Văn bản khác 4625/KH-UBND

Kế hoạch 4625/KH-UBND năm 2015 triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4625/KH-UBND triển khai 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập Quảng Nam 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4625/KH-UBND

Quảng Nam, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Để triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tnh ban hành Kế hoạch với các nội dung chính sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu:

1. Đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ và toàn diện các quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (dưới đây gọi tt là Nghị định s16/2015/NĐ-CP) và các quy định hiện hành ca Nhà nước.

2. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định s16/2015/NĐ-CP và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Xây dựng nội dung, chương trình phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị định s16/2015/NĐ-CP các quy định hiện hành của Nhà nước đm bo tiến độ, lộ trình của Kế hoạch này.

II. Nội dung kế hoạch:

Các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (dưới đây gọi chung là cơ quan chquản) căn cứ quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính ph v ban hành Kế hoạch trin khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai các nội dung, nhiệm vụ sau đây:

1. Tổ chức quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các văn bn liên quan.

2. Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các văn bản liên quan.

(Chi tiết tại Phụ lục 1 và 2 đính kèm)

3. Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công lp (dưới đây gọi tắt là đơn vị) theo quy định tại Điều 4 Nghị định s16/2015/NĐ-CP và các quy định hiện hành của Nhà nước.

III. Phân công triển khai thực hiện một số nội dung:

1. Cơ quan chủ quản:

Trong phạm vi qun lý chủ động trin khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện một số nội dung cụ thể sau đây:

a) Hướng dẫn đơn vị đề xuất danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của từng ngành; kiểm tra, phối hợp với Sở Tài chính thm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục.

b) Hướng dẫn đơn vị xây dựng, xác định vị trí việc làm hoặc cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hoặc xác định số lượng người làm việc trong đơn vị đối với thực hiện dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước (Nhà nước đặt hàng) và số lượng người thực hiện nội dung tham mưu và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao.

c) Rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đơn vị của từng Ngành đảm bảo đơn vị hoạt động hiệu quả, phù hợp với “Chính sách xây dựng và phát trin các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức” quy định tại Điều 10 của Luật Viên chức nhà nước số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội.

d) Phối hợp với Sở Tài chính, đơn vị liên quan xây dựng, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đi, bsung, ban hành mới: Định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ chế giám sát, đánh giá, kim định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

e) Hướng dẫn hoặc phối hợp với Sở Tài chính, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ chuyên ngành...

g) Phối hợp với Sở Tài chính, đơn vị liên quan xây dựng, tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo lộ trình tại Điều 10 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

h) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và tổ chức thực hiện các nội dung khác về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Nội vụ chủ trì:

a) Hướng dẫn về nguyên tắc, phương pháp, trình tự xác định vị trí việc làm; thủ tục trình cấp có thm quyền quyết định số lượng vị trí việc làm; xác định vị trí việc làm hoặc cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hoặc xác định số lượng ngưi làm việc trong đơn vị đối với thực hiện dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước (Nhà nước đặt hàng) và số lượng người thực hiện nội dung tham mưu và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao.

b) Thm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm hoặc cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hoặc xác định số lượng người làm việc trong đơn vị đối với thực hiện dịch vụ công (Nhà nước đặt hàng) và số lượng người thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao.

c) Hướng dẫn thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

3. S Tài chính chủ trì:

a) Phối hợp với cơ quan chủ quản, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo lộ trình quy định tại Điều 10 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ, cơ quan chủ quản, đơn vị liên quan căn cứ Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành TW tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

c) Phối hợp với cơ quan chủ quản tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phân bngân sách hằng năm theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan Báo, Đài thực hiện tuyên truyền đtạo sự đồng thuận trong đơn vị sự nghiệp công lp và xã hội về triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Trách nhiệm của thủ trưng đơn vị: Thực hiện theo chđạo, hướng dẫn của cơ quan chủ quản, các nội dung liên quan tại Kế hoạch này; đồng thời thực hiện một số nội dung chính sau:

a) Xây dựng, đề xuất vị trí việc làm hoặc cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hoặc xác định số lượng người làm việc trong đơn vị để thực hiện dịch vụ công (Nhà nước đặt hàng) và nội dung tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao.

b) Đxuất danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của từng ngành.

c) Thực hiện bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo các tiêu chí, tiêu chun do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

d) Xây dựng và tchức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế sử dụng tài sản, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo quy định; tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức, người lao động.

e) Quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Nhà nước giao, thực hiện chế độ hạch toán kế toán, thng kê, thông tin, báo cáo hoạt động, kiểm toán theo quy định; trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý theo quy định.

g) Thực hiện quy định công khai, trách nhiệm gii trình các hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật...

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị tng hợp phản ảnh bng văn bản về Sở Tài chính, Sở Nội vụ để được hướng dẫn theo thm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng CP; Bộ Tài chính (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ng
ành, đơn vị thuộc tnh;
- UBND các huyện, thị xã, th
ành phố;
- CPVP;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam, Cổng TTĐT (để tuy
ên truyền);
- Lưu: VT, HC-TC, NC, QTTV, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 


PHỤ LỤC 1

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THAM MƯU UBND TỈNH BAN HÀNH CÁC QUY ĐỊNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 4625/KH-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh)

TT

Ni dung thực hiện

Cơ quan chtrì xây dựng

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

 

I. Quyết định của UBND tnh về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sdụng ngân sách nhà nước:

1

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ngành Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, TX, TP

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, TX, TP và các cơ quan, đơn vị liên quan

Chậm nhất cuối Quý IV năm 2015

2

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ngành Y tế

Sở Y tế

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan

3

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, TX, TP và các cơ quan, đơn vị liên quan

4

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sdụng ngân sách nhà nước của Ngành Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan

5

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ngành Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan

6

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ngành Lao động - TB và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan

7

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ngành Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, TX, TP và các cơ quan, đơn vị liên quan

8

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ngành Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, TX, TP và các cơ quan, đơn vị liên quan

9

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ngành Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, TX, TP và các cơ quan, đơn vị liên quan

10

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ngành Công thương

Sở Công Thương

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, TX, TP và các cơ quan, đơn vị liên quan

11

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ngành Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan

12

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ngành khác (nếu có)

Sở Tài chính

Sở Nội vụ, UBND các huyện, TX, TP và các cơ quan, đơn vị liên quan

 

II. Quyết định của UBND tỉnh vQuy hoạch mạng lưi các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; cụ th:

1

Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, TX, TP

Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan

Chậm nhất cuối Quý I năm 2016

2

Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Y tế

Sở Y tế

Sở Nội vụ, UBND các huyện, TX, TP và các cơ quan, đơn vị liên quan

3

Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ, UBND các huyện, TX, TP và các cơ quan, đơn vị liên quan

4

Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan

5

Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan

6

Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan

7

Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nội vụ, UBND các huyện, TX, TP và các cơ quan, đơn vị liên quan

8

Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Nông nghiệp và PTNT

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nội vụ, UBND các huyện, TX, TP và các cơ quan, đơn vị liên quan

9

Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan

10

Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Công thương

Sở Công thương

Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan

11

Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan

12

Ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành khác (nếu có)

Sở Nội vụ

Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan

 

III. Quyết định của UBND tỉnh:

1

Quyết định về số lượng vị trí việc làm và số lượng người làm việc theo cơ cấu viên chức đối với chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ

Đơn vị sự nghiệp, Sở chủ quản, UBND các huyện, TX, TP

Chậm nhất cuối Quý I năm 2016

2

Sửa đi, b sung, ban hành mới định mức kinh tế - kthuật áp dụng trong các lĩnh vc dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của từng Ngành

Các Sở: GD và ĐT; Y tế; VH, TT và DL; KH và CN; Thông tin và Truyền thông; LĐ - TB và XH; TN và MT; NN và PTNT; GTVT; Công thương; Xây dựng

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, TX, TP và các cơ quan, đơn vị liên quan

Chậm nhất cuối Quý I năm 2016

3

Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kim định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập của từng Ngành

Chậm nhất cuối Quý II năm 2016

4

Ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Sở Tài chính

Sở chquản, đơn vị liên quan và UBND các huyện, TX, TP

Theo lộ trình Điều 10 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP

 

PHỤ LỤC 2

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN HOẶC THAM MƯU UBND TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch s
ố 4625/KH-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

 

I. Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đi, bổ sung, ban hành mới: Định mức kinh tế - kỹ thuật; tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ chế giám sát, đánh giá, kim định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của từng ngành:

 

1

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan

Trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày Chính phủ ban hành Nghị định của lĩnh vực ngành

2

Văn hóa, thể thao và du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan

3

Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan

4

Thông tin truyền thông và báo chí

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan

5

Y tế

Sở Y tế

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan

6

Dạy nghề

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan

7

Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Sở Tài chính

Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan

 

II. Hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh:

1

Hướng dẫn về nguyên tắc, phương pháp, trình tự xác định vị trí việc làm; thủ tục trình cấp có thm quyền quyết định số lượng vị trí việc làm; hướng dẫn xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghnghiệp hoặc xác định số lượng người làm việc trong đơn vị snghiệp công lập.

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV năm 2015

2

Xây dựng, xác định v trí việc làm hoặc cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hoặc xác định slượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị sự nghiệp, Sở chquản

Sở Nội vụ

Quý IV năm 2015

3

Thm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt vị trí việc làm hoặc cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hoặc xác định số lượng người thực hiện dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nưc (Nhà nưc đặt hàng); số lượng người thực hiện nội dung tham mưu và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan

Chậm nhất cuối Quý I năm 2016

4

Hướng dẫn thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý.

Sở Nội vụ

 

Chậm nhất cuối Quý II năm 2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4625/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4625/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2015
Ngày hiệu lực13/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4625/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4625/KH-UBND triển khai 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập Quảng Nam 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4625/KH-UBND triển khai 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập Quảng Nam 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4625/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành13/10/2015
        Ngày hiệu lực13/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4625/KH-UBND triển khai 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập Quảng Nam 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4625/KH-UBND triển khai 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập Quảng Nam 2015

           • 13/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực