Văn bản khác 4417/KH-UBND

Kế hoạch 4417/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4417/KH-UBND học tập suốt đời trong thư viện bảo tàng nhà văn hóa câu lạc bộ 2014-2020 Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4417/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 5 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÁC THƯ VIỆN, BẢO TÀNG, NHÀ VĂN HÓA, CÂU LẠC BỘ GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương xây dựng xã hội học tập, mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện với 5 đức tính đã được khẳng định trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

b) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 30/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tri số 22-TT/TU ngày 21/6/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020; Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; Kế hoạch số 892/KH-BTTTT ngày 26/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày sách Việt Nam; Kế hoạch số 3111/KH-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

c) Tăng cường sự quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng và sự tham gia của toàn xã hội về tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ…tạo phong trào học tập sâu rộng, có sức lan tỏa đối với mọi tầng lớp nhân dân; đặc biệt đối với nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về chủ trương đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế.

b) Tổ chức thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

c) Tổ chức thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ một cách sâu rộng, có hiệu quả, thiết thực bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; lồng ghép với các kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu có liên quan đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; nhằm phục vụ và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

d) Xem việc thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị; trên cơ sở đó tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn mang lại hiệu quả cao; hàng năm tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng thể

Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà truyền thống, trung tâm văn hóa thể thao, trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp từng đối tượng nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp nhiều cơ hội cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được học tập thường xuyên, qua đó khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đời, góp phần nâng cao kỹ năng lao động, năng lực sáng tạo, trình độ dân trí; cải thiện chất lượng cuộc sống.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

a) Đối với hệ thống thư viện công cộng

- 100% thư viện tỉnh, thư viện huyện, thư viện Tổng công ty cao su Đồng Nai; 80% thư viện trường học, cơ quan, đoàn thể; 50% thư viện cấp xã (thư viện kết hợp nông trường - xã, phòng đọc sách xã, phường, thị trấn); thường xuyên tổ chức cung cấp dịch vụ truy cập Internet miễn phí để người dân được tiếp cận thông tin, tri thức phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao hiểu biết và các nhu cầu khác; thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện, tra cứu tìm kiếm thông tin, tri thức phù hợp với nhu cầu người sử dụng; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về các vấn đề mà cộng đồng quan tâm.

- Phấn đấu 100% thư viện tỉnh, thư viện huyện, thư viện Tổng công ty cao su Đồng Nai; 50% thư viện trường học, cơ quan, đoàn thể; thư viện cấp xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn, cập nhật kỹ năng, kiến thức cần thiết cho lực lượng lao động ở địa phương, nhất là người dân ở vùng nông thôn.

- Phấn đấu số lượt người sử dụng thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh hằng năm tăng bình quân 15%; tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng thư viện phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu kiến thức nâng cao hiểu biết đạt từ 15-20% số dân.

- Phấn đấu số lượng sách, báo, tạp chí mới có chất lượng được bổ sung cho hệ thống thư viện công cộng của tỉnh hàng năm tăng 10%.

- Phấn đấu số lượt sách, báo, tạp chí trong hệ thống thư viện công cộng của tỉnh phục vụ bạn đọc hàng năm tăng 20%; số lần luân chuyển sách tại cơ sở tăng 10% mỗi năm.

- Phấn đấu tăng dần số lượng học sinh, sinh viên đến với hệ thống thư viện công cộng tìm hiểu kiến thức phục vụ học tập và đến năm 2020 có khoảng 80% học sinh, sinh viên đến học tập tại các thư viện trong tỉnh.

- Phấn đấu hoàn thành Dự án cung cấp tài liệu số trực tuyến và xây dựng kho tư liệu số trong hệ thống thư viện công cộng toàn tỉnh.

- Hàng năm nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân, thư viện tỉnh, thư viện các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội báo Xuân đáp ứng nhu cầu vui Xuân, đọc sách báo của độc giả.

- Hàng năm nhân dịp Hè, thư viện tỉnh, thư viện các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi kể chuyện và ngâm thơ theo sách hè.

- Hàng năm nhân Ngày Sách Việt Nam (từ 19/4 đến 23/4), tổ chức các hoạt động: Triển lãm, hội chợ sách; đường sách với các gian hàng giới thiệu, bán sách giá ưu đãi, trưng bày sách hay, sách đẹp, phục vụ đọc sách miễn phí; tổ chức Tuần lễ sách với các hoạt động như: hội thảo, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm về sách; giao lưu giữa các nhà văn hóa, khoa học, nhà văn, nhà thơ với độc giả; giới thiệu sách, trao giải sách hay, sách đẹp; tổ chức các cuộc thi bình sách, giới thiệu các kỷ lục về sách; trao tặng sách, đấu giá sách... Giới thiệu và tôn vinh các tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ... Phát động phong trào xây dựng văn hóa đọc thông qua các hoạt động phong phú, sâu rộng của các tổ chức, đoàn thể xã hội

Đối với hệ thống trường học các cấp trong tỉnh tổ chức Ngày hội đọc sách theo chủ đề; phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa; phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở, hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn; tổ chức phong phú các sự kiện nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên

b) Đối với hệ thống bảo tàng

- Phấn đấu hoàn thành việc đầu tư nâng cấp, chỉnh lý trưng bày và xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho Bảo tàng tỉnh;

- Phấn đấu hàng năm năm thực hiện 04 cuộc triển lãm chuyên đề tại bảo tàng tỉnh và trên 10 cuộc triển lãm chuyên đề tại các thiết chế văn hóa cơ sở. Xây dựng các bộ sưu tập hiện vật tiêu biểu để phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức trưng bày lưu động giới thiệu quảng bá bản sắc văn hóa Đồng Nai;

- Phấn đấu thu hút số lượt khách nội địa tham quan bảo tàng, nhà truyền thống trên địa bàn tỉnh hằng năm tăng bình quân 15%, trong đó khuyến khích khách tham quan là học sinh, sinh viên;

- Hàng năm tổ chức các hoạt động giới thiệu các di sản văn hóa nhân Ngày Di sản văn hóa (23/11) tại Bảo tàng nhằm thu hút nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tham dự;

- Bảo tàng tỉnh thực hiện ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình giáo dục thông qua di sản văn hóa; tổ chức học tập về lịch sử, văn hóa địa phương ngay tại bảo tàng;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quảng bá các loại hình di sản văn hóa qua Website, Trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu tại Bảo tàng tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Đối với hệ thống nhà văn hóa và câu lạc bộ:

- Phấn đấu xây dựng trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ 100%; nhà văn hóa - khu thể thao ấp, khu phố đạt 95%. Các thiết chế văn hóa thể thao thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí phục vụ mục đích học tập, nâng cao kiến thức, hiểu biết cho người dân;

- Phấn đấu thu hút 70% số dân vùng đô thị và 50% số dân vùng nông thôn tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Củng cố cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị và phương thức hoạt động

a) Đối với hệ thống thư viện:

- Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động học tập, phục vụ học tập trong các thư viện;

- Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bộ phận tài liệu phục vụ phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú ý tới các đối tượng là người dân tộc thiểu số, người khiếm thị, trẻ em;

- Chú trọng phát triển mạng lưới thư viện phục vụ cơ sở theo hướng tổ chức mô hình thư viện lưu động, thư viện trường học, thư viện kết hợp nông trường - xã; thư viện kết hợp với trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng cấp xã, điểm bưu điện - văn hóa xã, tủ sách pháp luật trong UBND cấp xã, tủ sách trong các câu lạc bộ;

- Tăng cường công tác luân chuyển sách báo giữa các thư viện;

- Khuyến khích, tạo điều kiện và hỗ trợ về chuyên môn cho thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng cùng phát triển.

b) Đối với hệ thống bảo tàng

- Đổi mới, chỉnh lý nội dung trưng bày và xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho bảo tàng đủ điều kiện tổ chức các hoạt động học tập suốt đời. Hiện đại hóa phương thức, nội dung hoạt động của bảo tàng, gắn di sản văn hóa với giáo dục học đường, tổ chức các hoạt động học tập, dịch vụ phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương nhằm phát huy vai trò của di sản văn hóa trong giáo dục và phát triển hòa bình;

- Xây dựng các bộ sưu tập hiện vật, hình ảnh tiêu biểu để tăng cường đưa di sản văn hóa về cơ sở thông qua các hình thức triển lãm lưu động, trưng bày chuyên đề;

- Tổ chức tốt các hoạt động giới thiệu các di sản văn hóa nhân Ngày Di sản văn hóa (23/11) hàng năm nhằm thu hút nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tham dự;

- Tích cực hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ giúp đỡ các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng nhà truyền thống và xây dựng bảo tàng tư nhân;

- Hỗ trợ, phục vụ các đối tượng, nhất là học sinh, sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị lịch sử văn hóa vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.

c) Đối với hệ thống nhà văn hóa, câu lạc bộ:

- Từng bước hoàn thiện, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng cấp xã và nhà văn hóa - khu thể thao cấp ấp theo hướng chuẩn hóa về mô hình tổ chức, có sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức;

- Nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa, câu lạc bộ, đội thông tin lưu động; tổ chức phát triển thêm nhiều loại hình câu câu lạc bộ theo sở thích, phù hợp với từng đối tượng.

2. Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

a) Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức:

- Nâng cao tri thức, kỹ năng tổ chức, vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức trong quá trình triển khai nhiệm vụ học tập suốt đời thông qua các lớp tập huấn, tham quan, học tập kinh nghiệm;

- Khích lệ, động viên công chức, viên chức làm việc trong các thiết chế văn hóa nâng cao ý thức về tự học, học tập thường xuyên của chính bản thân để mỗi công chức, viên chức thật sự trở thành người cung cấp, hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng thông tin, tri thức đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của mọi tầng lớp nhân dân.

b) Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền:

- Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc học tập thường xuyên, từ đó hình thành thói quen tự học;

- Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong việc học tập suốt đời của người dân, từ đó khuyến khích nhân dân, cộng đồng tham gia hưởng ứng các hoạt động giáo dục, học tập, hỗ trợ học tập được tổ chức trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ cũng như đóng góp về vật lực, nhân lực, trí lực cho hoạt động này;

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thành lập chuyên mục xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và xây dựng phóng sự chuyên đề về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên xây dựng các chương trình nghệ thuật, các tác phẩm về việc học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

3. Tăng cường hợp tác quốc tế

a) Tăng cường hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong nước và quốc tế về tổ chức các hoạt động học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; đào tạo nguồn nhân lực và tuyên truyền, vận động cộng đồng.

b) Huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp, tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật trong nước và quốc tế để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án bao gồm: Nguồn ngân sách (tỉnh, huyện, xã) và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các nhiệm vụ được giao, hàng năm, lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

3. Ngân sách chi cho các nhiệm vụ sau:

a) Củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển mạng lưới thư viện, nhà truyền thống, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

b) Các hoạt động tuyên truyền tại địa phương;

c) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của ngành, in ấn tài liệu học tập.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm chung

Các Sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp; UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan có trách nhiệm:

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, địa phương, phân kỳ thực hiện trong kế hoạch hàng năm;

- Triển khai thực hiện lồng ghép với các kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu có liên quan đang thực hiện của từng đơn vị, địa phương;

- Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này định kỳ 06 tháng, năm theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Trách nhiệm cụ thể

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch; xây dựng các văn bản liên quan đến phát triển các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

- Chỉ đạo các đơn vị: Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Thư viện các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này;

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch đối với các cơ quan, ban ngành liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh; định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chương trình giáo dục phổ thông qua thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong trường phổ thông các cấp;

- Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng mô hình hoạt động lồng ghép của trung tâm văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng cấp xã.

- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm;

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này;

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc giáo dục thông qua các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong các cơ sở giáo dục; định kỳ 06 tháng, năm gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

c) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án truyền thông về xây dựng xã hội học tập trong đó có nội dung tuyên truyền về hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày sách Việt Nam;

- Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan cung cấp nội dung thông tin cho Đài PTTH Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai và các cơ quan báo chí khác đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Tài chính:

- Bố trí nguồn kinh phí thường xuyên hằng năm để thực Kế hoạch theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, đầu tư đối với các hoạt động của Kế hoạch; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

e) UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, nhà truyền thống, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn quản lý;

- Cân đối, bố trí ngân sách cho các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, nhà truyền thống, nhà văn hóa, câu lạc bộ tại địa phương;

- Xây dựng kế hoạch củng cố, phát triển trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng hoạt động ngày càng có hiệu quả và bền vững;

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương, chỉ đạo Đài Truyền thanh xây dựng chuyên mục tuyên truyền về đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, nhà truyền thống, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn;

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương; định kỳ 06 tháng, năm báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

g) Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp:

- Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp các cơ quan nhà nước có liên quan và các tổ chức xã hội khác tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức tự học, học tập thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, tổ chức mình và các tầng lớp nhân dân;

- Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Sử học, Hội Văn học Nghệ thuật tích cực phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng mô hình học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; tham gia giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này;

- Hội Khuyến học tỉnh nghiên cứu đưa nội dung tổ chức và triển khai các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ thành một trong những tiêu chí công nhận cộng đồng học tập của các địa phương.

Căn cứ Kế hoạch này các Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc; các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chủ động đề xuất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Thường trực UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4417/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4417/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2014
Ngày hiệu lực26/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4417/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4417/KH-UBND học tập suốt đời trong thư viện bảo tàng nhà văn hóa câu lạc bộ 2014-2020 Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4417/KH-UBND học tập suốt đời trong thư viện bảo tàng nhà văn hóa câu lạc bộ 2014-2020 Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4417/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành26/05/2014
        Ngày hiệu lực26/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 4417/KH-UBND học tập suốt đời trong thư viện bảo tàng nhà văn hóa câu lạc bộ 2014-2020 Đồng Nai

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4417/KH-UBND học tập suốt đời trong thư viện bảo tàng nhà văn hóa câu lạc bộ 2014-2020 Đồng Nai

         • 26/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực