Văn bản khác 45/KH-UBND

Kế hoạch 45/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 45/KH-UBND 2020 công tác phòng chống tội phạm Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2020

Năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, công tác đấu tranh phòng, chng tội phạm cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các s, ban, ngành, đoàn thể; sự vào cuộc tích cực ca cp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò tham mưu, nòng ct của lực lượng Công an, công tác phòng, chng tội phạm đã đạt được những kết quả quan trọng, làm giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội, góp phần giữ vng ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chng tội phạm trong tình hình mới” và các Chiến lược, Chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Kế hoạch số 456/KH-BCĐ 138/CP ngày 31/12/2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chng tội phạm năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CU

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW, Chthị số 48-CT/TW và các Chiến lược, Chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020, góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ gia phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm. Phn đu giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội vtrật tự xã hội so với năm 2019; tỷ lệ điu tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tng sán khởi t; giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người được đặc xá, tù tha, tha tù trước thời hạn có điều kiện xuống dưới 15%; bt giữ, vận động đầu thú 30% số đi tượng truy nã hiện có và 50% số đối tượng truy nã mới phát sinh; 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tlệ giải quyết đạt trên 90%. Chuyn hóa thành công ít nhất 60% tổng số địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được lựa chọn thực hiện. Không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành, không đ phát sinh “đim nóng” về trật tự xã hội.

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức đánh giá kết quả, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 46, Chỉ thị 48-CT/TW; các Nghị quyết số 37/2012/QH13, s 63/2013/QH13, s96/2015/QH13 của Quốc hội; Nghị quyết s 09/NQ-CP , Chương trình quc gia phòng, chống tội phạm gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Xác định trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành, đoàn thể, địa phương, gn vi trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tng lớp nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm. Xử lý kịp thời, nghiêm minh đảng viên vi phạm trong công tác phòng, chống tội phm theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm về công tác phòng, chng tội phạm.

Đ cao trách nhiệm của người đứng đầu; nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về tội phạm, vi phạm pháp luật hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm đim trách nhiệm người đứng đu và xử lý theo quy định của pháp luật. Tăng cường thanh tra, kim tra công vụ, đu tranh đy lùi sự suy thoái vtư tưởng chính trị, đạo đức, lối sng; quyết tâm ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức. Tchức phòng, chng tội phạm, vi phạm pháp luật ngay trong chính lực lượng chức năng, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất tiếp tay cho tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị s09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng vùng, miền, đặc điểm dân cư. Củng cố, nhân rộng, xây dng mới các mô hình, câu lạc bộ quần chúng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở theo hướng “Tự quản, tự phòng, tbảo vệ, tự hòa giải”, tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, giáp ranh; Kế hoạch s 190/KH-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đán chuyển hóa địa bàn trọng đim, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020;

Tập trung thực hiện các hoạt động phòng ngừa tội phạm, đổi mới công tác tuyên truyền, sử dụng các mạng xã hội đ tuyên truyn ph biến, giáo dục pháp luật, phương thức thđoạn hoạt động phạm tội nhm nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; chú trọng các nhóm đối tượng có nguy cơ bị xâm hại và đi tượng có nguy cơ phạm tội cao như người chưa thành niên, phụ nữ, người không nghhoặc có nghnhưng không ổn định, người có tiền án, tiền sự, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, đối tượng không tham gia các tchức chính trị, xã hội; tại các địa bàn trọng đim, phức tạp van ninh trật tự...

Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật kiến nghị, phản ánh của người dân. Đy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Tăng cường vai trò của các t chc đoàn thể, các cơ quan báo chí, nht là người dân trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

2. Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tnh, Cục Quản lý thị trường, các Sở: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế; đề nghị Ủy ban Mt trận Tquốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện 15 đán đã được các bộ, ngành, đoàn thể phê duyệt thuộc Chương trình phòng, chng tội phạm đến năm 2020.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể Thao, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chỉ đạo và phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương tổ chức tuyên truyn pháp luật, phòng, chng tội phạm với nhiu hình thức, đa dạng vnội dung; xây dựng, nhân rộng các mô hình tham gia đảm bảo an ninh trật tự do cơ quan, t chc, đoàn th tham mưu, tchức thực hiện đcán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên, nhân dân nâng cao hiểu biết về pháp luật, tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ tài sản nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật cũng như không đsơ hở tội phạm lợi dụng gây án, đặc biệt là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xâm phạm sở hu, tội phạm xâm hại tình dục.

4. Công an tỉnh chủ trì, tham mưu Ban Chỉ đạo 138 tnh chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Ban Chđạo 138 cấp huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, chú ý kim tra, hướng dẫn chuyên đề về công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2020. Rà soát, củng cố các tổ chức quần chúng phòng, chống tội phạm ở cơ s; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm.

Tham mưu tổng kết Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường s lãnh đạo của Đảng đi với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 (khi có hướng dn của Trung ương). Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác phòng, chng tội phạm của Ban Chđạo 138 từ tnh đến cơ sở (sau khi Trung ương ban hành).

Phối hợp STài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tnh tăng cường hỗ trợ tài chính cho công tác phòng, chng tội phạm, đa dạng hóa nguồn huy động đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; thành lập Qu phòng, chng tội phạm ca tỉnh.

5. Công an tỉnh, Cục Hải quan tnh, Sở Công thương, SNông nghiệp và Phát trin Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý thị trường, BCH Bộ đội Biên phòng tnh, BCH Quân sự tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, rà soát, khắc phục kịp thời những sơ hở, bất cập, thiếu sót đnâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội và an ninh, trật tự. Tchức tốt công tác nắm tình hình, triển khai các kế hoạch, biện pháp pháp luật, nghiệp vụ đchủ động phòng ngừa, đấu tranh, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp “đòi nợ thuê”, các băng nhóm, đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm cý gây thương tích, xâm hại trẻ em, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy, tội phạm vmôi trường, chng người thi hành công vụ, tội phạm liên quan đến người nước ngoài, tội phạm mua bán người, đưa người ra nước ngoài trái phép, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu ngây án; các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc, ma túy; các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu, buôn bán hàng cm, hàng gi, hàng kém cht lượng và trên lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm, khai thác khoáng sn, lâm sản...

Phối hợp ngành giáo dục và đào tạo có các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm pháp luật trong các cơ s giáo dục; phòng chống xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng “bảo kê” cho vi phạm, tội phạm, nhất là bến xe, các chợ đu mối; kiểm soát chặt chẽ hoạt động ca quán bar, lhội âm nhạc... để ngăn chặn tình trạng sử dụng ma túy, chất gây nghiện trong giới trẻ.

Tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật; có hình thức bảo vệ người tố cáo, người tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đề cao tinh thần trách nhiệm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lc công tác, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và các k năng công vụ cho lực lượng thực thi pháp luật, nht là đội ngũ điu tra viên, trinh sát viên; chú trọng thanh tra, kim tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và sai phạm trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi bức cung, nhục hình. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chn chnh, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiu, tiêu cực, tham nhũng ca cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính, đặc biệt là công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn, lập hồ sơ đưa vào cai nghiện bắt buộc, cơ sgiáo dục bt buộc, trường giáo dưỡng. Tăng cường quản lý các đối tượng tâm thần, “ngáo đá”. Triển khai các biện pháp qun lý, giúp đỡ người ra tù, tha tù trước thời hạn có điu kiện trở vđịa phương, xóa bmặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng.

Chủ động, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chng tội phạm, nhất là công tác giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm. Tiếp tục kiện toàn nâng cao năng lực các đơn vị chuyên trách đáp ng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời, đy mạnh xây dựng lực lượng bán chuyên trách tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại cơ sở.

Tăng cường quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ htrợ; quản lý các hoạt động đầu tư công, tài chính, ngân hàng, thông tin truyn thông, văn hóa, du lịch, môi trường, cát sỏi lòng sông, xây dựng cơ bản, y tế, bảo him xã hội, bảo him y tế, quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý mạng Internet không để tội phạm lợi dụng hoạt động...

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, các trường Đại học, Cao đng, Trung học dạy nghề trên địa bàn phối hợp với lực lượng Công an phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua để tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhất là học sinh, sinh viên trong phòng, chống tội phạm; tổ chức các hội thi phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội;

Định kỳ 6 tháng, năm tổ chức giao ban, sơ tổng kết để thông báo tình hình hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội; tình hình học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật để đề ra kế hoạch phối hợp triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội lây lan trong trường học đảm bảo có hiệu quả.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh tham mưu, các địa phương bố trí nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm; triển khai thực hiện Quỹ phòng, chng tội phạm theo quy định mới.

8. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên tiếp tục phối hợp các ngành chức năng thực hiện công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chng tội phạm và vi phạm pháp luật của các cấp, các ngành, cơ quan, tchức, đoàn thể, địa phương.

Chủ trì, phối hp các cơ quan liên quan thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ mỗi tổ dân phố, thôn, xóm, bản, làng. Lựa chọn mô hình phòng, chng tội phạm thực sự có hiệu quả, tổ hòa giải để htrợ nguồn lực, duy trì hoạt động thường xuyên, hướng tập trung giải quyết, hòa giải các mâu thuẫn ngay tại gia đình, cộng đồng... để hạn chế những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm.

Giao chỉ tiêu quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện ma túy, người đang bị áp dụng biện pháp quản lý theo pháp luật tại cộng đng cho các đoàn thở cơ sở nhm hạn chế thp nht tình trạng tái phạm.

Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả và tổ chức sơ kết, tổng kết các Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hp phòng, chống tội phạm đã ký kết. Tng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 04/CTPH-BCA-HCCBVN ngày 18/4/2014 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật về chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật; đối tượng có tiền án, tin sự. Vận động nhân dân nâng cao cảnh giác không để tội phạm lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản để cướp, cướp giật, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo... ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, kế hoạch, chương trình phối hợp hành động về phòng, chống tội phạm đã ký giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn ththeo chỉ đạo của Trung ương; đồng thời tiến hành sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm đthực hiện thực chất hơn, hiệu quả hơn.

9. Mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là với nước bạn Lào; kiên quyết không để ma túy xâm nhập qua 02 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; quản lý chặt chẽ người địa phương thường xuyên qua lại, làm ăn tại Lào để phòng ngừa, không để phạm tội nói chung, phạm tội về ma túy nói riêng.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các s, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế chđộng xây dựng kế hoạch với những nhiệm vụ, hoạt động cụ th, có lộ trình, thời gian thực hiện đ trin khai Kế hoạch này đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra; Gửi kế hoạch về Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 138 tnh (số 27 đường Trần Cao Vân, TP Huế; ĐT: 0234.3889315) trước ngày 25/02/2020; Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 gửi trước ngày 14/6/2020; Báo cáo năm gửi trước ngày 14/12/2020 để tổng hợp báo cáo Ban Chđạo 138 Trung ương và UBND tnh theo quy định.

2. Giao Công an tnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tnh theo dõi, đôn đốc và xây dựng kế hoạch năm, kim tra việc trin khai, thực hiện của các s, ban, ngành, cơ quan, tchức, và các địa phương; định kỳ sơ, tổng kết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ban Ch đạo 138 Trung ương (qua V01);
- Thường trực T
nh ủy;
- CT và các PCT UBND tnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn th cấp tnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn t
nh;
- UBND các huyện, TX và TP Huế;
- Thành viên BCĐ 138 t
nh;
- VPUB: CVP và PCVP và các CV
;
- Lưu: VT, NC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu45/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2020
Ngày hiệu lực19/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(11/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 45/KH-UBND 2020 công tác phòng chống tội phạm Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 45/KH-UBND 2020 công tác phòng chống tội phạm Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu45/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành19/02/2020
        Ngày hiệu lực19/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (11/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 45/KH-UBND 2020 công tác phòng chống tội phạm Thừa Thiên Huế

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 45/KH-UBND 2020 công tác phòng chống tội phạm Thừa Thiên Huế

              • 19/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực