Văn bản khác 4646/KH-UBND

Kế hoạch 4646/KH-UBND năm 2014 thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4646/KH-UBND năm 2014 thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4646/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 30 tháng 5 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2014

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020;

Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2015;

Chương trình công tác năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 889/CTr - UBND ngày 25/01/2014;

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2014, cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai áp dụng rộng rãi các giải pháp sản xuất sạch hơn (SXSH) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và đảm bảo phát triển bền vững.

2. Yêu cầu

a) Triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 theo Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh.

b) Phấn đấu đến năm 2015, thực hiện đạt các mục tiêu chủ yếu sau:

- 50% cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng thực hiện SXSH được phổ biến kiến thức về SXSH và nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp;

- 25% cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng thực hiện SXSH áp dụng SXSH; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH tiết kiệm được từ 5-8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm;

- 25% cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng áp dụng SXSH có nhân viên kỹ thuật phụ trách về SXSH.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh

a) Tuyên truyền qua Đài phát thanh các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

- Biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH, phát trên đài phát thanh các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

- Số lượng chương trình dự kiến: 04 chương trình/năm, với tần suất phát sóng 15 lần/tháng.

b) Tuyên truyền qua Đài truyền hình Đồng Nai

Biên soạn, quay video các chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về SXSH phát định kỳ trên Đài Truyền hình Đồng Nai. Dự kiến 6 chương trình với thời lượng 5 - 7 phút/chương trình, phát với tần suất khoảng 4 lần/tháng.

c) Tuyên truyền qua bản tin của Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai; Bản tin Công nghiệp - Thương mại của Sở Công Thương

Biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH đặt in trên bản tin của Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công Thương. Bản tin sau khi phát hành sẽ được gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tần suất phát hành là 01 số/quý, phát hành 03 số trong 3 quý (khoảng 5.000 bản/số).

d) Tuyên truyền qua tài liệu, hình ảnh

- Tuyên truyền qua tài liệu, chuyên san giới thiệu về SXSH: Tổng hợp thông tin, thuê in, photo phát hành tài liệu, chuyên san giới thiệu về các mô hình SXSH. Tài liệu sau khi in ấn phát hành sẽ được phát cho các đối tượng tham dự các đợt hội thảo, tập huấn và phát trực tiếp đến các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Số lượng dự kiến khoảng 2.000 bộ.

- Tuyên truyền qua băng rôn, bảng hiệu: Thiết kế, đặt in băng rôn, thuê treo tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu trung tâm của 11 huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Số lượng dự kiến: 440 cái (treo 02 đợt/năm, mỗi đợt 220 cái/11 đơn vị).

2. Hỗ trợ kỹ thuật và áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp

a) Khảo sát lựa chọn những cơ sở sản xuất công nghiệp điển hình có khả năng áp dụng SXSH từ đó hỗ trợ lập Báo cáo đánh giá nhanh SXSH. Khảo sát, phân tích, đánh giá tình hình sản xuất của doanh nghiệp, phân tích các nguyên nhân gây thất thoát nguyên, nhiên liệu và năng lượng, từ đó đề ra các giải pháp áp dụng SXSH cho doanh nghiệp.

b) Dự kiến hỗ trợ lập báo cáo đánh giá nhanh SXSH cho 05 cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức đào tạo cán bộ kỹ thuật phụ trách SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp

a) Hình thức thực hiện: Tổ chức tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH cho đội ngũ cán bộ quản lý về SXSH tại các huyện thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Dự kiến tổ chức 02 lớp/năm, mỗi lớp khoảng 50 người.

4. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển mạng lưới thông tin, cơ sở dữ liệu về SXSH trong công nghiệp

a) Xây dựng trang chuyên mục SXSH trên website của Sở Công Thương nhằm phục vụ lâu dài công tác triển khai Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Chiến lược SXSH của Chính phủ.

b) Phân công cán bộ phụ trách, xây dựng, duy trì hoạt động trang web SXSH; Tổng hợp số liệu, cập nhật thông tin và quản trị trang Website về SXSH.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2014: 587.855.000 đồng

(Bằng chữ: năm trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm năm mươi lăm ngàn đồng)

Chi tiết tại Bảng dự toán kinh phí kèm theo Kế hoạch này.

Nguồn kinh phí thực hiện: Sự nghiệp môi trường năm 2014.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý các khu công nghiệp; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo mục tiêu đã đề ra. Đồng thời có trách nhiệm theo dõi, đánh giá, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện năm 2014 trình UBND tỉnh trước ngày 15/12/2014.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014, làm cơ sở để các đơn vị, tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thị Mỹ Thanh

 

BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXSH TRONG CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2014

(Kèm theo Kế hoạch số 4646/KH-UBND ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: VNĐ

STT

DANH MỤC

ĐVT

SỒ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

TỔNG CHI PHÍ

I

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

 

 

 

271.000.000

1

Đài phát thanh 10 huyện, TX.Long Khánh và TP. Biên Hòa

C.Trình /Năm

4

4.000.000đ/ C. Trình

16.000.000

2

Phát trên Đài truyền hình (5-7 phút/lần)

Lần / năm

6

7.500.000

45.000.000

3

Bản tin Ban Quản lý các Khu Công nghiệp

Lần / năm

3

6.000.000

18.000.000

4

In, photo phát hành tài liệu, chuyên san để tuyên truyền giới thiệu về các mô hình SXSH trên địa bàn tỉnh

Cuốn

2.000

30.000

60.000.000

5

In băng rôn, bảng hiệu tuyên truyền về SXSH tại các KCN, CCN và các điểm CN trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (02 đợt/năm x 20 cái x 11 đơn vị)

Cái

440

300.000

132.000.000

II

Tổ chức thực hiện các chương trình tập huấn, hội thảo

 

 

 

70.020.000

1

Biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến về SXSH

Công

20

157.000

3.140.000

2

Chi phí thuê phòng cho học viên (40 người x 02 ngày/02 người/ phòng.

Phòng

80

250.000

20.000.000

3

Hỗ trợ tiền ăn cho học viên (50 người x 02 ngày/lớp)

Người x buổi

200

75.000

15.000.000

4

Thuê hội trường

Ngày

4

3.500.000

14.000.000

5

Thuê giáo viên (02 ngày/lớp x 02 buổi/ngày)

Người

8

500.000

4.000.000

6

Chi phí vận chuyễn đưa đón giảng viên (thành phố HCM - Biên Hòa)

Chuyến

4

900.000

3.600.000

7

Chi phí ăn uống cho giảng viên (2 người x 2 ngày)

Người/ngày

16

80.000

1.280.000

8

In ấn tài liệu( 01lớp x 50 bộ/lớp)

Bộ

100

30.000

3.000.000

9

Chi phí nước uống (50 người x 2 buổi/ngày x 2 ngày /lớp)

Người x buổi

200

30.000

6.000.000

III

Hỗ trợ kỹ thuật và áp dụng SXSH tại CSSX

 

 

 

161.735.000

1

Khảo sát thực tế tại các KCN, CCN, điểm CN để lựa chọn đơn vị xây dựng điển hình về SXSH trong công nghiệp

 

 

 

41.735.000

Thuê xe

Chuyến

20

1.300.000

26.000.000

Công khảo sát (05 người x 20 ngày x 157.349đ/người/ngày của bậc kỹ thuật)

Người x ngày

100

157.350

15.735.000

2

Lập báo cáo đánh giá và hỗ trợ kỹ thuật xây dựng thí điểm SXSH tại các CSSX, doanh nghiệp điển hình trong công nghiệp

DN

5

24.000.000đ/ đề tài

120.000.000

IV

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác SXSH

 

 

 

85.100.000

1

Xây dựng chuyên mục SXSH trên website của Sở Công Thương (thiết kế, nâng cấp, cập nhật thông tin...)

Trang

1

80.000.000đ/ trang

80.000.000

2

Photo, in ấn tài liệu phổ biến SXSH cho cán bộ, công chức (5Ram/tháng x 12 tháng)

Ram

60

85.000

5.100.000

Tổng cộng

587.855.000

(Bằng chữ: Năm trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm năm mươi lăm ngàn đồng chẵn)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4646/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4646/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2014
Ngày hiệu lực30/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4646/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4646/KH-UBND năm 2014 thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4646/KH-UBND năm 2014 thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4646/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýPhan Thị Mỹ Thanh
        Ngày ban hành30/05/2014
        Ngày hiệu lực30/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 4646/KH-UBND năm 2014 thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4646/KH-UBND năm 2014 thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014

            • 30/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực