Văn bản khác 4792/KH-UBND

Kế hoạch 4792/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4792/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4792/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Nội dung công việc phải chi tiết, rõ ràng, gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

3. Phát huy vai trò chủ động, tích cực, đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Sở Tư pháp với Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

4. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi hành Luật. Xác định việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung chỉ đạo của các ngành, các cấp trong quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức truyền thông về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và các hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức hội nghị quán triệt nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

- Kết quả đầu ra: Các Hội nghị quán triệt được tổ chức.

b) Tổ chức truyền thông về nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, phổ biến về Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý.

c) Tổ chức truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý bằng các hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện thực tế theo từng đối tượng ở các sở, ban, ngành, địa phương

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Hội nghị và các sản phẩm truyền thông khác về những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý.

d) Niêm yết Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, đặt Hộp tin trợ giúp pháp lý; phát miễn phí tờ gấp pháp luật, mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và các tài liệu pháp luật có liên quan về trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, huyện; Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; UBND các huyện, thành, thị có xã nghèo, xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Các Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, Hộp tin trợ giúp pháp lý; tờ gấp pháp luật, mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và các tài liệu pháp luật có liên quan về trợ giúp pháp lý được lắp đặt, cấp phát cho các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, huyện; Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; UBND các huyện, thành, thị có xã nghèo, xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Hoạt động rà soát: Quý IV năm 2017.

+ Xây dựng báo cáo: Quý I năm 2018.

- Kết quả đầu ra:

+ Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, hồ sơ kết quả rà soát.

+ Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đảm bảo phù hợp với Luật Trợ giúp pháp lý.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức.

4. Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

a) Rà soát đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm và Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước được thành lập theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

b) Rà soát tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, tổ chức trong tên gọi có sử dụng cụm từ “trợ giúp pháp lý” trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất hướng xử lý; danh sách các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

c) Rà soát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý 2017 trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

d) Rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành thị và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

5. Cập nhật công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Danh sách và các thủ tục hành chính được công bố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này và tình hình thực tế, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung công việc được phân công bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Giao Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp theo yêu cầu.

3. Sở Tài chính, UBND các huyện, thành, thị bảo đảm bố trí đủ kinh phí để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý của các sở, ngành, địa phương có liên quan được phân công nhiệm vụ trong kế hoạch này. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo thực hiện việc quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và phối hợp hiệu quả trong công tác trợ giúp pháp lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thông tin kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp), Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các Trường Đại học, CĐ, THCN;
- Đài PT-TH, Báo Phú Thọ;
- UBND huyện, thành, thị;
- CVP, các PVP;
- Lưu: VT, NC1 (110b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4792/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4792/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2017
Ngày hiệu lực24/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4792/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4792/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4792/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Phú Thọ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4792/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHoàng Công Thủy
        Ngày ban hành24/10/2017
        Ngày hiệu lực24/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4792/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4792/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Phú Thọ

           • 24/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực