Văn bản khác 46/KH-UBND

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2018 về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 46/KH-UBND 2018 chống buôn lậu gian lận thương mại dược phẩm mỹ phẩm Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/KH-UBND

Trà Vinh, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG GIẢ, HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG THUỘC NHÓM HÀNG DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

Thc hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phvề tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị s17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuc y học ctruyền trên địa bàn tỉnh.

- Kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, nhập khẩu nhóm hàng mỹ phẩm, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền vi phạm các quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng; góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót đối tượng trong công tác kiểm tra, thanh tra nhất là đối với nhóm mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

2. Yêu cầu:

- Các Sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố làm tt công tác phối hợp lực lượng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, sản xuất, kinh doanh, nhóm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền gi, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng vừa cấp bách vừa lâu dài.

- Kịp thời cung cấp thông tin, diễn biến tình hình hàng hóa trên thị trường kết hợp với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để người dân nâng cao nhận thức trong công tác đấu tranh phòng, chống, tố giác, lên án các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, không đảm bảo chất lượng nhóm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học ctruyền.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện:

- Các Sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chng buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vthuốc y học cổ truyền để biết và thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tham gia đu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tuyên truyền các vụ việc vi phạm đã được phát hiện, xử lý tại địa phương và trên phạm vi cả nước để cảnh báo cho người dân các phương thức làm ăn phi pháp, tác hại và sự ảnh hưởng của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hàng kém chất lượng đến sức khỏe của người dân.

- Tăng cường cung cấp thông tin, kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm, phát hiện về hàng giả, hàng kém chất lượng dược phẩm, mphẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuc y học cổ truyền đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để thu hồi tiêu hủy, xử lý kịp thời; thực hiện cam kết không tham gia tiếp tay buôn bán sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hàng không có đầy đủ tem, nhãn theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra, thẩm định tiêu chuẩn chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền và mỹ phẩm.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra:

- Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành đối với hoạt động cấp phép sản xuất, lưu hành, quảng cáo, giám định, chứng nhận chất lượng, chứng nhận hợp quy, hp chuẩn đối với lĩnh vực, mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

- Tăng cường thanh tra, hậu kiểm, kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ,...

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và địa phương tổ chức triển khai thực hiện toàn diện hiệu quả Kế hoạch này; làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành có liên quan về kết quả thực hiện theo quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với hoạt động cấp phép sản xut, lưu hành, quảng cáo, giám đnh, chứng nhận chất lượng đối với lĩnh vực, mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; phối hợp với các cơ quan và lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nói trên.

- Tăng cường công tác quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ vào kiểm soát đối với nguồn gốc chất lượng của các nguyên liệu, các sản phm chăm sóc nâng cao sức khỏe con người; chủ động chia sẻ thông tin về cấp phép, quản lý đối với sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, phối hợp với các đơn vị có liên quan phòng chống hiệu quả buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng thuộc phạm vi qun lý.

2. Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc tăng cường nắm tình hình, phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

- Thường xuyên phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác kiểm tra kiểm soát hoạt động kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng.

3. Sở Công Thương:

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường rà soát, thu thập thông tin, nắm chắc địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Cục Thuế Trà Vinh:

Tăng cường thanh tra, kiểm tra về chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ đối với doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế.

5. Sở Khoa học và Công nghệ:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về chất lượng và ghi nhãn hàng hóa; phối hp tích cực với lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm dược phẩm, mphẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

6. S Thông tin và Truyền thông:

Đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Công khai thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm, biu dương người tt việc tt trong đu tranh phòng, chống gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dưc liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về gian ln thương mại, sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn quản lý.

8. Định kỳ 6 tháng, năm các đơn vị báo cáo kết quthực hiện các nhiệm vụ được giao gửi Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Y tế để tng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, kịp thời chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT. TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;

- BCĐ 389 Trà Vinh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu46/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2018
Ngày hiệu lực31/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 46/KH-UBND 2018 chống buôn lậu gian lận thương mại dược phẩm mỹ phẩm Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 46/KH-UBND 2018 chống buôn lậu gian lận thương mại dược phẩm mỹ phẩm Trà Vinh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu46/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Trung Hoàng
        Ngày ban hành31/08/2018
        Ngày hiệu lực31/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 46/KH-UBND 2018 chống buôn lậu gian lận thương mại dược phẩm mỹ phẩm Trà Vinh

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 46/KH-UBND 2018 chống buôn lậu gian lận thương mại dược phẩm mỹ phẩm Trà Vinh

             • 31/08/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/08/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực