Văn bản khác 46/KH-UBND

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 46/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/KH-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17/11/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017. Để kịp thời triển khai thi hành Luật được thống nhất, hiệu quả và đồng bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thi hành với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời các nội dung cơ bản của Luật phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thi hành Luật phải được tiến hành nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

- Gắn việc triển khai thực hiện các nội dung của Luật với công tác thanh tra, kiểm tra, chế độ thống kê báo cáo, sơ kết, tổng kết, trên cơ sở đó kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thi hành Luật.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Quán triệt, phổ biến Luật

1.1. Tổ chức quán triệt triển khai việc thi hành Luật

* Tổ chức hội nghị quán triệt

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép tổ chức phổ biến, quán triệt Luật theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

1.2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật

* Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng

Tăng thời lượng đăng tải các bài viết, chuyên mục, phóng sự để tuyên truyền về Luật trên Báo Cà Mau, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành.

Bố trí thời gian hợp lý, thường xuyên phát sóng tuyên truyền các nội dung của Luật trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Báo Cà Mau, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

* Các hình thức tuyên truyền, phổ biến khác

Tùy theo điều kiện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức phù hợp, như: Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo; tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”; biên soạn, in ấn đề cương, tài liệu (tờ gấp...) để cấp phát cho các đối tượng; tuyên truyền thông qua việc xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để kiến nghị kịp thời bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình gửi kết quả về Sở Tư pháp tổng hợp để kịp thời kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới phù hợp với các quy định của Luật.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017.

3. Thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật và cập nhật, công bố các thủ tục hành chính về đấu giá tài sản

Thực hiện việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành và kịp thời cập nhật, tham mưu  công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản lên cơ sở dữ liệu về pháp luật và thủ tục hành chính. Xây dựng phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản hoặc liên quan đến đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của sở, ban, ngành tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Tổ chức các lớp tập huấn

Tập huấn kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng cần thiết trong hoạt động bán đấu giá tài sản cho các đấu giá viên, chuyên viên pháp lý tại các tổ chức bán đấu giá tài sản.

Tập huấn chuyên sâu về đấu giá tài sản cho sở, ban, ngành có tài sản theo quy định của pháp luật phải thông qua hình thức bán đấu giá.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đấu giá viên, tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017 và các năm tiếp theo.

5. Rà soát, thống kê đội ngũ đấu giá viên và các tổ chức đấu giá tài sản

Đề xuất các giải pháp để nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên và các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

6. Một số hoạt động khác: Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá việc triển khai thi hành Luật; sơ kết, tổng kết, đối với công tác triển khai thi hành Luật.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành và tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại mục II Kế hoạch này. Tham mưu Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các ngành, địa phương tuyên truyền Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho mọi đối tượng trên địa bàn tỉnh.

3. Báo Cà Mau, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương

Tăng cường thời lượng giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp kinh phí đtriển khai các nội dung của Kế hoạch này, đxuất các chính sách phát triển nghề đấu giá; ban hành các quy định về chế độ tài chính có liên quan đến đấu giá tài sản phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn của địa phương.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung có liên quan phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc triển khai thi hành Luật tại địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thi hành Luật được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được chỉ đạo, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Cục BTTP - BTP;
- Cục Công tác phía Nam BTP;
- TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử;
- NC (A);
- Lưu VT, Tu41/5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu46/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2017
Ngày hiệu lực30/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 46/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 46/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu46/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýThân Đức Hưởng
        Ngày ban hành30/05/2017
        Ngày hiệu lực30/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 46/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 46/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau

             • 30/05/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/05/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực