Văn bản khác 48/KH-UBND

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 48/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Thừa Thiên Huế 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính (sau đây gọi là Quyết định số 325/QĐ-TTg) Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-TTg.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính; bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số
104/2015/QH13); bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, có hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

c) Góp phần bảo đảm sau ngày 01 tháng 7 năm 2016, Luật Tố tụng hành chính được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến và tập huấn nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính

a) Tham dự Hội nghị quán triệt việc thi hành Luật Tố tụng hành chính

- Các thành phần liên quan tham gia hội nghị quán triệt việc thi hành Luật Tố tụng hành chính do Bộ Tư pháp tổ chức

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tố tụng hành chính đối với các sở, ngành: các cơ quan thi hành án dân sự, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý và đơn vị khác trong ngành Tư pháp.

- Thành phần: Đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan, cơ quan thi hành án dân sự, Đoàn luật sư, Hội Luật gia các cấp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 tại sở, ban ngành, địa phương với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác tuyên truyền, phổ biến phải đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Luật Tố tụng hành chính, nhất là những nội dung mới để nhân dân hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp.

- Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư, các cơ quan, tổ chức khác tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 trong cơ quan, tổ chức, ngành mình; phối hợp với các sở, ban, ngành hữu quan trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II năm 2016.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Tố tụng hành chính; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Tố tụng hành chính.

a) Đối tượng rà soát: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Tố tụng hành chính do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (nếu có).

b) Cơ quan thực hiện:

- Sở Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi, chức năng của mình; tổng hợp kết quả rà soát của các Sở, ban, ngành và xây dựng Báo cáo về Kết quả rà soát trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các sở, ban, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi, chức năng của mình có nội dung liên quan đến quy định của Luật Tố tụng hành chính; gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp tổng hợp, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Thời gian thực hiện:

- Kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20/5/2016.

- Sở Tư pháp cáo báo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/5/2016.

3. Phối hợp với Bộ Tư pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất của Cơ quan thi hành án dân sự; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chấp hành viên, thư ký thi hành án bảo đảm việc thi hành án có hiệu quả phù hợp với quy định của Luật Tố tụng hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi quản lý của mình, chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Ttụng hành chính về Sở Tư pháp trước ngày 31 tháng 5 năm 2016 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập thì kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2016, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách năm 2016 để tổ chức thực hiện.

Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các sở, ban, ngành.

3. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính về Bộ Tư pháp./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế
- CVP, các PCVP và CV
:TH;
- Lưu VT
, KNPL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu48/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2016
Ngày hiệu lực06/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 48/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Thừa Thiên Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 48/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Thừa Thiên Huế 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu48/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành06/04/2016
        Ngày hiệu lực06/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 48/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Thừa Thiên Huế 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 48/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Thừa Thiên Huế 2016

           • 06/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực