Văn bản khác 47/KH-UBND

Kế hoạch 47/KH-UBND 2019 triển khai Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 47/KH-UBND 2019 Quản lý hoạt động truyền thanh truyền hình Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH CẤP HUYỆN ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

- Phát triển hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện trên cơ sở hiện trạng, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung hiện đại hóa trang thiết bị, xây dựng nội dung chương trình phù hợp đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của người dân địa phương; đặc biệt là người dân vùng nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại, ứng dụng số hóa trong sản xuất, lưu trữ và truyền dẫn các chương trình phát thanh của hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

- Kết hợp với các chương trình, đề án, dự án khác có liên quan và các nguồn tài chính hợp pháp để đạt được các mục tiêu đề ra.

II. MỤC TIÊU

- 100% cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được trang bị các thiết bị phục vụ việc số hóa sản xuất Chương trình phát thanh.

- 100% người làm việc tại cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm.

- 100% cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được trang bị hệ thống truyền thanh không dây

- 100% cơ sở truyền thanh cấp xã (Đài truyền thanh cấp xã) hoạt động đúng quy chuẩn và Quy hoạch của Chính phủ, tiếp được sóng của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

- Nâng cấp trên 10 cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và trạm phát lại truyền thanh - truyền hình theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Nội dung số 8 - Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở)

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, cho đội ngũ viên chức làm công tác truyền thanh, truyền hình của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện với các nội dung: Kỹ năng sản xuất, biên tập tin, bài, chương trình; Kỹ năng khai thác, xử lý, lưu trữ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị trong phát thanh, truyền hình và các nội dung chuyên đề để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, viên chức.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ viên chức cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện ở khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để xây dựng chương trình phát thanh tiếng dân tộc.

- Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn và đề xuất của các huyện, thành phố, Đài Truyền thanh và Truyền hình tỉnh lập dự toán kinh phí và tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ viên chức làm công tác truyền thanh, truyền hình của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện trên địa bàn tỉnh hiệu quả, thiết thực.

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020 và các năm tiếp theo.

2. Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng

a) Cơ sở vật chất

- Đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống thiết bị sản xuất chương trình phát thanh số của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện, đồng bộ với các thiết bị sản xuất chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để cung cấp các chương trình phát thanh chất lượng cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Đầu tư thiết bị lưu trữ số để phục vụ công tác thống kê, khai thác lại tin, bài, Chương trình đã phát; đặc biệt chú trọng đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020

b) Hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng

- Đầu tư, nâng cấp, duy trì hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện để đảm bảo 100% cơ sở truyền thanh cấp xã (Đài truyền thanh cấp xã) tiếp được sóng của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

- Khuyến khích cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện sử dụng phương thức truyền thanh không dây và ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa vào truyền dẫn phát thanh.

- Đối với các trạm phát lại truyền hình, thực hiện duy trì hoạt động tiếp sóng phát lại chương trình truyền hình của các đài truyền hình của trung ương và Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh cho đến khi tỉnh Hòa Bình hoàn thành lộ trình số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất theo quy định.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020

3. Nâng cao chất lượng nội dung chương trình

- Bảo đảm xây dựng, sản xuất các chương trình phát thanh, tin, bài thời sự phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của các địa phương, cơ sở với nội dung phong phú, hình thức thể hiện hấp dẫn.

- Bảo đảm cung cấp các thông tin thiết yếu, các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, kiến thức y dược học, góp phần tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, giúp người dân có kiến thức áp dụng vào thực tế, thay đổi thái độ, thực hành hành vi có lợi cho sức khỏe với nội dung ngắn gọn và dễ hiểu.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, truyền dẫn các chương trình phát thanh; xây dựng cơ chế thu nhận và xử lý thông tin phản hồi từ người dân một cách nhanh chóng, chính xác.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020 và các năm tiếp theo.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch từ ngân sách nhà nước được bố trí hằng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

- Chú trọng lồng ghép kinh phí thực hiện Kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch khác (nếu có) đang thực hiện trên địa bàn tỉnh.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 01 tháng 12 hàng năm.

- Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng được giao tại Kế hoạch này; hướng dẫn công tác tuyên truyền thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”.

- Hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Rà soát lại toàn bộ hệ thống cơ sở truyền thanh cấp xã để tham mưu UBND tỉnh đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đối với các Đài truyền thanh xã không đạt quy chuẩn, không đúng quy hoạch tại Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, đôn đốc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ theo quy định trước ngày 20 tháng 12 hằng năm.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cân đối nguồn lực cho đầu tư phát triển của tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2019-2020 để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; thẩm định dự toán trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn các đơn vị quản lý vốn, giải ngân, thanh quyết toán theo đúng quy định và đảm bảo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Chủ trì, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được giao tại Kế hoạch này; Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện đầu tư, duy trì cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng nội dung chương trình được giao tại Kế hoạch này; Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện kiện toàn, tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cơ sở vật chất các cơ sở truyền thanh - truyền hình tại địa phương

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh rà soát, bố trí đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho cán bộ, viên chức, người lao động của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện.

- Căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thời lượng phát sóng chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện cho phù hợp.

Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, báo cáo định kỳ theo quy định. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh, phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TT&TT, TC, KH&ĐT;
- Đài PT&TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (17b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu47/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2019
Ngày hiệu lực21/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 47/KH-UBND 2019 Quản lý hoạt động truyền thanh truyền hình Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 47/KH-UBND 2019 Quản lý hoạt động truyền thanh truyền hình Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu47/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Chương
        Ngày ban hành21/03/2019
        Ngày hiệu lực21/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 47/KH-UBND 2019 Quản lý hoạt động truyền thanh truyền hình Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 47/KH-UBND 2019 Quản lý hoạt động truyền thanh truyền hình Hòa Bình

            • 21/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực