Văn bản khác 4406/KH-UBND

Kế hoạch 4406/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4406/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4406/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Thực hiện Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (Nghị quyết số 41/2017/QH14); Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự (BLHS) trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của sở, ban, ngành, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành BLHS và Nghị quyết số 41/2017/QH14, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa sở, ban, ngành, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan với TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên của mặt trận trong việc triển khai thi hành BLHS và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị bảo đảm chất lượng và tiến độ. Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các sở, ban, ngànhUBND huyện, thành, thị và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Việc triển khai thi hành BLHS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung chỉ đạo của các ngành, các cấp trong quý IV/2017.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền BLHS và Nghị quyết số 41/2017/QH14

a) Tổ chức quán triệt việc thi hành BLHS

- Cơ quan thực hiện:

+ Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức quán triệt việc thi hành BLHS với hình thức phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

+ Đề nghị TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên của mặt trận, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh quán triệt việc thi hành BLHS trong hệ thống các cơ quan, tổ chức của mình.

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017.

b) Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017.

c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền BLHS và Nghị quyết số 41/2017/QH14

- Cơ quan thực hiện:

+ Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị chỉ đạo xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của BLHS và Nghị quyết s 41/2017/QH14 trên Trang thông tin điện tử; phát hành các Bản tin, tập san… chuyên đề của ngành (đối với các sở, ngành có Bản tin, tập san…).

+ Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền sâu rộng BLHS và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh.

+ Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng khác trên địa bàn tỉnh dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về BLHS, chú trọng những nội dung mới và Nghị quyết số 41/2017/QH14, đồng thời có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành BLHS trên địa bàn tỉnh.

+ Đề nghị TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên của mặt trận, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, các cơ quan, tổ chức khác tổ chức phổ biến, tuyên truyền BLHS và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trong cơ quan, tổ chức, ngành mình.

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

d) Tập huấn chuyên sâu BLHS và các văn bản hướng dẫn thi hành

Trên cơ sở tài liệu tập huấn chuyên sâu chung và tài liệu tập huấn chuyên sâu của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị có thể tổ chức tập huấn chuyên sâu riêng cho từng nhóm đối tượng cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương.

3. Cập nhật, sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chương trình, sách giáo khoa môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông đã sửa đổi, bổ sung theo quy định của BLHS

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục và các Trường THPT trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành BLHS; tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung công việc được phân công trong Kế hoạch này bảo đảm chất lượng, hiệu quả; gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành BLHS về UBND tỉnh (đồng gửi Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 15/4/2018.

2. Các nội dung về thi hành BLHS đã nêu tại Kế hoạch số 1880/KH-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam thì tiếp tục tổ chức thực hiện cùng với Kế hoạch này.

3. Giao Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai thi hành BLHS trên địa bàn tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp theo yêu cầu.

4. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch ở cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo. UBND các cấp xem xét, bố trí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thông tin kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp), Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các Trường Đại học, CĐ, THCN;
- Đài PT-TH, Báo Phú Thọ;
- HĐND, UBND huyện, thành, thị;
- CVP, các PVP;
- Lưu: VT, NC1 (110b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4406/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4406/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2017
Ngày hiệu lực03/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4406/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4406/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4406/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Phú Thọ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4406/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHoàng Công Thủy
        Ngày ban hành03/10/2017
        Ngày hiệu lực03/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4406/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4406/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Phú Thọ

           • 03/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực