Văn bản khác 46/KH-UBND

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 46/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 12 tháng 5 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đảm bảo các điều kiện để triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013. Nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật đất đai cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư. Đưa những quy định của Luật Đất đai đi vào cuộc sống ngay khi Luật có hiệu lực thi hành.

- Tăng cường sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguồn lực đất đai, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển bền vững.

2. Yêu cầu:

- Tạo chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp, kỷ cương theo hướng hiện đại để thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Việc triển khai thi hành Luật Đất đai được thực hiện nghiêm túc theo đúng Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng công tác tuyên truyền vận động các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư nắm và thực hiện tốt Luật Đất đai 2013.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Nhiệm vụ và giải pháp:

Việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành và quy định của Ủy ban nhân dân thành phố phải được thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, tạo bước chuyển biến rõ rệt về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Trong năm 2014 và 2015, yêu cầu các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý đất đai ở 03 cấp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai còn hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trước đây, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban ngành liên quan (Xây dựng, Thuế, Kho bạc Nhà nước…) và Ủy ban nhân dân quận, huyện nghiên cứu, hoàn thiện các quy trình, thủ tục, giấy tờ liên quan đến đất đai (đặc biệt là các thủ tục hành chính về đất đai) để thống nhất áp dụng trên địa bàn thành phố.

- Trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

+ Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp thành phố đã được phê duyệt. Tham mưu, phối hợp trong việc lập và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.

+ Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016 - 2020).

- Trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất:

+ Thực hiện đúng quy trình giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác; đẩy mạnh việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Rà soát toàn bộ diện tích đất đang sử dụng ở các tổ chức sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang nhân dân, các nông trường, lâm trường trên địa bàn thành phố để có hình thức giao đất, cho thuê đất phù hợp với quy định của Luật Đất đai.

- Trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

+ Xác định danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

+ Rà soát diện tích đất đã được nhà nước giao, cho thuê nhưng không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi theo quy định pháp luật.

+ Chấn chỉnh những mặt còn hạn chế trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong thời gian qua.

- Trong công tác điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai:

+ Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội; Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về đất đai, đo đạc lập bản đồ địa chính và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

+ Xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính hiện đại, theo mô hình tập trung, thống nhất, phục vụ đa mục tiêu.

- Trong công tác định giá đất:

Điều tra, khảo sát giá đất thị trường, xây dựng bảng giá đất ngay sau khi Chính phủ công bố khung giá đất theo quy định của Luật Đất đai; định giá đất cụ thể theo đúng quy định của Luật Đất đai.

- Trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và tranh chấp đất đai; triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất:

+ Phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai. Tiếp tục thanh tra, xử lý vi phạm theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình quản lý sử dụng đất, đặc biệt là đối với các dự án khu đô thị, khu công nghiệp; xử lý dứt điểm tình trạng để đất hoang hóa, lãng phí; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc quản lý đất đai; xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến đất đai.

+ Giải quyết dứt điểm các đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai đang tồn đọng từ năm 2013 trở về trước, tập trung giải quyết những khiếu nại về chính sách bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, đồng thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật đất đai dẫn đến khiếu nại, tố cáo.

b) Sở Tài chính:

- Thực hiện thẩm định dự toán kinh phí triển khai thi hành Luật Đất đai. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính.

- Rà soát bảng giá đất và là thành viên tham gia trong Hội đồng thẩm định giá đất.

c) Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng và triển khai chương trình phổ biến, giáo dục, tuyên truyền Luật Đất đai, các Nghị định, Thông tư về đất đai đảm bảo thực hiện đúng mục đích Kế hoạch này. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, nắm vững và thực hiện tốt.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai của thành phố đã ban hành. Thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính về đất đai trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

d) Sở Thông tin và Truyền thông:

Hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình và Báo Cần Thơ; chỉ đạo Đài Truyền thanh quận, huyện thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai bằng nhiều hình thức đến từng tổ chức, từng người dân; mở chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu về những nội dung đổi mới quan trọng của Luật Đất đai trên Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ.

đ) Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý đất đai ở ba cấp phù hợp với yêu cầu quản lý đất đai theo phân cấp của Luật Đất đai; giải quyết các nội dung về đất đai liên quan đến tổ chức tôn giáo.

e) Thanh tra thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai còn tồn đọng; phối hợp trong thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2013.

g) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận:

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phổ biến pháp luật về đất đai đến các hội viên, vận động các hội viên, đoàn viên tham gia tuyên tuyền, giám sát việc thực hiện Luật Đất đai ở địa phương.

h) Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn. Tổ chức triển khai, phổ biến, tập huấn Luật Đất đai năm 2013; chỉ đạo đôn đốc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung của Luật Đất đai, các nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành và quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp cùng các sở, ban ngành triển khai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương một cách đầy đủ, chi tiết, phù hợp với mục tiêu phát triển chung trong từng thời kỳ, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích sử dụng khác nhau. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

- Trong quá trình thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện đúng quy trình. Kiểm soát chặt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác; đẩy mạnh việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Rà soát diện tích đất đã được nhà nước giao, cho thuê nhưng không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích để thu hồi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền thu hồi. Khắc phục những mặt còn hạn chế trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội; Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai; kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất đối với các dự án khu đô thị, khu công nghiệp. Giải quyết dứt điểm các đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đang tồn đọng từ năm 2013 trở về trước có liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất, tập trung trước hết cho những khiếu nại về chính sách bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng; ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật đất đai dẫn đến khiếu nại, tố cáo.

- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương; việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

2. Thời gian thực hiện:

a) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai: Trong quý II năm 2014 mở đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Đất đai rộng rãi trong toàn thành phố trước khi Luật có hiệu lực thi hành. Trong quý III và quý IV năm 2014 tập trung tuyên truyền các nghị định, thông tư liên quan thi hành Luật Đất đai.

b) Công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý đất đai: Thực hiện trong năm 2014.

c) Việc rà soát văn bản được thực hiện thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị rà soát; chủ động nghiên cứu, chuẩn bị trước việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai của Ủy ban nhân dân thành phố theo phân cấp để thực hiện tốt ngay sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.

d) Việc lập và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện: Thực hiện trước tháng 7 năm 2014.

đ) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg và Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phấn đấu hoàn thành cơ bản trong năm 2014. Năm 2015, hoàn thành điều tra về đất đai. Trong năm 2014 và năm 2015, tập trung chỉ đạo thực hiện đo đạc thành lập bản đồ địa chính, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Vĩnh Thạnh.

e) Giải quyết dứt điểm các đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đang tồn đọng từ năm 2013 trở về trước: Thực hiện xong trong năm 2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Kinh phí thực hiện: Kinh phí triển khai thi hành Luật Đất đai thuộc nhiệm vụ cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo. Các cấp, các ngành có trách nhiệm bố trí kinh phí triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

2. Các sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai.

3. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối tổng hợp báo cáo). Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2013. Yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh qua Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu46/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2014
Ngày hiệu lực12/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 46/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 46/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 Cần Thơ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu46/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýĐào Anh Dũng
        Ngày ban hành12/05/2014
        Ngày hiệu lực12/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 46/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 46/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 Cần Thơ

           • 12/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực