Văn bản khác 459/KHLN-TANDTC-BTP

Kế hoạch 459/KHLN-TANDTC-BTP năm 2019 về thực hiện Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019-2023

Nội dung toàn văn Kế hoạch 459/KHLN-TANDTC-BTP 2019 phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/KHLN-TANDTC-BTP

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HÒA GIẢI Ở CƠ SGIỮA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VÀ BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2019 - 2023

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình phối hp số 162/CTPH-TANDTC-BTP ngày 08/4/2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019 - 2023 (sau đây gọi là Chương trình phối hp 162/CTPH-TANDTC-BTP) trong năm 2019.

- Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao trong việc đẩy mạnh thực hiện công tác phbiến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở.

2. Yêu cầu

- Bám sát các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình phối hp số 162/CTPH-TANDTC-BTP; các Chương trình, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở của hai ngành trong năm 2019.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; bảo đảm sự phối hp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan, phân định rõ trách nhiệm theo dõi, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm các nội dung trong Chương trình phối hợp 162/CTPH-TANDTC-BTP được thực hiện kịp thời, thiết thực, có hiệu quả.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Phối hợp thực hiện tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân theo Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 ngày 16/05/2019 Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW gắn với tổng kết thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (BTP); Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (TANDTC);

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 - 11/2019.

b) Phối hp triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 theo hướng dẫn tại Công văn số 2213/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp, đặc biệt trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (BTP); Vụ Tổng hợp (TANDTC).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Tháng 9 - 11/2019.

c) Phối hp thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương và Ban Thư ký giúp việc của Hội đồng

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (BTP); Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (TANDTC).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Cung cấp thông tin, hỗ trợ cử chuyên gia, báo cáo viên pháp luật của hai ngành tham gia thực hiện PBGDPL theo yêu cầu, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản do 2 ngành chủ trì soạn thảo

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (BTP); Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (TANDTC);

- Đơn vị phối hp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

đ) Phối hp xây dựng chuyên mục, biên soạn tin, bài viết để thực hiện công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin, báo chí của hai ngành

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (BTP); Báo Công lý (TANDTC).

- Đơn vị phối hp: Tòa án nhân dân các cấp; Sở Tư pháp các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương; Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Công tác hòa giải ở cơ sở

a) Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy định về việc công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở theo Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 cho hệ thống Tòa án nhân dân

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (TANDTC).

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (BTP).

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2019.

b) Phối hợp xây dựng chuyên mục, biên soạn tin, bài viết về hòa giải ở cơ sở để thực hiện công tác thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin, báo chí của hai ngành

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (BTP); Báo Công lý (TANDTC).

- Đơn vị phối hp: Tòa án nhân dân các cấp; Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Báo Pháp luật Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện t Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Phối hợp xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học xây dựng dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

- Đơn vị phối hp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp tchức góp ý kiến cho dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (BTP).

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp; Báo Công lý - Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm là đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Lãnh đạo hai cơ quan trong triển khai Kế hoạch này.

2. Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được thực hiện lồng ghép hoặc bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí khác huy động từ đóng góp, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước./.

 

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thúy Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (để báo cáo);
- Các Thứ
trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (để chỉ đạo thực hiện);
- Các đ
ơn vị chức năng của Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao (để thực hiện);
- Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL, Báo Công lý.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 459/KHLN-TANDTC-BTP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu459/KHLN-TANDTC-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2019
Ngày hiệu lực04/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 459/KHLN-TANDTC-BTP

Lược đồ Kế hoạch 459/KHLN-TANDTC-BTP 2019 phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 459/KHLN-TANDTC-BTP 2019 phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu459/KHLN-TANDTC-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Thúy Hiền, Phan Chí Hiếu
        Ngày ban hành04/10/2019
        Ngày hiệu lực04/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 459/KHLN-TANDTC-BTP 2019 phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 459/KHLN-TANDTC-BTP 2019 phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

           • 04/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực