện Kế hoạch này;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp với ngành Giáo dục triển khai các hoạt động giáo dục hướng nghiệp phân luồng học sinh trung học.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, định kỳ báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo).

3. Sở Tài chính

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư công thực hiện Đề án theo quy định (nếu có).

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo định hướng các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan.

6. Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thông tin, tuyên truyền nội dung giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh.

7. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai, thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trong phạm vi quản lý.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong từng năm, giai đoạn, định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo).

8. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trn Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội: phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và giám sát thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đán “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQ tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Báo Cao Bằng, Đài PT - TH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
Bản ĐT
- UBND các huyện, thành phố; Bản ĐT
- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo VP, CVTH, TT thông tin; Bản ĐT
- Lưu: VT, VX (Tr 12b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Hữu Khang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4324/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4324/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2018
Ngày hiệu lực26/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4324/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4324/KH-UBND 2018 thực hiện Quyết định 522/QĐ-TTg Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4324/KH-UBND 2018 thực hiện Quyết định 522/QĐ-TTg Cao Bằng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4324/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýTrịnh Hữu Khang
        Ngày ban hành26/12/2018
        Ngày hiệu lực26/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4324/KH-UBND 2018 thực hiện Quyết định 522/QĐ-TTg Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4324/KH-UBND 2018 thực hiện Quyết định 522/QĐ-TTg Cao Bằng

           • 26/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực