Văn bản khác 48/KH-UBND

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2016 về chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 48/KH-UBND phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Hòa Bình 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hin Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Kiểm soát và ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng trẻ em bị mắc và tử vong do tai nạn, thương tích gây ra, đặc biệt là tình trạng trẻ em bị đuối nước và tai nạn giao thông. Tập trung vào nhũng nơi thường xảy ra tai nạn, thương tích đối với trẻ em như ở gia đình, nơi công cộng nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

2. Các mục tiêu cụ thể

- Giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống còn 88/100.000 trẻ em.

- Giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích xuống còn 06/100.000 trẻ em.

- 170.000 ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn; 100% trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn; 200 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn.

- Giảm 25% số trẻ em tử vong do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2015.

- Giảm 25% số trẻ em bị tử vong do đuối nước với năm 2015.

- 90% trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết các quy định về an toàn giao thông.

- 75% trẻ em trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

- 75% trẻ em sử dụng áo phao khi tham gia giao thông đường thủy.

- 100% các huyện, thành phố triển khai thí điểm chương trình bơi an toàn cho trẻ em.

- 100% cán bộ cấp huyện và 80% cán bộ cấp xã, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tập huấn về knăng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; 100% nhân viên y tế thôn, bản, nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích.

II. ĐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Đối tượng

Trẻ em dưới 16 tuổi; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện việc phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

2. Phạm vi

Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Thời gian: Từ năm 2016 đến năm 2020

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội.

- Tăng cường các chiến dịch truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước, tai nạn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, Đài phát thanh truyền hình, Đài truyền thanh các huyện, thành phố, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em với các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp tại gia đình, trường học và cộng đồng như:

+ Tổ chức chiến dịch truyền thông về phòng, tránh tai nạn, thương tích trẻ em;

+ Tổ chức Diễn đàn, Hội thi: Trẻ em với phòng, chống tai nạn, thương tích;

- Nhân bản, in ấn các tài liệu, sản phẩm truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Tổ chức tập huấn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho công chức, viên chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan; tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên, nhân viên y tế ở cơ sở về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và sơ cứu, cấp cứu ban đầu.

2. Xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, chng tai nạn, thương tích trẻ em.

- Xây dựng mô hình điểm Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; tổ chức đoàn liên ngành thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được Ngôi nhà an toàn và nhân rộng mô hình trên địa bàn tnh.

- Thực hiện các hoạt động can thiệp, tư vấn trực tiếp tại gia đình, loại bỏ các nguy cơ để phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em.

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, thực hiện các hoạt động truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ áp dụng thực hiện các tiêu chuẩn quy định về Ngôi nhà an toàn.

3. Xây dựng Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các trường mần non, trường tiểu học, trung học cơ sở. Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Triển khai các hoạt động can thiệp, cải tạo môi trường học tập, vui chơi nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, thương tích trong trường học.

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, thực hiện các hoạt động truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho giáo viên áp dụng thực hiện các tiêu chuẩn quy định về Trường học an toàn.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công nhận các trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn phòng, chng tai nạn, thương tích trẻ em.

4. Xây dựng Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

- Xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Củng cố và duy trì hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em của ngành y tế. Triển khai các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng. Phát triển hệ thống sơ cứu, cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, điều trị cho trẻ em bị tai nạn, thương tích tại cộng đồng và tại các cơ sở y tế.

- Rà soát và hoàn thiện các tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn. Theo dõi, giám sát về tình hình tai nạn, thương tích trẻ em và công nhận cộng đồng đạt tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

5. Phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ cho trẻ em

- Xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình An toàn giao thông đường bộ cho trẻ em tại các trường mần non, trường tiu học, trung học cơ sở. Tchức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, sơ cứu, cấp cứu tai nạn giao thông cho học sinh. Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn giao thông đường bộ cho trẻ em.

- Rà soát và hướng dẫn sdụng các trang thiết bị an toàn khi tham gia giao thông đường bộ cho trẻ em.

- Rà soát và hoàn thiện các quy định về an toàn giao thông đường bộ; kiểm tra, giám sát về thực hiện các quy định an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em.

6. Phòng, chống đuối nước trẻ em

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em tại cộng đồng cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, xã, đội ngũ cộng tác viên thôn, xóm cán bộ Hội phụ nữ, cán bộ y tế, giáo viên... về kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; kỹ năng xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động can thiệp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại cộng đồng; kỹ năng giám sát qui định về xây dựng “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn” cho trẻ em để phòng tránh tai nạn thương tích và phòng, tránh đuối nước cho trẻ em...

- Tổ chức các lớp hướng dẫn cho bản thân trẻ em về các kỹ năng cơ bản để phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các sở, ngành liên quan và các địa phương theo phân cp ngân sách nhà nước hiện hành, ngoài ra các cơ quan, đơn vị, các địa phương cần tổ chức vận động nguồn lực đóng góp từ nhân dân, kêu gọi sự tài trợ từ các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh... để thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các ngành đoàn thể triển khai thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn thương tích (TNTT) trẻ em theo Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em; xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, chng tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình tai nạn, thương tích trẻ em;

- Phối hợp mở các lớp tập huấn cho cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng truyền thông về công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, loại bỏ các nguy cơ gây TNTT trẻ em; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về Ngôi nhà an toàn.

2. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện cấp cứu, điều trị cho trẻ em bị tai nạn, thương tích; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trem trong trường học; nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; Xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

4. Sở giao thông vận tải

Chủ trì triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy cho trẻ em; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của ngành giao thông vận tải về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

5. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hp lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong công tác gia đình; tăng cường công tác quản lý bể bơi và hoạt động dạy bơi cho trẻ em, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao và du lịch về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đán tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 (theo Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ) và Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 (theo Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

6. Công an tỉnh

Phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí vật liệu nổ và các vi phạm qui định về trật tự an toàn xã hội; thiết lập hệ thống thống kê, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về tai nạn, thương tích trẻ em liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; tai nạn, thương tích do cháy, nổ và các hành vi tội phạm xâm hại trẻ em; giám sát thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại công an các địa phương.

7. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu lập dự toán chi ngân sách hằng năm thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình: Phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan xây dựng phóng sự, đưa tin, bài về các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước tại cộng đồng, đặc biệt tập trung đối tượng là trẻ em vào các dịp cao điểm như trong các dịp nghỉ hè và các địa điểm, khu vực có nguy cơ cao về tai nạn thương tích, đuối nước.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể tỉnh

9.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tuyên truyn, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật về trẻ em, luật giao thông, xây dựng các mô hình: “Cộng đồng an toàn”, “Ngôi nhà an toàn” và “Trường học an toàn”, xây dựng cuộc sống an toàn, lành mạnh và thân thiện đối với trẻ em. Giám sát việc chấp hành pháp luật về trẻ em và việc phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

9.2. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn các kiến thức về phòng, chống TNTT và phòng, chống đuối nước trẻ em cho cán bộ Hội các cấp và các bậc cha mẹ; Phổ biến các quy định về phòng, chống TNTT và phòng, chống đuối nước trẻ em; đưa việc xây dựng “Ngôi nhà an toàn”, “Cộng đồng an toàn” vào nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ của các cấp Hội.

9.3. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tổ chức chiến dịch ra quân phòng, chống TNTT trẻ em; hằng năm tchức tập huấn cho mạng lưới đoàn viên thanh niên các cấp về phòng, chống TNTT và phòng, chống đuối nước trẻ em; tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi trong dịp hè và cuộc thi Tuyên truyền măng non về phòng, chống TNTT và phòng, chống đuối nước trẻ em; tuyên dương các thiếu niên, nhi đồng điển hình trong hoạt động cứu đuối và tham gia phong trào phòng, chống TNTT và phòng, chống đuối nước trẻ em.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này tại địa phương; bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch; hàng quý tổng hợp tình hình tai nạn thương tích trẻ em vào ngày 25 của tháng cuối quý gửi SLao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; y ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình trin khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH (Cục BVCSTE);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh( B/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Hòa Bình;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó CVP/UBND t
nh Phạm Anh Quý;
- UBND các huyện, TP;
- Lưu: VT, TCTM (NL80).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu48/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 48/KH-UBND phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Hòa Bình 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 48/KH-UBND phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Hòa Bình 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu48/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Cửu
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 48/KH-UBND phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Hòa Bình 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 48/KH-UBND phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Hòa Bình 2016 2020

           • 22/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực