Kế hoạch 4386/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4386/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP trật tự an toàn giao thông Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4386/KH-UBND

Lai Châu, ngày 14 tháng 11 năm 2023

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 149/NQ-CP NGÀY 21/9/2023 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23-CT/TW NGÀY 25/5/2023 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23- CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 17/7/2023 của Tỉnh ủy Lai Châu.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiên trì xây dựng văn hoá chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; tiếp tục giảm tai nạn giao thông, hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông.

2. Yêu cu

- Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các quy định tại Chỉ thị số 23- CT/TW và Kế hoạch số 186-KH/TU; Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 17/7/2023 của Tỉnh ủy Lai Châu nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Các cấp chính quyền phải xác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, toàn diện; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng giao thông phù hợp với quy mô, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông.

- Bảo đảm công tác quản lý nhà nước về giao thông được thống nhất, thông suốt, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Đề cao vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, chính quyền địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông

1.1. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

a) Mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiên trì xây dựng văn hoá chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; tiếp tục giảm tai nạn giao thông, hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông và được xác định rõ trong chương trình công tác hàng năm và dài hạn của các Sở, ban, ngành, địa phương.

b) Siết chặt trật tự, kỷ cương, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông. Kịp thời khởi tố các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm, điều tra xử lý nghiêm, đồng thời xác định rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm nếu trong lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách quản lý để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do lỗi chủ quan không làm hoặc làm không hết trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

c) Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng.

1.2. Phân công trách nhim

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiếp tục giảm tai nạn giao thông và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh phê phán các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một tiêu chuẩn đánh giá kết quả công tác hàng năm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công nhân viên.

2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông

Các sở, ban, ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm được giao chủ động rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để đề xuất, tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ phạm vi quản lý nhà nước giữa các sở, ban, ngành với chính quyền địa phương, giữa trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân; huy động, sử dụng các nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật

3.1. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

a) Đa dạng hoá nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy pháp luật về giao thông trong trường học; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, tôn giáo giáo dục cho nhân dân nhất là đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên ý thức chấp hành pháp luật và hành vi văn hoá trong tham gia giao thông.

b) Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tích cực, chủ động phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật giao thông, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.

3.2. Phân công trách nhiệm

a) Ban An toàn giao thông tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng kỹ thuật số, các ứng dụng trên các thiết bị thông minh, các ứng dụng trò chơi về an toàn giao thông; tổ chức vận động xây dựng văn hóa giao thông trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chủ động cung cấp thông tin về công tác triển khai thực hiện, kết quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để các cơ quan báo chí và truyền thông tuyên truyền kịp thời và hiệu quả.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí, hành vi văn hóa giao thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng và phù hợp.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị, tổ chức Chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ, là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là tiêu chí để bình xét thi đua trong các tổ chức, đoàn thể.

d) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan có Cổng/Trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân các dân tộc thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, biểu dương gương người tốt, việc tốt đi đôi với phê phán các hành vi cố ý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện; phối hợp phổ biến, hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông.

e) Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình của tỉnh đa dạng hoá nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; đổi mới chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông.

f) Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự, an toàn giao thông cho các cơ sở giáo dục, đào tạo. Đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy pháp luật về giao thông trong trường học, các cấp học; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan, đoàn thể giáo dục cho thanh, thiếu nhi ý thức chấp hành pháp luật và hành vi văn hoá trong tham gia giao thông. Tiếp tục chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phối hợp số 6686/KH-CAT- SGDĐT, ngày 23/12/2022 về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2020 - 2025, lồng ghép chỉ đạo triển khai và nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

g) Công an tỉnh đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giám sát, tuần tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Nghiên cứu, chủ động tuyên truyền theo nhóm đối tượng, nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp từng năm. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm trên phạm vi toàn quốc; tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lấy việc chấp hành quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí để đánh giá chất lượng cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Đảng viên công chức….và là tiêu chí đánh giá nông thôn mới.

h) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng; nâng cao ý thức, phẩm chất của lực lượng thực thi pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

4. Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông

4.1. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

a) Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh quy hoạch kết nối đồng bộ hệ thống giao thông trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; lồng ghép nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành liên quan đến giao thông bảo đảm khả thi, an toàn, phù hợp với thực tiễn và thực hiện nghiêm quy hoạch được phê duyệt. Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, các tuyến giao thông huyết mạch... Kết nối có hiệu quả các loại hình giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa để giảm áp lực cho giao thông đường bộ.

b) Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông. Cải cách thủ tục hành chính và đổi mới mạnh mẽ phương thức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông.

c) Nghiên cứu kinh nghiệm của các tỉnh, nhất là những tỉnh phát triển, những tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng, vận dụng phù hợp với thực tiễn Lai Châu. Tăng cường hợp tác về phát triển, quản lý, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

4.2. Phân công trách nhiệm

a) Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, bảo đảm các mục tiêu về an toàn giao thông trong quy hoạch, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành liên quan; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

c) Sở Giao thông vận tải

- Tiếp tục tham mưu công tác quy hoạch về hạ tầng giao thông đường bộ gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chỉ đạo các đơn vị chức năng có giải pháp bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trong quá trình thi công, cải tạo, sửa chữa hạ tầng giao thông. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; kịp thời phát hiện, có biện pháp cảnh báo, kiến nghị khắc phục các bất cập về tổ chức giao thông, các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” là nguyên nhân xảy ra TNGT; xử lý nghiêm các đơn vị không khắc phục kịp thời, gây hậu quả TNGT.

- Tập trung phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía bắc (tuyến nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai) và dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý ngay những vướng mắc liên quan đến tiến độ và chất lượng công trình, xử lý kịp thời những tồn tại về chất lượng, sự cố công trình; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng;

- Thực hiện công tác thẩm định thiết kế, dự toán công trình, dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu; thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi về chất lượng, tiến độ thi công, công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường đối với các dự án.

5. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; khắc phục ùn tắc giao thông

5.1. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

a) Đổi mới, nâng cao chất lượng đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông, bảo đảm phương tiện tham gia giao thông phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện phải hiểu biết đầy đủ pháp luật, có đủ kỹ năng tham gia giao thông. Quản lý chặt chẽ việc cấp biển số phương tiện giao thông; nghiên cứu, hoàn thiện quy định quản lý nhà nước đối với biển số phương tiện giao thông.

b) Tăng cường quản lý hoạt động vận tải, ưu tiên đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng, chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh. Tổ chức giao thông hợp lý, khoa học, phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng, thực hiện nghiêm quy định về quản lý hành lang an toàn giao thông; thường xuyên rà soát, phát hiện, khắc phục kịp thời hạn chế, bất cập trong tổ chức giao thông và "điểm đen" trên các tuyến giao thông.

c) Quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng lực lượng chuyên trách, các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

d) Thực hiện nghiêm công tác quản lý về quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông; chú trọng đầu tư, cải tạo, xây dựng đồng bộ các hệ thống hạ tầng giao thông trong trung tâm thành phố, thị trấn, thị tứ, các tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

5.2. Phân công trách nhiệm

a) Sở Giao thông vận tải

- Tăng cường quản lý hoạt động vận tải:

+ Nâng cao chất lượng quản lý của Nhà nước đối với hoạt động vận tải ; chú trọng phát triển vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng dịch vụ vận tải, giảm chi phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong quản lý vận tải;

+ Phối hợp với các địa phương trong công tác quản lý, phát triển giao thông đô thị hướng tới văn minh, hiện đại, thân thiện môi trường, lấy giao thông công cộng làm nền tảng; xây dựng hoàn thiện các tuyến vận tải hành khách khối lượng lớn; tổ chức giao thông theo hướng khuyến khích nâng cao tỷ lệ vận tải hành khách công cộng phù hợp với điều kiện của địa phương; có lộ trình tăng tỷ lệ sử dụng, tiến tới sử dụng chủ yếu các phương tiện thân thiện môi trường;

+ Tiếp tục duy trì kiểm soát tải trọng phương tiện, chú trọng sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát phương tiện từ khâu xếp hàng, đón khách nhằm ngăn chặn các vi phạm từ gốc; giám sát, xử phạt nghiêm các vi phạm về bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; tích cực tuyên truyền về công tác tăng cường quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện;

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông (trừ việc đăng ký phương tiện cơ giới giao thông đường bộ); bảo đảm phương tiện tham gia giao thông phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật. Tăng cường công tác đào tạo, quan tâm chế độ, chính sách cho đội ngũ đăng kiểm viên gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm;

- Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông; đảm bảo người điều khiển phương tiện phải hiểu biết đầy đủ pháp luật, có đủ kỹ năng tham gia giao thông:

+ Rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về đào tạo, sát hạch, cấp giấp phép lái xe cơ giới đường bộ để kịp thời phát hiện những nội dung không còn phù hợp để kịp thời tham mưu đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế;

+ Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện về cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo lái xe; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe; đề xuất giải pháp quản lý lái xe sau đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, sát hạch, quản lý lái xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023;

+ Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông;

- Tiếp tục rà soát để kịp thời phát hiện những bất cập về tổ chức giao thông trên hệ thống quốc lộ, đường tỉnh; điều chỉnh tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của kết cấu hạ tầng giao thông tại địa phương; thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin phản ánh của nhân dân và lực lượng thực thi công vụ (Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông,…) để xử lý kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông nhằm nâng cao điều kiện an toàn giao thông đối với kết cấu hạ tầng giao thông;

- Phối hợp các cơ quan liên quan, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục kiện toàn về tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Tiếp tục tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành các giải pháp phòng ngừa ùn tắc giao thông tại các tuyến quốc lộ trọng điểm và trung tâm thành phố Lai Châu, thị trấn các huyện.

b) Công an tỉnh

- Quản lý chặt chẽ việc cấp biển số phương tiện giao thông; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định quản lý nhà nước đối với biển số phương tiện giao thông;

- Chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát tăng cường và huy động các lực lượng theo quy định thực hiện việc tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục tổ chức các tổ Cảnh sát phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông với Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự để kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi tụ tập, gây mất trật tự, an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép và trấn áp tội phạm trên các tuyến giao thông, nhất là các quốc lộ trọng điểm và trung tâm thành phố, huyện;

- Chỉ đạo tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm; thống kê cụ thể các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả;

- Tiếp tục triển khai các biện pháp mạnh, kiên quyết chấm dứt tình trạng đua xe trái phép, phóng nhanh vượt ẩu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông;

- Thực hiện tốt việc hướng dẫn, điều hòa giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông.

c) Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để tăng cường đầu tư cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT theo khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Ưu tiên bố trí kinh phí bảo đảm TTATGT theo hướng tập trung đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành, giám sát giao thông của các lực lượng chức năng.

d) Sở Y tế

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng lực lượng chuyên trách, các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao;

- Nâng cao năng lực các cơ sở y tế hiện có, đảm bảo khả năng cấp cứu tai nạn giao thông theo quy định, đáp ứng trực cấp cứu 24/24h tại các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở y tế;

- Xây dựng mạng lưới thông tin hiện đại; đảm bảo khả năng tiếp cận nạn nhân tai nạn giao thông trong thời gian nhanh nhất có thể kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu cấp cứu;

- Tăng cường tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, lái xe, nhân viên Hội Chữ thập đỏ, các tình nguyện viên và người dân sống dọc các tuyến đường.

e) Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chú trọng tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ:

- Tổ chức rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định trong thực thi các nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, thanh tra chuyên ngành nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

- Tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra phòng ngừa và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là các lĩnh vực đăng ký, đăng kiểm phương tiện; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông;

- Kịp thời khen thưởng các trường hợp có thành tích xuất sắc trong công tác; đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

f) Sở Xây dựng tiếp tục kiểm soát việc quy hoạch, phát triển đô thị dọc các tuyến quốc lộ; đề nghị đơn vị có thẩm quyền không cấp phép xây dựng các công trình nhà ở, công trình công cộng và các công trình khác nằm trong phạm vi giới hạn giao thông đường bộ và giao thông đô thị.

g) Các sở, ban, ngành, địa phương theo phạm vi, trách nhiệm quản lý

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo hướng thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Thường xuyên đánh giá, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

- Quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

- Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với lực lượng chuyên trách, các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông và các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan giúp UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGTQG; (b/c)
- Văn phòng Chính phủ (b/c)
- TT. Tỉnh ủy; (b/c)
- TT. HĐND tỉnh; (b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP UBND tỉnh: V, C, CB;
- Lưu: VT, Kt2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng A Tính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4386/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu4386/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(17/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4386/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4386/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP trật tự an toàn giao thông Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4386/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP trật tự an toàn giao thông Lai Châu
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu4386/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýGiàng A Tính
        Ngày ban hành14/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (17/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 4386/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP trật tự an toàn giao thông Lai Châu

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4386/KH-UBND 2023 thực hiện Nghị quyết 149/NQ-CP trật tự an toàn giao thông Lai Châu

              • 14/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực