Văn bản khác 45/KH-UBND

Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 45/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự Phú Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/KH-UBND

Phú Yên, ngày 05 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Thực hiện Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, UBND tỉnh Phú Yên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

2. Yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; xây dựng kế hoạch thực hiện, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra hình sự, cán bộ làm công tác nghiên cứu, thi hành pháp luật và nhân dân trên địa bàn.

- Biên soạn, in, cấp phát tài liệu; tổ chức tập huấn Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

- Phân công thực hiện:

+ Công an tỉnh biên soạn các tài liệu tập huấn; chủ trì xây dựng, triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, nghiên cứu pháp luật, cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra hình sự, Điều tra viên trong lực lượng Công an tỉnh; lãnh đạo, cán bộ được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Chi cục Hải quan tỉnh Phú Yên.

+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác có liên quan đến hoạt động điều tra hình sự của cơ quan, đơn vị.

+ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

+ Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành thuộc ngành, lĩnh vực theo dõi, quản lý.

+ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự cho các hội viên và các tầng lớp nhân dân.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và năm 2017.

2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức cơ quan điều tra hình sự

- Nội dung: Các sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức cơ quan điều tra hình sự, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự gửi Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2016.

3. Kiện toàn hệ thống Cơ quan điều tra các cấp

- Công an tỉnh tổ chức kiện toàn hệ thống Cơ quan điều tra các cấp bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn quy định trong Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kiện toàn các đơn vị được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của ngành, bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

4. Tham gia ý kiến xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, gồm:

+ Nghị định của Chính phủ quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự;

+ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân;

+ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp thuộc Công an nhân dân;

+ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc Công an nhân dân;

+ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.

+ Thời gian hoàn thành: Theo chỉ đạo của Bộ Công an.

- Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về đồn Biên phòng ở vùng sâu, vùng xa.

Thời gian hoàn thành: Theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương được phân công chủ trì các nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách để triển khai Kế hoạch theo đúng tiến độ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công; xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự thuộc phạm vi quản lý của địa phương, báo cáo tình hình triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 30/4/2016.

2. Giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Phú Yên; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Công an;
- TT.Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CATPV11, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu45/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2016
Ngày hiệu lực05/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 45/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 45/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự Phú Yên 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu45/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành05/04/2016
        Ngày hiệu lực05/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 45/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự Phú Yên 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 45/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự Phú Yên 2016

           • 05/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực