Văn bản khác 482/KH-UBND

Kế hoạch 482/KH-UBND xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 482/KH-UBND xây dựng thực hiện hương ước quy ước Bình Dương 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 482/KH-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Kế hoạch số 4048/KH-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại Công văn số 5226/VPCP-PL ngày 27/6/2016 của Văn phòng Chính phủ.

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, tổ chức có liên quan trong công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ, có trọng tâm, trọng điểm.

b) Mỗi nhiệm vụ, hoạt động phải xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, tiến độ hoàn thành, sản phẩm đầu ra và nguồn lực bảo đảm.

c) Tăng cường sự phối hợp, bám sát các nhiệm vụ chính trị cơ quan, ban ngành, tổ chức; lồng ghép với các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động chuyên môn khác.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đánh giá, sơ kết, tổng kết việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

- Sản phẩm: Báo cáo.

2. Rà soát các quy định của pháp luật hiện hành về hương ước, quy ước và nội dung hương ước, quy ước trên địa bàn; tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế những hương ước, quy ước vi phạm pháp luật, trái với đạo đức, truyền thống và thuần phong mỹ tục, bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật mới được Quốc hội thông qua

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sản phẩm: Báo cáo (có thể lồng ghép trong Báo cáo công tác PBGDPL).

3. Tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Tham gia các hội thảo, tọa đàm góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II, III/2017.

- Sản phẩm: Tham gia hội thảo, tọa đàm (khi được mời tham dự) và văn bản góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng (khi được lấy ý kiến góp ý).

4. Tăng cường quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sản phẩm: Báo cáo

5. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia giám sát, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện hương ước, quy ước gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng nông thôn mới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sản phẩm: Các văn bản hướng dẫn.

6. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Trong đó, chú trọng thẩm định, phê duyệt các bản hương ước, quy ước bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, phù hợp với tinh thần bảo vệ quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg; bố trí kinh phí phù hợp cho các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu triển khai công tác quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị hỗ trợ các khu phố, ấp, Tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước đúng nội dung, hình thức, thủ tục theo quy định, đặc biệt cần huy động sự tham gia của người dân trên địa bàn góp ý dự thảo hương ước, quy ước; phối hợp Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức thực hiện hương ước, quy ước để hương ước, quy ước thật sự đi vào đời sống.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sản phẩm: Các văn bản chỉ đạo, kiểm tra.

7. Các nhiệm vụ khác

Trường hợp trong quá trình triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, các cơ quan Trung ương và cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ liên quan hoặc triển khai quy định về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước được sửa đổi, bổ sung, Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm.

2. Huy động nguồn kinh phí hỗ trợ từ các nguồn kinh phí hợp lý có liên quan theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nội dung tại Mục II Kế hoạch này, chủ động và phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; đưa việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước là một trong những nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác hàng năm báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/10/2017 (qua Sở Tư pháp để tổng hợp).

2. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình triển khai thực hiện hoặc khi có yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP (Lg,V), Th; HCTC, Tấn, Web;
- Lưu: VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 482/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu482/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2017
Ngày hiệu lực20/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 482/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 482/KH-UBND xây dựng thực hiện hương ước quy ước Bình Dương 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 482/KH-UBND xây dựng thực hiện hương ước quy ước Bình Dương 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu482/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành20/02/2017
        Ngày hiệu lực20/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 482/KH-UBND xây dựng thực hiện hương ước quy ước Bình Dương 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 482/KH-UBND xây dựng thực hiện hương ước quy ước Bình Dương 2017

           • 20/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực