Văn bản khác 47/KH-UBND

Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 47/KH-UBND chiến lược quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá Cà Mau 2020 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/KH-UBND

Cà Mau, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chng tác hại của thuc lá đến năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung của Chiến lược Quốc gia nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc lá. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức của người dân vtác hại do thuốc lá gây ra, từ đó thay đi hành vi hút thuốc, giảm dần tỷ lệ sử dụng thuốc lá, giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

2. Yêu cầu

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá kết hợp với các biện pháp kiểm soát để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá.

- Các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung

Giảm nhu cầu sử dụng và từng bước kiểm soát để từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, góp phần giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do tác hại thuốc lá gây ra.

2. Mục tiêu cụ thể

- Giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong một số nhóm đối tượng sau:

+ Thanh thiếu niên (15 - 24 tuổi): từ 24% năm 2013 xuống còn 18% vào năm 2020.

+ Nam giới: từ 47,4% năm 2013 xuống còn 39% vào năm 2020.

+ Nữ giới: xuống dưới 1,4% vào năm 2020.

- Giảm tỷ lệ hút thuốc lá đối với cán bộ, công chức, viên chức từ 41% năm 2013 xuống còn 31% đến năm 2020.

- Tăng cường ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của người dân về thực hiện môi trường không khói thuốc lá.

III. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tại tất cả các cơ quan, đơn vị.

2. Tăng cường cung cấp thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá cho mọi thành phần trong xã hội, nội dung và hình thức đa dạng, phù hợp cho từng đối tượng.

3. Tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống tác hại thuốc lá, đồng thời nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh về tác hại của việc hút thuốc lá, hít khói thuốc thụ động. Đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong việc thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá.

4. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về cấm toàn diện quảng cáo, khuyến mãi, tài trợ các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức, tuân thủ đúng quy định việc ghi nhãn, in nhãn trên bao bì thuốc lá. Đồng thời, tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực thi các quy định này.

5. Kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh các sản phẩm thuốc lá trên địa bàn;

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kịp thời xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống tác hại thuốc lá. Đặc biệt là các hành vi hút thuốc lá tại nơi công cộng có quy định cấm hút thuốc lá.

7. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong hoạt động thông tin, truyền thông tác hại do thuốc lá; thanh tra, kiểm tra và giám sát việc sử dụng, kinh doanh sản phẩm thuốc lá.

8. Xây dựng mô hình dịch vụ hỗ trợ về cai nghiện thuốc lá và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học.

9. Đa dạng hóa nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về tổ chức chỉ đạo và điều hành

a) Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá:

- Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá từ tỉnh đến cơ sở và từng cơ quan, đơn vị. Cơ cấu thành phn có cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội của từng cấp tương ứng. Phân công trách nhiệm cụ thcủa từng thành viên Ban chỉ đạo, trong đó Công đoàn và Đoàn thanh niên đóng vai trò nòng cốt.

- Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh thuộc Sở Y tế.

- Mỗi sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các cấp có phân công cán bộ làm đầu mối để theo dõi, giám sát, đôn đốc thực hiện và tăng cường phối hợp công tác phòng, chống tác hại thuốc lá và báo cáo định kỳ theo quy định của Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

b) Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá tại các cấp, các ngành và cơ quan đơn vị:

- Mỗi sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và UBND các cấp tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020. Trong đó trọng tâm là thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác hại thuốc lá có hiệu lực từ ngày 01/5/2013.

- Đưa nội dung và chỉ tiêu thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động, chỉ tiêu thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể các cấp.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch hành động phòng, chống tác hại thuốc lá, trong đó có kế hoạch hành động hưởng ứng “Ngày Thế giới không khói thuốc lá 31/5” và “Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá”.

- Tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm lồng ghép trong tổng kết hoạt động của đơn vị, báo cáo trong đại hội cán bộ công chức viên chức hàng năm, báo cáo hoạt động của đoàn thể,....

c) Lồng ghép hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá với các chương trình, dự án y tế:

- Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá với dự án phòng, chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường,...

- Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát y tế học đường với giám sát phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học.

d) Tăng cường công tác phối hợp liên ngành:

- Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thông tin, truyền thông phbiến các văn bản pháp luật, giáo dục sức khỏe về tác hại của thuốc lá;

- Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong công tác kiểm tra và giám sát việc thực thi các văn bản vi phạm pháp luật, triển khai chỉ đạo công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thanh, kiểm tra và giám sát việc kinh doanh và quảng cáo, khuyến mãi, tài trợ các sản phẩm thuốc lá, thực thi việc ghi nhãn, in nhãn cảnh báo thuốc lá.

2. Giải pháp về năng lực

- Tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống tác hại thuốc lá để nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn tỉnh về tác hại của việc hút thuốc lá, hít khói thuốc lá thụ động.

- Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá từ tỉnh đến cơ sở thông qua các lớp tập huấn, đào tạo, hội thảo và các hình thức khác; có chế độ chính sách hỗ trợ phù hợp khuyến khích sự tham gia của cán bộ làm công tác xã hội, cộng tác viên tại cộng đồng vào hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thanh tra chuyên ngành để thường xuyên theo dõi và giám sát thực hiện các quy định pháp luật về quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá. Tăng cường hỗ trợ cho lực lượng chống buôn lậu thuốc lá.

3. Giải pháp thông tin, truyền thông, giáo dục thay đổi thái độ và hành vi

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông đa phương tiện nhằm phổ biến: các chính sách pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá của quốc gia và tỉnh; tác hại thuốc lá với người sử dụng, trẻ em, phụ nữ mang thai, người tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động; tác hại của việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng thuốc lá giả, thuốc lá lậu. Chiến dịch truyền thông hướng tới những ngươi đang hút thuốc lá, nhằm giáo dục ý thức tôn trọng các quy định pháp luật, kêu gọi sự ủng hộ hợp tác và thay đổi hành vi hút thuốc của họ tại các địa điểm công cộng và nơi làm việc.

- Tăng cường các chương trình giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của cai nghiện thuốc lá và lối sống không thuốc lá; trong đó cần đặc biệt chú trọng giáo dục và ngăn ngừa thanh thiếu niên sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

- Cấm quảng cáo và khuyến mãi các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức. Thực hiện nghiêm quy định cấm mọi hình thức tài trợ trực tiếp và gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá cho các hoạt động hoặc các tổ chức, cá nhân với mục đích quảng cáo các sản phẩm thuốc lá hoặc tên tuổi hình ảnh của các công ty thuốc lá.

- Xây dựng các tài liệu thông tin và truyền thông về tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá, môi trường sống không có khói thuốc lá, chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá bảo đảm phù hợp với các nhóm đối tượng.

- Thực hiện treo các biển có chữ và biểu tượng “Cấm hút thuốc lá” tại các địa điểm quy định cấm hút thuốc; hàng năm tổ chức buổi mittinh phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 31/5 và kết hợp gắn biển “Cơ quan... là nơi cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong khuôn viên” hoặc biển “Cơ quan, đơn vị là nơi cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà” theo Điều 11 của Luật phòng, chống thuốc lá.

- Tổ chức thông tin kịp thời phong trào thi đua, mô hình, kinh nghiệm thực tiễn của các tổ chức và cá nhân thực hiện cai nghiện thuốc lá có hiệu quả. Trong đó, cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể cn gương mẫu thực hiện.

4. Giải pháp giảm cung cấp thuốc lá

- Việc kinh doanh thuốc lá kể cả thuốc rê, thuốc gò phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: Doanh nghiệp, đại lý phân phối, đại lý bán lẻ thuốc lá phải có giấy phép bán thuốc lá theo đúng quy định; tại điểm bán thuốc lá phải treo biển thông báo “Không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi”; không được trưng bày quá một bao, một túi hoặc một hộp của cùng một nhãn hiệu thuốc lá.

- Không được bán thuốc lá bên trong và ngoài trường học các cấp, nơi công cộng, công sở, cơ sở y tế trong phạm vi 100 mét (m) tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó.

- Tổ chức thực hiện tốt Điều 9 của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, cần quan tâm đến việc nghiêm cấm mọi hành vi mua, bán, cung cấp và sử dụng thuốc lá đối với người chưa đủ 18 tuổi; sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản văn hóa phẩm dành riêng cho trẻ em; vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

- Thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành theo chuyên đề, theo địa bàn về phòng, chống tác hại thuốc lá. Kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông, tiêu thụ thuốc lá trên thị trường từ nhà phân phối đến các điểm bán lẻ.

- Tăng cường các biện pháp chống thuốc lá giả các loại, thuốc lá nhập lậu. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, buôn bán thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác, thuốc lá ghi nhãn, in nhãn cảnh báo sức khỏe trên bao bì không đúng quy định và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá. Thực hiện nghiêm quy định tiêu hủy các sản phẩm thuốc lá và các phương tiện sản xuất thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác, thuốc lá nhập lậu và các sản phẩm thuốc lá bất hp pháp khi bị tịch thu. Thực hiện xử phạt nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định của văn bản pháp luật.

- Xây dựng quy chế nội bộ về khen thưởng thi đua trong đơn vị đối với hành vi cai thuốc lá và vận động tổ chức, cá nhân không hút thuốc tại nơi công cộng và nơi làm việc.

6. Huy động sự ủng hộ, tham gia của cộng đồng

Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể các cấp là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá và vận động cộng đồng từ bỏ thói quen sử dụng thuốc lá.

7. Phát triển mô hình dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về cai nghiện thuốc lá

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả các mô hình cai nghiện thuốc lá, đa dạng hóa các hình thức tư vấn cai nghiện thuốc lá.

- Lồng ghép hoạt động tư vấn hỗ trợ cai nghiện thuốc lá vào các chương trình, kế hoạch, chiến lược về y tế, giáo dục và các hoạt động xã hội khác với sự tham gia của các cán bộ y tế, cán bộ giáo dục và cả cộng đồng.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các phương pháp cai nghiện phù hợp vào thực tế.

8. Giải pháp tài chính

- Kinh phí dành cho các hoạt động trên được huy động từ các nguồn:

+ Nguồn vốn ngân sách nhà nước (Trung ương và địa phương).

+ Nguồn hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

+ Nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc lá.

- Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá được thành lập theo quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm đề xuất với UBND tỉnh thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo và các ban có liên quan; tham mưu xây dựng quy chế phối hợp, kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá cho từng giai đoạn, kế hoạch từng năm; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện kế hoạch; kiểm tra giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện; tổng hp báo cáo kết quả và tham mưu các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai và đôn đốc thực hiện quy định cấm hút thuốc trong bệnh viện, cơ sở y tế; phát động và duy trì phong trào thi đua "Không hút thuc tại bệnh viện/cơ sở khám chữa bệnh" trong toàn ngành y tế. Chủ trì nghiên cứu các phương pháp cai nghiện thuốc lá, xây dựng và triển khai các dịch vụ tư vấn cai nghiện thuốc lá.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát, xử phạt hành vi vi phạm hút thuốc lá nơi công cộng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền tác hại thuốc lá đối với sức khỏe, lợi ích của việc bỏ thuốc lá và lối sống lành mạnh không hút thuốc tại trường học, cơ quan, xí nghiệp, các khu vực công cộng và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo thống nhất thực hiện thông tin, giáo dục và truyền thông sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về luật phòng, chống tác hại thuốc lá, công ước khung, tác hại của các sản phẩm thuốc lá trên các loại hình văn hóa nghệ thuật và thể thao.

- Tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa không mời và không sử dụng các sản phẩm thuốc lá. Xây dựng các địa điểm du lịch không khói thuốc lá.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện thống nhất các văn bản hướng dẫn cấm toàn diện các hình thức quảng cáo thuốc lá, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về quảng cáo khuyến mãi và tài trợ các sản phẩm thuốc lá.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Có kế hoạch lồng ghép thông tin, truyền thông giáo dục phòng, chống tác hại thuốc lá với các chương trình kinh tế xã hội khác.

- Chỉ đạo các cơ quan báo đài tăng thời lượng phát sóng thường xuyên, đưa tin bài tuyên truyền sâu rộng về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trong đó, quan tâm thông tin, tuyên truyền về các địa điểm cấm hút thuốc, các quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong Luật phòng chống tác hại thuốc lá; mục tiêu, ý nghĩa và nội dung Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ; vận động mọi người dân trong cộng đồng tích cực hưởng ứng tham gia;

- Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá, đồng thi chỉ đạo ngăn chặn hoạt động thông tin quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ của các công ty thuốc lá trên mọi phương tiện thông tin đại chúng và trên các ấn phẩm xuất bản.

4. Sở Công thương

- Tăng cường công tác quản lý phân phối lưu thông thuốc lá trên địa bàn; kiểm soát việc khuyến mãi, tiếp thị, tài trợ của các doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thanh, kiểm tra hoạt động buôn lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, vi phạm in nhãn, không ghi cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá, không dán tem theo quy định, bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi và bán thuốc lá tại những khu vực cấm kinh doanh.

- Chủ trì xây dựng quy hoạch mạng lưới đại lý bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thuốc lá trên toàn tỉnh. Tổ chức cấp phép thí điểm cho các điểm bán thuốc lá lẻ.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thành lập Ban Chỉ đạo ngành để chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ công tác phòng, chống tác hại thuốc lá từ cấp tỉnh đến các cơ sở giáo dục với đặc thù của ngành.

- Có kế hoạch lồng ghép các nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào chương trình giảng dạy của các cấp học, bậc học.

- Chủ trì phối hợp với Đoàn Thanh niên, ngành y tế và các cơ quan có liên quan tổ chức các phong trào thi đua trong trường học như: tìm hiểu về luật phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tác hại của thuốc lá đến sức khỏe; phong trào thanh, thiếu niên nói không với thuốc lá,... phong trào vận động cai thuốc lá đối với giáo viên và học sinh trong ngành.

- Xây dựng mô hình trường học không khói thuốc.

6. Sở Tài chính

- Bảo đảm bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán chi hàng năm của các đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành cho công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.

- Phối hợp quản lý, hướng dẫn tài chính triển khai các hoạt động, chương trình từ nguồn quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá.

7. Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; ban hành quy định cán bộ chiến sĩ không hút thuốc khi làm nhiệm vụ.

- Phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác chống buôn lậu thuốc lá, tham gia xử phạt các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá.

8. Sở Giao thông vận tải

- Thành lập Ban chỉ đạo ngành để chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống thuốc lá phù hợp với đặc thù của ngành.

- Hướng dẫn thực hiện, theo dõi và chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức các đợt truyền thông cao điểm để cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và hành khách thực hiện không hút thuốc tại các nơi công cộng như bến tàu, bến xe, trên các phương tiện vận tải hành khách.

- Giám sát kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện giao thông công cộng, bến tàu, bến xe theo quy định.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế, các đơn vị có liên quan và địa phương trong việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động với tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá tại các nhà máy, xí nghiệp...

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh

- Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá tại đơn vị và các trực thuộc, trọng tâm là việc không hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc; phối hợp với chính quyền, vận động nhân dân không sử dụng các sản phẩm thuốc lá tại cộng đồng dân cư, trong các lễ hội, đám cưới, đám tang, cuộc vui gia đình vào thời điểm thích hợp theo quy định của pháp luật.

11. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá tại các đơn vị có tổ chức công đoàn đang hoạt động. Trong đó trọng tâm là công tác thông tin, truyền thông và tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cai nghiện thuốc lá, thực hiện nghiêm túc không hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc.

- Đưa các chỉ tiêu phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hành động, nghị quyết thực hiện hàng năm của tổ chức công đoàn. Đng thời, duy trì việc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức gương mu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc và báo cáo kết quả trong Hội nghị cán bộ công nhân viên chức, người lao động hàng năm.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực về công tác thông tin, truyền thông giáo dục, tổ chức nêu gương cá nhân và tập thể thực hiện tốt phong trào phòng, chng tác hại thuốc lá.

- Phát động phong trào thi đua "Đơn vị không khói thuốc lá".

12. Tỉnh đoàn

- Chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá. Trong đó trọng tâm là công tác thông tin, giáo dục truyền thông thay đổi hành vi, kêu gọi lực lượng thanh thiếu niên không tham gia hút thuốc lá, tổ chức vận động thanh thiếu niên cai nghiện thuốc lá, thực hiện nghiêm túc không hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc.

- Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện, giám sát và đôn đốc tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học.

- Xây dựng phong trào thi đua “Thanh niên nói không với thuốc lá”.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

- Chủ trì tổ chức, chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá tại địa phương. Xây dựng và triển khai thực hiện quy định không hút thuốc tại công sở và nơi làm việc trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến vận động nhân dân không sử dụng các sản phẩm thuốc lá ở những nơi công cộng, từng bước tuyên truyền hạn chế hút thuốc trong cộng đồng dân cư, trong các lễ hội, đám cưới, đám tang, cuộc vui gia đình...

- Chủ động huy động nguồn lực, bố trí ngân sách và giám sát kiểm tra sử dụng ngân sách đúng mục đích hàng năm để đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại địa phương.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, các đơn vị trên địa bàn xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5” và “Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5” hàng năm phù hợp với điu kiện của địa phương.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo định kỳ trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND;
- Các s, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PVP (H.Hùng);
- Trung tâm CB-TH;
- Website CM;
- Lưu: VT, Mi24.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu47/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 47/KH-UBND chiến lược quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá Cà Mau 2020 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 47/KH-UBND chiến lược quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá Cà Mau 2020 2013
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu47/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành11/11/2013
        Ngày hiệu lực11/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 47/KH-UBND chiến lược quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá Cà Mau 2020 2013

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 47/KH-UBND chiến lược quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá Cà Mau 2020 2013

           • 11/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực