Văn bản khác 4507/KH-UBND

Kế hoạch 4507/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4507/KH-UBND 2019 xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tỉnh Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4507/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 06 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nắm bắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) của các địa phương theo Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL trên địa bàn tỉnh được ban hành tại Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu TCPL, Hội đồng đánh giá TCPL...

- Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện và có biện pháp khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Rà soát, tổng hợp những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyn xem xét, giải quyết kịp thời.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung, biện pháp thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Nhận thức rõ mục đích, tầm quan trọng của việc kiểm tra và bảo đảm có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

- Kiểm tra chuyên sâu về một số nhiệm vụ cụ thể để có biện pháp hướng dẫn, xử lý kịp thời, hiệu quả đối với những tồn tại, hạn chế nếu có.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Việc chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL tại địa phương.

2. Việc phổ biến, quán triệt, tập huấn cho đội ngũ công chức trực tiếp theo dõi, triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL của địa phương.

3. Kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2017, 2018; tình hình thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; tình hình niêm yết công khai, công bố danh sách cấp xã đạt/chưa đạt chuẩn TCPL; giải pháp khắc phục đối với các xã chưa đt chuẩn TCPL trên địa bàn.

III. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

- Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dng cấp xã đạt chuẩn TCPL của địa phương theo Đề cương báo cáo do Sở Tư pháp hướng dẫn.

- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị được kiểm tra.

- Sau kiểm tra, Đoàn kiểm tra có kết luận bằng văn bản gửi các đơn vị được kiểm tra biết về kết quả kiểm tra.

IV. THỜI GIAN KIỂM TRA; ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

1. Thời gian kiểm tra: Trong quý III/2019.

2. Đơn vị được kiểm tra:

- Huyện Buôn Đôn, gồm: UBND huyện; UBND xã Ea Bar.

- Huyện Cư M’gar, gồm: UBND huyện; UBND xã Ea Drơng.

- Huyện Lắk, gồm: UBND huyện; UBND xã Đắk Phơi.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực kiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra để thực hiện việc kiểm tra theo Kế hoạch này.

- Trước khi tiến hành kiểm tra, Đoàn Kiểm tra phải có thông báo bằng văn bản, Đcương báo cáo gửi các đơn vị được kiểm tra. Thông báo phải xác định rõ nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra, các yêu cầu cần chuẩn bị trước hoặc cung cấp cho Đoàn.

- Sau khi kết thúc kiểm tra, Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân tỉnh trong quý IV/2019.

2. Trách nhiệm của các đơn vị được kiểm tra

Chuẩn bị báo cáo đầy đủ các nội dung được kiểm tra bằng văn bản kèm theo tài liệu minh chứng đối với từng nội dung cụ thể gửi trước cho Đoàn Kiểm tra; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và thông báo của Đoàn Kiểm tra; btrí thành phần, địa điểm và các điều kiện làm việc phục vụ công tác kiểm tra thực hiện nghiêm túc Kết luận kiểm tra của Đoàn.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Cảnh);
- S
Tư pháp;
- C
VP, PCVP UBND tỉnh (đ/c Dũng);
- UBND huyện: Buôn Đôn, Cư M’gar, Lắk;
- UBND các xã được kiểm tra (UBND cấp huyện sao gửi);
- L
ưu: VT, NC (S_15b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Cảnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4507/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4507/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2019
Ngày hiệu lực05/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4507/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4507/KH-UBND 2019 xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tỉnh Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4507/KH-UBND 2019 xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tỉnh Đắk Lắk
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4507/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýVõ Văn Cảnh
        Ngày ban hành05/06/2019
        Ngày hiệu lực05/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4507/KH-UBND 2019 xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tỉnh Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4507/KH-UBND 2019 xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tỉnh Đắk Lắk

           • 05/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực