Văn bản khác 46/KH-UBND

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2016 xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 46/KH-UBND áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 2008 Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/KH-UBND

Thái Bình, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ kết quả thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2013 và kết quả duy trì áp dụng của các cơ quan giai đoạn 2014 - 2015;

Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thông qua việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, y ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (sau đây viết tắt là Hệ thng quản lý chất lượng) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020, gồm các nội dung chính như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng đối với các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã thực hiện theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh;

- Từng bước triển khai việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm hoàn thiện và hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm soát được quá trình giải quyết công việc ở địa phương; góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu:

2.1. Yêu cầu chung:

- Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với tất cả các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân;

- Đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;

- Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phải gắn với việc quản lý các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan để nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

2.2. Yêu cầu cụ th:

- Đối với các cơ quan hành chính cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng:

+ Thường xuyên duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng;

+ Thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản mới của Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tương ứng với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 khi có quy định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã: Đến hết năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh có ít nhất 50% số đơn vị cấp xã hoàn thành việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung và thực hiện hoạt động công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính ph.

II. Nội dung thực hiện

1. Thành lập Ban chỉ đạo ISO của tỉnh

Ban chỉ đạo ISO của tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Trưởng ban, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ là Phó Trưởng ban, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện là thành viên. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo ISO của tỉnh.

2. Đối với cơ quan hành chính cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyn đã áp dụng Hệ thng quản chất lượng:

- Các cơ quan đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với tất cả thủ tục hành chính được công bố theo các Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh: Thực hiện việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; thường xuyên thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg;

- Các cơ quan đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng nhưng phạm vi áp dụng chưa bao gồm toàn bộ các thủ tục hành chính được công bố theo các quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh: Mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng, đảm bảo tất cả thủ tục hành chính được đưa vào áp dụng trong Hệ thống quản lý chất lượng; công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; thường xuyên duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg;

- Tất cả các cơ quan thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản mới của Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tương ứng với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 khi có quy định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã: Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã được chia làm 2 giai đoạn:

3.1. Giai đoạn 1 (Năm 2017): Xây dựng mô hình điểm

- Xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

- Lựa chọn mỗi đơn vcấp huyện từ một (01) đến hai (02) đơn vị cấp xã để thực hiện xây dựng mô hình điểm;

- Thực hiện xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho đơn vị cấp xã đã lựa chọn;

- Tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm từ mô hình điểm.

3.2. Giai đoạn 2 (từ năm 2018 đến hết 2020): Nhân rộng, triển khai tại Ủy ban nhân dân cp xã trên địa bàn toàn tỉnh

- Mỗi năm, mỗi đơn vị cấp huyện lựa chọn ít nhất 5 đơn vị cấp xã để triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

III. Kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí:

Kinh phí thực hiện các nội dung trong Kế hoạch được chi từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh, cụ th:

- Đối với các nội dung chi có liên quan đến hoạt động của Ban chỉ đạo ISO của tnh và nội dung trong mục 3.1, Phần II: Bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ;

- Đối với các nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng, mở rộng, duy trì, cải tiến thường xuyên của các cơ quan hành chính cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện: Btrí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan theo phân cấp ngân sách hiện hành;

- Đối với các nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến thường xuyên của Ủy ban nhân dân cấp xã (từ năm 2018 trở đi): Bố trí trong dự toán được giao của ngân sách cấp xã.

2. Nội dung chi và khung mức chi:

Nội dung chi, khung mức chi cho hoạt động của Ban chỉ đạo ISO của tỉnh; chi cho các hoạt động có liên quan để thực hiện Kế hoạch này được thực hiện theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.

3. Lập dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí:

Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước, các cơ quan căn cứ vào nội dung nhiệm vụ chi, lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định kinh phí.

Các cơ quan sử dụng kinh phí thực hiện quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Ban chỉ đạo ISO của tỉnh:

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Các thành viên Ban chỉ đạo ISO của tỉnh căn cứ nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra các cơ quan trong việc triển khai Kế hoạch; báo cáo, đề xuất phương án quản lý, chỉ đạo với Trưởng ban nhằm thực hiện tốt Kế hoạch.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo ISO của tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo yêu cầu, nội dung và tiến độ đề ra;

- Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan lập dự toán kinh phí thực hiện; tng hợp, lập dự toán kinh phí cho các hoạt động của Ban chỉ đạo ISO của tỉnh và các hoạt động liên quan đảm bảo thực hiện Kế hoạch này;

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan chuyên môn, giúp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ:

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan theo Kế hoạch;

- Xây dng Bộ tài liệu hướng dẫn triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn; tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan;

- Tổng hp, tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

3. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ quan lập dự toán, thẩm định, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định kinh phí;

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí của các cơ quan; thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành;

4. Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng gắn với công tác cải cách hành chính trên địa bàn toàn tỉnh và tại các cơ quan;

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trong việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình:

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động liên quan đến xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Kế hoạch tại đơn vị cấp xã trên địa bàn quản lý; có trách nhiệm lựa chọn đơn vị cấp xã tham gia thực hiện Kế hoạch (ưu tiên đơn vị cấp xã đã đạt chuẩn nông thôn mới); lập dự toán kinh phí để thực hiện theo nội dung và tiến độ của Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các s, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, KGVX, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Hoàng Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu46/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2016
Ngày hiệu lực20/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 46/KH-UBND áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 2008 Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 46/KH-UBND áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 2008 Thái Bình 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu46/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hoàng Giang
        Ngày ban hành20/07/2016
        Ngày hiệu lực20/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 46/KH-UBND áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 2008 Thái Bình 2016

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 46/KH-UBND áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 2008 Thái Bình 2016

            • 20/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực