Văn bản khác 4413/KH-UBND

Kế hoạch 4413/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án triển khai tha tù trước thời hạn có điều kiện do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4413/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4413/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

Thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện (viết tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo đảm tính nghiêm minh pháp luật về thi hành án hình sự, đồng thời thể hiện tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với người đang chấp hành án phạt tù.

2. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực tham gia công tác giáo dục, quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ở địa phương, quản lý chặt chẽ, kịp thời giúp đỡ, phòng ngừa vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

3. Việc tha tù trước thời hạn có điều kiện phải đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của Pháp luật về Hình sự, Tố tụng hình sự và Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người chấp hành án phạt tù và trách nhiệm của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong công tác giáo dục, quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ở địa phương.

- Tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân biết chủ trương, chính sách của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để cùng tham gia giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù chấp hành tốt quy định của pháp luật khi trở về địa phương, chăm lo làm ăn, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

2. Sở Tư pháp

Tổ chức thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương hiểu rõ các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện và thực hiện tốt các nghĩa vụ ở địa phương.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phương án bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, kinh phí hỗ trợ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ người được phân công trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. Công an tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”. Tổ chức triển khai, tập huấn nghiệp vụ về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện cho UBND xã, phường, thị trấn, nhất là công tác quản lý, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ở địa phương bảo đảm hiệu quả, chặt chẽ; thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn ở cấp cơ sở để đưa công tác này đi vào nề nếp.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho phạm nhân biết được chủ trương của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện, quyền và nghĩa vụ phải thực hiện khi được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương trong thời gian thử thách.

- Sắp xếp, bố trí, bổ sung cán bộ chuyên trách thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp huyện đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Định kỳ rà soát, lập hồ sơ để đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho số phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an cấp huyện theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Công an các cấp làm tốt vai trò tham mưu chính quyền tổ chức tiếp nhận người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; đẩy mạnh các biện pháp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, mô hình tái hòa nhập cộng đồng để quản lý, giám sát người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể địa phương tổ chức quản lý, giám sát người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về thi hành án hình sự và Đề án này tại địa phương, tuyên truyền sâu rộng, đa dạng về hình thức để các ban, ngành, đoàn thể và người dân hiểu đúng về tha tù trước thời hạn có điều kiện và chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với người lầm lỗi.

- Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác thi hành án hình sự và công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian thử thách ở địa phương, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương.

7. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác giám sát, chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện phối hợp với lực lượng Công an thống kê, theo dõi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương.

8. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện tốt việc xem xét, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho những phạm nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định; xem xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tiến bộ hoặc hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện khi người được tha tù trốn, vi phạm pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án kịp thời; các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo: Tháng, quý, 6 tháng, 01 năm và báo cáo sơ, tổng kết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, VXDL,NC.Thuận.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4413/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4413/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2017
Ngày hiệu lực03/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4413/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4413/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4413/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện Bình Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4413/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành03/11/2017
        Ngày hiệu lực03/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 4413/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện Bình Thuận

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4413/KH-UBND 2017 thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện Bình Thuận

             • 03/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực