Văn bản khác 46/KH-UBND

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật Hình sự và Luật Tố tụng hành chính do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 46/KH-UBND thi hành bộ luật tố tụng dân sự hình sự hành chính Thanh Hóa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Thực hiện Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự, Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phvề ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính; UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật Hình sự và Luật Tố tụng hành chính, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành các văn bản Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành các văn bản Luật trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Nội dung công việc phải gn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm về chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thi hành các văn bản Luật.

- Có lộ trình cụ thể để bảo đảm sau ngày có hiệu lực pháp luật các văn bản Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính và các Nghị quyết của Quốc hội về việc triển khai thi hành các văn bản Luật

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến:

- Đối tượng tham dự: Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

b) Tổ chức phbiến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II và quý III năm 2016.

2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật Hình sự và Luật Tố tụng hành chính

a) Tập huấn chuyên sâu về Bộ luật tố tụng dân sự:

- Đối tượng tập huấn: Đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan, cơ quan thi hành án dân sự, Đoàn luật sư, Hội Luật gia.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống.

- Thời gian thực hiện: Quý II và quý III năm 2016.

b) Tập huấn chuyên sâu về Bộ luật dân sự:

* Ở cấp tỉnh:

- Đối tượng tập huấn: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý II và quý III năm 2016.

* Ở cấp huyện:

- Đối tượng tập huấn: Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, cán bộ, công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã; người làm công tác phbiến giáo dục pháp luật, người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

c) Tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự:

* Ở cấp tỉnh:

- Đối tượng tập huấn: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý II quý III năm 2016.

* Ở cấp huyện:

- Đối tượng tập huấn: Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, cán bộ, công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

d) Tập huấn chuyên sâu về Luật Tố tụng hành chính:

- Đối tượng tập huấn: Đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan, cơ quan thi hành án dân sự, Đoàn luật sư, Hội Luật gia.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. STư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Mục II của Kế hoạch này.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/4/2016.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Vin Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung các văn bản Luật cho cán bộ, hội viên, thành viên trong cơ quan, tổ chức, ngành mình; phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong việc phổ biến, tuyên truyền các văn bản Luật đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị
cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu46/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2016
Ngày hiệu lực23/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 46/KH-UBND thi hành bộ luật tố tụng dân sự hình sự hành chính Thanh Hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 46/KH-UBND thi hành bộ luật tố tụng dân sự hình sự hành chính Thanh Hóa 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu46/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành23/03/2016
        Ngày hiệu lực23/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 46/KH-UBND thi hành bộ luật tố tụng dân sự hình sự hành chính Thanh Hóa 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 46/KH-UBND thi hành bộ luật tố tụng dân sự hình sự hành chính Thanh Hóa 2016

           • 23/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực