Văn bản khác 4362/KH-UBND

Kế hoạch 4362/KH-UBND năm 2019 triển khai Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4362/KH-UBND 2019 triển khai Nghị định hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp vừa và nhỏ Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4362/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 55/2019/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, đồng bộ các nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kịp thời tiếp cận và nắm bắt đầy đủ nội dung cơ bản các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng các văn bản pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương thức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ; đồng thời kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với việc thực hiện các chương trình, đề án có liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ; bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019.

2. Tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

3. Xây dựng Kế hoạch và chương trình triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Cập nhật và đăng tải các bản án, quyết định của tòa án; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cổng thông tin điện tử của tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Chủ trì, tổ chức theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

- Hàng năm, lập dự toán kinh phí thực hiện chương trình báo cáo UBND tỉnh.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chương trình của các cơ quan liên quan báo cáo UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí theo quy định.

3. Trách nhiệm của các sở, ngành

- Triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch này và các nhiệm vụ phát sinh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đề ra.

- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị và gửi báo cáo về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. Trách nhiệm của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Kế hoạch này.

- Chủ động đề xuất chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do mình chủ trì để thực hiện.

- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

5. Chế độ thông tin, báo cáo

Các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 01 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: TC, KHĐT, TTTT, TP, Nội vụ;
- Ban quản lý các khu công nghiệp;
- TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh;
- Hiệp hội DN tỉnh Phú Thọ; Hiệp hội DN nhỏ và vừa; Hội doanh nhân trẻ; Hội nữ doanh nhân tỉnh; Hội doanh nhân đầu tư nước ngoài;
- VPHĐND tỉnh;
- UBND các huyện, thành,thị;
- CVP, PCVP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC1(45b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Trọng Tấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4362/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4362/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2019
Ngày hiệu lực24/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4362/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4362/KH-UBND 2019 triển khai Nghị định hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp vừa và nhỏ Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4362/KH-UBND 2019 triển khai Nghị định hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp vừa và nhỏ Phú Thọ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4362/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýPhan Trọng Tấn
        Ngày ban hành24/09/2019
        Ngày hiệu lực24/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 4362/KH-UBND 2019 triển khai Nghị định hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp vừa và nhỏ Phú Thọ

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4362/KH-UBND 2019 triển khai Nghị định hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp vừa và nhỏ Phú Thọ

             • 24/09/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/09/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực