Văn bản khác 4773/KH-BHXH

Kế hoạch 4773/KH-BHXH năm 2018 thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4773/KH-BHXH 2018 cơ chế một cửa một cửa liên thông thủ tục hành chính


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4773/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. MỤC TIÊU

1. Bảo đảm triển khai thống nhất, kịp thời và hiệu quả các nội dung quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã được xác định trong Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP).

2. Xác định cụ thể nội dung công việc phải triển khai, trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Triển khai xây dựng, ban hành các văn bản liên quan thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

2. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận trả kết quả cấp huyện có trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

3. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

4. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này.

(Nhiệm vụ cụ thể thực hiện tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung BHXH tỉnh) căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP .

2. Giao Vụ pháp chế giúp Tổng Giám đốc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình, kết quả triển khai Nghị định và Kế hoạch này, lồng ghép trong báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ TT&TT;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT; PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 4773/KH-BHXH ngày 16/11/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I

Triển khai xây dựng, ban hành các văn bản liên quan thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

1

Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Văn bản hướng dẫn

2

Rà soát, đề xuất danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan và BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý IV/2018 và hàng năm

Quyết định công bố danh mục

3

Triển khai Hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa các cấp.

Vụ Pháp chế

Trung tâm công nghệ Thông tin, Trung tâm truyền thông, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị liên quan

Năm 2018- quý II/2019

Báo cáo kết quả thực hiện

4

Công khai, niêm yết công khai TTHC tại nơi giải quyết và đăng tải công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử của BHXHVN, Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh, thành phố.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan và BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thường xuyên

Quyết định công bố

5

Xây dựng quy trình, phương thức tiếp nhận thủ tục hành chính khi đưa ra thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Quý III năm 2019

Quyết định của Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

II

Bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa

1

Bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Quý IV năm 2018 và các năm tiếp theo

 

2

Đề xuất chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng ứng xử, giao tiếp, làm chủ các ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa các cấp

BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ Tổ chức cán bộ

Quý I năm 2019 và các năm tiếp theo

 

III

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

1

Nâng cấp modun Dịch vụ công trực tuyến, Giao dịch điện tử tại Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Các đơn vị liên quan

Quý II/2019

 

2

Kết nối phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ của Ngành với Phần mềm tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và phần mềm một cửa điện tử quốc gia bảo đảm về chức năng, tính năng kỹ thuật theo yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Các đơn vị liên quan

Quý II/2019 đến Quý II/2020

 

3

Thực hiện các biện pháp giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ; hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của ngành

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

4

Đẩy nhanh việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

IV

Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP Kế hoạch này

1

Tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Trung tâm Truyền thông

Báo BHXH, Tạp chí BHXH

Thường xuyên

 

2

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP , Kế hoạch này và việc triển khai của các tỉnh, thành phố

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

3

Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC, thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC.

BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ TCCB, Vụ Pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra

Thường xuyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4773/KH-BHXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4773/KH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2018
Ngày hiệu lực16/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4773/KH-BHXH

Lược đồ Kế hoạch 4773/KH-BHXH 2018 cơ chế một cửa một cửa liên thông thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4773/KH-BHXH 2018 cơ chế một cửa một cửa liên thông thủ tục hành chính
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4773/KH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐào Việt Ánh
        Ngày ban hành16/11/2018
        Ngày hiệu lực16/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4773/KH-BHXH 2018 cơ chế một cửa một cửa liên thông thủ tục hành chính

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4773/KH-BHXH 2018 cơ chế một cửa một cửa liên thông thủ tục hành chính

           • 16/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực