Văn bản khác 434/KH-UBND

Kế hoạch 434/KH-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 434/KH-UBND 2018 phòng ngừa đấu tranh vi phạm về vũ khí vật liệu nổ Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 434/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM VỀ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO

Năm 2018, các cấp, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác quản lý của các ngành chức năng đối với các cơ sở kinh doanh, thu mua, tái chế phế liệu trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp như: hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT thông qua internet, các trang mạng xã hội, dịch vụ bưu chính và xe khách liên tỉnh đang có xu hướng gia tăng. Tại một số đơn vị, địa phương công tác triển khai, thực hiện mới chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản và chưa triển khai sâu rộng đến từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học, tổ dân phố, khu dân cư… nên kết quả thực hiện còn hạn chế, chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân

Để tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT và pháo; đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

2. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo; vận động toàn dân giao nộp và tổ chức tiếp nhận, thu gom, phân loại, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT và pháo.

3. Công tác triển khai phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thiết thực, đúng nội dung yêu cầu của kế hoạch với sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp cùng toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời đảm bảo tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả: Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về tăng cường quản lý VK, VLN, CCHT và pháo đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

2. UBND các cấp kiện toàn Ban chỉ đạo kiểm tra và vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo. Chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự, chính quyền địa phương tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT và pháo theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo, tập trung vận động nhân dân tự nguyện giao nộp các loại VK, VLN, CCHT và pháo. Chủ động tuyên truyền tới từng thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân cư bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác này.

4. Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đối với các đối tượng được phép trang bị, sử dụng và các cơ sở kinh doanh thu mua, tái chế phế liệu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

5. Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện và kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý kiên quyết đối với các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo theo quy định của pháp luật. Tổ chức điều tra, truy tố, xét xử công khai, lưu động một số vụ án điển hình nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo kiểm tra và vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo.

- Tổ chức kiểm tra công tác quản lý VK, VLN, CCHT trong Công an nhân dân và các đối tượng được phép trang bị, sử dụng VK, VLN, CCHT thuộc phạm vi quản lý. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ; hướng dẫn, chấn chỉnh đảm bảo an toàn về PCCC.

- Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT và pháo trái phép; bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

- Phối hợp các đơn vị chức năng bố trí lực lượng, phương tiện triển khai, thực hiện phương án đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tuyệt đối các điểm tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (nếu tổ chức) và các lễ hội, sự kiện tổ chức trên địa bàn tỉnh.

2. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

- Thực hiện nghiêm các quy định thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm các điều kiện về ANTT, kỹ thuật an toàn, phòng cháy, nổ khi cấp phép sử dụng VLNCN, Giấy phép vận chuyển VLNCN. Tăng cường kiểm tra việc bảo quản, sử dụng VK, VLN, CCHT ở các cơ quan, doanh nghiệp được cấp phép trong diện quản lý, các loại VK, VLN, CCHT trước đây được trang bị, nay bị hư hỏng hoặc không còn nhu cầu sử dụng có kế hoạch xử lý, tiêu hủy nhất là bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, không để xảy ra các vụ việc vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT.

- Phối hợp tổ chức, đảm bảo tuyệt đối an toàn các điểm bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (nếu tổ chức). Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh và các ban, ngành đoàn thể có liên quan, cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo; kiểm tra, thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo theo đúng quy định.

3. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến quản lý, sử dụng VLNCN. Hướng dẫn các cơ sở sử dụng VLNCN thực hiện nghiêm các quy định về vận chuyển, bảo quản, sử dụng. Tổ chức thực hiện nghiêm quy định về thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm tra khi cấp các loại Giấy phép, Giấy chứng nhận liên quan đến VLNCN; thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh... hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động VLNCN.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Công an tỉnh và lực lượng chức năng trong kiểm tra, xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng vũ khí thể thao có vi phạm.

5. Sở Tài nguyên Môi trường

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, nhất là quản lý hoạt động kinh doanh, thu mua, tái chế phế liệu theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên phối hợp Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các điểm kinh doanh, thu mua, tái chế phế liệu, yêu cầu các đơn vị này phải đầu tư đầy đủ các trang thiết bị xử lý chất thải, rác thải theo đúng quy định của pháp luật.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh

Tăng thời lượng phát sóng, mở rộng phạm vi phủ sóng trên phương tiện thông tin truyền thông các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác quản lý VK, VLN, CCHT và pháo như: Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp… góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ và chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT và pháo.

7. Sở Tài chính

Phối hợp với các đơn vị có liên quan lập, dự trù kinh phí, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra, vận động, thu hồi, tiêu hủy VK, VLN, CCHT và pháo; đồng thời, phân bổ kinh phí cho các đơn vị, địa phương khi có yêu cầu.

8. Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp

Phối hợp với Công an cùng cấp kịp thời điều tra, truy tố, xét xử lưu động các vụ án liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo nhằm phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cho tất cả các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ dân trên địa bàn ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT, bom, mìn, đạn, pháo, súng săn, kiếm, vũ khí thô sơ... nếu có, phải giao nộp cho cơ quan Quân sự, Công an hoặc UBND nơi gần nhất.

- Chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của cấp huyện tiến hành kiểm tra công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn.

- Tổ chức thành lập các điểm thu, gom VK, VLN, CCHT và pháo tại các xã, phường, thị trấn; tùy tình hình thực tế, có thể thành lập các điểm thu gom tại từng khu, thôn, xóm. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng đến quần chúng nhân dân các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo.

10. Ban Chỉ đạo vận động, giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo các cấp

- Đối với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện vận động giao nộp vũ VK, VLN, CCHT và pháo tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp dưới thực hiện các nội dung Chỉ đạo của UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Đối với Ban Chỉ đạo cấp huyện:

+ Xây dựng các văn bản triển khai, thực hiện các nội dung Chỉ đạo của cấp trên. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn trong vận động giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo.

+ UBND, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cụ thể đối với Ban Chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung Chỉ đạo của cấp tỉnh và huyện trong công tác vận động giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị đóng quân trên địa bàn, các trường học, các doanh nghiệp trong, ngoài khu công nghiệp, các cơ sở thu mua, tái chế phế liệu và toàn thể nhân dân cư trú trên địa bàn.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo kiểm tra và vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo; chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo; có kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương đảm bảo nghiêm túc và hiệu quả.

11. Các Sở, ban, ngành; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị... phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo; tập trung tuyên truyền vận động các cán bộ, hội viên, tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng và ký cam kết thực hiện nghiêm Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo, coi đây là nội dung quan trọng, thường xuyên trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện Kế hoạch từ ngày 18/11/2018 đến hết ngày 18/03/2019.

2. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị, UBND các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong thời gian thực hiện Kế hoạch, định kỳ 15 hàng thángtổng kết đợt cao điểm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 28/3/2019.

Đơn vị, địa phương nào buông lỏng công tác chỉ đạo thực hiện, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để vi phạm về quản lý VK, VLN, CCHT và pháo theo chức năng thì người đứng đầu đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Giao cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch nàytổng hợp tình hình, báo cáo kết quả theo quy định./

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Công an (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 434/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu434/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2018
Ngày hiệu lực19/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 434/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 434/KH-UBND 2018 phòng ngừa đấu tranh vi phạm về vũ khí vật liệu nổ Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 434/KH-UBND 2018 phòng ngừa đấu tranh vi phạm về vũ khí vật liệu nổ Bắc Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu434/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tử Quỳnh
        Ngày ban hành19/11/2018
        Ngày hiệu lực19/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 434/KH-UBND 2018 phòng ngừa đấu tranh vi phạm về vũ khí vật liệu nổ Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 434/KH-UBND 2018 phòng ngừa đấu tranh vi phạm về vũ khí vật liệu nổ Bắc Ninh

           • 19/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực