Văn bản khác 48/KH-UBND

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2015 Thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg về tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay do Tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 48/KH-UBND 2015 bảo hộ lợi ích của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 6 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 1737/CT-TTG NGÀY 20/9/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO HỘ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM DI CƯ RA NƯỚC NGOÀI TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Căn cứ Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ, với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng của công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư và phát huy tiềm năng của di cư ra nước ngoài với mục đích phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động di cư của người dân Tuyên Quang ra nước ngoài, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động di cư trong bối cảnh hội nhập; chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Tuyên Quang di cư ra nước ngoài.

2. Yêu cầu

- Thực hiện có hiệu quả công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Tuyên Quang di cư ra nước ngoài theo tinh thần Chỉ thị 1737/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Trong quá trình thực hiện đảm bảo có sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân Tuyên Quang di cư ra nước ngoài và người di cư hồi hương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực di cư, đặc biệt là thông tin cảnh báo, phòng chống di cư bất hợp pháp và buôn bán người trên địa bàn tỉnh.

2. Xây dựng và triển khai chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có tính đến yếu tố di cư của người dân ra nước ngoài nhằm tạo sự phát triển hài hòa phù hợp với đặc thù của tỉnh.

3. Chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ về các vấn đề liên quan đến di cư quốc tế; tổ chức và phối hợp đào tạo định hướng, cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, trình độ cho người di cư ra nước ngoài và tái hòa nhập di cư hồi hương.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, cập nhật thông tin về người di cư và di cư hồi hương; các hình thức trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý hoạt động di cư, bảo hộ công dân ở nước ngoài và tái hòa nhập cho người di cư hồi hương trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân trên địa bàn tỉnh di cư ra nước ngoài; đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật thông tin về công dân trên địa bàn tỉnh ra nước ngoài làm việc, học tập, nghiên cứu để kịp thời, chủ động triển khai công tác bảo hộ quyền và lợi ích của người di cư được hiệu quả.

- Liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan liên quan nắm bắt thông tin về hoạt động di cư của công dân Tuyên Quang ra nước ngoài để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các chính sách, biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích của người di cư phù hợp với luật pháp quốc tế.

- Nghiên cứu và phối hợp triển khai các hình thức thông tin phục vụ cho hoạt động di cư của công dân Tuyên Quang ra nước ngoài như: cung cấp thông tin, tuyên truyền, cảnh báo về di cư quốc tế; hướng dẫn, tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động di cư của công dân ra nước ngoài như: đăng ký công dân tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, công tác bảo hộ công dân…

- Xây dựng chuyên mục về hoạt động di cư của công dân Tuyên Quang trên trang thông tin điện tử (website) của Sở Ngoại vụ để kêu gọi và phát huy tiềm năng của cộng đồng người Tuyên Quang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, giáo dục định hướng, trang bị kiến thức, trình độ cho người lao động trước khi ra nước ngoài để người lao động có đầy đủ thông tin về quy định pháp luật, phong tục tập quán nước đến, kết hợp với việc tuyên truyền cảnh báo và phòng chống di cư bất hợp pháp và buôn bán người tại các địa bàn có nhiều người di cư.

- Nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động quốc tế, bám sát nhu cầu thị trường lao động để thực hiện xuất khẩu lao động kỹ thuật, lao động có tay nghề cao; thẩm định, lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực và uy tín để thực hiện việc tuyển dụng lao động tại địa phương, mở rộng thị trường ở các nước có thu nhập cao, việc làm ổn định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài; thẩm định, xác nhận hồ sơ và cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Việt Nam về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân.

- Cập nhật thông tin về người lao động của tỉnh làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người lao động bỏ hợp đồng tại các nước; phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác bảo hộ quyền và lợi ích của người lao động, đảm bảo chủ động, kịp thời và có hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề liên quan đến người lao động Tuyên Quang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và tiếp nhận, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo quy định hiện hành của Nhà nước; tái hòa nhập cho người di cư hồi hương theo chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ tăng cường công tác bảo hộ lưu học sinh ở nước ngoài.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các chương trình giáo dục, đào tạo định hướng cho người di cư.

- Tăng cường công tác thông tin, khuyến cáo trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài.

- Thường xuyên cung cấp và cập nhật thông tin cho Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh về học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh theo các chương trình học bổng của Nhà nước và các chương trình hợp tác với nước ngoài để phối hợp trong công tác bảo hộ công dân.

4. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật và các điều ước quốc tế trong lĩnh vực di cư cho các đối tượng là người lao động trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường kiểm tra hồ sơ, thủ tục về hộ tịch có yếu tố nước ngoài nhằm hạn chế các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động di cư ra nước ngoài, nhất là hiện tượng lợi dụng kết hôn, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài để buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cần thiết cho công dân địa phương di cư ra nước ngoài, người hồi hương tái hòa nhập.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế trao đổi thông tin về công dân địa phương kết hôn với người nước ngoài và công dân địa phương cho người nước ngoài nhận nuôi con nuôi để có biện pháp bảo hộ và kịp thời phối hợp xử lý hoặc tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp trái pháp luật.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh thực hiện thông tin tuyên truyền các chính sách, quy định về giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài, phòng chống buôn bán người và phòng chống di cư bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh phù hợp với từng giai đoạn với các hình thức thích hợp đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác đến mọi người dân.

6. Công an tỉnh

- Tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh; tuyên truyền, tư vấn luật pháp cần thiết cho công dân địa phương khi làm thủ tục liên quan đến di cư ra nước ngoài.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính thủ tục cấp phát giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân địa phương xuất cảnh hợp pháp, chủ động có kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn di cư bất hợp pháp.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý hoạt động di cư của công dân địa phương ra nước ngoài; trao đổi, cung cấp thông tin về người di cư hồi hương để thực hiện việc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người di cư hồi hương tái hòa nhập cộng đồng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn các hình thức di cư bất hợp pháp; hướng dẫn, giúp đỡ các thủ tục cho công dân địa phương bị trục xuất hoặc được cứu hộ, cứu nạn, giải cứu và hồi hương.

- Kịp thời pháp hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân địa phương có ảnh hưởng, tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chính sách pháp luật trong lĩnh vực di cư, đặc biệt là thông tin cảnh báo và phòng, chống di cư bất hợp pháp và buôn bán người tại các địa bàn có nhiều người di cư, vùng sâu vùng xa, các xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra thông tin về người di cư trên địa bàn; tổ chức tiếp nhận người di cư hồi hương về địa phương khi được các cơ quan có chức năng bàn giao.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai thực hiện Kế hoạch này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực di cư; nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hoạt động di cư ra nước ngoài; phối hợp để nắm thông tin về người di cư trên địa bàn. Tham gia góp ý, xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có liên quan đến hoạt động di cư ra nước ngoài, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý hoạt động di cư và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

9. Giám đốc các sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện (gửi Sở Ngoại vụ để tổng hợp).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT - NgV (HP).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Anh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu48/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2015
Ngày hiệu lực20/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 48/KH-UBND 2015 bảo hộ lợi ích của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 48/KH-UBND 2015 bảo hộ lợi ích của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu48/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Hải Anh
        Ngày ban hành20/06/2015
        Ngày hiệu lực20/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 48/KH-UBND 2015 bảo hộ lợi ích của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 48/KH-UBND 2015 bảo hộ lợi ích của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài Tuyên Quang

            • 20/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực