Văn bản khác 4347/KH-UBND

Kế hoạch 4347/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4347/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4347/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2019 - 2021”

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” (sau đây gọi là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

- Các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch phải đảm bảo đầy đủ, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tham gia xây dựng và khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước

2. Xây dựng, hoàn chỉnh Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; quản lý, khai thác, vận hành Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Nội dung hoạt động

- Về vị trí: Thiết lập vị trí của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật ở giữa giao diện thuộc Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lâm Đồng; Chuyên mục Phổ biến, giáo dục pháp luật ở giữa giao diện của Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Về nội dung: Phải bảo đảm các nội dung thông tin thành phần sau đây:

+ Tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm của địa phương: Đăng tải toàn văn bản; tài liệu họp báo, thông cáo báo chí về văn bản pháp luật; tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật; tài liệu phổ biến, giới thiệu, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ công chức, viên chức và nhân dân; các tài liệu phổ biến, giới thiệu nội dung văn bản luật, pháp lệnh khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; đề cương giới thiệu các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Hướng dẫn, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn, đối tượng quản lý.

+ Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo cáo viên pháp luật; Tuyên truyền viên pháp luật.

+ Hỏi đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến.

+ Đối thoại chính sách - pháp luật.

+ Các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trực tuyến hoặc các video tiểu phẩm, tình huống pháp luật hoặc các hình thức khác được đăng tải thuộc phạm vi trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Số liệu thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật (báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn, danh sách Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, hoạt động cụ thể...).

+ Các nội dung khác phù hợp với nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Về kỹ thuật:

+ Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục; thông tin về pháp luật, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành được cập nhật chủ động, đầy đủ, kịp thời; thực hiện chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật và trao đổi, đồng bộ dữ liệu từ Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước, cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thống nhất với chuẩn cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

+ Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục; thông tin về pháp luật, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành được cập nhật chủ động, đầy đủ và kịp thời.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

d) Trách nhiệm thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện, và Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng.

3. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh

a) Nội dung hoạt động: Xây dựng, cập nhật các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp và đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

b) Sản phẩm: Các tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật; đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; sách, cẩm nang, tờ gấp, câu chuyện pháp luật; tiểu phẩm pháp luật, video, các bài giảng điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; các tài liệu, chương trình, sản phẩm khác.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

Việc xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được thực hiện theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

5. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở

a) Nội dung hoạt động

- Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, youtube, twitter và các mạng xã hội khác...; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; xây dựng phần mềm ứng dụng phổ biến, giáo dục pháp luật trên điện thoại (hỏi đáp pháp luật, tin nhắn...) phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Xây dựng các tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng truyền thanh, truyền hình và mạng lưới loa truyền thanh ở cơ sở.

b) Sản phẩm: Các phần mềm ứng dụng, các kênh phổ biến, giáo dục pháp luật trên facebook, youtube, twitter..., tổng đài điện thoại, các chương trình tin nhắn miễn phí phục vụ việc tra cứu thông tin pháp luật, kênh truyền hình pháp luật được xây dựng; các diễn đàn trực tuyến được tổ chức nhằm kết nối, chia sẻ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Trách nhiệm thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

6. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng.

b) Sản phẩm: Các khóa bồi dưỡng, tập huấn được tổ chức.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Trách nhiệm thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương.

III. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Các sở, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nội dung và khối lượng công việc được phân công trong Kế hoạch và quy định của Luật Ngân sách nhà nước để xây dựng dự toán và bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện Kế hoạch thuộc phạm vi quản lý.

3. Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình; đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì cập nhật nội dung thông tin chuyên trang, chuyên mục mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Đề án, định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Đề án theo quy định.

- Theo dõi, kiểm tra việc cập nhật thông tin chuyên mục mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Tư pháp thiết lập, vận hành, quản lý kỹ thuật, khai thác Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh; phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Thẩm định, đề xuất bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Các sở, ngành, đoàn thể

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch và điều kiện thực tiễn để cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trung hạn và hàng năm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch.

- Hàng năm tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Căn cứ vào nội dung của Đề án và Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương.

- Hàng năm tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh đến UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số điện thoại 02633.833.189) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4347/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4347/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2019
Ngày hiệu lực16/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4347/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4347/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4347/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4347/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành16/07/2019
        Ngày hiệu lực16/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4347/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4347/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật Lâm Đồng

           • 16/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực