Văn bản khác 482/KH-UBND

Kế hoạch 482/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 482/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 482/KH-UBND

Kon Tum, ngày 06 tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019

Thực hiện quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2019, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

a) Tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của c doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tiếp cận, đóng góp ý kiến và sử dụng thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; thực hiện giải đáp pháp luật, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật mà doanh nghiệp quan tâm và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu:

a) Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo tính khả thi, đáp ứng được mục đích, yêu cầu của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020.

b) Các ngành, các cấp có liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm trong việc thực hiện; bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao; bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG.

1. Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp:

Cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; các văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (không thuộc danh mục văn bản bí mật Nhà nước); giới thiệu, khuyến cáo doanh nghiệp thực thi pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; giới thiệu các Điều ước Quốc tế về thương mại mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; cung cấp thông tin về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, địa phương; cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

2. Ph biến các văn bản quy phạm pháp luật:

a) Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; tài liệu bồi dưỡng pháp luật về kinh doanh cho các đối tượng quản lý doanh nghiệp; cán bộ làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp bằng các hình thức như: hỏi - đáp pháp luật, tình huống pháp luật, đề cương giới thiệu văn bản pháp luật, tờ gấp pháp luật...

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

b) Phối hợp, hỗ trợ tổ chức xây dựng và phát sóng các chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đơn vị chủ trì: Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

3. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp:

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh mới cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp.

4. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp:

Giải đáp và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp theo phạm vi quản lý ngành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Triển khai hoạt động thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, kịp thời giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật kinh doanh.

Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cơ quan phối hợp: Các doanh nghiệp, Đoàn luật sư, Hội luật gia và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

5. Tiếp nhận kiến nghị; hoàn thiện quy định pháp luật:

Tiếp nhận, tổng hợp vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến quy định của pháp luật để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Cơ quan phối hợp: Các doanh nghiệp, Đoàn luật sư, Hội luật gia và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch.

2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch này và yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch định kỳ hằng năm đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đề ra. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về Sở Tư pháp trước ngày 30/11/2019 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

3. Đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham gia các lớp tập huấn các chương trình hỗ trợ pháp lý, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (để c/đạo);
- Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh (để t/hiện);
- Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT-NCXDPL
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 482/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu482/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2019
Ngày hiệu lực06/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 482/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 482/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 482/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu482/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành06/03/2019
        Ngày hiệu lực06/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 482/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 482/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

           • 06/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực