Văn bản khác 48/KH-UBND

Kế hoạch 48/KH-UBND tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất năm 2017 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 48/KH-UBND tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất Tiền Giang 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 06 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN VỀ SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 1321/QĐ-BTTTT ngày 28/7/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất năm 2017 như sau:

I. MỤC TIÊU

Để hoàn thành số hóa truyền hình mặt đất theo lộ trình vào giữa năm 2017, Tiền Giang phấn đấu:

- Tất cả cán bộ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành thị; lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh hiểu biết đầy đủ về về sự cần thiết, mục tiêu của “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất”.

- Cán bộ thông tin cơ sở, phóng viên báo chí thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông, nhân viên bán điện máy trên địa bàn nắm rõ về lợi ích, mục tiêu, yêu cầu và kiến thức cơ bản của việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

- Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các ban, ngành, đoàn thể, các huyện trong tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí; cán bộ phụ trách thông tin cơ sở, lãnh đạo các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng trên địa bàn tỉnh.

- Cán bộ thông tin cơ sở và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.

- Phóng viên báo chí trong tỉnh.

- Nhân viên bán thiết bị truyền hình và các hộ dân trong tỉnh.

- Người dân trong tỉnh, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa.

III. NỘI DUNG TU ÊN TRU ỀN

- Lợi ích của người dân, của doanh nghiệp và nhà nước khi chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

- Tuyên truyền các nội dung cần thiết về thiết bị thu xem truyền hình đáp ứng tiêu chuẩn truyền hình số lưu thông trên thị trường.

- Tuyên truyền các nội dung cần thiết giúp người dân, hộ gia đình nắm được thời gian chính thức phát sóng truyền hình tương tự trên địa bàn và các việc cần làm khi chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số hoặc các phương thức xem truyền hình khác.

- Chính sách và chương trình hỗ trợ của nhà nước cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất”.

IV. HÌNH THỨC THÔNG TIN, TRU ỀN THÔNG

- Hội nghị triển khai, tập huấn cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; phóng viên báo chí, cán bộ tuyên truyền cơ sở.

- Thông tin trên các phương tiện truyền thông của tỉnh qua các chương trình phát thanh, truyền hình, các chuyên trang, chuyên mục.

- Tuyên truyền cổ động trực quan.

- Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở.

- Tuyên truyền qua hình thức tờ bướm, tờ rơi

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Dự toán: 68.640.000 đồng (Sáu mươi tám triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng), phụ lục kèm theo.

Chi từ nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ đã giao Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017. Về cụ thể Sở Thông tin và Truyền thông, trao đổi, thống nhất với Sở Tài chính về nội dung chi, mức chi để tổ chức thực hiện.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin, tuyên truyền trong các cuộc họp giao ban báo chí hàng tháng, quý, năm cho các cơ quan báo chí địa phương và các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành, thị thực hiện tuyên truyền đầy đủ nội dung về số hóa truyền hình mặt đất.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát lại các chương trình truyền hình và tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

- Phát hành các tài liệu tuyên truyền do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp.

- Phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình trả tiền triển khai hình thức tuyên truyền bằng pano, phát sóng các chương trình truyền hình theo hình thức xã hội hóa.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đề nghị Báo Ấp Bắc

- Dành dung lượng, thời lượng phù hợp để phát sóng, đưa tin các hoạt động tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất. Tập trung phổ biến tinh thần, nội dung, ý nghĩa của số hóa truyền hình mặt đất đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao hiu biết, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và thực hiện.

- Cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên dự tập huấn, tuyên truyền về số hóa do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

3. Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử củ các sở, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện

Đăng tải nội dung về số hóa truyền hình mặt đất trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành

- Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin cử cán bộ dự tập huấn do Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức; hướng dẫn tuyên truyền và phát hành tài liệu tuyên truyền do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình bố trí thời lượng phù hợp giới thiệu các nội dung tuyên truyền do Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp trên hệ thống truyền thanh địa phương.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, báo cáo đề xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành;
- Đài PT-TH, Báo Ấp Bắc;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: CVP, các PVP, các phòng nghiên cứu;
- Lưu: VT, KGVX (Việt).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

PHỤ LỤC

KINH PHÍ TỔ CHỨC TU ÊN TRU ỀN SỐ HÓA TRU ỀN HÌNH MẶT ĐẤT NĂM 2017
(Kèm theo Kế hoạch 48/KH-UBND ngày 06/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang )

(Đơn vị tính: đồng)

Stt

Nội dung chi

Số tiền

01

Hỗ trợ phát lại các chương trình truyền hình

575.000đ/lần x 10 lần = 5.750.000 đồng

5.750.000 đồng

02

Hỗ trợ phát lại chương trình phát thanh trên Đài TT-TH huyện

150.000 đồng/lần x 25 lần x 11 huyện

41.250.000 đồng

03

In tờ bướm tuyên truyền: 14.000 t (khổ giấy A4, giấy Couche 120, in 4 màu, 2 mặt):

860 đồng/t x 14.000 t = 12.040.000 đồng

12.040.000 đồng

04

Hội nghị, tập huấn tuyên truyền:

- Tài liệu: 10.000đ/bộ x 120bộ = 1.200.000đ

- Nước uống: 30.000đ x 120ng = 3.600.000đ

- Thuê hội trường, trang trí = 2.800.000đ

- Thuê máy chiếu = 500.000đ

- Báo cáo viên = 1.200.000đ

9.600.000 đồng

05

Xây dựng Pano tuyên truyền

Vận động xã hội hóa

 

 

 

Tổng cộng: 68.640.000 đồng (Sáu mươi tám triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu48/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2017
Ngày hiệu lực06/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 48/KH-UBND tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất Tiền Giang 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 48/KH-UBND tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất Tiền Giang 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu48/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýLê Văn Nghĩa
        Ngày ban hành06/03/2017
        Ngày hiệu lực06/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 48/KH-UBND tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất Tiền Giang 2017

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 48/KH-UBND tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất Tiền Giang 2017

             • 06/03/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/03/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực