Văn bản khác 4444/KH-UBND

Kế hoạch 4444/KH-UBND năm 2017 về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện hội nhập Quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4444/KH-UBND 2017 triển khai công tác thông tin sự kiện hội nhập Quốc tế Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4444/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC SỰ KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ NỔI BẬT GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập Quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 - 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về hội nhập quốc tế, hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam đến với cộng đồng trong nước và nước ngoài, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các cán bộ hoạch định chính sách, quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ về các sự kiện hội nhập quốc tế, về các giá trị, lợi ích, quyền lợi, trách nhiệm và cả các thách thức mà hội nhập và các hiệp định thương mại tự do mang lại cho Việt Nam nói chung và từng đối tượng nói riêng, bảo đảm các cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam thực sự đi vào cuộc sống, mang lại những lợi ích thiết thực.

- Nâng cao hiểu biết và sự đồng thuận của cả xã hội, đặc biệt là của doanh nghiệp, doanh nhân đối với các thỏa thuận quốc tế, đặc biệt là cơ hội, thách thức và những yêu cầu phải đáp ứng khi tham gia và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Góp phần xây dựng văn hóa hội nhập cho các địa phương và người dân, theo hướng "Yêu nước - Đổi mới sáng tạo - Hợp tác trách nhiệm", thể hiện hình ảnh một Việt Nam hội nhập sâu rộng, đổi mới năng động, là điểm đến an toàn.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tính lan tỏa và nhất quán trong công tác tuyên truyền.

- Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin và truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, phát thanh, truyền hình để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về hội nhập, nhằm tác động sâu rộng, kịp thời và hiệu quả đến cộng đồng xã hội.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền:

1.1. Tuyên truyền chung về hội nhập quốc tế:

- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, về sự chủ động và tích cực tham gia các thể chế đa phương, góp phần định hình luật chơi, xây dựng trật tự chính trị và thế giới công bằng dân chủ, ngăn ngừa chiến tranh, xung đột, củng cố hòa bình, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi.

- Tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, về hợp tác song phương, đa phương của Việt Nam trong các lĩnh vực này với các nước, các tổ chức quốc tế, về sự tích cực và chủ động của Việt Nam trong việc mở rộng tham gia các diễn đàn, hội nghị quốc tế lớn, góp phần tăng cường vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế thông qua đảm nhận các vị trí điều hành trong các tổ chức quốc tế lớn và chuyên ngành.

- Tăng cường quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, về sự tham gia tích cực và các thành tích đạt được của Việt Nam trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao khu vực và thế giới.

- Tuyên truyền về các hoạt động và lễ kỷ niệm các năm chẵn, năm tròn trong ngoại giao song phương và đa phương, các chương trình hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước.

- Tuyên truyền về các sự kiện quốc tế lớn trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật diễn ra tại Việt Nam.

1.2. Tuyên truyền theo chủ đề cụ thể:

- Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

- Cộng đồng ASEAN.

- Các Hiệp định thương mại tự do.

- Liên hợp quốc.

1.3. Tuyên truyền về hội nhập quốc tế tỉnh Bình Thuận:

- Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

- Tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 2426/KH-UBND ngày 28/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trên địa bàn tỉnh Bình Thuận".

- Thông tin về tiến trình hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Bình Thuận.

- Các hoạt động kỷ niệm những sự kiện liên quan đến hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng tuyên truyền:

- Các Sở, ngành, địa phương;

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế - xã hội;

- Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh;

- Người nước ngoài sinh sống và làm việc tại tỉnh;

- Du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh;

- Người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại nước ngoài;

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Duy trì thông tin thường kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về chủ đề hội nhập.

2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, về cam kết của Việt Nam trong các hiệp định Việt Nam tham gia cho các nhóm đối tượng khác nhau, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội.

3. Tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn do Bộ, ngành Trung ương tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế của tỉnh.

4. Tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền cho phóng viên, nhà báo, đội ngũ tuyên truyền viên về hội nhập quốc tế; về các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương Việt Nam đã tham gia và chuẩn bị ký kết; về sự tham gia của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế lớn.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyên trang, chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh nhằm cung cấp các thông tin, văn kiện, tài liệu thiết yếu về hội nhập quốc tế, các hiệp định thương mại tự do để các Sở, ngành, tổ chức, các cơ quan truyền thông báo chí, các đối tượng cần nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề cụ thể về hội nhập có thể khai thác và sử dụng.

6. Xây dựng và phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền giới thiệu về tiềm năng và lợi thế của tỉnh, chủ trương chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, kết quả hợp tác và hội nhập quốc tế của Bình Thuận trên các lĩnh vực để giới thiệu thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác đầu tư giữa các địa phương và các tổ chức quốc tế.

7. Tham gia các cuộc thi sáng tác các tác phẩm báo chí viết về quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, các cuộc thi ảnh, phim phóng sự, tài liệu.

8. Tổ chức triển lãm sách, ảnh, tư liệu với chủ đề về hội nhập quốc tế.

9. Cung cấp thông tin về hội nhập quốc tế để các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh kịp thời tuyên truyền.

10. Tổ chức Hội nghị tổng kết hàng năm đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền hội nhập quốc tế.

11. Lồng ghép tuyên truyền về hội nhập quốc tế tại các hội nghị tuyên truyền, giao ban, hội nghị tổng kết công tác triển khai nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

12. Gửi các thông tin, văn bản về hội nhập quốc tế vào địa chỉ email của các cơ quan, đơn vị, hội, hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, các Sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng nội dung triển khai cụ thể tại ngành, địa phương mình kèm theo dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính) phê duyệt.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cân đối, hướng dẫn các sở, ngành liên quan bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch tại ngành, địa phương trong dự toán hàng năm.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Hòa);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX. Việt.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC SỰ KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ NỔI BẬT GIAI ĐOẠN 2017-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Kèm theo Kế hoạch số 4444/KH-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh)

Stt

Hoạt động

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về chủ đề hội nhập quốc tế

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan báo, đài; hệ thống thông tin cơ sở

Hàng năm

2

Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, về cam kết của Việt Nam trong các hiệp định đã tham gia

Sở Công thương

Sở TTTT, các Sở, ngành liên quan

Hàng năm

3

Tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn do Bộ, ngành Trung ương tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế của tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

 

Hàng năm

4

Tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền cho phóng viên, nhà báo, đội ngũ tuyên truyền viên về hội nhập quốc tế; về các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương Việt Nam đã tham gia và chuẩn bị ký kết; về sự tham gia của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế lớn

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan báo, đài; Các Sở, ngành, địa phương

Hàng năm

5

Xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyên trang, chuyên mục trên Cổng TTĐT tỉnh cung cấp các thông tin, văn kiện, tài liệu thiết yếu về hội nhập quốc tế, các hiệp định thương mại tự do,…

Cổng TTĐT

Các Sở, ngành, địa phương

Hàng năm

6

Xây dựng và phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền giới thiệu về tiềm năng và lợi thế của tỉnh, chủ trương chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, kết quả hợp tác và hội nhập quốc tế của Bình Thuận trên các lĩnh vực để giới thiệu thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác đầu tư giữa các địa phương và các tổ chức quốc tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Công thương, Sở NN- PTNT

Hàng năm

7

Tham gia các cuộc thi sáng tác các tác phẩm báo chí viết về quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, các cuộc thi ảnh, phim phóng sự, tài liệu

Các cơ quan báo chí của tỉnh; các Sở, ngành, địa phương

 

Khi có văn bản triển khai từ Bộ TTTT

8

Tổ chức triển lãm sách, ảnh, tư liệu với chủ đề về hội nhập quốc tế

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ngành liên quan; các nhà sách

Lồng ghép trong Ngày Sách hàng năm

9

Cung cấp thông tin về hội nhập quốc tế để các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh kịp thời tuyên truyền

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở KH-ĐT, Sở Công thương, Sở LĐTBXH

Hàng tháng/quý

10

Tổ chức Hội nghị tổng kết hàng năm đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền hội nhập quốc tế

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ngành liên quan

Hàng năm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4444/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4444/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4444/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4444/KH-UBND 2017 triển khai công tác thông tin sự kiện hội nhập Quốc tế Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4444/KH-UBND 2017 triển khai công tác thông tin sự kiện hội nhập Quốc tế Bình Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4444/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Đức Hòa
        Ngày ban hành06/11/2017
        Ngày hiệu lực06/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4444/KH-UBND 2017 triển khai công tác thông tin sự kiện hội nhập Quốc tế Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4444/KH-UBND 2017 triển khai công tác thông tin sự kiện hội nhập Quốc tế Bình Thuận

           • 06/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực