Văn bản khác 4523/KH-UBND

Kế hoạch 4523/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4523/KH-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật đồng bào dân tộc thiểu số Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4523/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 9 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”;

Thực hiện Công văn số 808/UBDT-TT ngày 15/8/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc xây dựng nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

- Tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nhằm ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Triển khai sâu rộng, toàn diện và tăng cường nguồn lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án theo Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2021, phấn đấu đạt:

- Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở xã, thôn bản được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Trên 80% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động về lĩnh vực công tác dân tộc, theo yêu cầu nhiệm vụ.

- Trên 70% đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

- Khuyến khích các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng, duy trì chương trình, chuyên trang, chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động về công tác dân tộc, chính sách dân tộc để nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Chú trọng công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở những địa bàn trọng điểm. Triển khai xây dựng thí điểm và nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp với phong tục tập quán, địa bàn và nhu cầu của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

II. NỘI DUNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

1. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Phổ biến nội dung Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chú trọng các nội dung phù hợp với tình hình thực tế ở các khu vực đặc biệt khó khăn, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

- Tập trung phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về: quốc phòng an ninh, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; về cải cách hành chính; về hỗ trợ khởi nghiệp; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

2. Nội dung tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc:

- Tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; chú trọng nâng cao nhận thức về chính sách dân tộc, tạo niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước, yên tâm lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng an ninh, ổn định chính trị vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tuyên truyền sâu rộng các chính sách dân tộc; chú trọng tuyên truyền Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135; các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách về giáo dục, y tế, đào tạo nghề nông thôn; các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu; hướng dẫn đồng bào áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tuyên truyền việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc thiểu số (tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội của các dân tộc thiểu số, ẩm thực...), gắn với phát triển du lịch; vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tuyên truyền, thông tin đối ngoại sâu rộng về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhất quán và đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta; quảng bá hình ảnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cộng đồng các dân tộc tỉnh Phú Thọ, những thành tựu về công cuộc xóa đói giảm nghèo với bạn bè trong nước và quốc tế; vận động thu hút các nguồn lực phát triển của các tổ chức quốc tế vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước ta; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới; đấu tranh chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, truyền đạo trái pháp luật. Tăng cường nắm bắt tình hình an ninh tư tưởng, phản ánh nguyện vọng của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phát huy tính gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc và đồng bào các dân tộc trong tuân thủ, chấp hành pháp luật và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; tăng cường sự phối hợp giữa Ban Dân tộc với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật; phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán của từng dân tộc, từng vùng; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch hàng năm.

3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc và đảm bảo các điều kiện về nguồn lực trong tổ chức thực hiện Kế hoạch; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc, có kỹ năng nghiệp vụ tốt, am hiểu pháp luật, biết tiếng dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

4. Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc, nắm bắt tình hình tư tưởng, nhận thức về công tác dân tộc, chính sách dân tộc của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi để lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, xây dựng và nhân rộng mô hình điểm.

5. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chính sách dân tộc. Duy trì tốt các hoạt động thường xuyên của từng Sở, Ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của các Bộ, ngành trung ương để kết hợp, lồng ghép với các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền đang được triển khai ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi:

- Đa dạng hóa các hình thức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chính sách dân tộc, gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; ưu tiên thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin cơ sở, họp báo, thông cáo báo chí, đối thoại chính sách, pháp luật và trong hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

- Định kỳ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan công tác dân tộc và đội ngũ cán bộ trực tiếp được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Biên soạn, cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật và tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, tài liệu giữa các cơ quan, đơn vị triển khai trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động về chính sách dân tộc cho đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề về pháp luật, chính sách dân tộc. Đẩy mạnh hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở và ban công tác mặt trận ở cấp xã trong việc giải quyết, tháo gỡ những mâu thuẫn, tranh chấp về lợi ích kinh tế, sử dụng tài nguyên và môi trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Ưu tiên triển khai các nguồn lực tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, có điều kiện đặc biệt khó khăn, địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật. Khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

6. Tổ chức các hoạt động mang tính đặc thù về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chính sách dân tộc:

- Lựa chọn xây dựng mô hình điểm ở các xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa; địa bàn xung yếu và nơi có đồng bào dân tộc thiểu số cư trú. Khảo sát, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mô hình thí điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chính sách dân tộc ở các xã nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện mô hình thí điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm, làm cơ sở để triển khai nhân rộng.

- Tổ chức nghiên cứu và xây dựng bộ tài liệu chương trình khung về nội dung, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động thực hiện chính sách dân tộc; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ những người trực tiếp được giao thực hiện nhiệm vụ công tác này trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc.

- Phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức các hội nghị, hội thảo về phổ biến pháp luật và tuyên truyền chính sách dân tộc ở các địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa; cung cấp thông tin về các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan công tác dân tộc từ tỉnh đến xã, thôn bản và đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Xây dựng nội dung, biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu đặc thù phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền chính sách dân tộc bằng song ngữ tiếng phổ thông và tiếng dân tộc (tờ gấp, sách bỏ túi, cẩm nang pháp luật, sổ tay truyền thông và các ấn phẩm, tài liệu khác) cấp cho cán bộ, nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục đặc thù bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số (tiếng và chữ viết) về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền chính sách dân tộc đến đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, phát sóng trên Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ. Truyền thông các sự kiện chính trị-xã hội về hoạt động công tác dân tộc đặc thù ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương, đảm bảo phù hợp và hiệu quả, nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, loại trừ, tiến tới xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; đăng tải thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; các văn bản luật có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hỏi, đáp, trợ giúp pháp lý; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, chính sách dân tộc trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ. Xây dựng chuyên mục đặc thù “Đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Phú Thọ.

- Lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, Lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số; thực hiện thông qua sinh hoạt cộng đồng tại các nhà văn hóa, câu lạc bộ, thư viện, tham quan học tập mô hình, triển lãm, pa nô, áp phích, tranh cổ động, băng rôn, khẩu hiệu, thông tin tại trung tâm thôn, bản và trụ sở Ủy ban nhân dân xã.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chính sách dân tộc và pháp luật có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thi nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động tại các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn.

- Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến về một số lĩnh vực; tôn vinh và nêu gương các điển hình tiêu biểu; các báo cáo điển hình gương người tốt, việc tốt trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

IV. KINH PHÍ

Nguồn kinh phí thực hiện đề án là nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

1. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Điều tra, khảo sát đánh giá nhu cầu thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Biên soạn, in ấn tài liệu sổ tay công tác tuyên truyền, tờ gấp, tờ rơi, sản phẩm tuyên truyền.

- Xây dựng chuyên trang trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ và Báo Phú Thọ.

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

- Tổ chức các câu lạc bộ nói chuyện chuyên đề ở địa phương.

- Xây dựng các mô hình điểm về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm và cả giai đoạn.

+ Khái toán tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2017-2021: 10.908.400.000đ (Mười tỷ chín trăm không tám triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn).

(Dự toán kinh phí chi tiết kèm theo)

2. Nội dung tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc:

Tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền về chính sách dân tộc của nhà nước, của tỉnh đang thực hiện và những chính sách mới ban hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc tỉnh, huyện, xã và thôn bản vùng đặc biệt khó khăn, mỗi năm 01 lần. Cụ thể như sau:

- Tập huấn cho đội ngũ CBCC làm công tác dân tộc Ban dân tộc tỉnh và phòng dân tộc các huyện, thị: 01 lớp, 31 người (Ban Dân tộc tỉnh 17 người, Phòng Dân tộc các huyện, thị 14 người) - kinh phí 40.687.000 đồng.

- Tập huấn cho cán bộ phụ trách công tác dân tộc cấp xã: 02 lớp, 115 người (gồm 41 cán bộ xã KV III; 74 cán bộ xã KV II) - kinh phí 238.225.000 đồng.

- Hội nghị tuyên truyền cho cán bộ thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn: 10 lớp, 689 người (Đối tượng: Trưởng thôn, bản; hoặc bí thư chi bộ thôn; hoặc trưởng ban công tác Mặt trận thôn; hoặc trưởng các đoàn thể khác ở thôn. Mỗi thôn 01 người) - kinh phí 1.630.299.000 đồng

(Dự toán chi tiết kèm theo)

Kinh phí hỗ trợ 01 năm: 1.909.211.000 đồng

Tổng kinh phí đề nghị trung ương hỗ trợ giai đoạn 2017-2021: 1.909.211.000 đồng x 05 năm = 9.546.053.000 đồng

(Chín tỷ, năm trăm bốn mươi sáu triệu không trăm năm mươi ba ngàn đồng chẵn)

Các nội dung và đối tượng khác được thực hiện lồng ghép với các chương trình, dự án và hoạt động của các ngành chuyên môn khác theo từng lĩnh vực được phân công.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh

- Chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch này trong cả giai đoạn 2017-2021. Hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; trực tiếp thực hiện các hội nghị tập huấn, tuyên truyền về chính sách dân tộc của nhà nước, của tỉnh cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc tỉnh, huyện, xã và thôn bản vùng đặc biệt khó khăn.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành liên quan triển khai lồng ghép với Kế hoạch “Triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2017 - 2021“ để tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán kinh phí giai đoạn và hàng năm đề nghị Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc hỗ trợ để thực hiện.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết hàng năm và tổng kết thực hiện Kế hoạch; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2.2 Sở Tư pháp

- Chủ trì thực hiện Kế hoạch “Triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2017 - 2021“ phối hợp cùng Ban Dân tộc và các ngành liên quan, xây dựng kế hoạch lồng ghép tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật đến nhân dân và cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc và miền núi; phối hợp với các cơ quan thực hiện việc biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc và miền núi; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc và miền núi; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đồng bào vùng dân tộc và miền núi, đặc biệt là người DTTS.

2.3 Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tổng hợp kinh phí chung cả giai đoạn và hàng năm việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh, đề xuất UBND tỉnh trình Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính cấp kinh phí để thực hiện.

- Phối hợp với Ban Dân tộc và các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện các nội dung của Đề án.

2.4 Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện; các Cổng, Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền và thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Phối hợp với Ban Dân tộc, các cơ quan, tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch.

2.5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Ban Dân tộc, tuyên truyền việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc thiểu số (tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội của các dân tộc thiểu số, ẩm thực...), gắn với phát triển du lịch; vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

- Chỉ đạo hệ thống các thiết chế văn hóa cơ sở (nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, đội thông tin lưu động, đội chiếu bóng lưu động,...) phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch;

2.6 Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh

- Phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan, tham gia xây dựng tài liệu tuyên truyền, vận động về lĩnh vực chuyên môn, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ công an viên cấp cơ sở.

- Thực hiện các biện pháp vận động, tranh thủ, phát huy vai trò người có uy tín; đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động tuyên truyền trái pháp luật của các thế lực thù địch, phản động chống đối, nhất là hoạt động tuyên truyền tư tưởng, chia rẽ, ly khai, phá hoại chủ trương, chính sách đoàn kết dân tộc của Đảng.

- Tham gia, phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS.

2.7 Các sở, ngành liên quan

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Ban Dân tộc, các cơ quan, tổ chức triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch.

2.8 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

- Chỉ đạo Phòng Dân tộc (cơ quan làm công tác dân tộc) phối hợp với các phòng, ban chuyên môn tiến hành xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương;

- Bố trí lực lượng cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chính sách dân tộc và giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS trên địa bàn.

- Chủ động đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai các hoạt động của Kế hoạch trong phạm vi địa phương.

- Thực hiện lồng ghép nội dung của Đề án với các chương trình, đề án có liên quan đang thực hiện tại địa phương; có chính sách khuyến khích, thu hút, huy động các nguồn lực hỗ trợ cho công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS.

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất (nếu có) về Ban Dân tộc (cơ quan chủ trì) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trên đây là kế hoạch Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, các đơn vị, tổ chức có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;
- TT. Tỉnh Ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Phú Thọ, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu VT, VX4, VX2.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4523/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4523/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2017
Ngày hiệu lực09/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4523/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4523/KH-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật đồng bào dân tộc thiểu số Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4523/KH-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật đồng bào dân tộc thiểu số Phú Thọ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4523/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHà Kế San
        Ngày ban hành09/10/2017
        Ngày hiệu lực09/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4523/KH-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật đồng bào dân tộc thiểu số Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4523/KH-UBND 2017 phổ biến giáo dục pháp luật đồng bào dân tộc thiểu số Phú Thọ

           • 09/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực