Văn bản khác 4454/KH-UBND

Kế hoạch 4454/KH-UBND hành động về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4454/KH-UBND hành động bảo tồn đa dạng an toàn sinh học


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4454/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 21 tháng 6 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG VỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG VÀ AN TOÀN SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Đồng Nai là một trung tâm đa dạng sinh học phồn thịnh nhất của khu vực Đông Nam Bộ và là tỉnh có những đặc trưng đa dạng sinh học mà ít nơi có được: Vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên có sự đa dạng sinh học vào hàng cao nhất Đông Nam Bộ, các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất trong đó chứa đựng nguồn gen phong phú về số lượng, thành phần loài động thực vật, đặc biệt là thành phần loài động thực vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và trên thế giới khá phong phú. Những khu đất ngập nước khá đặc thù với quần cư các loài chim phổ biến, đặc thù. Các hệ sinh thái tiêu biểu từ các quần xã trên cạn cho đến rừng ngập mặn, hệ sinh thái cửa sông là những khu vực quan trọng trong chiến lược bảo tồn và phát triển về đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các giống loài động thực vật trước nguy cơ tuyệt chủng. Lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành liên quan của Đồng Nai đã sớm nhận ra tầm quan trọng của đa dạng và an toàn sinh học nên đã thực hiện nhiều hoạt động liên quan đến bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học. Nhờ vậy mà hiện trạng đa dạng và an toàn sinh học Đồng Nai đã có những chuyển biến tích cực, cụ thể:

1. Về đa dạng sinh học

a) Hiện trạng bảo tồn đa dạng sinh học trên cạn

- Vườn quốc gia Cát Tiên: Nằm trên địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và Lâm Đồng. Diện tích VQG Cát Tiên bao gồm diện tích vùng trung tâm 71.350ha (trong đó 40.708,5ha nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) và vùng đệm có diện tích 251.445ha.

Tính đa dạng sinh học:

+ Đa dạng về quần xã thực vật: Gồm 5 kiểu rừng chính và 7 kiểu phụ

+ Đa dạng về loài:

* Về thành phần loài thực vật: đã xác định được tổng số 1.615 loài trong đó có 35 loài thực vật quý hiếm, 23 loài thực vật đặc hữu, 28 loài thực vật ghi trong danh lục Đỏ IUCN.

* Về thành phần loài động vật: Đã thống kê được tổng số1.521 loài động vật. Trong đó có 48 loài đặc hữu, 95 loài nguy cấp.

- Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai: Tổng diện tích của KBTTN là 64.761,4ha. Trong đó bao gồm 59.821 ha rừng đặc dụng và 4.940,4 ha rừng sản xuất. KBTTN – VH Đồng Nai có vị trí hành chính thuộc các huyện Tân Phú, Vĩnh Cữu, Trảng Bom, Định Quán.

Tính đa dạng sinh học:

+ Đa dạng loài thực vật: Có 1.401 loài thực vật. Trong đó có 30 loài có tên trong sách Đỏ VN, 84 loài đặc hữu của Việt Nam

+ Đa dạng loài động vật: Ghi nhận tổng số 1.621 loài. Trong đó có 30 loài thú, 21 loài chim, 27 loài bò sát ếch nhái, 8 loài côn trùng quý hiếm.

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà: trực thuộc Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam với tổng diện tích khu vực là 27.666 ha.

Tính đa dạng sinh học

+ Đa dạng về quần xã thực vật: Bao gồm 5 kiểu thảm thực vật (kiểu nửa thường xanh trên đất thấp cây họ Dầu, Bằng lăng; kiểu rừng tre xen gỗ; kiểu rừng tre; kiểu trảng cây bụi; kiểu trảng cỏ),

+ Đa dạng loài thực vật: có 570 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 318 chi thực vật của 97 họ thực vật, trong đó có 8 loài thực vật trong sách đỏ.

+ Đa dạng loài động vật: Đã thống kê được 29 loài thú, 120 loài chim, 37 loài bò sát, 13 loài lưỡng cư và 191 loài bướm.

- Rừng phòng hộ Tân Phú: có diện tích 12.135,04 ha thuộc xã Gia Canh và Phú Ngọc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Tính đa dạng sinh học: Đây là khu vực rừng phòng hộ nhưng vẫn mang trên mình tính đa dạng sinh học. Tuy chưa được nghiên cứu kỹ nhưng theo một số nghiên cứu đã chỉ ra được:

+ Có khoảng 200 loài cây gỗ thuộc 50 họ thực vật

+ Có khoảng 175 loài chim

+ Có khoảng 19 loài thú

+ Có khoảng 84 loài lưỡng cư bò sát

+ Có khoảng 56 loài cá.

+ Có khoảng 162 loài bướm

+ Có khoảng 31 loài nhuyễn thể.

- Rừng phòng hộ Xuân Lộc: Rừng phòng hộ Xuân Lộc có diện tích 10.393,78 ha, trong đó rừng trồng chiếm 9.256,01 ha, rừng tự nhiên chiếm 62,33ha và đất chưa có rừng chiếm 1.019,39ha thuộc địa giới hành chính 5 xã; Xuân Thành, Xuân Trường, Xuân Hưng, Xuân Tâm và Xuân Hòa thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đây là khu vực ít nhiều cũng mang tính đa dạng sinh học nhưng chưa được phát hiện.

- Khu di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa Chan: Núi Chứa Chan có diện tích 20.250.000 m2 với độ cao 837m tiềm ẩn tính đa dạng sinh học, trong đó, diện tích khu bảo vệ nghiêm ngặt là 500.000 m2, diện tích dành cho du lịch sinh thái là 19.750.000m2 (BQL khu di tích lịch sử - danh thắng núi Chứa chan, 2010). Đây là khu vực tiềm ẩn tính đa dạng sinh học phân bố theo gradiant độ cao.

b) Hiện trạng bảo tồn đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước

- Bàu Sấu: Là khu vực đất ngập- nước nằm trong Vườn Quốc Gia Cát Tiên.

Tính đa dạng sinh học

+ Thực vật ở vùng đất ngập nước bao gồm các loài Hydnocarpus anthelmintica cùng với loài Ficus benjamica chiếm ưu thế. Ngoài ra có các loài Saccharum spontaneum, S. Arundinaceum, Mimosa pudica, Imperata cilyndrica, Neyraudia arundinacea. Xung quanh bàu là loài tre là ngà chịu được ngập nước trong mùa mưa.

+ Động vật: có 60 loài chim, 130 loài cá

+ Nơi đây đã và đang phục hồi loài cá sấu nước ngọt đặc trưng cho hệ sinh thái đất ngập nước.

- Rừng phòng hộ Long Thành – Nhơn Trạch: nằm trên địa phận hành chánh huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành với tổng diện tích rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành là 8.611,1 ha.

Tính đa dạng sinh học

+ Đa dạng về quần xã thực vật: Gồm các kiểu sinh thái: quần xã cây bụi, quần xã Mấm, quần xã Đước, quần xã dừa nước.

+ Đa dạng loài thực vật: đã thống kê được 97 loài thực vật , thuộc 81 chi.

+ Đa dạng loài động vật: Đã xác định 6 loài thú, 52 loài chim, 14 loài bò sát, 8 loài lưỡng cư. Còn nhiều loài động vật chưa được phát hiện.

c) Hiện trạng bảo tồn đa dạng sinh học tại các thủy vực

- Khu bảo tồn vùng nước nội địa Trị An – Đồng Nai: Nằm trong phạm vi huyện Vĩnh Cửu có diện tích 285km² bao gồm các hồ Bà Hào, Mo Nang và 3 đập ông Hường, Thạnh Phú và Bến Xúc có chức năng điều tiết nước phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản, có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái.

Từ năm 1983 đến nay có 6 công trình nghiên cứu về cá của Mai Đình Yên (11985 và 2001), Hoàng Đức Đạt (2003), Nguyễn Xuân Hiếu và cs (2003), Nguyễn văn Du và cs (2009), Bùi Hữu Mạnh (2010) đã phát hiện 199 loài cá cho thấy thành phần loài có mức đa dạng cao.

- Sông Đồng Nai: Thành phần giống loài cá ở sông Đồng Nai thống kê đến năm 1998 là: 122 loài, thuộc 15 họ. Tôm nước ngọt có 12 loài, thuộc họ Palamonidae.

- Thành phần loài phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật và động vật đáy tại một số thủy vực điển hình

+ Đã quan trắc được 73 loài thực vật nổi, 17 loài động vật nổi và 19 loài động vật đáy (8/2010) tại khu vực sông Thị Vải (Báo cáo quan trắc khu hệ thủy sinh vật sông Thị Vải (2006-2010), 2010)

+ Theo Báo cáo Quan trắc khu hệ thủy sinh vật và chất lượng nước sinh học hồ Trị An các năm 2008, 2009 (Viện Sinh học nhiệt đới, 2008, 2009, thành phần loài thực vật nổi khá phong phú, trong đó ngành tảo lục chiếm ưu thế nhất trong khu hệ thực vật nổi, kế tiếp là tảo Silic, tảo Lam và tảo Mắt, tảo Giáp, tảo Vàng Ánh có thành phần loài thấp nhất. Nhóm Luân trùng có thành phần loài đa dạng nhất trong số 6 nhóm loài động vật nổi, tiếp đến là nhóm giáp xác Râu ngành, nhóm giáp xác Copepoda tương đối đa dạng, các nhóm còn lại số lượng loài ghi nhận được dao động từ 2 – 5 loài. Về khu hệ động vật đáy, nhóm ấu trùng côn trùng (Insecta) chiếm tỷ lệ lớn, tiếp đến là nhóm Hai mảnh vỏ (Bivalvia), các nhóm còn lại có số loài từ 1 – 2 loài.

+ Theo Báo cáo Quan trắc khu hệ thủy sinh vật và chất lượng nước sinh học sông Đồng Nai 2009 (Viện Sinh học nhiệt đới, 2009), các ngành tảo Silic, tảo Lục, tảo Lam chiếm ưu thế nhất trong khu hệ thực vật nổi, các ngành còn lại đều có số loài tương đối thấp, trong đó thấp nhất là ngành tảo Vàng Ánh chỉ từ 1-3 loài. Trong khu hệ động vật nổi, nhóm giáp xác chân chèo (Copepoda) có số loài cao nhất, tiếp đến là nhóm giáp xác râu ngành (Cladocera). Nhóm ấu trùng Larva, luân trùng Rotatoria cũng có số lượng loài tương đối cao, các nhóm còn lại, chỉ dao động từ 1 – 4 loài, đặc biệt, nhóm Luân Trùng Rotatoria tăng đột biến trong năm 2009. Đối với khu hệ động vật đáy, Kết quả phân tích mẫu động vật đáy ở sông Đồng Nai qua các năm 2007, 2008, 2009 đã ghi nhận được 7 lớp, 3 ngành: lớp Giun nhiều tơ (Polychaeta) và Giun ít tơ (Oligochaeta) thuộc ngành Giun đốt (Annelida); lớp Chân bụng (Gastropoda) và lớp Hai mảnh vỏ (Bivalvia) của ngành Thân mềm (Mullusca); lớp Giáp xác (Crustacea) và lớp Côn trùng (Insecta) ngành Chân khớp (Arthropoda) và nhóm Ấu trùng, động vật còn non (Larva).

d) Bảo tồn Đa dạng sinh học trong nông nghiệp

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tập quán canh tác nông nghiệp nhìn chung là theo truyền thống bảo vệ cây trồng mục đích, tận diệt các loài cây cỏ khác cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng nên không có một mô hình cụ thể nào bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp. Do vậy, các thành phần loài thực vật hoang dại đều bị xóa bỏ. Các loài động vật côn trùng, bò sát, ếch nhái cũng bị săn bắt gần như cạn kiệt. Tuy nhiên, các hội đoàn thực vật theo chân cây trồng, các hội đoàn thực vật trên đất hoang hóa vẫn tồn tại theo thời gian. Nhưng không có nghiên cứu nào quan tâm đến một cách triệt để để bảo vệ sự đa dạng của hệ sinh thái nông nghiệp. Vì lẽ các loài động thực vật trên đồng ruộng đa phần là loài phổ biến không bị đe dọa tuyệt chủng. Trong các chương trình khảo sát về cây thuốc thì phần nào các loài thảo dược có được quan tâm nhưng ở góc độ nghiên cứu sinh thái cá thể. Tuy vậy, đây là lĩnh vực ít bị đe dọa về mặt đa dạng sinh học do các giống loài không thuộc đối tượng bảo tồn đa dạng sinh học.

Đến nay, Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức triển khai thực hiện 15 đề tài, dự án liên quan đến hoạt động bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó đã có 3/15 đề tài thuộc lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học.

2. Về an toàn sinh học

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có loài ngoại lai xâm lấn du nhập theo hình thức nhập khẩu và hiện chưa phát hiện loài ngoại lai xâm lấn theo hình thức nhập khẩu trái phép và chưa phát hiện các giống loài chuyển đổi gen. Các chương trình di thực cây trồng đã được cơ quan chức năng của tỉnh khảo nghiệm giống, bố trí thí nghiệm trồng thực nghiệm trước khi đưa ra sản xuất. Do làm tốt công tác này nên an toàn sinh học cây trồng được bảo đảm.

Dù vậy, những tác động không mong muốn vẫn xảy ra. Một số giống loài du nhập do cư dân tự phát đưa vào không có chủ đích đã có ảnh hưởng đến an toàn sinh học. Các giống loài này chưa được nghiên cứu đánh giá là loài du nhập có xâm hại đến đa dạng sinh học hay không là vẫn còn đang bỏ ngõ.

Hiện nay, loài ngoại lai đang gây đe dọa lớn đối với đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh là cây Mai Dương, loài cây này đã xâm lấn hầu hết tại các khu vực ngập nước thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai, một số địa bàn thuộc các huyện Thống Nhất, Tân Phú và Vĩnh Cửu và gây tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học nơi đây.

Một số loài cá ngoại lai trên sông Đồng Nai do cư dân vô tình làm chúng xâm nhập vào thủy vực nên có ảnh hưởng đến các loài bản địa. Vấn đề loài ngoại lai đang được nghiên cứu tìm giải pháp khắc phục.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Các cơ sở pháp lý để xây dựng kế hoạch hành động bao gồm:

- Công ước Ramsar về bảo tồn các vùng đất ngập nước có tấm quan trọng quốc tế, năm 1971.

- Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), năm 1973.

- Công ước về đa dạng sinh học, năm 1992.

- Công ước về chống sa mạc hóa, năm 1992.

- Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học, năm 2000.

- Luật Tài nguyên nước 08/1998/QH10 ngày 20/5/1998.

- Luật Phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001.

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

- Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

- Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ quy định việc thi hành Luật tài nguyên nước.

- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đa dạng sinh học.

- Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

- Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam).

- Quyết định 79/2007/QĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước đa dạng sinh học và nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học”.

- Quyết định số 102/2007/QĐ-TTg ngày 10/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án tổng thể tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay đến năm 2010 thực hiện Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học".

- Quyết định số 2421/QĐ-BTNMT ngày 21/11/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban chỉ đạo liên ngành thực hiện “Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học”.

- Quyết định số 2293/QĐ-BTNMT ngày 30/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt chương trình thực hiện Luật ĐDSH của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2009 - 2015.

- Tài liệu hướng dẫn thưc hiện Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Bảo vệ môi trường ban hành năm 2008.

- Thông tư số 181/2004/NĐ-CP">01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Thông tư số 01/2008/TT-BTC ngày 29/4/2008 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn lập quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học.

- Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29/4/2008 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi tường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường.

- Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.

- Nghị quyết 195/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh Đồng Nai về điều chỉnh, bổ sung một số điều Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 28/02/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường quản lý các hoạt động gây nuôi, kinh doanh động vật hoang dã.

- Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 16/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường quản lý các hoạt động gây nuôi, chế biến, kinh doanh động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 2516/QĐ.CT.UBT của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ngày 22/9/2000 về việc phê duyệt “Kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001 - 2010”.

- Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh.

Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.

- Quyết định số 80/QĐ-TNMT ngày 20/01/2010 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010.

- Quyết định 81/QĐ.TNMT ngày 20/01/2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 cho Chi cục Bảo vệ Môi trường.

- Quyết định số 224/QĐ-TNMT ngày 29/3/2010 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2010 của Chi cục Bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí Dự án tổng thể về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

- Văn bản số 1166/TNMT-CCBVMT ngày 04/5/2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai về việc lập dự thảo đề cương dự án tổng thể bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng 2020.

- Các chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh Đồng Nai.

III. NHỮNG THÁCH THỨC VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC MÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CẦN GIẢI QUYẾT

1. Các thách thức chung

Đồng Nai là một tỉnh giàu đa dạng sinh học. Từ rất sớm, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã thực hiện chủ trương từ Trung Ương trong phân cấp các Vườn Quốc Gia, Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên, Rừng Phòng Hộ theo các cấp bảo tồn khác nhau tùy thuộc vào tình trạng của tài nguyên. Các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học trên tỉnh Đồng Nai đã kiện toàn tổ chức; hoạt động theo cơ chế, quy định chung của quốc gia. Tài nguyên đa dạng sinh học đã được gìn giữ cho đến ngày nay là kết quả sau nhiều năm lãnh đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh và các Sở ban ngành. Các mối đe dọa về đa dạng sinh học hình thành từ phía tự nhiên đang ngày càng được nghiên cứu bảo vệ và phát triển lớn mạnh qua các nghiên cứu có yếu tố hợp tác quốc tế. Các mối đe dọa từ phía cư dân liền kề xung quanh các khu vực đa dạng sinh học đã được giải quyết triệt để và trong tầm kiểm soát thông qua các văn bản pháp luật về bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.

a) Các tác động của phát triển kinh tế - xã hội

Trong hiện tại, sự phát triển về kinh tế - xã hội đưa đến sự phát triển khu dân cư, đô thị, công nghiệp tạo nên những thách thức đối với đa dạng sinh học và an toàn sinh học nhưng đồng thời cũng là hướng mở nâng tầm và vị thế của Đồng Nai buộc lãnh đạo tỉnh Đồng Nai phải có những nổ lực mới để hạn chế những ảnh hưởng nhất định đến tài nguyên sinh học. Một thắng lợi lớn trong phát triển kinh tế xã hội và bảo tồn đa dạng sinh học là sự gia tăng diện tích đất lâm nghiệp trong khi bối cảnh chung của đất nước là diện tích rừng bị suy giảm. Gìn giữ được đất lâm nghiệp đã khó nhưng mở rộng đất lâm nghiệp càng khó hơn. Đất lâm nghiệp được gìn giữ và phát triển là tiền đề cho bảo vệ tính đa dạng sinh học của tỉnh. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ người dân vẫn chưa ý thức và thiếu hiểu biết về luật nên tình trạng lén lút xâm hại tài nguyên vẫn còn xảy ra. Nguyên nhân là trình độ dân trí thấp, đa phần là những người dân di cư tự do từ nơi khác đến, không có phương thức mưu sinh bền vững đã tạo nên một vệt tối trên bức tranh sáng màu của tỉnh. Cơ cấu lực lượng bảo vệ rừng theo chủ trương chung của Nhà nước hiện nay là chưa đáp ứng với diện tích rừng hiện tại của Đồng Nai. Mặt khác, các tài trợ nghiên cứu khoa học, cộng đồng, các chương trình nghiên cứu đối với cư dân vùng đệm các khu bảo tồn thiên nhiên được tài trợ quốc tế là không đủ và chỉ xảy ra ngắn hạn nên không bền vững. Trong khi đó, tiềm lực chung của đất nước còn hạn hẹp nên công tác bảo vệ rừng còn nhiều khó khăn và khó triệt để. Bằng giải pháp phát triển bền vững, phát triển có quan tâm ngăn chặn ảnh hưởng xấu đến đa dạng sinh học là bước đi đúng nhưng không tránh khỏi cần thiết phải tháo gỡ những thách thức trong quá trình thực hiện công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 cũng đặt ra những thách thức lớn đối với tài nguyên đa dạng sinh học nói riêng và những thách thức về bảo vệ môi trường nói chung. Tuân thủ chỉ đạo từ Trung ương về tầm nhìn chiến lược trong tương lai là sẽ có cảng hàng không lớn nhất phía Nam đặt tại Long Thành và khu vực này sẽ trở thành cửa khẩu quốc tế. Tính hiện đại và quy mô của các Cụm hàng không, cụm cảng, khu đô thị Nhơn Trạch là những thách thức không nhỏ đồng thời là cơ hội phát triển đối với Đồng Nai trong tương lai. Số lượng về nhu cầu dịch vụ phục vụ các cảng hàng không, cảng nước sâu, khu đô thị sẽ vô cùng lớn là hướng mở cho lao động có kỹ thuật cao, được đào tạo. Chỉ việc chuẩn bị nhân lực cung cấp dịch vụ tại khu vực Long Thành Nhơn Trạch trong tương lai là thách thức và cơ hội không nhỏ. Kéo theo đó là sự gia tăng số lượng của các cán bộ công nhân viên chức phục vụ nơi đây. Mặc dù áp lực từ gia tăng mật độ dân cư xảy ra nhưng phải tuân thủ theo lối sống văn minh, hiện đại là bài toán khó nếu không có quy hoạch ban đầu thật tốt. Tuy vậy, cũng không quá khó để đạt được do tầm nhìn của lãnh đạo các ban ngành tỉnh đã chọn giải pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ tính đa dạng sinh học bằng con đường phát triển bền vững. Phát triển nhưng có chú trọng quan tâm đến việc không gây nguy hại cho môi trường, không gây nguy hại cho các vùng nhạy cảm về đa dạng sinh học.

b) Tác động của biến đổi khí hậu

Một trong những vấn đề cần quan tâm khi thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học là những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học. Một số ảnh hưởng có thể xảy ra đối với đa dạng sinh học tại Đồng Nai có thể liệt kê như sau:

- Nguồn lâm sản

Theo báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đồng Nai năm 2010, đến năm 2010, diện tích đất lâm nghiệp của Đồng Nai khoảng 181.578,34 ha, bao gồm: rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Trong các loại rừng kể trên, rừng đặc dụng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn thiên nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, cùng một vài chức năng khác. Cùng với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có chức năng bảo vệ nguồn nước, đất, chống xói mòn, sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu và góp phần bảo vệ môi trường (Luật Bảo vệ và phát triển rừng, 2004). Rừng đặc dụng hiện tại tập trung tại các huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú, một phần nhỏ tại huyện Trảng Bom do trường Đại học Nông Lâm quản lý, phục vụ mục đích nghiên cứu.

Nhận thức được tầm quan trọng của rừng đặc dụng và rừng phòng hộ nên diện tích các loại rừng này đang được chính quyền tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tăng diện tích qua các giai đoạn. Như đã đề cập, diện tích các loại rừng này được chú trọng là một tín hiệu tốt trong việc giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu Đồng Nai. Tuy nhiên, diện tích rừng đã giảm đáng kể vào những năm 1996 khó có khả năng phục hồi lại các nguồn gen quý và đa dạng sinh học.

Trữ lượng rừng giảm đáng kể trong thời kỳ trước 1996. Từ 1996 đến nay tỉnh Đồng Nai thực hiện chủ trương đóng cửa rừng, nên trữ lượng rừng có xu hướng tăng và đến năm 2002 đạt khoảng 5 triệu m3 và 64 triệu cây tre nứa. Thực vật rừng tự nhiên của Đồng Nai khá đa dạng với 185 loài, trong đó có 54 loài gỗ quý, 24 loài cây thuốc (8 loài cây chứa vitamin), 11 loài cây dầu và quả,...; thực vật rừng trồng chủ yếu là tràm, bạch đàn (Sở NN&PTNT, 2005).

- Quần xã sinh vật và hệ sinh thái

Báo cáo mới nhất của Ủy ban liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) cảnh báo rằng gần 1/4 số loài có thể sẽ tuyệt chủng do sự nóng lên toàn cầu. Ước tính của IPCC (2007) dựa trên các nghiên cứu về môi trường sống của loài. Các nhà khoa học tính toán những điều kiện mà một loài phải thích nghi – nhiệt độ, lượng mưa… và từ đó dự đoán môi trường sống của loài trong tương lai. Trong một số trường hợp, môi trường thay đổi nhanh hơn khả năng di cư loài. Và ở một số trường hợp khác, môi trường phù hợp bị thu hẹp. Song với trường hợp nào thì một loài cũng sẽ bị kìm hãm trong môi trường đang dần thu hẹp và rất có thể bị tuyệt chủng.

Hiện tại, rừng ngập mặn Đồng Nai, chủ yếu tập trung ở Long Thành và Nhơn Trạch. Nhiệt độ môi trường tăng cao có thể làm cho rừng ngập mặn dịch chuyển lên những vùng vĩ độ cao hơn và thậm chí rừng sẽ không thể quang hợp được nếu nhiệt độ tăng quá cao. Nồng độ CO2 tăng cao cũng khiến cho các rạn san hô ven bờ bị suy thoái, từ đó ảnh hưởng đến rừng ngập mặn do không thiếu mất hàng rào chắn sóng tự nhiên từ các rạn san hô này. Biến đổi khí hậu còn liên quan đến việc tăng số lượng cũng như cường độ các cơn bão vào mùa mưa và hạn hán kéo dài vào mùa hè. Các cơn bão kèm theo sóng lớn sẽ đe dọa trực tiếp các cánh rừng ngập mặn ven bờ.

Mực nước biển dâng được cho là sẽ gây ra tác động lớn nhất cho rừng ngập mặn. Có một loạt các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái rừng ngập mặn và do đó có thể làm thay đổi tác động của mực nước biển dâng đến rừng ngập mặn như: dạng cơ chất, các quá trình bờ, hoạt động kiến tạo địa phương, lượng nước ngọt và trầm tích, độ mặn của đất và nước ngầm. Thủy triều và lượng trầm tích là hai chỉ thị quan trọng nhất về khả năng thích ứng của rừng ngập mặn đối với mực nước biển dâng. Khu vực triều quanh rừng ngập mặn Long Thành và Nhơn Trạch được đánh giá là mật độ trầm tích cao vì thế khả năng thích ứng của các khu vực này sẽ tốt hơn các nơi khác. Mặc dù trầm tích là một điều kiện thiết yếu để rừng ngập mặn có thể thích ứng với mực nước biển dâng, nhưng quá nhiều trầm tích cũng sẽ làm cây bị ngạt. Các nguồn trầm tích bổ sung có thể từ nông nghiệp và từ nước thải các khu công nghiệp khu vực này.

Đối với rừng đầu nguồn thuộc các huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu, xu hướng lượng mưa tăng giảm bất thường trong những năm gần đây có nguy cơ làm thay đổi cấu trúc và hệ sinh thái rừng. Một số loài do không thích nghi được nên số lượng và chất lượng giảm sút làm rối loạn chuỗi thức ăn, gây mất cân bằng sinh thái. Ngược lại, một số loài phát triển quá mức đặc biệt là các loài sâu bệnh cũng gây tổn hại to lớn cho hệ động thực vật rừng. Tại những vùng c­ường độ mưa tăng cao, diện tích rừng thưa thớt thì nước mưa sẽ làm tăng xói mòn đất, lũ lụt, sụt lở đất đá gây ra các tác động dây chuyền đến rừng hiện hữu. Hạn hán vào mùa hè sẽ làm tăng nguy cơ cháy rừng.

- Hệ thủy sinh

Việc tăng nồng độ các khí nhà kính (CO2, NOx, SO2) trong không khí góp phần làm giảm pH của nước mặt, đặc biệt xảy ra ở các trận mưa trái mùa làm pH nước mặt giảm đột ngột, gây tổn hại đến thủy sinh khu vực. Như đã biết, mưa acid sẽ làm pH môi trường nước mặt < 5,6,="" chủ="" yếu="" do="" các="" chất="" khí="">2 và NOx([1]). Mức pH < 6,0="" gây="" ra="" các="" tác="" động="" đến="" hệ="" thủy="" sinh.="" các="" tác="" động="" từ="" việc="" giảm="" ph="" đến="" thủy="" sinh="" có="" thể="" được="" tóm="" tắt="" trong="" bảng="">

Bảng 1 Các ảnh hưởng của pH đến hệ thủy sinh vật

Mức pH

Các tác động

pH <>

Các sinh vật bậc thấp của chuỗi thức ăn bị chết (như phù du, stonefly), đây là nguồn thức ăn quan trọng của cá.

pH <>

Cá không thể sinh sản được; Cá con rất khó sống sót; Cá lớn bị dị dạng do thiếu dinh dưỡng; Cá bị chết do ngạt.

pH <>

Quần thể cá bị chết.

pH <>

Xuất hiện các sinh vật mới khác với các sinh vật ban đầu.

Nguồn: Việt, 2009.

Tại khu vực Nam bộ, mưa acid xuất hiện với tần suất từ 24-100% (Lan và Lai, 2003). Ngoài ra, nhiệt độ không khí tăng làm cho khả năng phân tầng nhiệt độ rõ rệt trong môi trường nước mặt. Nhiệt độ tầng nước mặt tăng cao thúc đẩy quá trình phân hủy các hợp chất diễn ra nhanh hơn, hô hấp tăng cường tiêu tốn nhiều năng lượng dẫn đến chất lượng thủy sản thấp. Theo ước tính, diện tích sử dụng nuôi trồng thủy sản của Đồng Nai khoảng 27.332 ha vào năm 2005 và tăng lên 33.268 ha vào năm 2010, chiếm hơn 90% diện tích mặt nước trên địa bàn toàn tỉnh (Sở NN&PTNN Đồng Nai, 2005 và 2010). Vì vậy, chất lượng nguồn nước mặt bị ảnh hưởng từ mưa acid sẽ gây tổn hại đến kinh tế tỉnh, đặc biệt là ngành thủy sản.

- Đa dạng sinh học trong nông nghiệp

+ Năng suất cây trồng

Đồng Nai với hơn 73.000 ha diện tích đất trồng lúa và gần 18.000 ha diện tích đất trồng cây có củ, chỉ tính riêng chất lượng thu hoạch đã giảm từ 10-14% chưa tính đến các vấn đề về sâu hại, dịch bệnh và thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, không phải các thay đổi đều xấu, chẳng hạn hàm lượng Cadmium trong lúa mì giảm 14% ở điều kiện nồng độ CO2 là 500ppm[2].

Trong hai thập kỷ trở lại đây, các đợt không khí lạnh tràn vào Việt Nam giảm rõ rệt, thời tiết ngày càng trở nên nóng và oi bức hơn. Các nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nông nghiệp Đồng Nai có thể thấy qua thời tiết bất thường, sinh trưởng của cây trồng bị đảo lộn, sức đề kháng giảm, dịch bệnh xuất hiện nhiều hơn, năng suất giảm mạnh. Trên thực tế so với thời điểm năm 1958, nhiệt độ hiện nay đã tăng lên từ 0,5-0,7oC và chỉ cần nhiệt độ tăng từ 1-2oC thì năng suất lúa, bắp sẽ giảm 10-20% và giảm 60% khi nhiệt độ tăng thêm 4oC. Trong điều kiện nhiệt độ tăng thêm 1oC thì nhu cầu tưới nước cho cây trồng tăng 10%. Tuy nhiên, như đã đề cập lượng nước phục vụ tưới tiêu từ các sông hồ thượng nguồn sẽ rất thiếu vào mùa khô.

Các đợt hạn hán mùa khô năm 2010 trên địa bàn huyện Xuân Lộc làm cho hàng trăm hécta bắp ở xã Lang Minh và Xuân Phú giảm năng suất do thiếu nguồn nước tưới. Tại huyện Tân Phú và Thống Nhất, nhiều vùng cao, xa nguồn nước cũng xảy ra tình trạng thiếu nước tưới cho cây lúa, bắp, rau, đậu, cây lâu năm và nông dân[3].

Ngoài các vấn đề về nước biển dâng tác động trực tiếp đến khu vực sinh sống của các loài động thực vật vùng nước mặn và lợ thuộc vùng có cao độ thấp hơn mực nước biển, nước biển dâng còn làm cho một số loài thủy sản nước ngọt cũng bị ảnh hưởng do vấn đề xâm mặn. Khu vực có nguy cơ chịu tác động nặng nhất tập trung ở huyện Nhơn Trạch, phần diện tích có cao độ dưới 1,5 m chiếm đến 37,5% diện tích toàn huyện.

+ Thay đổi loại, vùng hoạt động của sâu bệnh

Mưa trái mùa xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn trong các năm gần đây. Những trận mưa trái mùa này làm tăng thêm khả năng nhiễm bệnh của các loại cây trồng chủ lực ở Đồng Nai như cà phê, chôm chôm và điều. Theo Chi cục Bảo vệ thực vật Đồng Nai (2009) toàn tỉnh có trên 17.000 ha cà phê nhưng có gần 2.000 ha bị sâu bệnh, trong đó nhiều nhất là rệp sáp 650 ha, bệnh rỉ sắt 514 ha, khô cành 423 ha và nấm hồng 210 ha. Diện tích cà phê bị nhiễm bệnh tập trung ở các huyện: Thống Nhất, Định Quán, Cẩm Mỹ và Trảng Bom. Cũng do ảnh hưởng của mưa trái vụ dài ngày, có khoảng 4.000 trong tổng số 12.000 ha chôm chôm và gần 20.000 ha điều trong tổng số 45.000 ha điều trong toàn tỉnh bị nhiễm bệnh, trong đó có 7.000 ha nhiễm bệnh thán thư, hơn 5.000 ha nhiễm bệnh nấm hồng, gần 3.000 ha nhiễm bọ trĩ và 2.500 ha bị bọ xít.

+ Nguồn lợi thủy sản và ngư dân

Những cơn mưa trái mùa xuất hiện sẽ làm thay đổi, xáo trộn mọi hoạt động của tôm, cá, tình trạng sức khỏe, tốc độ phát triển, chu kỳ sinh sản của chúng,… vì môi trường nước rất dễ bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa trái mùa. Hoạt động của thủy động thực vật, sự biến động đột ngột các thông số môi trường tất cả đều biến đổi nhanh sau những cơn mưa trái mùa. Như đã đề cập, độ pH trong ao sẽ thay đổi nhanh chóng do nước mưa kéo theo các chất khí mang tính acid xuống ao, đồng thời nước mưa rửa trôi mang theo những chất bẩn trên bờ xuống ao làm ao đục, hạn chế quá trình quang hợp của tảo, mất cân đối tỷ lệ tảo trong ao nuôi (tảo cần được duy trì ở mức từ 80.000 - 100.000 tế bào tảo khuê/ml nước ao nuôi nhằm tạo điều kiện cho tôm cá ít bị shock, ngăn cản sự phát triển tảo độc tầng đáy và duy trì nguồn thức ăn cho tôm, cá[4]). Tóm lại, mưa trái mùa không chỉ gây các thiệt hại đối với ngành trồng trọt mà cho cả thủy sản khu vực.

2. Những thách thức về đa dạng sinh học đối với các hệ sinh thái trên cạn

Vấn đề suy thoái về đa dạng sinh học ở Đồng Nai đã không xảy ra. Cụ thể là diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng mang tính đa dạng sinh học, đa mục tiêu ngày càng được gia tăng cũng cố góp phần nâng thêm diện tích rừng vào hệ thống đất lâm nghiệp (Bảng 2).

Bảng 2 Tổng hợp về diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp qua các năm

TT

Năm

Tổng DT tự nhiên

Tổng DT

đất Lâm nghiệp (ha)

Trong đó (ha)

Đất chưa có rừng

Độ che phủ

(%)

Rừng tự nhiên

Rừng trồng

1

1999

590.215,0

150.274,3

110.678,0

39.596,3

28.133,6

25,46

2

2002

590.215,0

151.909,7

110.088,3

41.821,5

26.823,1

25,73

3

2003

590.215,0

153.585,9

110.293,5

43.292,4

24.570,4

26,02

4

2004

590.215,0

154.873,7

110.121,9

44.751,8

22.979,9

26,24

5

2005

590.215,0

155.224,8

110.016,9

45.207,9

22.454,6

26,30

6

2006

590.215,0

156.364,3

110.054,8

46.309,5

21.241,2

26,50

7

2008

590.215,0

167.295,6

110.668,5

56.627,1

23.707,5

28,34

8

2009

590.215,0

167.629,95

111.636,2

55.993,74

24.035,63

28,40

Nguồn: Chi Cục Kiểm Lâm Đồng Nai, 2010.

Hiện nay, thách thức về đa dạng sinh học ở Đồng Nai không còn là giai đoạn nóng ngăn chặn tình trạng mất tài nguyên thiên nhiên, mất diện tích rừng. Từ năm 1999 đến năm 2009, diện tích rừng ở Đồng Nai gia tăng hàng năm. Các khu vực xung yếu được phát hiện đã được quan tâm đưa vào hệ thống quản lý. Vì vậy, hệ thống bảo tồn thiên nhiên ở Đồng Nai đã hình thành vững chắc, bảo đảm bảo vệ tốt tính đa dạng sinh học. Thách thức về đa dạng sinh học ở Đồng Nai hiện nay là những thách thức để phát triển và lớn mạnh.

a) Những thách thức về đa dạng sinh học thường xuyên xảy ra đối với các hệ sinh thái trên cạn

Những thách thức thường xuyên đe dọa tính đa dạng sinh học trên toàn tỉnh Đồng Nai, trên từng KBTTN vẫn thường xuyên xảy ra và hiện tại đã trong tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng. Các thách thức đó bao gồm:

- Cháy rừng: là nguyên nhân đe dọa thường xuyên trên khắp các khu rừng trong những mùa khô. Nhất là đối với những khu rừng trồng thuần loại, đồng cỏ mùa khô trở thành mồi lửa. Những khu vực mà lớp thảm mục dễ bắt lửa. Do vậy, không thể bỏ qua kế hoạch phòng chống cháy rừng hàng năm. Vì vậy, phải chủ động con người và đầu tư phương tiện để ứng phó với tình hình xảy ra cháy rừng hàng năm.

- Nạn lấn chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp: do áp lực của dân sinh kinh tế nên cư dân vùng gần rừng thường lén lút khai hoang đất rừng để sản xuất nông nghiệp. Do vậy, cần tuyên truyền giáo dục cộng đồng cư dân vùng rừng đồng thời tránh tái định cư cư dân vào những khu vực gần rừng hoặc những khu vực nhạy cảm về đa dạng sinh học.

- Nạn khai thác lâm sản và săn bắt thú rừng trái phép: dù luật bảo vệ rừng đã có quy định nghiêm cấm hành vi khai thác trái phép lâm sản nhưng các vụ lén lút khai thác lâm sản; lén lút đặt bẫy, săn bắn thú rừng vẫn xảy ra. Mặc dù đã có nhiều biện pháp xử lý tích cực, nhưng nguyên nhân chính là do nhận thức pháp luật của người dân về vấn đề trên còn hạn chế.

- Chăn thả gia súc: đây được coi là một hướng phát triển kinh tế của người dân địa phương. Tuy nhiên, người dân trong vùng còn có tập quán chăn nuôi trâu, bò thả tự do kiếm ăn trong rừng. Ở góc độ bảo tồn và phát triển rừng, hoạt động chăn thả này đã ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên rừng vì hiện tượng này đã gây nên sự tàn phá trên diện rộng các loài cây tái sinh, cạnh tranh nguồn thức ăn với nhóm thú móng guốc sống trong VQG và tăng nguy cơ lan truyền bệnh từ vật nuôi sang động vật hoang dã. Nhận diện được tác động này, các cơ quan hữu quan đã tuyên truyền giáo dục và giới hạn những khu vực chăn thả nhằm quản lý tốt tính đa dạng sinh học của các hệ sinh thái.

- Khai thác lâm sản phụ quá mức: hầu hết do dân địa phương khai thác để đáp ứng những nhu cầu cấn thiết (tre, măng, cây thuốc, mật ong, …). Mặc dù việc thu hái lâm sản hiện có tác động không lớn, nhưng hoạt động này có nguy cơ dễ gây ra sự suy thoái sinh cảnh nếu không được tuân thủ nguyên tắc bền vững và giám sát chặt chẽ. Người dân có xu hướng khai thác cạn kiệt lâm sản ngoài gỗ ở những địa điểm mà họ phát hiện; do đó, việc khuyến khích các chính sách thu hái theo mùa vụ sẽ góp phần quan trọng trong việc hạn chế sự xâm hại tài nguyên.

b) Những thách thức về đa dạng sinh học đối với các hệ sinh thái trên cạn quan trọng

Tùy theo đặc thù của từng KBTTN mà phát sinh những thách thức về bảo tồn đa dạng sinh học khác nhau. Từng địa phương, từng kiểu thảm thực vật có những mối đe dọa khác nhau. Qua tìm hiểu, có thể xác định những thách thức đó theo từng đơn vị bảo tồn đa dạng sinh học như sau:

- Những thách thức về đa dạng sinh học đối với Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai

+ Hồ sơ nâng cấp Khu dự trữ sinh quyển Cát Tiên thành Khu DTSQ Đồng Nai đã được thành lập và đang đệ trình với các cơ quan chức năng phê duyệt. Sau khi được phê duyệt thì đây sẽ là khu vực đa dạng sinh học quan trọng của Đồng Nai. Theo khuyến cáo của MAB/UNESCO, các khu bảo vệ thuộc mạng lưới bảo tồn quốc gia như vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên phải là những vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển và tuân thủ những hướng dẫn của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương về bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì vẻ đẹp cảnh quan cho phát triển du lịch sinh thái và du lịch bền vững. Việc đưa thêm 2 vùng lõi là Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (khu BTTN & DT Vĩnh Cửu) và khu bảo tồn vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An – Đồng Nai (cùng với vườn quốc gia Cát Tiên - vùng lõi đã đề cử trước tạo nên 3 vùng lõi làm thành vùng hành lang bảo tồn mang tính tổng thể, toàn vẹn của các hệ sinh thái đặc trưng cho vùng nhiệt đới mà tỉnh Đồng Nai đang sở hữu. Được sự giúp đỡ của Trung tâm Nghiên cứu và giáo dục môi trường thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trong năm 2010 tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành hồ sơ nâng cấp Khu DTSQ Cát Tiên thành Khu DTSQ Đồng Nai trình UB UNESCO Việt Nam xem xét và thẩm định trước khi đệ trình UB UNESCO Thế giới xem xét, phê duyệt và công nhận.

+ Đây là khu dự trữ nguồn gen phong phú nhất thuộc các tỉnh phía Nam. Tính đa dạng sinh học cao. Việc phát triển mở rộng là cần thiết khi mà những kết quả nghiên cứu khoa học từ trước đến nay cho thấy tính ổn định và gia tăng về số lượng cũng như chất lượng môi trường sống đối với sinh vật cư trú trong khu vực. Đây cũng là vinh dự của tỉnh khi được quản lý một khu vực được quốc tế đánh giá cao. Vì vậy, bảo tồn, tôn tạo, mở rộng trong hiện tại và cả trong tương lai là ở khu vực này là một việc làm có cân nhắc đến việc phát triển nâng tầm vóc và vị thế của nó.

+ Với vị thế mới này Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai phải đảm đương nhiều chức năng hơn là đơn thuần bảo vệ đa dạng sinh học. Điều này cũng mang lại tầm vóc xứng đáng cho khu dự trữ sinh quyển này. Các chức năng đó là bảo tồn nguồn gen động thực vật quý hiếm; bảo tồn vùng nước nội địa Trị An – Đồng Nai, bảo tồn di tích lịch sử chiến khu D. Khối lượng công việc ban đầu cần thực hiện đối với khu dự trữ sinh quyển mới nâng cấp này là không nhỏ. Đó là sự chuẩn bị cho cơ chế hành chính, phương tiện tuần tra giám sát mặt nước cùng các thể chế liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học. Tiếp đến là đánh giá về đa dạng sinh học của vùng nước nội địa Trị An – Đồng Nai. Điều tra, đánh giá, thu thập tư liệu khoa học về các loài thủy sinh trên vùng nước này làm dẫn liệu ban đầu để phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên. Sau đó, cần thiết có những nghiên cứu khoa học nhằm phân định tập tính sinh thái của các loài thủy sinh vật nhằm có giải pháp bảo tồn các giống loài quý hiếm một cách hữu hiệu song hành với biện pháp diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại. Hiện tại chưa có hướng nghiên cứu bảo tồn rõ rệt nào đã áp dụng với vùng nước nội địa này. Quần cư những loài cá quý hiếm cần bảo vệ chưa có giải pháp và các loài cá ngoại lai mà trong đó chưa được đánh giá đâu là loài ngoại lai xâm hại cũng chưa có giải pháp loại bỏ. Vấn đề an toàn sinh học cần thiết được đặt ra đối với vùng nước nội địa này. Mặc khác, vấn đề bảo vệ lưu vực đối với hồ Trị An chưa được quan tâm thật đầy đủ. Ngoài Vườn Quốc Gia Cát Tiên, Khu bảo tồn thiên nhiên Văn Hóa Đồng Nai bao bọc 3 mặt Bắc, Đông, Tây của hồ. Riêng phía Nam giáp với huyện Thống Nhất là thiếu vành đai cây xanh bảo vệ. Hiện tại có một diện tích rừng phòng hộ hẹp vào khoảng 277,8 ha và rừng sản xuất là 98,7 ha. Như vậy là chưa đủ bảo vệ hồ Trị An về phía Nam. Trong kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học 2001 đến 2010 đã đề nghị một diện tích lớn hơn nhằm bảo vệ hồ. Nhưng căn cứ vào tình hình thực tế thì có thể ưu tiên trồng rừng nơi đây nhằm nâng hành lang rừng bảo vệ hồ lên đến khoảng 750 ha vào năm 2020. Việc trồng rừng nên chú trọng trồng ở vùng đất dốc và ven hồ trong lưu vực của hồ Trị An.

+ Đối với việc mở rộng diện tích 10.000 ha rừng tre thuộc công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp La Ngà sát nhập vào Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai nhằm hạn chế xung đột giữa voi rừng với cư dân liền kề. Tuy nhiên, thách thức này là do đàn voi rừng mở rộng lãnh địa sinh sống. Mặt khác, tập quán trồng trọt của người dân thường trồng những loài cây mà voi ưa thích dùng làm thức ăn nên sản phẩm trồng trọt như là chất dẫn dụ voi đã đưa đến xung đột. Do đó, cần tái định cư dân cư xa khỏi khu vực voi sinh sống và đề xuất loài cây trồng nông nghiệp của cư dân liền kề là các loài cây không nằm trong thực đơn của voi rừng để xung đột không tái diễn.

+ Mặc khác, vị thế của Khu dự trữ sinh quyển trong tương lai còn có thể mở rộng thêm. Do vậy, việc lập hồ sơ xin nâng cấp chỉ là bước khởi điểm. Trong tương lai, khi đa dạng sinh học của khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai phát triển lớn mạnh hơn thì nhu cầu mở rộng về diện tích sẽ xuất hiện. Để thực hiện tầm nhìn đó và để lồng ghép với mục tiêu phát triển rừng theo hướng sử dụng hợp lý tài nguyên cần cân nhắc bảo vệ tốt trên 10.000 ha rừng nghèo kiệt còn lại của công ty TNHH MTV La Ngà làm vốn đất dự trữ trong tương lai xa cho khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai. Trên mãnh đất 10.000 ha rừng nghèo kiệt này còn mang ít nhiều tính đa dạng sinh học, là nơi cư trú của một số loài thú nhỏ và một số loài chim quý hiếm là lý do hợp lý để định hướng bảo tồn. Do vậy, trên diện tích này được xem như là một phân khu phục hồi sinh thái, không nên bố trí dân cư. Vấn đề là nếu thực hiện tầm nhìn trong tương lai xa, phần đất này nên bảo tồn rừng để trong vòng 10 hoặc 20 năm sau lại sáp nhập vào khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.

+ Trong khu vực của khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai còn có một vùng đất ngập nước ở Bàu Sấu là vùng đất ngập nước tham gia công ước Ramsar đang bị loài Mai dương đe dọa xâm chiếm làm mất đi tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù. Vì vây, cần thiết có ngay một giải pháp diệt trừ loài ngoại lai xâm hại này. Điều này cũng thuộc chủ trương bảo vệ đa dạng sinh học và an toàn sinh học. Tuy nhiên, để tiêu diệt cây Mai dương, cần nhìn một cách tổng thể trên toàn bộ lưu vực sông Đồng Nai và các chi lưu của sông. Dòng chảy khuyết tán hạt của cây rộng khắp nên giải pháp tiêu diệt loài này trên diện hẹp là chưa đủ.

+ Nhờ vị thế của một Khu dự trữ sinh Quyển mà các nghiên cứu khoa học trên thế giới đã tề tựu lại nơi đây. Kết quả là những nghiên cứu chuyên sâu về nhiều giống loài cư trú trên mảnh đất này đã góp phần tôn thêm giá trị khoa học của Khu dự trữ sinh quyển. Sự phát triển, mở rộng Khu dự trữ sinh quyển là tiền đề thu hút đầu tư quốc tế về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái, du lịch truyền thống văn hóa cách mạng, du lịch trên hồ là những hướng mở rộng tạo những cơ hội tích cực cho nơi đây.

- Những thách thức về đa dạng sinh học đối với rừng thuộc Núi Chứa Chan huyện Xuân Lộc

+ Khu di tích Núi Chứa Chan huyện Xuân Lộc có diện tích 2.025 ha, có độ cao 837m, tiềm ẩn tính đa dạng sinh học cao. Về mặt quản lý tài nguyên thì Núi Chứa Chan đã được quản lý và vận hành theo cấp Di tích lịch sử-danh thắng Núi Chứa Chan. Tuy nhiên, từ trước đến nay chưa có tài liệu điều tra khoa học nào về đa dạng sinh học nào được xúc tiến ở Núi Chứa Chan. Sau một thời gian dài bảo vệ, hệ sinh thái Núi Chứa Chan đã có dấu hiệu hồi phục. Vì vậy, cần xúc tiến thẩm định, đánh giá nguồn tài nguyên về đa dạng sinh học ngõ hầu sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Khu vực này có thể bị lãng quên do động thái rừng sau nhiều năm đã thay đổi và đã hồi phục. Như vậy, đa dạng sinh học sẽ không được phát hiện là một sự lãng phí tài nguyên. Nếu xét về gradiant cao độ thì trên tỉnh Đồng Nai không có khu vực nào có gradiant cao độ như ở núi Chứa Chan. Các quần xã sinh học ở đây là có khác biệt với các nơi khác ở Đồng Nai và như vậy thành phần loài thực, động vật cũng có thay đổi. Dù chưa có điều tra nghiên cứu nhưng chắc rằng kết quả sẽ bổ sung cho tính đa dạng sinh học của Đồng Nai ở góc độ các quần xã thực vật có ở các gradiant cao độ khác nhau. Mặc khác, khu hệ chim, bò sát, thú cũng có những khác biệt nhất định làm tăng giá trị đa dạng sinh học của tỉnh Đồng Nai. Vì vậy, cần thiết có một công cuộc điều tra về đa dạng sinh học để bảo tồn thêm một khu vực mang tính đa dạng sinh học đang bị lãng quên.

+ Hiện tại đã có một điểm du lịch Núi Chứa Chan – chùa Gia Lào đang trong giai đoạn hình thành ban đầu. Đây là một tiền đề tốt cho phát triển du lịch sinh thái tạo nguồn thu. Trong tương lai nếu phát hiện những đặc trưng về đa dạng sinh học thì có thể quy hoạch nâng cấp lên khu bảo tồn thiên nhiên hoặc một quy mô nào đó tương xứng với sự đa dạng của tài nguyên.

+ Đây là địa điểm mà tính đa dạng sinh học khá mong manh, nguy cơ tính đa dạng sinh học ở đây rất dễ dàng biến mất nếu không kịp thời phát hiện và gìn giữ.

- Những thách thức về đa dạng sinh học đối với Rừng phòng hộ Tân Phú

+ Rừng phòng hộ Tân Phú có diện tích 12.135,04 ha. Trong đó rừng tự nhiên chiếm 11.544,39 ha và rừng trồng chiếm 590,65 ha. Đây là khu vực rừng phòng hộ nhưng vẫn mang trên mình tính đa dạng sinh học chưa được nghiên cứu kỹ. Với sự phối hợp và tài trợ của vùng Rhône- Alpes (Pháp) cùng tỉnh Đồng Nai đã thực hiện một số nghiên cứu ban đầu về đa dạng sinh học. Do mục tiêu của dự án là phục hồi di sản rừng Tân Phú và cải thiện, phát triển du lịch sinh thái đã đạt được. Tuy nhiên, hồ sơ, tài liệu nghiên cứu đã không được công bố ngoài các sách đã xuất bản về chim, bướm và cách nhận diện 200 loài cây gỗ ở rừng Tân Phú, đã không có một tài liệu có hệ thống nhằm hiểu rõ tính đa dạng sinh học nơi đây. Các yếu tố quý hiếm, quần xã thực vật, khu vực quan trọng cần bảo tồn là chưa được khẳng định. Các thành phần sinh học khác của rừng phòng hộ Tân Phú chưa được nêu lên để nêu rõ tính đa dạng sinh học của khu vực. Dự án đã thực hiện từ 2004-2007 nhưng đến nay chưa có phản hồi thực hiện tiếp. Do vậy, rất cần một công cuộc điều tra nghiên cứu có hệ thống để nắm vững tài nguyên của rừng phòng hộ Tân Phú.

+ Với mức độ bảo tồn thuộc cấp rừng phòng hộ thì quy mô và nguồn lực khu vực này hết sức hạn hẹp. Việc lén lút xâm hại tài nguyên của cư dân là không tránh khỏi. Khi mà tính đa dạng sinh học chưa được nêu lên dù ở mức độ cao hay thấp thì khu vực dễ bị lãng quên và dần dần mất đi tính đa dạng sinh học nếu không có động thái thích hợp từ phía các Sở Ban Ngành hữu quan. Việc nhận tài trợ nghiên cứu khoa học từ vùng Rhône- Alpes (Pháp) là có hạn cũng đã góp phần nhận diện được tài nguyên nhưng là bức tranh chưa rõ rệt. Các nghiên cứu khoa học tiến hành ở đây mang tính học thuật hơn là có hệ thống. Vì vậy, cần nghiên cứu bổ sung các mảng khoa học theo cách có hệ thống về đa dạng sinh học nhằm làm rõ nét giá trị của tài nguyên và đề xuất giải pháp đúng đắn để tránh hệ lụy mất mát đa dạng sinh học tại đây theo thời gian mà không biết mất gì vì còn chưa rõ tài nguyên quan trọng thuộc khu vực nào, quý hiếm ra sao.

- Những thách thức về đa dạng sinh học đối với Rừng phòng hộ 600

Rừng phòng hộ 600 có tổng diện tích là 4.335,29 ha do binh đoàn 600 tiếp quản và khai phá vùng rừng này từ năm 1975. Diện tích rừng tự nhiên của rừng phòng hộ thuộc phần đất dốc, đồi, núi thấp phạm vi quản lý rộng và phân mảng rãi rác từng mảng da beo đan xen với diện tích canh tác của dân. Cơ sở hạ tầng, trang bị công cụ hỗ trợ còn kém, chưa có chính sách bảo hộ cho lực lượng quản lý rừng. Tính đa dạng sinh học chưa được điều tra nghiên cứu nên không khẳng định được giá trị đa dạng sinh học của rừng, do đó rất cần có quá trình điều tra, khảo sát nhằm đánh giá liên quan đến tính đa dạng sinh học tại đây.

3. Những thách thức về đa dạng sinh học đối với các hệ sinh thái thủy vực và đất ngập nước

a) Sông Đồng Nai, hồ Trị An

Trong những năm gần đây, do tác động của chính sách mở cửa kinh tế cộng với những điều kiện kinh tế khác, vùng lãnh thổ lưu vực sông Đồng Nai đã phát triển khá mạnh và thực tế đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, do sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế, nhu cầu về nước cho các hoạt động dân sinh và sản xuất không ngừng tăng lên, đồng thời nước thải sinh hoạt, nước thải từ các khu công nghiệp tập trung, từ các cơ sở sản xuất công nghiệp riêng lẻ, từ các hoạt động nông nghiệp, dịch vụ …đổ vào nguồn nước cũng không ngừng tăng lên, nên nguồn nước tại nhiều nhánh sông trong hệ thống sông Đồng Nai đã bị ô nhiễm đến mức báo động.

Thủy sinh vật thuộc sông Đồng Nai bao gồm các loài tôm, cá, nhuyễn thể, giáp xác đã ít nhiều được biết đến nhưng chưa thật đầy đủ. Các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại chưa có giải pháp phòng trừ có thể ảnh hưởng đến tính đa dạng sinh học của sông. Tình trạng khai thác các nguồn lợi khác: như khai thác cá lén lút (bằng chất nổ, xung điện và chất độc) và tình trạng khai thác vật liệu xây dựng trên sông Đồng Nai cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thay đổi dòng chảy làm xói lở bờ sông và ảnh hưởng tới sự phân bố của nguồn lợi thủy sản tại các khu vực này. Mặc khác, giá trị môi trường, nguồn cung cấp nước sạch cho sinh hoạt là những chức năng quan trọng mà dòng sông đang phải đảm đương. Vì vậy, vấn đề ô nhiễm và bảo tồn đa dạng sinh học cần hết sức được quan tâm.

b) Sông Thị Vải

Sông Thị Vải có dòng chảy thấp và nằm gần biển. Tuy sông bị nhiễm mặn quanh năm không thể dùng làm nguồn nước cấp hoặc tưới cho nông nghiệp nhưng là một sông rộng và sâu lại trực tiếp thông ra vịnh và biển, rất thuận lợi cho giao thông đường thủy. Do vậy đây là con sông rất giàu tiềm năng để hình thành các cụm cảng. Hiện nay đã hình thành 4 cụm cảng lớn có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai và trong toàn khu vực là Cái Mép, Phú Mỹ, Phước An và Gò Dầu.

Hiện nay, cũng có rất nhiều khu công nghiệp (KCN) đã hình thành và đang hoạt động tại khu vực như KCN Nhơn Trạch, KCN Long Thành và KCN Gò Dầu, một số nhà máy, xí nghiệp xả nước thải vào sông và sử dụng nước sông để làm mát cho các thiết bị máy móc trong qui trình sản xuất của các nhà máy. Như vậy, hệ thống sông có một chức năng khá quan trọng là tiếp nhận nguồn nước thải khá lớn (mặc dù đã qua xử lý) và cấp nước làm mát cho các khu công nghiệp. Về vấn đề môi trường đối với sông Thị Vải cần hết sức cẩn trọng. Lưu vực sông Thị Vải chịu áp lực lớn về ô nhiễm và ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của hệ sinh thái thủy vực sông và các chi lưu phụ cận.

c) Rừng phòng hộ Long Thành – Nhơn Trạch

Theo Quyết định số 73/2008/QĐ-TTg ngày 4/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ, đã đặt ra mục tiêu và hướng phát triển kinh tế cho Đồng Nai. Trong quá trình phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai từ giai đoạn 2010 đến 2020 chú trọng vào phát triển theo hướng trở thành tỉnh công nghiệp hóa hiện đại hóa. Do vậy, trong giai đoạn ngắn hạn đến 2015 là mở rộng và phát triển công nghiệp. Đây là cơ hội để Đồng Nai vươn lên thành một tỉnh công nghiệp trong tam giác trọng điểm kinh tế phía nam. Đồng thời cũng là áp lực và là thách thức không nhỏ trong vấn đề phải giải quyết đồng thời nhiều áp lực kéo theo trong quá trình công nghiệp hóa như xây dựng đường xá, hạ tầng cơ sở, mở thêm các khu đô thị, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Trọng tâm và tầm nhìn của lãnh đạo Trung ương và tỉnh là sân bay Long Thành, khu công nghiệp Long Thành, khu đô thị Nhơn Trạch, các đường cao tốc Dầu Giây - Long Thành nên khu vực này trong tương lai sẽ là cửa ngỏ quốc tế phía nam của cả nước. Do đó, để xứng tầm với vinh dự trên, việc quy hoạch và phát triển cần hết sức cẩn trọng, có cân nhắc và phát triển theo hướng công nghệ cao, hiện đại hóa, thẩm mỹ cao. Trong ngắn hạn đến 2015, để làm tiền đề cho sự phát triển thì trước hết là hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, quy hoạch các khu chức năng, quy hoạch đô thị theo hướng hiện đại thẩm mỹ cao. Đây là một thách thức không nhỏ cho tỉnh.

Hiện tại khu vực trọng điểm này đã có hàng loạt các cảng nước sâu, khu công nghiệp tập trung bên bờ sông Thị Vải, khu dân cư Nhơn Trạch đang dần hình thành, đường cao tốc Long Thành Dầu Giây đã sang giai đoạn thi công. Điều này chứng tỏ tỉnh Đồng Nai đã thực hiện nghiêm túc chủ trương chung của Thủ tướng chính phủ.

Trong bối cảnh đó, áp lực về môi trường được xem như là nặng nề nhất. Trong quá trình hình thành và phát triển về công nghiệp và đô thị thì không tránh khỏi phát sinh những hậu quả như chất thải rắn, ô nhiễm nước, thiếu đồng bộ và nhất quán trong quy hoạch theo hướng tiên tiến, hiện đại.

Xa hơn, dù là nguyên nhân gián tiếp, sự phát triển kinh tế- xã hội là có ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng phòng hộ Long Thành. Đây là một hệ sinh thái lồng ghép trên mình nhiều chức năng. Chức năng ứng phó với biến đổi khí hậu, chức năng lá phổi xanh cho Khu đô thị Nhơn Trạch, chức năng đa dạng sinh học đối với Khu dự trữ Sinh quyển Cần Giờ, chức năng bảo vệ môi trường cửa sông ven biển. Bảo vệ và phát triển được hệ sinh thái này theo hướng đa chức năng như vậy cũng không khó nếu có giải pháp phù hợp. Như vậy, trọng tâm đối với tỉnh về bảo vệ môi trường, về quy hoạch kiến trúc không gian, quy hoạch hạ tầng cơ sở, bảo vệ đa dạng sinh học đối với Long Thành cần cân nhắc đưa rừng ngập mặn Long Thành lên hàng ưu tiên số một.

Dãy rừng ngập mặn này nằm dọc theo dòng Thị Vải giáp với Cần Giờ. Đây là khu vực đã bị tàn phá trong nhiều thập niên trước và đã đang được phục hồi lại. Diễn biến phục hồi có dấu hiệu khá tốt. Những mối đe dọa hiện nay đối với rừng ngập mặn Long Thành đã được kiểm soát sau “sự cố VeDan”. Cùng với những mối đe dọa mới sắp xuất hiện như: việc phát sinh các loại chất thải rắn từ xây dựng hạ tầng cơ sở, đường xá, xây dựng khu đô thị Nhơn Trạch, ô nhiễm nước do sinh hoạt đô thị và công nghiệp, diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã tác động thường xuyên và liên tục lên dòng sông Thị Vải. Đây là những thách thức không nhỏ đối với rừng ngập mặn Long Thành. Vị trí ưu tiên hàng đầu về bảo vệ môi trường và bảo vệ tính đa dạng sinh học, bảo vệ tính thẩm mỹ của cửa ngõ phía nam trong tương lai không xa thuộc về Long Thành.

Đồng Nai là một tỉnh giàu đa dạng sinh học. Từ rất sớm, thực hiện chủ trương từ Trung ương trong phân loại các Vườn quốc gia, Khu Bảo tồn thiên nhiên, Rừng phòng hộ. Các khu vực có tính ĐDSH trên Đồng Nai đã được kiện toàn tổ chức là kết quả sau nhiều năm lãnh đạo đúng đắn của các Sở ban ngành. Các mối đe dọa về đa dạng sinh học hình thành từ phía tự nhiên và cư dân cũng đã được giải quyết triệt để. Trong hiện tại, sự phát triển và lớn mạnh của các khu vực đa dạng sinh học làm phát sinh những thách thức mới. Thêm vào đó, sự phát triển khu dân cư, đô thị, công nghiệp cũng tạo ra những ảnh hưởng nhất định đến tài nguyên sinh học. Bằng giải pháp phát triển bền vững, phát triển có quan tâm ngăn chặn ảnh hưởng đến đa dạng sinh học là bước đi đúng nhưng không tránh khỏi những khó khăn trong việc giải quyết các thách thức trong quá trình thực hiện công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

d) Tác động đến đa dạng sinh học và an toàn sinh học do ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường các thủy vực thường dẫn đến những tác động bất lợi đối với đa dạng sinh học và an toàn sinh học thủy vực. Một số loài thủy sinh vật chỉ thích nghi với môi trường sạch (môi trường bẩn thường được dùng làm chỉ thị sinh học theo thang điểm đánh giá chất lượng nước Henna & Sunoko - 1995). Các kết quả quan trắc môi trường nước các thủy vực ở Đồng Nai qua một số năm cho thấy số loài chỉ thị sinh học cho môi trường nước nhiễm bẩn cao đang phát triển rất mạnh như nhóm Tảo lam, Tảo Silic thuộc hệ phiêu sinh vật và một số loài thuộc khu hệ động vật đáy.

Theo các báo cáo quan trắc khu hệ thủy sinh vật và chất lượng nước sông Đồng Nai qua các năm 2007, 2008, 2009 (Viện sinh học nhiệt đới, 2008, 2009) cho thấy những loài chiếm ưu thế trong hệ phiêu sinh vật tập trung vào nhóm Tảo lam. Trong đó có loài Tảo lam Microcystic aeruginosa có mật độ chiếm ưu thế ở các điểm khảo sát. Đây là loài có khả năng tiết độc tố vào môi trường nên thường là tác nhân dẫn đến sự suy giảm chất lượng của các chuỗi và lưới thức ăn, gây mất an toàn sinh học tại các thủy vực mà chúng chiếm ưu thế.

Biểu đồ thể hiện số loài tảo Lam tại sông Đồng Nai qua các năm 2007, 2008, 2009

Kết quả quan trắc cũng cho thấy khu hệ động vật đáy ở sông Đồng Nai chiếm ưu thế bởi các loài chỉ thị cho môi trường nhiễm bẩn hữu cơ cao như: Limnodrilus hoffmeisteri, Notomastus polyodon, Limnoperna siamensis….

Bảng 3 Loài ưu thế sông Đồng Nai 2007 - 2009

Đtm

Tháng 4/2007

Tháng 9/2007

Tháng 4/2008

Tháng 8/2008

Tháng 3/2009

Tháng 9/2009

N-SDN-1

-

-

-

-

Limnoperna siamensis

-

N-SDN-2

-

-

-

-

Corbicula leviuscula

Semisulcospira aubryana

N-SDN-3

Dero sp 1 & Dero sp 2

Limnoperna siamensis

Chironomus sp

Limnoperna siamensis

Limnoperna siamensis

Hydatomanicus sp.

N-SDN-4

Limnoperna siamensis

Limnoperna siamensis

-

Melanoides tuberculatus

Corbicula sp

Cricotopus sp.

N-SDN-5

Limnoperna siamensis

Namalycastis longicirris

Dero sp

Symphitopsyche slossanae

Limnoperna siamensis

Hydatomanicus sp.

N-SDN-6

Melanoides tuberculatus

Namalycastis longicirris

Sigara sp

Sigara sp

Namalycastis longicirris

Corbicula iravadica

N-SDN-7

Limnoperna siamensis

Cricotopus sp

Limnoperna siamensis

Limnoperna siamensis

Sigara sp

Leonnates persica

N-SDN-8

Melanoides tuberculatus

Arctopsyche sp

Namalycastis longicirris

Namalycastis longicirris

Neanthes succinea

Lumbriculidae

N-SDN-9

Namalycastis longicirris

Dero sp

Sigara sp

Sigara sp

Chironomus sp

Pachydrolia pallidula

N-SDN-10

Corbicula tenuis

Scaphula pinna

Namalycastis longicirris

Clea helena

Limnoperna siamensis

Limnoperna siamensis

N-SDN-11

Bivalvia larva

Dero digitata

Dero sp

Limnodrilus hoffmeisteri

Aeolosoma sp

Notomastus polyodon

N-SDN-12

Corbicula tenuis

Corbicula leviuscula

Tarebia granifera

Namalycastis longicirris

Limnodrilus hoffmeisteri

Notomastus polyodon

N-SDN-13

-

Namalycastis longicirris

Namalycastis longicirris

Namalycastis longicirris

Melanoides tuberculatus

Corbicula tenuis Corbicula messageri

N-SDN-114

Namalycastis longicirris

Dero sp

Byblis japonicus

Byblis japonicus

Chironomus sp

Limnodrilus hoffmeisteri

N-SDN-15

Oniscus assellus

Haploscoloplos robustus

Dero sp

Dero sp

Namalycastis longicirris

Corbicula baudoni

N-SDN-16

Dero sp

Serpula vermicularis

Gammarus sp

Idothea sp

Idothea sp

Hyale sp.

N-SDN-17

Gastropoda larva

Sthenolepis japonica

Sternaspis sculata

Ophiothrix sp

Amphipoda

Corbicula fluminea

Nguồn: Viện Sinh học Nhiệt đới, 2008,2009

Ghi chú

N-SĐN-1: Bến đò Nam Cát Tiên, N-SĐN-2: Bến đò 107 - Xã Phú Ngọc, N-SĐN-3: Sau cửa đập hồ Trị An, N-SĐN-4: Tại hợp lưu sông Bé - Sông Đồng Nai, N-SĐN-5: Cách hợp lưu (S.Bé - S.ĐN) 500m về phí Thượng lưu, N-SĐN-6: Gần nhà máy nước Thiện Tân, N-SĐN-7: Bến đò Bà Miêu - xã Thạnh Phú, N-SĐN-8: Cầu Hoá An, N-SĐN-9: Nhà máy nước Biên Hòa, N-SĐN-10: Cầu Rạch Cát , N-SĐN-11: Bến đò Long Kiển - đình Tân Mai, N-SĐN-12: Xã Long Tân - S.Đồng Nai, N-SĐN-13: Gần Công Ty Ajinomoto, N-SĐN-14: Cầu Đồng Nai, N-SĐN-15: Xã Tam An - sông Đồng Nai, N-SĐN-16: Xã Long Tân - sông Đồng Nai, N-SĐN-17: Xã Phú Hữu - Hợp lưu sông ĐN - SG

Đối với hồ Trị An, các báo cáo quan trắc khu hệ thủy sinh vật và chất lượng nước sông Đồng Nai qua các năm 2007, 2008, 2009 (Viện sinh học nhiệt đới, 2008, 2009) cũng cho thấy, ưu thế của khu hệ phiêu sinh vật thuộc về các loài tảo ưa môi trường bẩn, tập trung nhiều vào các loài Tảo lam và Tảo Silic là dấu hiệu cho biết chất lượng nước mặt của hồ đang có xu thế bị nhiễm bẩn tăng lên đặc biệt là loài Microcystis aeruginosa.

Bảng 4 Loài ưu thế hồ Trị An 2008-2009

Điểm thu mẫu

Tháng 8/2009

Tháng 4/2009

Tháng 8/2008

Tháng 3/2008

N-HTA-1

Microcystis aeruginosa

Microcystis aeruginosa

Melo. gran. var. angussima

Ceratium hirundinella

N-HTA-2

Microcystis aeruginosa

Microcystis aeruginosa

Microcystis. aeruginosa

Staurastrum dejectum

N-HTA-3

Microcystis aeruginosa

Straurodesmus tohope kaligense var insigne

Melosira granulata

Staurastrum dejectum

N-HTA-4

Microcystis aeruginosa

Microcystis aeruginosa

Microcystis sp.

Staurastrum dejectum

N-HTA-5

Melosira granulata

Microcystis aeruginosa

Microcystis sp.

Ceratium hirundinella

N-HTA-6

Microcystis aeruginosa

Microcystis aeruginosa

Pediastrum duplex var. dup.

Chroococcus limneticus

N-HTA-7

Microcystis aeruginosa

Microcystis aeruginosa

Melo. gran. var. angussima

Microcystis aeruginosa

N-HTA-8

Microcystis aeruginosa

Microcystis aeruginosa

Melo. gran. var. angussima

Staurastrum dejectum

N-HTA-9

Microcystis aeruginosa

Melosira granulata

Microcystis sp.

Microcystis botrys

Nguồn: Viện Sinh học Nhiệt đới, 2008,2009

Ghi chú

N-HTA-1: Gần cửa đập Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, N-HTA-2: Bờ phía thị trấn Vĩnh An, N-HTA-3: Cầu Chiến khu D, N-HTA-4: Xã Phú Cường - huyện Định Quán, N-HTA-5: Cửa sông Đồng Nai đổ vào - xã Thanh Sơn - huyện Định Quán, N-HTA-6: Cách cầu La Ngà 1 km về phía thượng lưu, N-HTA-7: Xã La Ngà - huyện Định Quán, N-HTA-8: Xã Mã Đà - huyện Vĩnh Cửu, N-HTA-9: Giữa hồ chính - xã Phú Cường huyện Định Quán

Các kết quả tính toán được về chỉ số đa dạng sinh học H’ - Shannon – Wienner khi áp dụng thang điểm đánh giá chất lượng nước Henna & Sunoko (1995) cho thấy: chất lượng môi trường nước nền đáy ở các điểm khảo sát thuộc thủy vực hồ Trị An đang trong tình trạng ô nhiễm với mức độ ô nhiễm cao. Chất lượng nước sinh học có sự biến động qua lại rất lớn trong năm 2007, 2008 và 2009, hầu như chất lượng môi trường nước nền đáy có ở trong tình trạng ô nhiễm.

Bảng 5 Chất lượng nước sinh học đánh giá theo chỉ số H’

Điểm thu mẫu

Chất lượng nước sinh học nền đáy

T3/2007

T10/2007

T3/2008

T8/2008

T4/2009

T8/2009

N-HTA -1

-

-

-

-

-

-

N-HTA -2

Rất ô nhiễm

Ô nhiễm nhẹ

Ô nhiễm

Ô nhiễm

Ô nhiễm

Rất ô nhiễm

N-HTA -3

Rất ô nhiễm

Ô nhiễm

Rất ô nhiễm

Rất ô nhiễm

Ô nhiễm

Rất ô nhiễm

N-HTA -4

Rất ô nhiễm

ô nhiễm

Ô nhiễm

Rất ô nhiễm

Ô nhiễm

-

N-HTA -5

Rất ô nhiễm

Ô nhiễm nhẹ

Ô nhiễm

Rất ô nhiễm

Ô nhiễm

Ô nhiễm

N-HTA -6

Rất ô nhiễm

Rất ô nhiễm

Ô nhiễm

Ô nhiễm

Ô nhiễm

Ô nhiễm

N-HTA -7

-

Ô nhiễm

Ô nhiễm

Rất ô nhiễm

Ô nhiễm

-

N-HTA -8

-

-

-

Ô nhiễm

Ô nhiễm

Rất ô nhiễm

N-HTA -9

-

-

Ô nhiễm

Rất ô nhiễm

Ô nhiễm

Rất ô nhiễm

Nguồn: Viện Sinh học Nhiệt đới, 2008,2009

Ghi chú

N-HTA-1: Gần cửa đập Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, N-HTA-2: Bờ phía thị trấn Vĩnh An, N-HTA-3: Cầu Chiến khu D, N-HTA-4: Xã Phú Cường - huyện Định Quán, N-HTA-5: Cửa sông Đồng Nai đổ vào - xã Thanh Sơn - huyện Định Quán, N-HTA-6: Cách cầu La Ngà 1 km về phía thượng lưu, N-HTA-7: Xã La Ngà - huyện Định Quán, N-HTA-8: Xã Mã Đà - huyện Vĩnh Cửu, N-HTA-9: Giữa hồ chính - xã Phú Cường huyện Định Quán

Theo kết quả Báo cáo tổng hợp 5 năm Khu hệ Thủy sinh vật và chất lượng nước sinh học sông Thị Vải 2006-2010 (Viện Sinh học Nhiệt đới, 2010), trong giai đoạn trước năm 2009, cho thấy tình trạng nhiễm bẩn nhiều với loài phát triển chiếm ưu thế chủ yếu thuộc về tảo Lam (Oscillatoria) và tảo Silíc (Skeletonema, Ditylum, Thalassiosira), trong đó tảo Lam chiếm ưu thế chủ yếu ở khu vực thượng lưu, còn ở hạ lưu là tảo Silíc. Tuy nhiên, từ đợt quan trắc tháng 3 năm 2009 đến tháng 8 năm 2010 thì các loài tảo Lam không còn chiếm ưu thế ở các điểm khảo sát nữa mà thay vào đó là các loài tảo Silíc. Sự thay đổi loài ưu thế từ tảo Lam ưa bẩn nhiều sang tảo Silic thích nghi với môi trường ít bẩn, cho thấy chất lượng môi trường nước mặt có dấu hiệu chuyển biến theo xu hướng tích cực nhưng chưa đáng kể.

Bảng 6 Loài ưu thế qua các đợt khảo sát từ năm 2006 - 2010

Điểm thu mẫu

2006

2007

2008

2009

2010

T4

T9

T4

T9

T3

T9

T3

T8

T4

T8

N-STV-1

Tảo lam

Tảo lam

Tảo lam

Tảo lam

Tảo lam

Tảo lam

Tảo silic

Tảo silic

Tảo silic

Tảo silic

N-STV-2

Tảo silic

N-STV-3

Tảo lam

N-STV-4

N-STV-5

Tảo silic

N-STV-6

Tảo silic

Tảo silic

Tảo silic

Tảo silic

N-STV-7

-

-

-

-

-

-

Nguồn: Viện Sinh học Nhiệt đới, 2008,2009

Ghi chú

N-STV-1: Xã Long Thọ, N-STV-2: Rạch nước lớn VeDan, N-STV-3: Cảng Gò Dầu B, N-STV-4: Khu vực phau số 23, N-STV-5: Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, N-STV-6: Phao số 7 - xã Phước An, N-STV-7: Hợp lưu sông Thị Vải - Gò Gia

Các loài động vật nổi ưu thế như Luân trùng Brachionus plicatilis, các loài giáp xác trưởng thành và dạng ấu trùng Copepoda nauplius đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng tảo, tạo cặn bã hữu cơ và là nguồn thức ăn tự nhiên phong phú cho các ấu trùng tôm, cá trong thủy vực. Trong các đợt khảo sát gần đây nhất của năm 2009 và 2010, hoàn toàn vắng mặt sự phát triển chiếm ưu thế của loài ưa sống trong môi trường nhiễm bẩn hữu cơ Luân trùng Brachionus plicatilis. Tuy nhiên với sự phát triển chiếm ưu thế và đóng vai trò chủ đạo về mật độ cá thể của dạng ấu trùng Copepoda nauplius cũng cho thấy sự ô nhiễm hữu cơ ở tầng nước mặt vẫn chưa được cải thiện đáng kể.

Bảng 7 Biến động loài ưu thế động vật nổi sông Thị Vải từ 2006 - 2010

Điểm thu mẫu

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

MK

MK

MK

MK

MK

N-STV-1

Br. plicatilis

Br. quadragula

Th. hyalinus

C. nauplius

C. nauplius

N-STV-2

Br. plicatilis

Th. hyalinus

O. simplex

C. nauplius

P. parvus

N-STV-3

Br. plicatilis

L. sinensis

O. simplex

C. nauplius

P. parvus

N-STV-4

Br. plicatilis

O. simplex

T. nordguisti

C. nauplius

P. parvus

N-STV-5

C. nauplius

T. nordguisti

C. amphorella

C. nauplius

Sagitta sp

N-STV-6

C. americana

T. nordguisti

O. simplex

C. nauplius

P. parvus

N-STV-7

 

 

 

C. nauplius

P. parvus

 

MM

MM

MM

MM

MM

N-STV-1

P. parvus

Br. plicatilis

O. simplex

C. nauplius

A. pacifica

N-STV-2

P. parvus

Br. plicatilis

M. varicans

C. nauplius

C. nauplius

N-STV-3

A. gladiolus

Br. plicatilis

Br. plicatilis

C. nauplius

C. nauplius

N-STV-4

A. gladiolus

Br. plicatilis

Br. plicatilis

C. nauplius

C. nauplius

N-STV-5

P. parvus

C. nauplius

O. simplex

C. nauplius

S. acuminata

N-STV-6

P. parvus

C. nauplius

P. parvus

P. parvus

O. simplex

N-STV-7

 

 

 

C. nauplius

C. nauplius

Nguồn: Viện Sinh học Nhiệt đới, 2010

Ghi chú

N-STV-1: Xã Long Thọ, N-STV-2: Rạch nước lớn VeDan, N-STV-3: Cảng Gò Dầu B, N-STV-4: Khu vực phau số 23, N-STV-5: Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, N-STV-6: Phao số 7 - xã Phước An, N-STV-7: Hợp lưu sông Thị Vải - Gò Gia.

Hơn nữa, sự tăng mạnh của các loài giun nhiều tơ (ưa môi trường bẩn) và sự giảm dần các loài thân mềm chân bụng qua các kỳ khảo sát cho thấy chất lượng môi trường nước nền đáy trong khu vực khảo sát tuy có được cải thiện nhưng vẫn còn trong tình trạng ô nhiễm.

Như vậy, hầu hết các kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước thông qua quan trắc khu hệ thủy sinh vật ở các thủy vực điển hình của Đồng Nai cho thấy độ đa dạng loài ở khu hệ phiêu sinh vật và động vật đáy thuộc về các nhóm loài ưa bẩn. Trong số những nhóm loài này có nhiều loài có độc tính cao hoặc dễ dẫn đến hiện tượng nở hoa khi bùng phát về số lượng như một số loài thuộc về ngành tảo lam. Khu hệ phiêu sinh vật và động vật đáy đều là những mắc xích rất quan trọng trong lưới thức ăn thủy vực, đa phần những loài ưa bẩn nếu phát triển mạnh đều cho thấy một số loài khác ở mắc xích trên của chúng đang ở tình trạng bị suy giảm do ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, những loài ưa sạch ít có cơ hội để cạnh tranh trong môi trường bị nhiễm bẩn.

Những nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm môi trường tại các thủy vực trên địa bàn tỉnh có thể kể đến bao gồm: Nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị phát sinh từ các hộ gia đình, cơ quan, trường học và các cơ sở sản xuất công nghiệp chứa thành phần chất hữu cơ, chất rắn, vi trùng…; nước thải công nghiệp phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với các thành phần hóa học đặc thù và nước thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất nông nghiệp, người dân còn sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học; dư lượng thuốc và phân bón trên lưu vực bị rửa trôi, theo nước sông gây ô nhiễm môi trường và tác động đến hệ động, thực vật trên sông.

Trong nhóm các nguyên nhân trên thì nước thải công nghiệp thường gây ra những tác động nghiêm trọng vì ngoài những thành phần gây phú dưỡng cho các thủy vực, trong nước thải công nghiệp còn chứa thành phần chất độc nguy hại có thể gây suy thoái đa dạng sinh học thủy vực hoặc đi vào lưới thức ăn gây nguy hiểm cho chất lượng thủy vực thông qua quá trình tích lũy sinh học. Nước thải sinh hoạt và chăn nuôi thường gây nên hiện tượng phú dưỡng tại các thủy vực do giàu thành phần Nitơ và Phốtpho. Riêng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong môi trường tự nhiên thường những tác động có biểu hiện chậm đối với sinh vật, nhưng những tích lũy lâu dài có thể dẫn đến những nguy hiểm sinh học tiềm tàng như gây đột biến di truyền làm suy thoái dần các loài bị ảnh hưởng và thậm chí thông qua hiện tượng tích lũy sinh học có thể gây tác động nguy hiểm tới con người.

4. Các thách thức đối với hệ sinh thái nông nghiệp

Hệ sinh thái nông nghiệp ở Đồng Nai cũng như các nơi khác trong toàn quốc ít mang tính đa dạng sinh học. Một số mô hình trang trại kết hợp trồng cây, nuôi cá là những điển hình bảo vệ và phát triển đa dạng sinh học. Những giống cây đặc thù, những vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao đã và đang từng bước được phát hiện và lưu giữ. Bên cạnh đó, dư lượng thuốc trừ sâu, chất thãi từ chăn nuôi cũng từng bước được kiểm soát. Tình trạng chăn nuôi theo quy mô nhỏ mang tính chất hộ gia đình ít nhiều gây ô nhiễm nhưng vẫn trong tầm kiểm soát và đã có giải pháp khắc phục. Vấn đề động, thực vật biến đổi gen không xảy ra do trình độ dân trí còn thấp. Các loài cây trồng “thực di” cũng đã qua khảo nghiệm giống nên ít có trường hợp ảnh hưởng đến an toàn sinh học. Do vậy, cần tiếp tục phát huy, kiểm soát an toàn sinh học và đa dạng sinh học theo quy trình đã thực hiện. Chú trọng vấn đề môi trường đối với hệ sinh thái nông nghiệp và phát huy các mô hình tận dụng đất đai, tận dụng tài nguyên rừng, tài nguyên nước trong sản xuất nông nghiệp và bảo đảm tiêu chí về môi trường.

Theo tài liệu hướng dẫn bảo tồn đa dạng sinh học trong nông nghiệp tại Việt Nam, 2008 Nhìn chung, các mối đe dọa có thể được chia thành bốn nhóm theo nguồn gốc của chúng:

- Chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất đô thị kể cả xây dựng khu công nghiệp dẫn đến sự mất mát sinh cảnh tự nhiên;

- Các thay đổi về thành phần và không gian của đất nông nghiệp, đặc biệt là những thay đổi làm suy giảm, tiêu diệt hay làm biến đổi những khu vực được coi là có “đa dạng sinh học cao” trên đất nông nghiệp (ví dụ sân golf );

- Sự mất mát các loài động và thực vật do hậu quả sử dụng các hoá chất nông nghiệp, ô nhiễm sinh cảnh từ những nguồn phi nông nghiệp như công nghiệp nông thôn, bãi đổ rác thải, hay sự phá huỷ sinh cảnh trực tiếp do đốt lửa hay phát quang dọn dẹp;

- Sự mất đa dạng sinh học ở cấp độ gen nói chung trong các loài cây nông nghiệp và các loài động vật được nuôi trồng trên đất nông nghiệp do sự chuyên canh hoá.

IV. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. Mục tiêu cụ thể đến 2015

a) Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học trên cạn

- Xây dựng các văn bản pháp quy trình, ban hành nhằm tăng cường công tác giám sát, bảo vệ các hệ sinh thái trên cạn quan trọng mang tính đa dạng sinh học.

- Bồi dưỡng cho các cán bộ các cấp thực thi công tác bảo tồn đa dạng sinh học về luật bảo tồn đa dạng sinh học. Truyền thông đến các đối tượng là nhân dân, học sinh về luật đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học.

- Tăng cường kiểm soát, đôn đốc phòng chống cháy rừng trong tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Cụ thể hơn những văn bản pháp quy về phòng chống cháy rừng đối với cả rừng tự nhiên và rừng trồng. Bổ sung phương tiện, phân công trách nhiệm trong công tác phòng chống cháy rừng.

- Chỉ đạo thực thi nghiêm túc pháp lệnh bảo vệ rừng. Xử lý nghiêm khắc các trường hợp xâm hại tài nguyên rừng như chặt gỗ; săn bắt, đánh bẫy động vật hoang dã; thu hái dược liệu không phép; xâm lấn đất rừng để sản xuất nông nghiệp và chăn thả gia súc.

- Rà soát, điều tra bổ sung nhằm hoàn thiện tư liệu về hiện trạng đa dạng sinh học đối với những khu vực tiềm ẩn tính đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh mà thông tin về đa dạng sinh học ở những khu vực này còn ít hoặc thiếu sót.

- Lồng ghép quan trắc môi trường, quan trắc sự biến đổi của đa dạng sinh học nhằm ứng phó với diễn biến của đa dạng sinh học, diễn biến của biến đổi khí hậu ở những khu vực trọng tâm, quan trọng.

- Rà soát, phát hiện tiềm năng về đa dạng sinh học trên những địa bàn tiềm ẩn tính đa dạng sinh học

b) Bảo tồn và phát triển các vùng đất ngập nước

- Ban hành, trình các văn bản phân công trách nhiệm, thi hành, giám sát, bảo vệ các hệ sinh thái thủy vực quan trọng mang tính đa dạng sinh học (Sông Đồng Nai, Sông Thị Vải, vùng nước nội địa Trị An - Đồng Nai).

- Bổ sung phương tiện tuần tra, giám sát bảo vệ các thủy vực quan trọng.

- Thực thi nghiêm khắc luật thủy sản nhằm bảo vệ tính đa dạng sinh học đối với các loài thủy sinh vật. Nghiêm cấm tận diệt các loài thủy sinh vật bằng xung điện; nghiêm cấm khai thác cát trên những dòng chảy xung yếu.

- Điều tra bổ sung thông tin tư liệu về đa dạng sinh học đối với những khu vực đất ngập nước, thủy vực quan trọng còn ít hoặc thiếu thông tin.

- Lồng ghép quan trắc môi trường, quan trắc sự biến đổi của đa dạng sinh học nhằm ứng phó với diễn biến của môi trường, diễn biến của đa dạng sinh học, diễn biến của biến đổi khí hậu ở những khu vực trọng tâm, quan trọng như rừng phòng hộ Long Thành, Sông Đồng Nai, Sông Thị Vải.

c) Sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật

Định hướng phát triển, sử dụng hợp lý và bền vững các loại tài nguyên thiên nhiên trên cạn như rừng phòng hộ Tân Phú, Khu di tích lịch sử Núi Chứa Chan.

d) Tăng cường quản lý nhà nước ở địa phương về ĐDSH và ATSH

- Kiện toàn các văn bản, pháp quy, trình ban hành các văn bản về bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học. Phổ biến đến các cán bộ địa phương và nhân dân liền kề các khu vực đa dạng sinh học.

- Nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách về an toàn sinh học. Tuyển cử cán bộ chuyên môn học tập, bồi dưỡng trình độ về giám sát sinh vật biến đổi gen, khảo nghiệm các giống loài du nhập phục vụ an toàn sinh học và bảo vệ đa dạng sinh học.

- Chỉ đạo thực hiện các đề án, đề tài phòng chống các loài ngoại lai xâm hại đến tính đa dạng sinh học.

2. Định hướng đến năm 2020

- Hoàn thiện hệ thống pháp quy, các văn bản hướng dẫn thực hiện, xử lý liên quan đến việc bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học.

- Nâng cao trình độ, nhận thức và cách xử lý những vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học và an toàn sinh học cho cán bộ phụ trách trực tiếp.

- Nâng cao nhận thức của nhân dân, cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học ở những vùng liền kề với các khu vực đa dạng sinh học.

- Bảo đảm ứng phó với những thách thức thường xuyên do thiên tai và những thách thức từ phía con người nhằm bảo tồn các khu vực đa dạng sinh học quan trọng.

- Hình thành mới các khu vực sử dụng hợp lý và bền vững tài nguyên thiên nhiên.

- Xây dựng chương trình quan trắc về đa dạng sinh học thường xuyên đối với những khu vực trọng yếu có tầm quan trọng có liền kề với khu vực phát triển kinh tế - xã hội.

V. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Đối với đa dạng sinh học trên cạn

- Đầu tư cơ bản, trang thiết bị, phương tiện cho Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.

- Tái định cư các cư dân thuộc vùng nhạy cảm liền kề Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.

- Xây dựng quy chế hoạt động cho Khu dự trữ sinh quyển.

- Điều tra nghiên cứu khoa học bổ sung những phát sinh về đa dạng sinh học trong quá trình nâng cấp Khu dự trữ sinh quyển.

- Hoàn tất việc điều tra cơ bản, điều tra bổ sung các khu vực mang tính đa dạng sinh học còn ít hoặc thiếu thông tin.

- Xây dựng chương trình quan trắc biến đổi đa dạng sinh học ở những vùng trọng điểm.

2. Đối với đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước

- Chú trọng xây dựng KBTTN vùng nước nội địa Trị An- Đồng Nai. Đầu tư cơ bản, trang thiết bị, phương tiện, cơ chế hoạt động.

- Bổ sung tư liệu khoa học hoàn chỉnh về đa dạng sinh học thuộc rừng phòng hộ Long Thành làm nền cho những đánh giá diễn biến đa dạng sinh học về sau. Nếu có xảy ra sự cố môi trường ở khu vực nhạy cảm đã được lập kế hoạch định hướng phát triển khu đô thị Nhơn Trạch, sân bay Long Thành, Khu công nghiệp dọc theo sông Thị Vải, các cảng nước sâu thì đảm bảo đủ luận cứ khoa học để giải quyết những phát sinh về môi trường, về đa dạng sinh học.

- Quan trắc môi trường thủy sinh thường xuyên lồng ghép với kế hoạch hành động bảo vệ môi trường để phát hiện sớm những ảnh hưởng nguy hại đến đa dạng sinh học ở sông Thị Vải huyện Long Thành, Đồng Nai.

- Hoàn tất tài liệu điều tra cơ bản về đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sinh vật, xác định loài ngoại lai xâm hại và biện pháp phòng trừ nhằm bảo tồn đa dạng sinh học Vùng Nước Nội Địa Trị An- Đồng Nai.

- Quan trắc môi trường thủy sinh thường xuyên lồng ghép với kế hoạch hành động bảo vệ môi trường để phát hiện sớm những ảnh hưởng nguy hại đến đa dạng sinh học ở sông Đồng Nai và Vùng Nước Nội Địa Trị An-Đồng Nai.

- Hoàn chỉnh các quy trình kỹ thuật tiêu diệt loài cây Mai Dương xâm hại ở Bàu Sấu và Vùng Nước Nội Địa Trị An- Đồng Nai.

- Hoàn thiện điều tra bổ sung về đa dạng thủy sinh vật rừng phòng hộ Long Thành. Điều tra nguồn lợi thủy sinh vật các dòng chảy thuộc Long Thành và vùng phụ cận.

3. Đối với việc sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật

- Điều tra đánh giá tính đa dạng sinh học và định hướng phát triển du lịch sinh thái vùng núi Chứa Chan - chùa Gia Lào.

- Điều tra bổ sung, đánh giá tính đa dạng sinh học rừng phòng hộ Tân Phú. Định hướng mở rộng và phát triển du lịch sinh thái ở Thác Mai Tân Phú.

4. Đối với lĩnh vực quản lý

- Kiện toàn các văn bản, pháp quy và chỉ đạo thực thi nghiêm khắc về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ đa dạng sinh học.

- Nâng cao trình độ, nhận thức của các cán bộ quản lý thông qua các lớp tập huấn về đa dạng sinh học, an toàn sinh học.

- Nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các lớp truyền thông về bảo tồn đa dạng sinh học.

- Ban hành, giám sát thực hiện các chương trình, dự án về bảo tồn đa dạng sinh học.

VI. CÁC GIẢI PHÁP BẢO TỒN ĐA DẠNG VÀ AN TOÀN SINH HỌC

1. Các giải pháp chung

a) Về quản lý nhà nước

- Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ĐDSH.

- Kiện toàn tổ chức và tăng cường năng lực cho hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về ĐDSH.

- Cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về quản lý đa dạng sinh học và an toàn sinh học phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

- Thực hiện các chương trình, dự án điều tra, nghiên cứu, ứng dụng và lồng ghép các nội dung về đa dạng sinh học, an toàn sinh học vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, vận chuyển, sử dụng tài nguyên sinh vật.

b) Áp dụng giải pháp khoa học công nghệ cho những nhiệm vụ điều tra nghiên cứu

- Nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ để bảo tồn, phát triển và xây dựng bền vững tài nguyên sinh vật, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng hệ thống bảo tồn thiên nhiên của tỉnh Đồng Nai để tập hợp, lưu giữ, trưng bày các nguồn gen, hiện vật, tiêu bản các loài đặc hữu, quý hiếm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, vừa là nơi tham quan, thu hút khách để phát triển kinh tế.

- Điều tra cơ bản về tài nguyên sinh vật trong đó chú trọng đến đặc điểm sinh học, sinh thái của các loài sinh vật đặc hữu, quý hiếm và các hệ sinh thái đặc thù, nhạy cảm của tỉnh.

- Bảo tồn, lưu giữ, trưng bày các nguồn gen, hiện vật, tiêu bản các loài đặc hữu, quý, hiếm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, vừa là nơi thăm quan, thu hút khách du lịch để phát triển kinh tế.

- Phát hiện sinh vật lạ và xác định các nguồn gen quý hiếm, có giá trị kinh tế và đa dạng sinh học cao trên địa bàn tỉnh để bảo tồn và phát triển.

- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý ĐDSH các cấp.

c) Tăng cường truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH.

- Phát huy nguồn tri thức tại địa phương, xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng, quản lý bảo vệ và chia sẻ lợi ích từ rừng, từ tài nguyên ĐDSH.

- Xây dựng và tổ chức thường xuyên các chương trình truyền thông, các khóa đào tạo, tập huấn, diễn đàn, các lễ kỷ niệm... về đa dạng sinh học và an toàn sinh học.

- Phát hành các ấn phẩm truyền thông, chuyên ngành về đa dạng sinh học và an toàn sinh học.

d) Về kinh tế

- Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, hỗ trợ nhân dân trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc và bảo vệ rừng, phát triển các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu thay thế gỗ.

- Phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên với quyền lợi kinh tế của người dân trên địa bàn.

- Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và tránh xâm hại đến đa dạng sinh học.

e) Tăng cường hợp tác quốc tế về đa dạng sinh học và an toàn sinh học

- Hợp tác trong nước

+ Tăng cường liên kết với các tỉnh, tăng cường hợp tác với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên, xây dựng các hành lang bảo tồn ĐDSH để đảm bảo sự thống nhất, cùng nhau phát triển, đặc biệt trong triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

+ Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu thực hiện các dự án về đa dạng sinh học và an toàn sinh học nhằm bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học của tỉnh.

- Tăng cường hợp tác quốc tế

+ Đa dạng hóa các hình thức hợp tác với các tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học để học tập, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ và tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật, tài chính.

+ Tăng cường hợp tác về nghiên cứu trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thu hút chuyên gia, thu hút vốn đầu tư vào các dự án bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường.

f) Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, lồng ghép bảo vệ môi trường với bảo vệ đa dạng sinh học

- Bảo đảm nguồn chi ngân sách Nhà nước cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học, trong đó chú trọng đầu tư trực tiếp cho các hoạt động bảo tồn, phát triển và quản lý đa dạng sinh học. Ngoài ra, cần chú trọng huy động từ đối tượng hưởng lợi nhờ vào tài nguyên sinh vật, vốn của các ngành kinh doanh, các ngành công nghiệp, từ các nhà đầu tư để khai thác khía cạnh kinh tế mà ĐDSH mang lại.

- Đa dạng hóa các biện pháp, cách thức bảo vệ ĐDSH theo hướng huy động cho các đơn vị chức năng của nhà nước, tạo điều kiện gắn bó người dân với các yếu tố môi trường và tăng nguồn thu cho người dân qua sự chi trả từ ngân sách nhà nước. Tạo cơ chế thuận lợi để thu hút các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài chính phục vụ công tác bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học và an toàn sinh học.

- Lồng ghép các nội dung bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, an toàn sinh học vào các lĩnh vực tài trợ được ưu tiên như xóa đói, giảm nghèo, y tế và phát triển nông thôn.

2. Các giải pháp cụ thể

a) Những giải pháp về đa dạng sinh học đối với các hệ sinh thái trên cạn quan trọng

- Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai: Đối với Khu dự trữ sinh quyển này những thách thức đặt ra là thách thức của sự phát triển mở rộng. Do vậy, cần xây dựng và triển khai đồng thời các dự án sau:

+ Lập quy hoạch cho Khu dự trữ sinh quyển với 3 vùng lõi có chỉ giới rõ rệt; xác định chức năng của mỗi vùng lõi và vùng đệm.

+ Thực hiện công tác tái định cư đối với các hộ dân sống trong những vùng nhạy cảm.

+ Điều tra về đa dạng sinh học trên 10.000 ha rừng sát nhập vào Khu dự trữ sinh quyển.

+ Lưu giữ bảo vệ rừng trên 10.000 ha rừng nghèo kiệt thuộc phần đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà làm vốn đất cho phát triển khu dự trữ sinh quyển về sau.

+ Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nước nội địa hồ Trị An-Đồng Nai. Xác định các loài ngoại lai xâm hại, phân vùng xuất hiện của các loài ngoại lai xâm hại và đề xuất giải pháp diệt trừ.

+ Lập mô hình thực nghiệm diệt trừ Cây Mai Dương xâm hại ở Bàu Sấu và các dòng chảy trên địa bàn khu dự trữ sinh quyển.

+ Quan trắc về đa dạng sinh học nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, ứng phó với diễn biến của môi trường có ảnh hưởng đến đa dạng sinh học; nhất là môi trường nước.

- Đối với VQG Cát Tiên: Theo chiến lược quản lý bảo tồn VQG Cát Tiên giai đoạn 2010-2015, các giải pháp bảo tồn ĐDSH tại VQG Cát Tiên được đề xuất bao gồm:

+ Kiểm soát, săn bắt, buôn bán động vật hoang dã và khai thác lâm sản ngoài gỗ

* Tăng cường tuần tra kiểm soát ở những khu vực có mật độ cao các loài động vật kinh tế và các nguồn lâm sản phong phú.

* Thường xuyên tìm kiếm phát hiện và phá bỏ các bẫy động vật và các lán trại của thợ săn.

* Kiểm soát các khu vực người dân thường xâm nhập vào rừng, bắt và sử lý thỏa đáng những trường hợp vi phạm.

* Kiểm tra lập danh sách những hộ, cá nhân hay xâm nhập vào rừng để săn bắt động vật và khai thác lâm sản; thường xuyên giám sát để sớm phát hiện xự xâm nhập vào rừng của họ thông qua mạng lưới thông tin từ các thôn bản.

* Thường xuyên thông báo cho chính quyền địa phương về tình trạng vi phạm quy chế quản lý của VQG của địa phương và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực thi các biện pháp ngăn chặn

* Tăng cường kiểm soát tình trạng kinh doanh sản phẩm động vật hoang dã trong vùng đệm và các thị trấn, thị tứ lân cận. Tuyên truyền vận động ký cam kết không kinh doanh các mặt hàng từ động vật hoang dã.

* Tiếp tục các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư sống bên trong VQG và ở vùng đệm (kể cả các cán bộ đang công tác trên địa bàn) về quy chế quản lý VQG Cát Tiên và các văn bản pháp quy về quản lý bảo vệ rừng và động vật hoang dã. Tiến hành ký cam kết hương ước về quản lý bảo vệ rừng với các thôn bản có tác động mạnh như ở các khu vực Đa Bông Cua, Đăng Hà, Đăk Lua, Thanh Sơn, Tà Lài, Thôn 5, Tiên Hoàng, Gia Viễn, Phước Cát 2 và Phước Sơn.

+ Kiểm soát xâm lấn đất lâm nghiệp của VQG để canh tác nông nghiệp, hủy hoại và làm suy thoái các sinh cảnh

* Tiến hành xác định rõ và thống nhất đường ranh giới của VQG trên thực địa.

* Triển khai đóng cột mốc ranh giới ở những khu vực thường xảy ra xâm lấn đất lâm nghiệp của VQG

* Tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ bị xâm lấn (gần các khu dân cư,...); bắt và xử lý nghiêm các vụ vi phạm; kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương về các vụ vi phạm và phối hợp giải quyết.

* Tăng cường tuần tra kiểm soát các vùng sinh cảnh quan trọng gần các khu dân cư để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm (phát hiện người xâm nhập, các tác động phá rừng, khai thác lâm sản,..)

* Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để thường xuyên nhắc nhở người dân ngăn chặn vi phạm

* Hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các thôn bản nhằm đảm bảo đủ đất sản xuất cho các hộ; hỗ trợ công tác khuyên nông, khuyến lâm nhằm nâng cao năng xuất cây trồng, vật nuôi.

* Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tôn trọng ranh giới của VQG, đặc biệt ở các khu vực Đa Bông Cua, Đăng Hà, Đắc Lua, Thanh Sơn, Tà Lài, Gia Viễn, Phước Cát 2 và Phước Sơn.

+ Ngăn chặn, kiểm soát các hình thức chăn thả gia súc tự do trong VQG:

* Tăng cường tuần tra kiểm soát sự xâm nhập của gia súc (trâu, bò, dê,..) vào VQG, bắt và xử lý nghiêm các vụ vi phạm.

* Tăng cương tuyên truyền vận động người dân ký cam kết không thả gia súc tự do vào VQG

* Hỗ trợ thôn bản quy hoạch khu chăn thả gia súc phù hợp và xây dựng quy chế chăn nuôi gia súc có kiểm soát.

* Hỗ trợ khuyến nông đưa các loài vật nuôi có năng suất cao thay thể gia súc chăn thả tự do.

* Hỗ trợ khuyến nông gây trồng các loài cây thức ăn cho gia súc để chủ động nguồn thức ăn cho gia súc thay thế việc thả tự do trong VQG.

+ Kiểm soát xung đột giữa người và động vật hoang dã (Voi) của VQG

* Tạo nguồn thức ăn, nước uống và mỏ khoáng đầy đủ bên trong ranh giới VQG cho quần thể Voi ở đây.

* Khuyến cáo người dân không trồng các loài cây lương thực, cây ăn quả,... mà voi và heo rừng ưa thích gần ranh giới VQG, nên trồng các loài cây không phải là thức ăn của voi (cây thuốc lào,...)

* Xây dựng hàng rào điện ngăn cản Voi ở những khu vực gần khu dân cư.

* Thường xuyên giám sát vùng hoạt động, sự di chuyển của đàn voi để khuyến các cho các khu dân dư gân nơi voi hoạt động để đề phòng và tránh xung đột.

* Hướng dẫn người dân vùng xung đột các biện pháp ngăn ngừa và phóng tránh an toàn cho người dân và cho voi.

* Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức bảo tồn Voi và động vật hoang dã cho cộng đồng địa phương.

* Có chính sách đến bù thỏa đáng cho người dân những thiệt hại do voi và động hoang dã khác gây ra.

+ Kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm lấn

* Tiến hành đốn chặt và đốt các trảng cây mai dương ở VQG, đặc biệt ở các sinh cảnh đất ướt (Bàu Chim, Bàu Sấu, Sông Đồng Nai,...).

* Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện việc đốn, chặt, đốt và kiểm soát sự phát tán của cây mai dương ở các khu dân cư và vùng đệm của VQG.

* Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân vùng đệm về tác hại của cây mai dương và các loài xâm lấn khác, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn sự phát triển và làn truyền của các loài xâm lấn.

* Tiến hành nghiên cứu cơ bản chu trình phát triển, sinh sản và phát tán của cây mai dương và tìm những biện pháp ngăn chặn tận gốc hiệu quả.

Nghiêm cấm du nhập các loài sinh vật có khả năng gây hại môi trường, đa dạng sinh học trong khu bảo tồn và vùng đệm.

+ Kiểm soát cháy rừng

* Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cảnh báo và chống cháy rừng cho các Trạm kiểm lâm

* Làm tốt công tác tập huấn về phóng chống cháy rừng cho các cán bộ kiểm lâm của VQG và cộng đồng địa phương vùng đệm

* Vào mùa khô, tăng cường tuần tra kiểm soát những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, kiểm soát việc đốt nương rẫy của người dân sống trong và ở vùng đệm của VQG.

* Tiến hành đốt có kiểm soát hằng năm ở những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao

* Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân sống bên trong và ở vùng đệm của VQG về các nguyên nhân gây cháy rừng và các biện pháp ngăn ngừa, phòng tránh.

+ Ô nhiễm nguồn nước do sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp

* Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân sống trong và ở vùng đệm của VQG về tác hại đối với môi trường và sức khỏe con người của việc sử dụng quá mức các loài phân bón hóa học và thuốc phòng trừ sâu hại, thuốc diệt cỏ.

* Hỗ trợ người dân về sử dụng đúng qui định các loài hóa chất nông nghiệp, việc quản lý bảo vệ và xử lý rác thải hóa chất phòng chống ô nhiễm môi trường.

- Rừng phòng hộ Xuân Lộc:

Khu vực này chưa tiến hành điều tra về đa dạng sinh học thật đầy đủ. Vì vậy, khó đánh giá tính đa dạng sinh học và khó biết sự mất mát của nó. Quy chế một rừng phòng hộ thì việc bảo vệ ít chặt chẽ hơn các khu bảo tồn. Đối với những khu vực này cần tiến hành điều tra về đa dạng sinh học đồng thời lồng ghép với phát triển du lịch sinh thái. Cần xây dựng dự án Điều tra đánh giá về đa dạng sinh học núi Chứa Chan. Đây là giải pháp quản lý tài nguyên đa dạng sinh học và định hướng Phát triển du lịch sinh thái vùng núi.

Núi Chứa Chan tiềm ẩn tính đa dạng sinh học, có tiềm năng về phát triển bền vững, hoạt động du lịch sinh thái ở những nơi đây bước đầu đã được hình thành. Ở Tây Ninh có núi Bà Đen với độ cao tương tự đã được khai thác du lịch chỉ một phần ở chân núi lên đến độ cao 200m. Hàng năm núi Bà Đen đón một lượng khách lớn là hướng phát triển bền vững. Núi Chứa Chan cũng có tiềm năng tương tự và hơn nữa lại có ưu thế về giao thông gần với lượng khách ở Tp Hồ Chí Minh nên tiềm năng và nhu cầu phát triển là rất lớn.

- Rừng phòng hộ Tân Phú:

Rừng phòng hộ Tân Phú có đặc điểm là có hồ nước sôi; thác Mai; cảnh quan rừng tự nhiên tương tự Vườn Quốc Gia Cát Tiên. Đối với hoạt động du lịch, từ Tp Hồ Chí Minh đi tìm nguồn nước nóng phải đi đến tận Bình Châu thuộc Bà Rịa- Vũng Tàu là khá xa. Do vậy, tiềm năng du lịch sinh thái ở Tân Phú là khá lớn. Bên cạnh sự phát triển du lịch sinh thái, đa dạng sinh học ở đây còn khá ít thông tin nên rất cần điều tra nắm bắt tính đa dạng sinh học làm cơ sở cho quy hoạch du lịch sinh thái theo hướng phát triển bền vững.

- Rừng phòng hộ 600

+ Cần điều tra về tính đa dạng sinh học. Qua điều tra cần nêu lên các khu vực nhạy cảm về môi trường. Đề xuất bổ sung trồng rừng trên những vùng đất xung yếu.

+ Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về bảo vệ rừng.

+ Phối hợp với chính quyền địa phương đề xây dựng và thực thi tốt các quy chế quản lý.

b) Những giải pháp về đa dạng sinh học đối với các hệ sinh thái thủy vực và đất ngập nước

- Sông Đồng Nai - Hồ Trị An

+ Đây là hệ thống thủy vực quan trọng cấp nước sinh hoạt cho đại bộ phận cư dân trong Tỉnh và cả Thành phố Hồ Chí Minh. Dọc theo sông không ít những nhà máy, khu công nghiệp đã hình thành. Vấn đề về sự cố môi trường luôn tiềm ẩn. Trên thủy vực là nơi cư trú các loài thủy sinh mà tính đa dạng sinh học của nó còn ít thông tin. Tuy nhiên, yếu tố quý hiếm đã được nhận diện. Bên cạnh đó yếu tố ngoại lai đang đe dọa sinh vật bản địa. Do vậy, cần quan trắc chất lượng môi trường dòng chảy một cách thường xuyên và có những dự án tiêu diệt các loài ngoại lai xâm hại để bảo tồn tính đa dạng sinh học các thủy vực.

+ Khắc phục tình trạng khai thác cát và chống xói lở bờ sông thuộc hệ thống sông Đồng Nai.

+ Kiểm soát thận trọng việc di giống mới vào hồ Trị An, đồng thời quy hoạch lại làng bè cá cho thích hợp với sức chứa của hồ nếu vượt quá ngưỡng sẽ gây ô nhiễm môi trường sinh thái trong lòng hồ và kiểm soát việc nuôi cá ở các eo ngách để không làm ảnh hưởng đến nguồn lợi cá tự nhiên.

+ Tích cực tuyên truyền các biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến người dân và có những biện pháp chế tài nghiêm ngặt đối với những hành vi sử dụng ngư cụ đánh bắt cá phá hủy triệt để nguồn lợi thủy sản.

- Sông Thị Vải

Trong quá trình quy hoạch phát triển kinh tế cần chú trọng đến vấn đề môi trường (nước thải, chất thải rắn…). Cần tập trung xây dựng cơ chế phối hợp giữa các địa phương có sông Thị Vải đi qua, nghiên cứu khả năng tự làm sạch, nâng cao năng lực quan trắc. Đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

- Rừng phòng hộ Long Thành

Các quần xã sinh học rất nhạy cảm với sự biến đổi của môi trường sống; sự phát triển hoặc suy thoái của hệ sinh thái rừng ngập mặn Long Thành là thước đo cho sự đánh giá chất lượng phát triển trên toàn khu vực. Sự phát triển đúng hướng và bền vững sẽ đảm bảo cho sự tồn tại của rừng ngập mặn, ngược lại khi hành lang bảo vệ của rừng bị suy thoái sẽ kéo theo những hệ lụy đáng tiếc cho toàn khu vực. Để đánh giá sự tồn tại, phát triển của rừng cần có sự đánh giá trong hiện trạng ban đầu làm thước đo cho sự phát triển hoặc suy thoái về sau. Sớm nhận ra điều đó ngày 10/09/2003 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2907/2003/QĐ.CT-UBT giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chủ trì triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về "Điều tra hiện trạng, đề xuất giải pháp bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn Long Thành - Nhơn Trạch". Đến nay, đề tài đã được hoàn tất và trở thành luận cứ khoa học nền để đánh giá những biến động về sau xảy ra đối với hệ sinh thái nơi đây. Tuy nhiên, đáng tiếc là khu hệ động vật của rừng ngập mặn và quan trọng hơn hết là các loài thủy sinh vật thuộc địa phận sông Thị Vải và vùng phụ cận chưa được điều tra nghiên cứu kỹ. Nếu có sự cố môi trường đối với các loài thủy sinh vật thì sẽ thiếu căn cứ để đánh giá và thiếu cơ sở cho những đánh giá về sau để nhận diện sự phát triển hay suy thoái của môi trường. Do vậy, cần thiết có một đề tài bổ khuyết cho tài liệu nền đã thực hiện.

Đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 là một đề án tốt, có tầm nhìn xa, định hướng đúng đắn. Do vậy, căn cứ vào đề án đã thực hiện và vạch ra một đề án nối tiếp nhằm thực hiện các mục tiêu đến năm 2020 là quyết sách tốt nhất mà tỉnh cần đề ra cụ thể để xem xét phê duyệt. Bên cạnh đó, việc quan trắc môi trường các sông, suối hồ đã thực hiện trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai cần thiết duy trì dài lâu và liên tục. Các quan trắc này làm chức năng phát hiện ô nhiễm, kiểm soát ô nhiễm và đánh giá diễn biến chất lượng môi trường theo từng thời kỳ song hành với tốc độ phát triển kinh tế, khu công nghiệp, dân cư... mà không có giải pháp đánh giá khác để thay thế. Quan trắc môi trường thường xuyên và định kỳ cũng là luận cứ chắc chắn để quy kết tác nhân gây hại nếu có xảy ra. Vì vậy, quan trắc môi trường cần thiết và là chương trình lồng ghép giữa bảo vệ môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học.

Một số những công trình đã thực hiện nhằm đề xuất giải pháp kiểm soát khống chế ô nhiễm môi trường, các công trình này cung cấp một lượng thông tin nền khá phong phú. Đặc biệt các tác giả cũng đã định hướng cho vấn đề bảo vệ môi trường với tầm nhìn đến năm 2020. Có thể đúc kết các ý kiến này và soạn thảo cho chiến lược bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Các chương trình nhiệm vụ này có thể là mục tiêu lồng ghép với kế hoạch hành động bảo tồn đa dạng sinh học.

Tóm lại, như đã đề cập ở trên để hoàn thiện tài liệu nền cho rừng phòng hộ Long Thành nhằm có những luận cứ đánh giá về sau khi có sự cố môi trường, cần thực hiện:

+ Điều tra khu hệ động vật rừng phòng hộ Long Thành và những nguy cơ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của hệ sinh thái, từ đó đề xuất giải pháp phát triển đa dạng sinh học.

+ Điều tra thành phần loài thủy sinh vật rừng phòng hộ Long Thành và nguy cơ suy giảm nguồn lợi thủy sản, từ đó đề xuất giải pháp phục hồi, phát triển nguồn lợi thủy sản.

+ Tiếp tục thực hiện lồng ghép với mục tiêu bảo vệ môi trường và mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học.

+ Tiến hành các quan trắc môi trường nước, bùn đáy, thủy sinh vật thường xuyên hàng năm tối thiểu là trong hai mùa mưa và khô nhằm phát hiện sớm ô nhiễm và quy kết được tác nhân gây ô nhiễm.

Đây là khu vực đa dạng sinh học dễ bị ảnh hưởng do việc phát triển kinh tế- xã hội ở Đồng Nai. Sau sự cố Vedan bài học kinh nghiệm cần rút ra là chuẩn bị tốt hơn nữa cơ sở, luận cứ khoa học ứng phó với những sự cố về môi trường. Các tư liệu về môi trường, về đa dạng sinh học cần thiết được bổ sung, cập nhật thường xuyên. Các nguy cơ từ xây dựng đô thị, dân cư cũng không phải ít. Mặt khác, vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu cần được chú trọng bằng cách quan trắc môi trường sinh học, diễn biến của tài nguyên sinh học, nước biển dâng... là những vấn đề trọng yếu để đưa những nguy cơ tiềm ẩn vào tầm kiểm soát

c) Những giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học đối với các hệ sinh nông nghiệp

- Tiếp tục phát huy, kiểm soát an toàn sinh học và đa dạng sinh học theo quy trình đã thực hiện; chú trọng vấn đề môi trường đối với hệ sinh thái nông nghiệp và phát huy các mô hình tận dụng đất đai, tận dụng tài nguyên rừng, tài nguyên nước trong sản xuất nông nghiệp và bảo đảm tiêu chí về môi trường.

- Sử dụng lượng thuốc trừ sâu khi thật cần thiết đủ để kiểm soát dịch hại, bảo vệ và kích thích sự phát triển của các loài thiên địch của sâu bệnh hại, duy trì cân bằng sinh thái, áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp.

VII. XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, ĐỀ ÁN ƯU TIÊN

 


Bảng 8 Đề xuất danh mục các chương trình, đề án, dự án ưu tiên về đa dạng và an toàn sinh học từ năm 2011- 2020

TT

TÊN DỰ ÁN

NỘI DUNG THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN

KINH PHÍ DỰ KIẾN

(Triệu đồng)

1

Điều tra cơ bản hiện trạng đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Rà soát lại hiện trạng đa dạng sinh học loài, nguồn gen, hệ sinh thái.

- Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học.

- Đề xuất giải pháp bảo tồn.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở ban ngành liên quan, trong đó cơ quan phối hợp chính là Sở NN& PTNT (bao gồm các Chi cục và các ban quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa), Khu bảo tồn TN- VH Đồng Nai, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà, Xí nghiệp nguyên liệu giấy Đông Nam bộ, Vườn Quốc gia Cát Tiên

2011 - 2012

1.000

2

Quy hoạch tổng thể bảo tổn đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai

- Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học

- Tổng kết, đánh giá các quy hoạch liên quan và quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước

- Điều tra đánh giá nhu cầu sử dụng tài nguyên đa dạng sinh học của Đồng Nai

- Xây dựng quy hoạch tổng thể

UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan

2014 - 2015

20.000

3

Xây dựng đề án quan trắc, giám sát và lập báo cáo đa dạng sinh học cho tỉnh Đồng Nai

- Điều tra, đánh giá hiện trạng và tình hình quản lý về quan trắc, giám sát và lập báo cáo về đa dạng sinh học.

- Đánh giá năng lực quan trắc đa dạng sinh học của tỉnh

- Sử dụng các chỉ thị ĐDSH phục vụ công tác quan trắc ĐDSH cụ thể trên địa bàn tỉnh

- Xây dựng đề án tổng thể về quan trắc đa dạng sinh học đến năm 2020 cụ thể cho tỉnh Đồng Nai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở NN&PTNT, Sở KH&CN, các Sở ngành và đơn vị liên quan

2015 - 2020

50.000

4

Điều tra bổ sung về đa dạng sinh học, quan trắc môi trường nước, quan trắc đa dạng sinh học đối với khu vực nhạy cảm về phát triển KT-XH tại huyện Long Thành giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến 2020 và xa hơn.

4.1

Điều tra bổ sung về thành phần loài động vật (chim, thú, lưỡng cư-bò sát) của rừng phòng hộ Long Thành – Nhơn Trạch.

- Kiểm tra thành phần loài động vật.

- Đánh giá hiện trạng.

- Đề xuất giải pháp bảo tồn.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở NN&PTNT; Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành - Nhơn Trạch; UBND các huyện Long Thành, Nhơn Trạch

2013 - 2014

800

 

Dự án lồng ghép ĐDSH và bảo vệ môi trường: quan trắc môi trường sông Thị Vải và các chi lưu phụ cận khu vực Long Thành – Nhơn Trạch.

- Quan trắc: chất lượng nước, phiêu sinh thực, phiêu sinh động, động vật đáy nhằm phát hiện sớm các hiểm họa đối với đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

- Đánh giá hiện trạng.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật Môi trường, UBND huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch

 

2012 - 2020

4.500

 

 

 

 

 

 

Dự án lồng ghép ĐDSH và bảo vệ môi trường: Rà soát hệ thống XLNT của các KCN, quy trình xử lý CTR, đo đạc các thông số ô nhiễm không khí tại khu quy hoạch đô thị Nhơn Trạch và các KCN dự kiến thành lập.

- Kiểm kê nguồn thải và quan trắc hiệu quả hoạt động của các HTXLNT.

- Kiểm tra qui trình xử lý CTR.

- Quan trắc chất lượng không khí.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường; UBND huyện Nhơn Trạch

 

2012 - 2020

1.000

 

 

 

 

4.2

Quan trắc về nguồn lợi thủy sinh vật (cá, tôm, nhuyễn thể, giáp xác) thuộc sông Thị Vải và các chi lưu phụ cận khu vực rừng phòng hộ Long Thành - Nhơn Trạch.

- Quan trắc cá, tôm, nhuyễn thể, giáp xác.

- Đánh giá hiện trạng.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật Môi trường, Sở NN&PTNT, Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành, Nhơn Trạch, UBND huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch

2015 - 2020

3.000

4.3

Quan trắc đa dạng sinh học, thiết lập các ô định vị theo dõi diễn biến về đa dạng sinh học ở các hạng cảnh quan rừng phòng hộ Long Thành – Nhơn Trạch

- Thiết lập các ô định vị

- Theo dõi diễn biến về đa dạng sinh học

- Đánh giá xu thế thay đổi

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật Môi trường, Sở NN&PTNT, Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành, Nhơn Trạch, UBND huyện Long Thành - Nhơn Trạch

2015 - 2020

 

5.000

5

Hoàn thiện cơ chế tổ chức, quản lý, hoạt động, trang thiết bị, phương tiện, nhân lực, nghiên cứu khoa học đáp ứng việc hình thành Khu bảo tồn vùng nước nội địa Trị An- Đồng Nai theo Quyết định phê duyệt của chính phủ số 1479/QĐ-TTg ngày 13/10/2008. Quan trắc đa dạng sinh học trên sông Đồng Nai hàng năm nhằm đánh giá biến đổi khí hậu dẫn đến biến đổi đa dạng sinh học.

5.1

Xây dựng bộ khung quản lý nhân sự, đầu tư trụ sở, trang thiết bị, phương tiện, nhân lực, quy chế hoạt động giám sát, hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm hình thành và quy định trách nhiệm, nhiệm vụ cho ban quản lý Khu bảo tồn Vùng nước nội địa Trị An - Đồng Nai

- Điều tra hiện trạng cơ cấu tổ chức quản lý, hiện trạng trang thiết bị, phương tiện, …

- Đánh giá hiện trạng

- Tính toán và xây dựng bộ khung quản lý nhân sự, trang thiết bị, phương tiện, nhân lực, quy chế hoạt động,…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khu bảo tồn TN -VH Đồng Nai

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư;UBND các huyện liên quan

2013 - 2014

300.000

5.2

Điều tra cơ bản về đa dạng sinh học (thành phần loài thủy sinh vật) hồ Trị An và đề xuất giải pháp bảo tồn.

 

- Điều tra thành phần loài thủy sinh vật, sự phân bố của các loài quý hiếm và đề xuất giải pháp bảo tồn loài quý hiếm.

- Điều tra xác định loài ngoại lai xâm hại và đề xuất giải pháp tiêu diệt loài ngoại lai xâm hại.

- Điều tra ảnh hưởng của thực vật vùng bán ngập đến sinh trưởng và phát triển của các loài thủy sinh.

- Đề xuất giải pháp đối với hoạt động nuôi cá bè và sinh hoạt dân sinh quanh hồ có gây hại đến đa dạng sinh học.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khu bảo tồn TN-VH Đồng Nai

Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật Môi trường; UBND các huyện liên quan

2013 - 2014

1.600

5.3

Quan trắc biến đổi đa dạng sinh học trên Sông Đồng Nai và hồ Trị An nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Quan trắc biến đổi đa dạng sinh học

- Đánh giá hiện trạng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật Môi trường; Sở NN&PTNT; UBND các huyện liên quan

2015 - 2020

4.000

6

Hoàn thiện về tồ chức quản lý, nhân sự, quy hoạch địa giới, xây dựng các trạm, chốt quản lý rừng, tái định cư dân sinh khu vực 10.000 ha sáp nhập vào Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai. Đánh giá tài nguyên đa dạng sinh học trên diện tích sáp nhập.

6.1

Nghiên cứu xây dựng quy trình tiêu diệt loài Mai Dương xâm hại ở Bàu Sấu (Khu dự trữ sinh quyển Cát Tiên)

- Điều tra hiện trạng phát triển của cây Mai Dương

- Đánh giá hiện trạng

- Đề xuất giải pháp tiêu diệt cây Mai Dương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở KH&CN, UBND các huyện liên quan, Ban quản lý VQG Cát Tiên

2013 - 2015

400

6.2

Đánh giá về đa dạng sinh học trên diện tích 10.000 ha nhập vào Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.

- Điều tra hiện trạng tình hình dân sinh và đa dạng sinh học trên diện tích 10.000ha

- Đánh giá hiện trạng

- Đề xuất giải pháp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở KH&CN, UBND các huyện liên quan, Ban quản lý VQG Cát Tiên

2013 - 2014

800

6.3

Hoàn thiện về tổ chức quản lý, nhân sự, quy hoạch địa giới, xây dựng các trạm, chốt quản lý rừng, tái định cư dân sinh khu vực 10.000 ha nhập vào Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, nhân sự, địa giới,…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý VQG Cát Tiên, UBND các huyện liên quan

2014 - 2015

10.000

 

7

Quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Điều tra, đánh giá hiện trạng sinh vật biến đổi gen, sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen có mặt trong môi trường và trên thị trường.

- Xây dựng quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu sinh vật biến đổi gen, sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở KH&CN và các đơn vị liên quan

 

2013 - 2015

1.500

8

Nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến kiến thức về đa dạng sinh học cho cán bộ quản lý địa phương và nhà trường, học sinh và cư dân liền kề và dân cư hiện cư trú trong các khu vực đa dạng sinh học.

8.1

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản lý đa dạng sinh học và an toàn sinh học

- Xây dựng bộ tài liệu tập huấn

- Tổ chức các lớp tập huấn, diễn đàn trao đổi, tọa đàm để cán bộ quản lý ĐDSH

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, ban, ngành liên quan

2012 - 2020

2.700

8.2

Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục pháp luật về đa dạng sinh học

 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, ban, ngành liên quan

2012 - 2020

3.600

9

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh về ĐDSH

 

- Cụ thể hóa các quy định pháp lý, các cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin về ĐDSH giữa các bên liên quan trên địa bàn tỉnh

- Đào tạo, tập huấn cho các đối tượng liên quan về công tác quản lý cơ sở dữ liệu về ĐDSH.

- Phương án xây dựng cơ sở dữ liệu

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan

2015 - 2020

5.000

10

Đề xuất phương thức áp dụng chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến ĐDSH trong điều kiện Đồng Nai

- Đánh giá cơ chế chi trả dịch vụ môi trường liên quan rừng đã áp dụng thí điểm tại Việt Nam trong th ời gian qua và đánh giá những thuận lợi, khó khăn.

- Cụ thể hóa các nội dung liên quan đến cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh

- Đề xuất cơ chế áp dụng trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan

2015 - 2020

5.000

 


VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

UBND tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và chỉ đạo thực hiện các nội dung:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án, đề án và kế hoạch nhằm thực hiện kế hoạch hành động của tỉnh.

- Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học, tranh thủ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế về tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm và tư liệu để thực hiện kế hoạch hành động.

- Tổ chức nghiên cứu, đề xuất việc soạn thảo các văn bản pháp luật quy định hoặc hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch hành động, trình các cơ quan tỉnh có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đó, các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm cụ thể như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Là cơ quan đầu mối cấp tỉnh thực hiện kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh, có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các mục tiêu và nội dung kế hoạch hành động về đa dạng và an toàn sinh học của tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo các hoạt động theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh.

- Chủ trì xây dựng, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện một số nội dung như sau:

+ Về kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước về đa dạng sinh học và an toàn sinh học cấp tỉnh.

+ Kế hoạch ngăn chặn và kiểm soát các sinh vật lạ xâm lấn, sinh vật biến đổi gen.

+ Tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học, an toàn sinh học.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học các hệ sinh thái đất ngập nước.

+ Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học và thực hiện quản lý Nhà nước đối với các hoạt động liên quan đến:

+ Phục hồi, phát triển và quản lý rừng bền vững.

+ Hệ thống bảo tồn chuyển vị (ex-situ).

+ Rừng ngập mặn.

+ ĐDSH cây trồng và vật nuôi.

+ Tài nguyên gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

+ Du lịch sinh thái bền vững.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản lý Nhà nước trong các nội dung:

+ Phục hồi và phát triển các hệ sinh thái đất ngập nước.

+ Sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước.

+ Tăng cường năng lực quàn lý Nhà nước về đa dạng sinh học và kiểm soát sinh vật biến đổi gen, sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen.

+ Triển khai thực hiện bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học;

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh cơ chế ưu tiên xét duyệt đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm bảo tồn, sử dụng bền vững tài nguyên sinh học và quản lý an toàn sinh học.

- Thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ nhằm bảo tồn, sử dụng bền vững tài nguyên sinh học và quản lý an toàn sinh học.

- Xây dựng và tăng cường tiềm lực, cả về cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực cho công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học hiện đại và an toàn sinh học.

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật phục vụ việc đánh giá rủi ro, phân loại mức độ rủi ro và quản lý rủi ro đối với sinh vật biến đổi gen.

- Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ tiên tiến phục vụ bảo tồn và phát triển ĐDSH và ATSH.

- Xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện, cấp phép hoạt động và đưa vào sử dụng có hiệu quả hệ thống các phòng thí nghiệm.

- Nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ để bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật.

- Phối hợp thực hiện đối với những nghiên cứu chuyên sâu về đa dạng sinh học có yếu tố về chuyên gia và kinh phí quốc tế. Đây là lực lượng khoa học của tỉnh nên về mặt khoa học và công nghệ khá chuyên sâu

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan thực hiện các chương trình, đề án, dự án, trong lĩnh vực đa dạng sinh học và an toàn sinh học

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học.

- Tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn dưới luật về bảo tồn, sử dụng bền vững tài nguyên sinh học và quản lý an toàn sinh học; nhất là quy định giữ gìn cảnh quan; khu bảo tồn thiên nhiên; di sản tự nhiên; khu di tích lịch sử, văn hóa; các loài sinh vật tại khu du lịch, điểm du lịch.

- Phát triển du lịch sinh thái.

- Xây dựng các mô hình du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên và Vườn quốc gia Cát Tiên,…

- Đề xuất và thực hiện các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của du lịch đối với đa dạng sinh học.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bảo tồn đa dạng sinh học trong hoạt động du lịch; phối hợp với các đoàn thể, các ngành, các cấp trong công tác truyền thông nhằm bảo tồn, sử dụng bền vững tài nguyên sinh học.

5. Sở Công thương

- Tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học.

- Tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch bảo tồn, sử dụng bền vững tài nguyên sinh học và quản lý an toàn sinh học gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Định kỳ hàng năm, đánh giá kết quả và báo cáo UBND tỉnh.

- Hỗ trợ công tác quản lý đa dạng sinh học và an toàn sinh học.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở NN & PTNT thực hiện quản lý nhà nước trong việc:

+ Kinh doanh và sử dụng tài nguyên sinh vật, đặc biệt là động, thực vật hoang dã.

+ Thương mại hóa và lưu thông sinh vật biến đổi gen; sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh xây dựng và thực hiện các dự án bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

- Phối hợp với các ngành thực hiện lồng ghép các nội dung về đa dạng sinh học và an toàn sinh học vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển bền vững.

- Đề xuất các biện pháp thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; tăng cường thực hiện các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học trong quá trình thu hút, chứng nhận và cấp giấy phép các dự án đầu tư.

7. Sở Tài chính

- Cân đối, bố trí và hướng dẫn sử dụng vốn để thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung của Kế hoạch hành động.

- Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế và phí khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phí dịch vụ môi trường, quỹ bảo tồn.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Đưa nội dung giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học vào chương trình giáo dục ngoại khóa; đồng thời, từng bước đưa giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học vào chương trình chính khóa đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cáo nhận thức bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học cho các đối tượng là sinh viên và học sinh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về báo chí; xuất bản; phát thanh và truyền hình nhằm thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học cho cộng đồng.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước đối với lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học nhằm đảm bảo sự thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tuân thủ pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học.

10. Sở Ngoại vụ

- Xúc tiến tiến trình hợp tác quốc tế, khu vực về đa dạng sinh học và an toàn sinh học.

- Tăng cường hợp tác với các tỉnh thành và các nước ASEAN trong việc xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tổ chức diễn đàn, mạng lưới trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn và phát triển bền vững ĐDSH và ATSH.

- Tích cực tham gia và thực hiện các điều ước, hoạt động quốc tế và khu vực về ĐDSH.

- Đa dạng hoá và nâng cao hiệu quả các hình thức hợp tác song phương, đa phương với các quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực về bảo tồn ĐDSH và ATSH.

11. Cục Hải quan

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu các loài sinh vật biến đổi gen, các loài sinh vật ngoại lai.

- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để chủ động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép các loài động, thực vật quý hiếm.

- Kiểm dịch các loài sinh vật du nhập vào địa bàn tỉnh.

- Xử lý vi phạm hành chính hoặc khởi tố đối với đối với các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép động, thực vật qua biên giới theo quy định của pháp luật.

12. Công an tỉnh Đồng Nai

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học theo định kỳ (hoặc đột xuất) để báo cáo UBND tỉnh.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo tồn ĐDSH và ATSH hàng năm trên địa bàn; đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về bảo tồn ĐDSH và ATSH.

- Hàng năm, trình HĐND cùng cấp phân bố chi ngân sách đảm bảo cho hoạt động bảo tồn ĐDSH và ATSH phù hợp với thực tế của địa phương. Tăng cường tổ chức bộ máy, bố trí đủ biên chế làm công tác bảo tồn ĐDSH.

14. Giám đốc các Khu bảo tồn thiên nhiên, Vườn quốc gia, Rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch bảo tồn ĐDSH và ATSH; định kỳ hàng năm, đánh giá kết quả và báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hành động về bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ nội dung kế hoạch, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã
Long Khánh, thành phố Biên Hòa;
-
Trung tâm công báo tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
Lưu: VT, TH, CNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 [1] http://www.ec.gc.ca/air/default.asp?lang=En&n=AA1521C2-1

[2] http://www.newscientist.com/article/dn17617-wheat-gets-worse-as-co2-rises.html

[3] http://www.vietlinh.com.vn/dbase/LVCNNShowContent.asp?ID=4850

[4] http://www.vemedim.vn/chitiettt.php?id=6

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4454/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 4454/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/06/2012
Ngày hiệu lực 21/06/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4454/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4454/KH-UBND hành động bảo tồn đa dạng an toàn sinh học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 4454/KH-UBND hành động bảo tồn đa dạng an toàn sinh học
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 4454/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký ***
Ngày ban hành 21/06/2012
Ngày hiệu lực 21/06/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 4454/KH-UBND hành động bảo tồn đa dạng an toàn sinh học

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4454/KH-UBND hành động bảo tồn đa dạng an toàn sinh học

  • 21/06/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/06/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực