Văn bản khác 435/KH-BCĐXDNTM

Kế hoạch 435/KH-BCĐXDNTM triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 435/KH-BCĐXDNTM triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 435/KH-BCĐXDNTM

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

I. KẾ HOẠCH NĂM 2010

1. Thành lập Ban Chỉ đạo ở các cấp:

a) Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương: ngày 01 tháng 7 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1013/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 gồm 24 thành viên do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng ban (danh sách cụ thể trong Phụ lục kèm theo).

- Ban hành Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên của Ban Chỉ đạo trung ương;

- Thành lập Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương, thành phần gồm Trưởng ban, các phó Trưởng ban và 3 ủy viên là lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Xây dựng;

- Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình giúp Ban Chỉ đạo Trung ương đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định).

b) Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các cấp:

- Cấp tỉnh:

+ Ban Chỉ đạo của tỉnh do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban. Phó Ban thường trực là đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 01 Phó ban là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các thành viên Ban Chỉ đạo có thành phần tương tự Ban Chỉ đạo trung ương. Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là đồng chí Trưởng ban, các phó trưởng ban và 3 ủy viên là đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính;

+ Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Chương trình trên địa bàn.

- Cấp huyện, thị xã (gọi chung là huyện):

+ Ban Chỉ đạo của huyện do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là Phó Trưởng ban. Thành viên gồm lãnh đạo các phòng, ban có liên quan của địa phương;

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) là cơ quan thường trực điều phối, giúp Ban Chỉ đạo huyện thực hiện Chương trình trên địa bàn.

- Cấp xã: thành lập Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là Phó Trưởng ban. Thành viên là một số đại diện cơ quan chuyên môn và đại diện một số Ban, ngành, đoàn thể chính trị xã.

2. Tổ chức tuyên truyền, thông tin:

a) Tổ chức Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương để triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020: ngày 06 tháng 8 năm 2010.

b) Tổ chức họp báo về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì): tháng 9 năm 2010.

c) Tổ chức Hội nghị với các Tổ chức quốc tế để thông tin về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch hợp tác (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì) trong quý III năm 2010.

d) Tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, thường xuyên, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội hiểu rõ mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.

3. Triển khai đề án nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì trong quý III năm 2010.

a) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đoàn thể quần chúng và các Bộ, ngành liên quan xây dựng đề án và phát động cuộc vận động trong tháng 10 năm 2010.

b) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Chính phủ với các cơ quan của Đảng, nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (tháng 12 năm 2010).

4. Hoàn thành các văn bản phục vụ cho việc triển khai chương trình

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (hoàn thành tháng 12 năm 2010);

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương tổng hợp, đề xuất kế hoạch vốn hàng năm và 5 năm triển khai chương trình, trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội thông qua (Kế hoạch vốn bổ sung năm 2010 và Kế hoạch vốn năm 2011 hoàn thành trong tháng 9 năm 2010);

- Chủ trì xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho chỉ đạo triển khai chương trình;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch hàng năm;

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương:

+ Hoàn thành rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia; tổng hợp báo cáo rà soát đánh giá thực trạng nông thôn mới và mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở các địa phương đến năm 2015 và 2020 trình Ban Chỉ đạo;

+ Xây dựng đề án nông thôn mới cấp xã theo 19 tiêu chí nông thôn mới theo công văn số 2543/BNN-KTHT ngày 21 tháng 8 năm 2009;

+ Cải tạo, xây mới hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã theo nội dung 7 về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội tại Quyết định số 800/QĐ-TTg (tháng 12 năm 2010);

+ Thực hiện nội dung 1, 2, 3, 4 của nội dung chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập theo Quyết định số 800/QĐ-TTg (tháng 12 năm 2010).

+ Thực hiện các nội dung 1, 3 của nội dung đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn theo Quyết định số 800/QĐ-TTg (tháng 12 năm 2010).

- Thực hiện nội dung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 800/QĐ-TTg (tháng 12 năm 2010).

b) Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Quyết định số 800/QĐ-TTg chịu trách nhiệm rà soát, bổ sung và sửa đổi những nội dung của các văn bản hướng dẫn đã ban hành để phù hợp với các nội dung của Chương trình; hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương xây dựng, phê duyệt các đề án, dự án để lồng ghép các chương trình MTQG, dự án đang triển khai trên địa bàn và thực hiện các nội dung thuộc Chương trình MTQG (hoàn thành trong tháng 12 năm 2010), cụ thể:

- Tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn theo các tiêu chí (thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ, ngành) để phục vụ cho chỉ đạo triển khai chương trình và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (tháng 12 năm 2010);

- Rà soát, bổ sung và sửa đổi những nội dung của các văn bản hướng dẫn đã ban hành để phù hợp với các nội dung của Chương trình (tháng 12 năm 2010);

- Theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, tiến hành rà soát nội dung xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên công tác quy hoạch, đào tạo nhân lực, giáo dục, y tế… đề xuất bổ sung kinh phí năm 2010 và dự kiến nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí cho Chương trình năm 2011 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo (tháng 9 năm 2010);

- Bộ Xây dựng chủ trì hướng dẫn thực hiện Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã theo Quyết định số 800/QĐ-TTg;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện nội dung phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn;

- Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện hoàn thiện đường giao thông đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã và hệ thống giao thông trên địa bàn xã;

- Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện hoàn thiện hệ thống các công trình đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa thể thao trên địa bàn xã;

- Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về y tế trên địa bàn xã; phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về giáo dục trên địa bàn xã; phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn;

- Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện hoàn chỉnh trụ sở xã và các công trình phụ trợ; nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn;

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nội dung đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn; giảm nghèo và an sinh xã hội;

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung thực hiện thông tin và truyền thông nông thôn;

- Bộ Công an hướng dẫn nội dung giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn.

5. Chọn và phân công thành viên Ban Chỉ đạo chỉ đạo điểm (tháng 9 năm 2010)

Chọn 05 tỉnh: Phú Thọ, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Phước, An Giang và 05 huyện: Nam Đàn - tỉnh Nghệ An, Hải Hậu - tỉnh Nam Định, Phước Long - tỉnh Bạc Liêu, Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam, K’Bang - tỉnh Gia Lai để Ban Chỉ đạo Trung ương tập trung chỉ đạo và tiếp tục theo dõi 11 xã điểm do Ban Bí thư chỉ đạo để rút kinh nghiệm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

6. Chỉ đạo các tỉnh tập trung vào một số công tác sau:

a) Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn các xã và xây dựng đề án, dự án theo hướng dẫn của các Bộ, ngành trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

b) Tập trung xây dựng quy hoạch nông thôn mới.

c) Xác định chỉ tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới:

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới;

- Số xã đạt một số tiêu chí cơ bản;

Xác định giải pháp để thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương để tổng hợp và cân đối chung.

d) Tập trung triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

đ) Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hàng năm và 5 năm báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

e) Huy động các nguồn lực và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nội dung của Chương trình theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo trung ương và các Bộ, ngành.

g) Chỉ đạo, điều phối và tổ chức lồng ghép các Chương trình, dự án trên địa bàn.

7. Kinh phí:

a) Bổ sung kinh phí phục vụ hoạt động năm 2010 của Ban Chỉ đạo trung ương, Văn phòng điều phối chương trình và Cơ quan thường trực Chương trình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) do ngân sách trung ương đảm bảo, gồm:

- Xây dựng các văn bản triển khai, cơ chế, chính sách và các hướng dẫn;

- Kinh phí phục vụ hoạt động của Văn phòng điều phối: trang thiết bị, chi bộ máy hoạt động, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, công tác kiểm tra, chỉ đạo….;

- Kinh phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị và hội thảo;

- Kinh phí đào tạo, tập huấn cán bộ xây dựng nông thôn mới;

- Kinh phí công tác truyền thông của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

b) Kinh phí triển khai ở địa phương năm 2010, gồm:

- Kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo địa phương: do ngân sách nhà nước đảm bảo;

- Kinh phí cho công tác chuẩn bị và khởi động chương trình ở các địa phương gồm: triển khai quy hoạch và xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới ở các xã; công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ cơ sở và người dân các xã, thôn, bản (ngân sách trung ương hỗ trợ các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách; ưu tiên bố trí ngân sách trung ương cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã của các huyện nghèo thuộc Chương trình 30a, các xã bãi ngang ven biển, các xã hải đảo).

c) Dự kiến kinh phí năm 2011.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2011

1. Tiếp tục triển khai công tác truyền thông, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

2. Cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn ở các xã.

3. Hoàn thành việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia trên cả nước.

4. Tập trung chỉ đạo điểm (5 tỉnh, 5 huyện) và tiếp tục theo dõi 11 xã điểm do Ban Bí thư chỉ đạo.

5. Yêu cầu mỗi tỉnh lựa chọn 1 huyện và 2 - 3 xã để chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm trong triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

6. Căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành, Ban Chỉ đạo Trung ương và điều kiện thực tế tại địa phương, Ban Chỉ đạo tỉnh cần cụ thể hóa và hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, xã triển khai thực hiện Chương trình.

7. Triển khai công tác đào tạo, tập huấn cán bộ xây dựng nông thôn mới (ưu tiên các vùng khó khăn, miền núi, hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, các xã thuộc huyện nghèo của Chương trình 30a).

8. Chỉ đạo các xã tập trung thực hiện một số nội dung như: phương án phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch; đối với hộ gia đình cần tập trung hoàn thành các công trình vệ sinh, cải tạo ao vườn, điều kiện đi lại…

9. Hoàn thiện và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi, đánh giá toàn diện Chương trình đảm bảo thông suốt, thống nhất từ trung ương xuống địa phương.

10. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới”.

11. Kinh phí năm 2012./.     

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên BCĐ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, BCĐXDNTM (5b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH NĂM 2010 TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 2010 - 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 435/KH-BCĐXDNTM ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới)

STT

Cơ quan chủ trì

Nội dung công việc

Cơ quan phối hợp

Thời hạn hoàn thành

1

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương:

 

Đã hoàn thành

- Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình tại Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Văn phòng CP

Tháng 8/2010

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM.

- Văn phòng CP

Quý III/2010

2. Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, người dân:

 

 

- Tổ chức Lễ phát động cuộc vận động: “toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới”

- Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, Ngành

Quý III/2010

3. Xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai Chương trình:

 

 

- Tổng hợp nhu cầu vốn bổ sung thực hiện Chương trình năm 2010 và các năm sau;

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Quý III/2010

- Hướng dẫn thực hiện nội dung Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp, TTCN-DV trên địa bàn xã;

- Các Bộ, ngành liên quan

Quý III/2010

- Hướng dẫn triển khai các nội dung thành phần: Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; Cải tạo, xây mới hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã; Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn; Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Quý III/2010

- Xây dựng, phát hành bộ tài liệu, cẩm nang cho cán bộ thực hiện ở cơ sở.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý III/2010

- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ chỉ đạo thực hiện Chương trình

- Bộ Tài chính, các Bộ, ngành có liên quan

 

2

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cân đối vốn đầu tư phát triển bổ sung năm 2010, năm 2011 cho Chương trình;

- Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 9/2010

- Hướng dẫn triển khai nội dung Phát triển doanh nghiệp ở nông thôn.

- Các Bộ, ngành liên quan

Quý III/2010

3

Bộ Tài chính

- Cân đối vốn SNKT bổ sung năm 2010, năm 2011 cho Chương trình;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quý III/2010

- Hướng dẫn cơ chế thống nhất sử dụng kết hợp các nguồn vốn (ngân sách, tín dụng, tài trợ, dân góp…) để triển khai Chương trình 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ có liên quan

Quý III/2010

4

Bộ Xây dựng

Hướng dẫn thực hiện nội dung Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường; phát triển các khu dân cư mới.

Các Bộ, ngành có liên quan

Quý III/2010

5

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện các nội dung: đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giải quyết việc làm cho nông dân; xóa đói, giảm nghèo

Các Bộ, ngành có liên quan

Quý III năm 2010

6

Bộ Giao thông vận tải

Hướng dẫn thực hiện nội dung Cải tạo, nâng cấp, xây dựng đường giao thông đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã và hệ thống giao thông trên địa bàn xã

Các Bộ, ngành có liên quan

Quý III năm 2010

7

Bộ Công thương

Hướng dẫn thực hiện nội dung Cải tạo, nâng cấp, xây dựng hệ thống điện sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã.

Các Bộ, ngành có liên quan

Quý III năm 2010

8

Bộ Y tế

Hướng dẫn thực hiện các nội dung: Cải tạo, nâng cấp, xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn về y tế; Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn.

Các Bộ, ngành có liên quan

Quý III năm 2010

9

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn thực hiện các nội dung: Cải tạo, nâng cấp, xây dựng trường, lớp học đạt chuẩn về giáo dục trên địa bàn xã; Phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn.  

Các Bộ, ngành có liên quan

Quý III năm 2010

10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hướng dẫn thực hiện các nội dung: Cải tạo, nâng cấp, xây dựng hệ thống các công trình văn hóa thể thao trên địa bàn xã đạt chuẩn; Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn.

Các Bộ, ngành có liên quan

Quý III năm 2010

11

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện các nội dung:

- Đào tạo đạt chuẩn đội ngũ cán bộ cơ sở;

- Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn.  

Các Bộ, ngành có liên quan

Quý III năm 2010

12

Bộ Công an

Hướng dẫn thực hiện các nội dung:

- Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn.

Các Bộ, ngành có liên quan

Quý III năm 2010

13

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của các ngân hàng thương mại tham gia thực hiện Chương trình

 

2010

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 435/KH-BCĐXDNTM

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu435/KH-BCĐXDNTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2010
Ngày hiệu lực20/09/2010
Ngày công báo04/10/2010
Số công báoTừ số 577 đến số 578
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 435/KH-BCĐXDNTM

Lược đồ Kế hoạch 435/KH-BCĐXDNTM triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Kế hoạch 435/KH-BCĐXDNTM triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia
       Loại văn bảnVăn bản khác
       Số hiệu435/KH-BCĐXDNTM
       Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
       Người kýNguyễn Sinh Hùng
       Ngày ban hành20/09/2010
       Ngày hiệu lực20/09/2010
       Ngày công báo04/10/2010
       Số công báoTừ số 577 đến số 578
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Kế hoạch 435/KH-BCĐXDNTM triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia

          Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 435/KH-BCĐXDNTM triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia

          • 20/09/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/10/2010

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/09/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực