Văn bản khác 450/KH-MTTW-BTT

Kế hoạch 450/KH-MTTW-BTT năm 2014 tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 450/KH-MTTW-BTT 2014 thi hành Hiến pháp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


 

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 450/KH-MTTW-BTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Căn cứ Nghị quyết số 64/2013/QH13 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; để tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong hệ thống Mặt trận như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và việc chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.

- Xác định rõ trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; rà soát, kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho phù hợp với quy định mới của Hiến pháp.

- Tăng cường phối hợp và thống nhất hành động giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thi hành Hiến pháp; hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp ở địa phương quán triệt, nâng cao nhận thức về các nội dung mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong Hiến pháp, nhất là những nội dung quy định tại Điều 9 của Hiến pháp về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Yêu cầu

Đảm bảo các yêu cầu được nêu trong Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp. Ngoài ra, việc triển khai thi hành Hiến pháp trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để việc triển khai thi hành Hiến pháp được đồng bộ, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đưa nội dung triển khai thi hành Hiến pháp vào chương trình hành động của Đại hội nhiệm kỳ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chương trình phối hợp và thống nhất hành động từng năm để triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

1. Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp

1.1. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, quán triệt những nội dung cơ bản của Hiến pháp, nhất là những nội dung tại Điều 9 (về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), Điều 10 (về Công đoàn); phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan nhà nước hữu quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài về nội dung cơ bản của Hiến pháp.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và hệ thống cơ quan các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp ở địa phương.

Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II năm 2014

1.2. Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hội nghị chuyên đề nghiên cứu về nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp và những nội dung về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của tổ chức mình và của các hội viên, đoàn viên quy định tại Hiến pháp.

Thời gian thực hiện: Năm 2014.

2. Rà soát để đề nghị sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp

2.1. Văn bản về tổ chức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

2.1.1 Tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan hữu quan tiếp tục thực hiện Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Hoàn thiện Dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) với những nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với Hiến pháp.

Thời gian thực hiện: Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10, 11/2014) và xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5, 6/2014).

2.1.2. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng văn bản luật (hoặc pháp lệnh) về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội .

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội trong việc xây dựng văn bản luật (hoặc pháp lệnh) về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm cụ thể hóa Hiến pháp và thể chế hóa Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (ban hành theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị).

Thời gian thực hiện: tháng 5/2014.

2.1.3 Hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến các tổ chức thành viên của Mặt trận

Các tổ chức thành viên của Mặt trận chủ động rà soát những văn bản pháp luật có liên quan đến tổ chức mình để đề xuất sửa đổi, bổ sung; kịp thời xây dựng văn bản hướng dẫn cho phù hợp với Hiến pháp.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

2.2. Các văn bản pháp luật có liên quan.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quốc hội và bầu cử; các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước; các văn bản pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các văn bản pháp luật về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; các văn bản pháp luật về đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 và các năm tiếp theo (theo bản dự kiến tiến độ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua các dự án luật, pháp lệnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp).

3. Triển khai một số nội dung cụ thể theo Điều 9, Hiến pháp

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì xây dựng và phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan, tổ chức hữu quan xây dựng kế hoạch và triển khai một số nội dung sau:

3.1 Xây dựng kế hoạch cụ thể về việc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

3.2 Xây dựng và triển khai một số nội dung giám sát cụ thể trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

3.3 Thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành một số quy chế phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên và cơ quan nhà nước hữu quan theo những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp.

V. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN

1. Đối với các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Đề nghị cơ quan trung ương các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch và triển khai thi hành Hiến pháp trong hệ thống tổ chức của mình theo lĩnh vực có liên quan; định kỳ sáu tháng, một năm tổng hợp báo cáo việc triển khai thi hành Hiến pháp đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tổng hợp chung.

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức cùng cấp ở địa phương tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; định kỳ sáu tháng, một năm tổng hợp báo cáo việc triển khai thi hành Hiến pháp đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Đối với các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu các ban, đơn vị của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu thực hiện, theo dõi, báo cáo kịp thời về những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện; phân công cụ thể như sau:

2.1. Ban Dân chủ - Pháp luật

- Chủ trì tham mưu giúp Ban Thường trực xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thi hành Hiến pháp.

- Chủ trì tham mưu xây dựng các kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về triển khai thi hành Hiến pháp của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tham mưu, giúp Ban Thường trực, Ban soạn thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) tổ chức xây dựng Dự án Luật và trình các cơ quan có thẩm quyền; nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng luật (pháp lệnh) về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Chủ trì phối hợp dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng, 1 năm, đánh giá kết quả về việc triển khai thi hành Hiến pháp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch năm tiếp theo.

2.2. Ban Tuyên giáo

Chủ trì phối hợp với cơ quan báo chí Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của các tổ chức thành viên phổ biến, tuyên truyền đầy đủ những nội dung cơ bản của Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân.

2.3. Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận, Thông tin công tác Mặt trận và Website Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền việc triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hệ thống Mặt trận.

2.4. Ban Dân tộc - Tôn giáo

Tham mưu giúp Ban Thường trực tuyên truyền sâu rộng đến đồng bào các dân tộc thiểu số, các tôn giáo về các nội dung cơ bản, những điểm mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp.

2.5. Ban Kinh tế - Đối ngoại

Tham mưu giúp Ban Thường trực phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan nhà nước hữu quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Hiến pháp đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

2.6. Văn phòng

- Tham mưu, giúp Ban Thường trực chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất có liên quan phục vụ cho công tác tuyên truyền, triển khai thi hành Hiến pháp.

- Phối hợp với các ban, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình để triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

2.7. Các ban, đơn vị khác

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

VI. CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Chủ trì

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì việc thực hiện triển khai thi hành Hiến pháp.

2. Chỉ đạo, điều hành

- Đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký chỉ đạo, điều hành chung việc thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp.

- Đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch chỉ đạo, điều hành việc rà soát các văn bản pháp luật có liên quan theo kế hoạch chung của Ủy ban thường vụ Quốc hội; chủ trì tham mưu xây dựng báo cáo sáu tháng, một năm về việc triển khai thi hành Hiến pháp.

- Các đồng chí Phó Chủ tịch khác chỉ đạo các ban, đơn vị mình phụ trách kịp thời, chủ động phối hợp với các ban, đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đề nghị các tổ chức thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này.

 

 

Nơi nhận:
- Các tổ chức thành viên;
- Ủy ban MTTQ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Thường trực Ban Bí thư;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Các ban: Dân vận TW, Tuyên giáo TW; Các Văn phòng: TW Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ;
- Các vị Chủ nhiệm các hội đồng tư vấn;
- Các ban, đơn vị;
- Lưu VT, Ban DCPL.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ
Vũ Trọng Kim

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 450/KH-MTTW-BTT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu450/KH-MTTW-BTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2014
Ngày hiệu lực25/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 450/KH-MTTW-BTT

Lược đồ Kế hoạch 450/KH-MTTW-BTT 2014 thi hành Hiến pháp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 450/KH-MTTW-BTT 2014 thi hành Hiến pháp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu450/KH-MTTW-BTT
        Cơ quan ban hànhBan Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
        Người kýVũ Trọng Kim
        Ngày ban hành25/02/2014
        Ngày hiệu lực25/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 450/KH-MTTW-BTT 2014 thi hành Hiến pháp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 450/KH-MTTW-BTT 2014 thi hành Hiến pháp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

           • 25/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực