Văn bản khác 4664/KH-UBND

Kế hoạch 4664/KH-UBND năm 2018 thực hiện “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4664/KH-UBND 2018 liên thông thủ tục Đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4664/KH-UBND

Hải Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIN KHAI THC HIN “Đ ÁN THC HIN LIÊN THÔNG CÁC TH TC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI T, XÓA ĐĂNG KÝ THƯNG TRÚ, HƯNG CH Đ T TUT/H TR CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯNG MAI TÁNG PHÍ”

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung của Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

b) Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung của Đề án, trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến mục tiêu, phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh, hồ sơ, quy trình tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết và trả kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ, sản phẩm dự kiến hoàn thành; triển khai kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, đúng tiến độ, chất lượng, khả thi và hiệu quả.

b) Xác định rõ trách nhiệm, phân công phối hợp công việc của các cơ quan, các ngành trong việc tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Chi tiết: Có Phụ lục đính kèm.

III. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện Đề án theo Kế hoạch. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bảo him xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp, báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

2. Các Sở, ngành: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh

Triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý ở địa phương; cung cấp các biểu mẫu phục vụ việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vưng mắc có trách nhiệm báo cáo về Bộ quản lý chuyên ngành và UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án đúng tiến độ và có hiệu quả.

3. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí và hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên hiệu quả. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho UBND cấp xã nhằm từng bước hiện đại hóa việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

a) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có các hình thức tuyên truyền phù hợp để người dân biết, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

b) Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, liên thông các thủ tục hành chính nêu trên để người dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện.

5. UBND cấp huyện

a) Chỉ đạo Công an cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã, Công an cấp xã trong việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn;

b) Tổ chức tập hun, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn;

c) Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, xem xét, giải quyết, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên ở địa phương.

6. UBND cấp xã

a) Triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí tại địa phương.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

c) Bố trí Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện liên thông.

d) Bố trí cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính.

đ) Quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

e) Công khai quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ ttuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí tại UBND cấp xã.

g) Thực hiện việc hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên theo quy định của pháp luật.

h) Kịp thời phản ánh với UBND cấp huyện về khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

i) Hàng năm, xây dựng kinh phí thực hiện tổng hợp chung dự toán của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện, đồng thời có thể huy động kinh phí từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Công an tnh, BHXH tỉnh, Lao động - TBXH, Tư pháp; TT và TT;
- Báo Hải Dương, Đài PT và TH tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, (25b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC:

NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ”
(Kèm theo Kế hoạch số 4664/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

1

Ban hành Quyết định thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, UBND cấp huyện

Trước ngày 10/01/2019

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

2

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, UBND cấp huyện

Trước ngày 21/01/2019

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của UBND cấp huyện.

UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh

Trước ngày 25/02/2019

Hội nghị tập huấn cho cán bộ, công chức của UBND cấp xã, Công an cấp huyện, cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện...

3

Bố trí công chức và các điều kiện thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

UBND cấp xã, Sở Tài chính.

Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh

Xong trước tháng 2/2019

- Kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện liên thông thủ tc hành chính.

- Chế độ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính và kinh phí bảo đảm cho việc nhận, chuyển giao hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

- Cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện liên thông thủ tục hành chính.

4

Thực hiện tiếp nhận và giải quyết liên thông thủ tục hành chính

Sở Lao động - TB và XH, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Công an cấp huyện, công an cấp xã, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh

Từ tháng 02/2019

Thủ tục liên thông các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết

5

Xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Quý I năm 2019

Quy chế của UBND tỉnh được ban hành

6

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên trong năm

In tài liệu, tờ rơi, tin, bài

7

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Đề án

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tnh, UBND cấp huyện.

Hàng năm

- Kết luận kiểm tra

- Báo cáo UBND tỉnh

8

Sơ kết, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án

Văn phòng UBND tỉnh

Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Thường xuyên hằng quý, năm

- Báo cáo UBND tỉnh (Nội dung báo cáo gắn với báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính hằng quý, năm)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4664/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4664/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4664/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4664/KH-UBND 2018 liên thông thủ tục Đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4664/KH-UBND 2018 liên thông thủ tục Đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú Hải Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4664/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 4664/KH-UBND 2018 liên thông thủ tục Đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4664/KH-UBND 2018 liên thông thủ tục Đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú Hải Dương

            • 28/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực