Văn bản khác 474/KH-UBND

Kế hoạch 474/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 474/KH-UBND 2017 thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm An Giang 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 474/KH-UBND

An Giang, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 208/KH-BCĐ ngày 11/7/2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 (viết tắt là Chương trình); Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trong cả hệ thống chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong phòng, chống tội phạm (PCTP), nhằm giảm tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động sự tham gia của hệ thống chính trị, xã hội của tỉnh tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất, toàn diện trong PCTP.

3. Các thành viên của Ban Chỉ đạo PCTP, HIV/AIDS, TNXH và XDPTTDBVANTQ (viết tắt là Ban Chỉ đạo) các cấp và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Chương trình, xác định rõ trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình quyết liệt, thiết thực và hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

1.1. Nội dung

a) Hàng năm Ban Chỉ đạo các cấp xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình; định kỳ 6 tháng, năm, Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và xác định chương trình, kế hoạch công tác thời gian tiếp theo.

b) Chỉ đạo lồng ghép thực hiện Chương trình với các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác PCTP; chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

c) Nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện các đề án đã được các Bộ Ngành Trung ương phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Chương trình.

d) Nghiên cứu, điều tra khảo sát, tổ chức giao ban và các hội nghị chuyên đề để đề ra kế hoạch, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tiến tới làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội.

đ) Hàng năm, Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tại một số địa phương.

1.2. Trách nhiệm thực hiện

a) Công an tỉnh là Cơ quan thường trực Chương trình giúp UNBD tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì thực hiện các hoạt động trên.

b) Các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

2. Công tác phòng ngừa tội phạm

2.1. Nội dung

a) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành khác giữa Bộ Công an với các bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác PCTP.

b) Các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, sản xuất phim phóng sự, phim tài liệu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTP đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng thời lượng, tần suất thông tin về công tác PCTP nhằm định hướng dư luận, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội tích cực tham gia PCTP và các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời kết hợp kiểm soát chặt chẽ thông tin trên mạng internet.

c) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong PCTP, nhất là tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh PCTP cho các lực lượng PCTP ở cơ sở và người dân, chú trọng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng khó khăn… không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

d) Xây dựng, rà soát, đánh giá phân loại, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân PCTP hoạt động có hiệu quả.

e) Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân hàng, xây dựng cơ bản, đất đai, khoáng sản, môi trường, cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT… không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

2.2. Trách nhiệm thực hiện

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với lực lượng Công an và các sở, ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ tại điểm a, c, d mục 2.1.

b) Lực lượng Công an chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ tại điểm e mục 2.1.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ tại điểm b mục 2.1.

d) Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ trên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, địa phương mình.

3. Công tác đấu tranh chống tội phạm

3.1. Nội dung

a) Thực hiện các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ điều tra (xác định tuyến, địa bàn, lĩnh vực, hệ, loại, đối tượng đấu tranh), lên danh sách và đưa vào diện quản lý nghiệp vụ các đối tượng tiền án, tiền sự, đối tượng cầm đầu băng, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, đối tượng hoạt động lưu động, đối tượng gây án bỏ trốn, đối tượng liên quan sử dụng ma túy… để có kế hoạch tập trung đấu tranh.

b) Kịp thời tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.

c) Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các kế hoạch chuyên đề khác nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước và địa phương.

d) Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án tham nhũng, kinh tế, hình sự nguy hiểm, án ma túy lớn và phối hợp tổ chức xét xử án điểm hoặc lưu động nhằm tạo tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.

e) Sơ, tổng kết các chuyên đề, tổ chức giao ban rút kinh nghiệm về việc chỉ đạo, tổ chức điều tra, giải quyết các vụ án lớn, phức tạp.

3.2. Trách nhiệm thực hiện

a) Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các nhiệm vụ tại điểm a, e mục 3.1.

b) Lực lượng Công an phối hợp các lực lượng liên quan thực hiện nhiệm vụ tại điểm c mục 3.1.

c) Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan, Kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ tại điểm b, d mục 3.1.

d) Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ trên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, địa phương mình.

4. Công tác xây dựng, hoàn thiện và phổ biến pháp luật

4.1. Nội dung

a) Triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật hình sự được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến công tác PCTP mới có hiệu lực. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCTP.

b) Nghiên cứu, đóng góp các dự án luật có liên quan đến công tác PCTP như: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Truy nã, Luật Phòng, chống tội phạm có tổ chức, Luật Công an xã…

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân và quán triệt, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ ở các đơn vị có liên quan đến công tác PCTP về những quy định mới trong các văn bản pháp luật.

4.2. Trách nhiệm thực hiện

a) Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các nhiệm vụ tại mục 4.1.

b) Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ trên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, địa phương mình.

5. Hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm

5.1. Nội dung

a) Tổ chức triển khai thực hiện các điều ước quốc tế song phương, đa phương về PCTP, tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án tù (nhất là với các nước Campuchia, các tổ chức quốc tế…); tranh thủ các nguồn tài trợ quốc tế cho công tác PCTP.

b) Duy trì các cuộc họp thường niên về công tác PCTP giữa các lực lượng của An Giang với các lực lượng của 02 tỉnh Kandal, Tà keo (CPC). Tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp điều tra bắt giữ, chuyển giao tội phạm, truy nã và truy tìm tội phạm…

c) Các lực lượng duy trì họp giao ban, trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp điều tra bắt giữ, chuyển giao tội phạm, truy nã và truy tìm tội phạm…

5.2. Trách nhiệm thực hiện

a) Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ tại điểm a, b mục 5.1.

b) Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại điểm b, c mục 5.1.

c) Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ trên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, địa phương mình.

6. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng lực lượng và kinh phí thực hiện Chương trình

6.1. Nội dung

a) Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp. Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã tiếp tục kiện toàn và sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo (căn cứ theo Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTP, HIV/AIDS, TNXH và XDPTTDBVANTQ tỉnh; Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh).

b) Rà soát tổ chức, biên chế theo hướng giảm đầu mối, bố trí lực lượng chuyên sâu.

c) Bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Chương trình từ ngân sách nhà nước theo phân cấp nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác; chú trọng kết hợp hiệu quả giữa kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu của từng ngành, từng địa phương.

6.2. Trách nhiệm thực hiện

a) Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ tại điểm a, b mục 6.1.

b) Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ tại điểm c mục 6.1.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ trách nhiệm được phân công và các yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, địa phương mình.

2. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PCTP; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của ngành, địa phương và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh.

3. Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Công an tỉnh) giúp Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và tập hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về trên theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Tổng cục Cảnh sát - BCA;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- UBND 11 huyện, thị, thành;
- Phòng NC, KGVX, TH, KTTH;
- Lưu: HC-TC-VP.UBND tỉnh, CAT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 474/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu474/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2017
Ngày hiệu lực16/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 474/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 474/KH-UBND 2017 thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm An Giang 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 474/KH-UBND 2017 thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm An Giang 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu474/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành16/08/2017
        Ngày hiệu lực16/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 474/KH-UBND 2017 thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm An Giang 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 474/KH-UBND 2017 thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm An Giang 2020

           • 16/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực