Văn bản khác 4437/KH-UBND

Kế hoạch 4437/KH-UBND năm 2015 triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục khu vực công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4437/KH-UBND hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục khu vực công nghiệp khu chế xuất Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4437/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP TƯ THỤC Ở KHU VỰC CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đ án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”;

- Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI về “Xây dựng và thực hiện Đ án phát triển nhà, nhóm trẻ dựa vào cộng đồng;

- Hướng dẫn số 02/HD-ĐCT ngày 15/01/2015 của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”;

- Kế hoạch số 74/KH-ĐCT ngày 20/4/2015 của Ban điều hành Đề án 404 TW về triển khai Đ án “Htrợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”;

- Thông tư 143/2014/TT-BTC ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” từ nguồn ngân sách nhà nước;

II. CHỈ TIÊU, YÊU CẦU

1. Chỉ tiêu đến năm 2020

- 80% cán bộ, giáo viên, bảo mẫu của các nhóm trẻ độc lập tư thục tại địa bàn thực hiện Đề án được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc trẻ và được giáo dục đạo đức lương tâm nghề nghiệp;

- 70% trẻ dưới 36 tháng tuổi tại địa bàn triển khai Đề án được gửi tại các nhóm trẻ, được quản lý và bảo đảm chất lượng;

- 95% các bà mẹ ở khu vực Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung Quất được truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc và phát triển trẻ thơ;

- 15 nhóm trẻ độc lập tư thục được hỗ trợ kiện toàn, xây dựng và phát triển, trong đó có ít nhất 80% nhóm trẻ được hỗ trợ kiện toàn và 20% xây dựng mới.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động triển khai nhiệm vụ của Đề án cần được thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan và tình hình thực tế tại địa phương.

- Tăng cường công tác phối kết hợp nhằm phát huy thế mạnh của các cơ quan, đơn vị tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất việc triển khai thực hiện Đề án tại địa phương, đơn vị; kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

III. NHIỆM VỤ

1. Hỗ trợ, kiện toàn, phát triển nhóm trẻ tư thục độc lập tại cộng đồng.

2. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho người quản lý, giáo viên, bảo mẫu các nhóm trẻ độc lập tư thục và các bà mẹ, người chăm sóc trẻ dưới 36 tháng tuổi tại các khu vực Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung Quất.

3. Truyền thông, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức tại cộng đồng; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, đoàn thể và các ngành liên quan trong quản lý nhóm trẻ.

4. Xây dựng và áp dụng cơ chế bảo đảm và nâng cao chất lượng của nhóm trẻ độc lập tư thục tại cộng đồng; tăng cường vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

5. Tổng hợp tình hình, rà soát và đề xuất chính sách nhằm hỗ trợ phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi là công nhân lao động, nhất là ở các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung Quất.

6. Quản lý, theo dõi, giám sát, kiểm tra và đánh giá việc triển khai Đề án.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TỔNG THỂ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020:

1. Giai đoạn I: ( 2015 - 2017)

* Năm 2015:

+ Nội dung hoạt động:

- Xây dựng Kế hoạch tổng thể và dự toán kinh phí hoạt động của Đề án cả giai đoạn và hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Phân công đơn vị chủ trì và đơn vị phối hp triển khai thực hiện Đề án, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Đề án đến các đơn vị thực hiện.

- Lựa chọn địa bàn làm điểm triển khai Đề án.

- Xây dựng phiếu khảo sát.

- Khảo sát đầu vào về thực trạng trẻ ra lp và nhóm trẻ tại cộng đồng.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Đề án năm 2016.

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

+ Cơ quan phi hợp: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý: Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung quất, các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan.

* Năm 2016:

a) Nội dung hoạt động 1:

- Rà soát các nhóm trẻ độc lập tư thục hiện có nhưng chưa được cấp giấy phép hoạt động tại địa phương chọn làm điểm và hỗ trợ làm thủ tục cấp giấy phép hoạt động.

- Xây dựng và in ấn tài liệu tập huấn cho các bà mẹ, người chăm sóc trẻ các kiến thức về chăm sóc và nuôi dạy trẻ dựa vào các mốc phát triển của trẻ.

- Xây dựng và in ấn tài liệu truyền thông về tầm quan trọng, vai trò của gia đình và cộng đồng trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ.

- Tổ chức truyền thông tại địa bàn triển khai Đề án.

- Tổ chức tập huấn cho các bà mẹ và người chăm sóc trẻ theo tài liệu đã xây dựng.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người quản lý nhóm trẻ, chính quyền và các ngành có liên quan tại địa phương.

- Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp.

- Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án tại các địa phương chọn làm điểm.

- Tổ chức hội nghị/hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án của các địa phương chọn làm điểm.

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

+ Cơ quan phi hợp: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý: Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung quất, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

b) Nội dung hoạt động 2:

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, bảo mẫu và quản lý nhóm trẻ được hỗ trợ kiện toàn; giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non, điều kiện thành lập nhóm, lớp trẻ độc lập tư thục.

- Tham mưu đề xuất về các nội dung liên quan để giải quyết các vướng mắc về trường, lớp mầm non cho con công nhân tại các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung quất.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Cơ quan phi hợp: UBND các huyện, thành phố , Ban Quản lý: Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung quất và các đơn vị liên quan.

* Năm 2017:

a) Nội dung hoạt động 1:

- Rà soát các cá nhân, tổ chức có điều kiện thành lập để vận động thành lập nhóm trẻ tại các địa phương chọn làm điểm.

- Hỗ trợ kiện toàn 3 nhóm trẻ độc lập tư thục chưa được cấp phép.

- Xây dựng và in ấn tài liệu truyền thông về tầm quan trọng, vai trò của gia đình và cộng đồng trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ.

- Tổ chức truyền thông tại địa bàn triển khai Đề án.

- Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp.

- Khảo sát đầu ra về thực trạng trẻ ra lớp và nhóm trẻ tại cộng đồng sau 3 năm thực hiện Đề án 404.

- Hội nghị sơ kết đánh giá Giai đoạn I (2015-2017) triển khai thực hiện Đề án 404 trên địa bàn tỉnh.

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

+ Cơ quan phi hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý: Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung quất, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

b) Nội dung hoạt động 2:

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, bảo mẫu và quản lý nhóm trẻ mới được hỗ trợ thành lập; Giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non, điều kiện thành lập nhóm, lớp trẻ độc lập tư thục.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan.

2. Giai đoạn II: (2018 - 2020)

* Năm 2018:

+ Nội dung hoạt động:

- Triển khai Đề án tại các địa phương có Khu công nghiệp Quảng Ngãi và Khu kinh tế Dung Quất.

- Rà soát các nhóm trẻ độc lập tư thục hiện có nhưng chưa được cấp giấy phép hoạt động tại các địa phương.

- Hỗ trợ kiện toàn các nhóm trẻ độc lập tư thục hiện có chưa được cấp giấy phép hoạt động.

- Hỗ trợ xây dựng mới 3 nhóm trẻ độc lập tư thục và kiện toàn 5 nhóm trẻ chưa được cấp phép.

- Hội thảo tham vấn xây dựng cơ chế đảm bảo và nâng cao chất lượng của nhóm trẻ độc lập tư thục.

- Xây dựng mạng lưới giám sát, cung cấp thông tin về nhóm trẻ từ cơ sở.

- Đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án trong năm 2018.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Đề án năm 2019.

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

+ Cơ quan phi hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý: Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung quất, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

* Năm 2019:

+ Nội dung hoạt động:

- Tham gia hội thảo tham vấn, vận động chính sách tại Trung ương.

- Căn cứ kết quả hội thảo, tổ chức hội thảo tham vấn, vận động chính sách tại tỉnh.

- Rà soát các chính sách hiện có về hỗ trợ phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi và việc thực hiện chính sách trong thực tế tại các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung Quất.

- Tổ chức hội thảo vận động hỗ trợ cho phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi đang làm việc tại các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung Quất.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Đề án năm 2020.

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý: Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung quất, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

* Năm 2020:

+ Nội dung hoạt động:

- Hỗ trợ xây dựng mới và kiện toàn 15 nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, bảo mẫu và quản lý nhóm trẻ mới được kiện toàn và xây dựng mới.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về Đề án trên địa bàn toàn tỉnh.

- Họp tham vấn xây dựng và vận hành mạng lưới giám sát, cung cấp thông tin từ cơ sở liên quan đến hoạt động của nhóm trẻ.

- Theo dõi, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật trong đánh giá kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án 404 trên địa bàn tỉnh; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện Đề án.

+ Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý: Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung quất, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:

- Nguồn kinh phí thực hiện Đề án thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước và được bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ;

- Sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

- Là cơ quan đầu mối phối hợp thực hiện các hoạt động của Đề án.

- Căn cứ vào kế hoạch tổng thể được phê duyệt, hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án.

- Tham mưu phối hợp các cơ quan liên quan việc kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Đề án; Sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, đề ra các giải pháp cụ thể, tăng cường hiệu quả hoạt động của Đề án; Tổ chức các hoạt động giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương, đơn vị.

- Định kỳ báo cáo Ban điều hành Đề án 404 Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Giáo dc và Đào to:

- Căn cứ chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Kế hoạch của tỉnh xây dựng kế hoạch của ngành thực hiện Đề án và chỉ đạo ngành dọc thực hiện.

- Chủ trì tổ chức triển khai hoạt động tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, bảo mẫu và quản lý nhóm trẻ theo thẩm quyền.

- Phối hợp với Hội LHPN tỉnh trong triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án.

- Tham mưu đề xuất cấp trên về cơ chế, chính sách phù hợp thực tế để giải quyết trường, lớp mầm non cho con công nhân tại các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung Quất.

- Tham gia khảo sát, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các phòng giáo dục tại các địa phương triển khai Đề án.

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện Đề án theo quy định.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Tài chính; và đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tổng thể.

- Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện đ án.

- Chủ động, phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông tại các địa bàn triển khai Đề án phù hợp vi chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành.

- Tham gia khảo sát, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật tại các địa phương làm điểm và các địa phương có Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung Quất.

- Phối hợp với Hội LHPN tỉnh trong triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án.

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện Đề án theo quy định.

4. Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

- Phối hợp, tạo điều kiện và cùng các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án theo sự phân công tại Quyết định 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tổng thể.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cho người lao động có con dưới 36 tháng tuổi.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung Quất:

- Căn cứ Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án đến năm 2020 và Kế hoạch hoạt động hàng năm của tỉnh, xây dựng kế hoạch hoạt động thực hiện Đề án phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra các đơn vị trực thuộc việc triển khai thực hiện Đề án theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; xây dựng cơ chế phối hợp, theo dõi, giám sát hoạt động của nhóm trẻ trên địa bàn để có cơ sở tổ chức thực hiện phù hợp thực tế.

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện Đề án cho UBND tỉnh (qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổng hợp).

Trên đây là Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tình hình thực tế tại địa phương để triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Điều hành ĐA TW;
- CT, PCT(VX) UBND tỉnh;
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động-Thương binh và Xã hội; Y tế; Tài chính; Thông tin và Truyền thông;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh;
- BQL: Các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Khu kinh tế Dung Quất;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP (VX), CBTH;
- Lưu: VT, VXthuy469

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4437/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4437/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực04/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4437/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4437/KH-UBND hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục khu vực công nghiệp khu chế xuất Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4437/KH-UBND hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục khu vực công nghiệp khu chế xuất Quảng Ngãi
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4437/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành04/09/2015
        Ngày hiệu lực04/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4437/KH-UBND hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục khu vực công nghiệp khu chế xuất Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4437/KH-UBND hỗ trợ nhóm trẻ độc lập tư thục khu vực công nghiệp khu chế xuất Quảng Ngãi

           • 04/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực