Văn bản khác 4746/KH-UBND

Kế hoạch 4746/KH-UBND năm 2017 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4746/KH-UBND 2017 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4746/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020.

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” và Công văn số 1919/BKHCN-PTTTDN ngày 13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn địa phương triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tăng cường và nâng cao nhận thức Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh trong giai đoạn 2017 - 2020.

2. Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

3. Đến năm 2020, hỗ trợ phát triển tối thiểu cho 05 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tối thiểu 02 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

II. ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

1. Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu. Ưu tiên các dự án thuộc các sản phẩm lợi thế và sản phẩm tiềm năng của tỉnh.

2. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Bình Thuận.

III. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

a) Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và tuyên truyền về Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2017-2020 đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, tổ chức ít nhất 01 hội nghị, 01 hội khảo khoa học.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Tỉnh đoàn Bình Thuận, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại Bình Thuận, các tổ chức đại diện doanh nghiệp, Trường đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 - 2020.

b) Tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho sinh viên, các hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Tỉnh đoàn Bình Thuận, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh tại Bình Thuận, các tổ chức đại diện doanh nghiệp, Trường đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Kể từ năm 2019.

c) Xây dựng chuyên mục thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên website của Sở Khoa học và Công nghệ để cung cấp thông tin về công nghệ, sở hữu trí tuệ; các chính sách pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn giao dịch đầu tư; các đối tác, khách hàng; sản phẩm; mô hình kinh doanh mới. Thực hiện các chuyên đề, phóng sự về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phổ biến các điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công của tỉnh, trong nước và trên thế giới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 - 2020.

d) Thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn của tỉnh; Tỉnh đoàn thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Các Trường Đại học, Cao đẳng, Tỉnh đoàn Bình Thuận.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 - 2020.

2. Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

a) Nghiên cứu xây dựng không gian dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2020.

b) Hỗ trợ các dự án xây dựng vườn ươm phục vụ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2020.

3. Xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

a) Xây dựng chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 - 2020.

b) Xây dựng và triển khai chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn từ năm 2021 - 2025.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan, Tỉnh đoàn Bình Thuận, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Bình Thuận.

- Thời gian thực hiện: Kể từ năm 2020.

c) Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và khuyến khích thành lập quỹ phát triển khoa học công nghệ tại các doanh nghiệp nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Bình Thuận, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.

d) Thực hiện cho vay ưu đãi, tài trợ, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh theo điều lệ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

- Cơ quan chủ trì: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Thuận, Ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.

đ) Tổ chức vận động, tìm kiếm nguồn tài trợ từ các quỹ đầu tư cho khởi nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Bình Thuận, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Sở Khoa học Công nghệ xây dựng dự toán kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ hàng năm và các nguồn khác từ ngân sách của tỉnh. Đồng thời, tiếp cận kinh phí của trung ương thông qua tham gia Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”.

2. Các nguồn tài chính hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân và các quỹ đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, định kỳ hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

2. Ngoài nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này, giao:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ hàng năm để triển khai kế hoạch.

- Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ hàng năm để triển khai kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Tỉnh Đoàn Thanh niên;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KT, KGVX.Việt.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4746/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4746/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2017
Ngày hiệu lực23/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4746/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4746/KH-UBND 2017 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4746/KH-UBND 2017 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bình Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4746/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Đức Hòa
        Ngày ban hành23/11/2017
        Ngày hiệu lực23/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4746/KH-UBND 2017 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4746/KH-UBND 2017 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bình Thuận

           • 23/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực