Văn bản khác 473/KH-UBND

Kế hoạch 473/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 473/KH-UBND 2019 tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng tỉnh Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 473/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33/CT-TTG NGÀY 05/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù (bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng), tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng.

2. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm.

3. Công tác tái hòa nhập cộng đồng phải thực hiện đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tế của địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai thực hiện

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và Kế hoạch số 1723/KH-UBND ngày 14/8/2012 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Công văn số 61/UBND-NC ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện chỉ đạo của các Bộ, ngành về triển khai thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

2. Công tác tuyên truyền

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù, nhằm nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, chung tay giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, xóa bỏ thái độ kỳ thị, định kiến, kịp thời tuyên truyền các gương điển hình, các mô hình tiêu biểu, hiệu quả để nhân rộng.

3. Công an tỉnh

Thường xuyên theo dõi tình hình người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng; biên soạn, cung cấp tài liệu cho cơ quan báo đài, MTTQ và các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá đúng thực chất công tác tái hòa nhập cộng đồng tại cơ sở, tìm ra những nguyên nhân còn hạn chế để kiến nghị khắc phục và phát hiện những cách làm hay, mô hình hiệu quả của địa phương để nhân rộng. Chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP .

Phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh dự trù kinh phí hàng năm đảm bảo thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng theo Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tổ chức tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, thường xuyên rà soát, phân loại người chấp hành xong án phạt tù để phối hợp các ngành liên quan giúp đỡ về vốn, giải quyết việc làm, được hưởng các chính sách xã hội phù hợp với từng người cụ thể; công tác tái hòa nhập cộng đồng phải gắn với đấu tranh trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ người chấp hành xong án phạt tù tái phạm.

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ, sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù.

Phối hợp Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, quản lý chặt chẽ số người chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ về vốn, giới thiệu việc làm trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, xí nghiệp không để tái phạm làm ảnh hưởng đến tâm lý kỳ thị, phân biệt đối với người tái hòa nhập cộng đồng.

5. Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục xóa án tích, xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người chấp hành xong án phạt tù theo quy định.

6. UBND các huyện, thành phố

Quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác tái hòa nhập cộng đồng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhất là công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực của địa phương thành lập quỹ tái hòa nhập cộng đồng, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, củng cố hoạt động các mô hình quản lý người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, mô hình “4+1” do UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng.

Chỉ đạo các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù, giải quyết vay vốn từ các ngân hàng chính sách xã hội, quỹ từ thiện ở địa phương để sản xuất, kinh doanh; xét hường các chế độ, chính sách bảo trợ xã hội đặc biệt cho số người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù phải lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế xã hội và công tác phòng chống tội phạm địa phương, phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với người chấp hành xong án phạt tù.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh:

Tăng cường công tác chỉ đạo, thường xuyên phối hợp với ngành Công an thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, phòng ngừa tái vi phạm pháp luật. Thực hiện trách nhiệm giám sát và phản biện đối với các chính sách giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 10/12 hàng năm.

2. Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Công an trước ngày 15/12 hàng năm./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các TC CT-HX tinh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Phòng NCPC;
- Lưu: VT
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 473/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu473/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2019
Ngày hiệu lực18/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 473/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 473/KH-UBND 2019 tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 473/KH-UBND 2019 tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng tỉnh Tây Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu473/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýTrần Văn Chiến
        Ngày ban hành18/03/2019
        Ngày hiệu lực18/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 473/KH-UBND 2019 tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng tỉnh Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 473/KH-UBND 2019 tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng tỉnh Tây Ninh

           • 18/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực