Văn bản khác 44/KH-UBND

Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Phát triển năng lực nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nghệ thuật biểu diễn thành phố Cần Thơ đến năm 2020”

Nội dung toàn văn Kế hoạch 44/KH-UBND 2018 Đề án Phát triển năng lực nghệ sĩ diễn viên chuyên nghiệp Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 02 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỆ SĨ, DIỄN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020”

Để đảm bảo triển khai thực hiện Đề án “Phát triển năng lực nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nghệ thuật biểu diễn thành phố Cần Thơ đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án) đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả, tạo điều kiện cho nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp phát triển, đáp ứng yêu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của người dân trong và ngoài thành phố.

b) Tạo điều kiện triển khai các hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhằm phát hiện, phát triển những nhân tố tiềm năng trong học đường và xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển nghệ thuật biểu diễn của thành phố.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ nhiệm vụ và chỉ tiêu trong từng giai đoạn, đảm bảo tiến độ thực hiện hàng năm của Đề án; định hướng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp Nhân dân nhằm góp phần tạo nên nhu cầu hưởng thụ văn hóa lành mạnh, cao đẹp, làm cơ sở xây dựng đời sống văn hóa, văn minh.

b) Các sở, ban, ngành thành phố có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ nhiệm vụ được phân công, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.

II. MỤC TIÊU VÀ PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH

1. Mục tiêu thực hiện

a) Nâng cao chất lượng đội ngũ sáng tác, nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Đề án phấn đấu có từ 10 đến 20 nghệ sĩ, diễn viên được nâng cao trình độ chuyên ngành; có từ 05 đến 10 nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình đào tạo tiên tiến.

b) Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy âm nhạc trong trường học nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật, tạo nguồn nhân lực nghệ sĩ diễn viên đáp ứng yêu cầu phát triển nghệ thuật biểu diễn của thành phố. Đề án phấn đấu phát hiện từ 05 đến 10 tài năng để đào tạo phát triển nghệ thuật.

c) Tạo điều kiện thuận lợi cho nghệ thuật biểu diễn phát triển trở thành nền công nghiệp văn hóa, hỗ trợ phát triển du lịch. Đề án phấn đấu tổ chức thành công từ 01 đến 02 chương trình hàng năm.

2. Phân công phụ trách

STT

Nội dung thực hiện/ Chỉ tiêu

Đơn vị phụ trách

Đơn vị phối hợp

Năm 2018

1

Xây dựng và phê duyệt quy hoạch đào tạo, phát triển năng lực cho các nghệ sĩ, diễn viên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ

2

Đào tạo trình độ trung cấp chuyên ngành: Tối thiểu 03 chỉ tiêu

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 02 chỉ tiêu (Nhà hát Tây đô: 01 chỉ tiêu; Trung tâm Văn hóa thành phố: 01 chỉ tiêu)

- Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều: 01 chỉ tiêu

3

Đào tạo trình độ đại học chuyên ngành: Tối thiểu 02 chỉ tiêu (chuyên ngành Đạo diễn sân khấu, Biên đạo múa, Sáng tác âm nhạc, Biên kịch...)

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 02 chỉ tiêu (Nhà hát Tây đô: 01 chỉ tiêu; Trung tâm Văn hóa thành phố: 01 chỉ tiêu)

4

Mở lớp bồi dưỡng về kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ đang công tác lĩnh vực nghệ thuật: 02 lớp/năm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Sở Nội vụ

- Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố

5

Nghiên cứu, biên soạn nội dung giảng dạy về nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, bổ sung vào chương trình đào tạo giáo viên giảng dạy âm nhạc trong trường học cho phù hợp

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

- Sở Nội vụ

- Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6

Triển khai mô hình sân khấu học đường tại 3 điểm trường ở quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

- Phòng Văn hóa - Thông tin quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy

7

Đẩy mạnh hoạt động các chương trình truyền hình nghệ thuật, nâng chất các hội thi, liên hoan văn nghệ nhằm tạo sự yêu thích đối với nghệ thuật biểu diễn, qua đó phát hiện, thu hút tài năng

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố

- Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Năm 2019

1

Đào tạo trình độ trung cấp chuyên ngành: Tối thiểu 03 chỉ tiêu

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 01 chỉ tiêu

- Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền: 01 chỉ tiêu

- Ủy ban nhân dân quận Cái Răng: 01 chỉ tiêu

2

Đào tạo trình độ đại học chuyên ngành: Tối thiểu 08 chỉ tiêu (kể cả nghệ sĩ, diễn viên tài năng triển vọng; học sinh, sinh viên có năng khiếu)

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 02 chỉ tiêu

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ: 01 chỉ tiêu (từ học sinh, sinh viên của Trường)

- Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy: 01 chỉ tiêu

- Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều: 01 chỉ tiêu

- Ủy ban nhân dân quận Ô Môn: 01 chỉ tiêu

- Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt: 01 chỉ tiêu

- Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai: 01 chỉ tiêu

3

Triển khai nội dung giảng dạy về nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, bổ sung vào chương trình đào tạo giáo viên giảng dạy âm nhạc trong trường học cho phù hợp

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

Sở Giáo dục và Đào tạo

4

Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn về sáng tác, kỹ thuật dàn dựng... để nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ đạo diễn và kỹ thuật viên: 02 lớp/năm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Sở Nội vụ

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

- Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố

5

Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy nghệ thuật cho giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở (01 lớp/năm)

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

Sở Giáo dục và Đào tạo

6

Triển khai mô hình sân khấu học đường tại 3 điểm trường ở quận Ô Môn và huyện Phong Điền

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

- Phòng Văn hóa - Thông tin: quận Ô Môn, huyện Phong Điền

7

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động các chương trình truyền hình nghệ thuật, nâng cao chất lượng các hội thi, liên hoan văn nghệ nhằm phát hiện, thu hút tài năng và phát triển nghệ thuật biểu diễn

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố

- Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Năm 2020

1

Hoàn thiện chương trình đào tạo bậc trung cấp và cao đẳng chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, phù hợp yêu cầu xã hội

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

Sở Giáo dục và Đào tạo

2

Đào tạo đại học chuyên ngành: Tối thiểu 05 chỉ tiêu (kể cả nghệ sĩ, diễn viên tài năng triển vọng và học sinh, sinh viên có năng khiếu)

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 02 chỉ tiêu

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ: 02 chỉ tiêu (học sinh, sinh viên của Trường)

- Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ: 01 chỉ tiêu

- Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh: 01 chỉ tiêu

- Ủy ban nhân dân quận Cái Răng: 01 chỉ tiêu

- Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền: 01 chỉ tiêu

3

Tiếp tục triển khai, hoàn thiện nội dung giảng dạy về nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, bổ sung vào chương trình đào tạo giáo viên giảng dạy âm nhạc trong trường học

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

Sở Giáo dục và Đào tạo

4

Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng chuyên môn về sáng tác, kỹ thuật dàn dựng... để nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ đạo diễn và kỹ thuật viên: 02 lớp/năm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Sở Nội vụ

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

- Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố

5

Mở lớp bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy nghệ thuật cho giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở (01 lớp/năm)

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

Sở Giáo dục và Đào tạo

6

Triển khai mô hình sân khấu học đường tại 3 điểm trường ở quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

- Phòng Văn hóa - Thông tin: quận Thốt Nốt, huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ

7

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động các chương trình truyền hình nghệ thuật, nâng cao chất lượng các hội thi, liên hoan văn nghệ nhằm phát hiện, thu hút tài năng và phát triển nghệ thuật biểu diễn

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố

- Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8

Tổ chức trại sáng tác, liên hoan nghệ thuật toàn thành phố

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

9

Hình thành địa điểm biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10

Tổng kết đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện Đề án

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Cơ chế, chính sách

a) Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù cho nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn nghệ thuật.

b) Huy động các tổ chức, cá nhân đầu tư cho hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

c) Tạo điều kiện cho người có nhu cầu đào tạo về văn hóa nghệ thuật được tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo năng khiếu, đáp ứng nhu cầu xã hội.

d) Tạo điều kiện tổ chức các hoạt động nghệ thuật biểu diễn được thuận lợi; quản lý quy hoạch phát triển nhân lực nghệ thuật biểu diễn hiệu quả; liên kết chặt chẽ Nhà nước - Nhà trường - Đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong phát triển nhân lực.

đ) Triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách về phát triển nguồn nhân lực biểu diễn nghệ thuật; trong đó, các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật tự chủ về các hoạt động của đơn vị, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội về công tác đào tạo, huy động nguồn lực tham gia giảng dạy, truyền nghề; các đơn vị nghệ thuật xây dựng kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng, bố trí và đãi ngộ nhân lực đạt hiệu quả.

2. Tăng cường đầu tư, thu hút nguồn lực hỗ trợ hoạt động đào tạo và tổ chức biểu diễn nghệ thuật

a) Phối hợp chặt chẽ giữa các hoạt động văn hoá, nghệ thuật với quảng bá du lịch và xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư; trong đó, đẩy mạnh phát triển nghệ thuật biểu diễn nhằm tạo tiền đề phát triển công nghiệp văn hoá.

b) Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo và tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

3. Thực hiện chương trình đào tạo đa dạng, linh hoạt; tăng cường hợp tác, liên kết, đáp ứng yêu cầu vnguồn nhân lực

a) Định kỳ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân lực văn hóa.

b) Đổi mới phương pháp dạy và học trong trường học theo hướng tăng cường hình thức rèn luyện thực tế qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật; tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tài năng có đạo đức tốt, triển vọng phát triển được tham gia chương trình đào tạo tiên tiến.

c) Chú trọng nội dung và chất lượng đào tạo sư phạm âm nhạc để đảm bảo nguồn giảng viên cho hệ thống các trường văn hoá, nghệ thuật, trường phổ thông trên địa bàn thành phố góp phần nâng cao nhận thức về nghệ thuật cho học sinh, sinh viên.

d) Thực hiện chương trình nâng cao trình độ cho giáo viên thông qua các hình thức đào tạo sau đại học ở trong và ngoài nước, liên kết đào tạo, mời chuyên gia nước ngoài vào giảng dạy tại các trường văn hoá, nghệ thuật; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, thực hành biểu diễn.

đ) Huy động nghệ sĩ, diễn viên tài năng thực hiện trao truyền nghề.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo mục đích và yêu cầu đã đề ra.

- Quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí thực hiện Đề án đã được phê duyệt.

- Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù cho nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn nghệ thuật theo quy định.

- Rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí hàng năm thực hiện Kế hoạch theo quy định.

c) Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù cho nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn nghệ thuật theo quy định.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc trong trường học, xây dựng các mô hình và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghệ thuật.

- Hỗ trợ triển khai mô hình “Sân khấu học đường” tại các trường học trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp thẩm định các chương trình khung đào tạo, mô hình trường/lớp phổ thông năng khiếu nghệ thuật.

đ) Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp thực hiện các chương trình nghệ thuật biểu diễn trên sóng truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng.

e) Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố nghiên cứu, xây dựng tiêu chí xác định kỹ năng hoạt động nghệ thuật biểu diễn, tạo điều kiện huy động nguồn lực nghệ sĩ, diễn viên trong các phân hội được tham gia đào tạo, truyền nghề hiệu quả.

g) Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

- Biên soạn chương trình đào tạo theo hướng đổi mới, linh hoạt.

- Tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo nghệ thuật uy tín trong và ngoài nước.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng định kỳ cho lực lượng nghệ sĩ, diễn viên và giáo viên giảng dạy âm nhạc trong trường học.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy, huy động nghệ nhân các loại hình nghệ thuật truyền thống tham gia đào tạo nghề.

h) Ủy ban nhân dân quận, huyện

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố có liên quan hỗ trợ tổ chức các hoạt động tại địa phương; cử cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, biểu diễn tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Kinh phí thực hiện

a) Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch theo Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án “Phát triển năng lực nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nghệ thuật biểu diễn thành phố Cần Thơ đến năm 2020”.

b) Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, lập dự trù kinh phí, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu44/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2018
Ngày hiệu lực02/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 44/KH-UBND 2018 Đề án Phát triển năng lực nghệ sĩ diễn viên chuyên nghiệp Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 44/KH-UBND 2018 Đề án Phát triển năng lực nghệ sĩ diễn viên chuyên nghiệp Cần Thơ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu44/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Tâm
        Ngày ban hành02/03/2018
        Ngày hiệu lực02/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 44/KH-UBND 2018 Đề án Phát triển năng lực nghệ sĩ diễn viên chuyên nghiệp Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 44/KH-UBND 2018 Đề án Phát triển năng lực nghệ sĩ diễn viên chuyên nghiệp Cần Thơ

              • 02/03/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/03/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực