Văn bản khác 4825/KH-UBND

Kế hoạch 4825/KH-UBND năm 2018 đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) năm 2019 do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4825/KH-UBND 2018 đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực kinh tế tập thể Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4825/KH-UBND

Bến Tre, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ (HTX) NĂM 2019

Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, thành lập HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kinh tế tập thể, HTX năm 2019 với các nội dung như sau:

I. Mục đích

- Cung cấp kiến thức cần thiết cho các sáng lập viên HTX chuẩn bị thành lập HTX; đào tạo, nâng cao năng lực quản trị của cán bộ quản lý, điều hành HTX về các kỹ năng như: quản lý HTX, xây dựng phương án/kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ, áp dụng các mô hình tiên tiến, điển hình vào thực tế hoạt động HTX.

- Tuyên truyền, cập nhật kiến thức về phát triển kinh tế hợp tác, HTX kiểu mới cho cán bộ quản lý cấp huyện và cấp xã; góp phần hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX.

II. Nội dung

1. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho các HTX

a) Bồi dưỡng kiến thức chung về luật HTX; công tác quản lý, điều hành HTX; các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động quỹ tín dụng nhân dân; chế độ tài chính; bảo đảm an toàn kho quỹ; hướng dẫn xây dựng và triển khai các quy chế hoạt động HTX, công tác triển khai các hoạt động HTX sau đại hội; tham quan học tập kinh nghiệm.

- Đối tượng đào tạo: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc HTX.

- Số lượng lớp đào tạo: 03 lớp.

- Thời gian tập huấn: 05 ngày/lớp.

- Số lượng học viên: 50 học viên/lớp x 03 lớp = 150 học viên.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 192 triệu đồng.

- Thời gian dự kiến tổ chức: Quý I năm 2019.

- Đơn vị thực hiện: Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.

b) Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về xây dựng, thẩm định, quản lý, phát triển dự án/kế hoạch sản xuất kinh doanh; tổ chức và quản trị dịch vụ trong HTX; định hướng tổ chức kinh doanh đa dịch vụ trong HTX; kỹ năng đàm phán, ký kết và quản lý hợp đồng thương mại;...

- Đối tượng đào tạo: Ban Giám đốc, cán bộ quản lý chuyên môn, nghiệp vụ HTX.

- Số lượng lớp đào tạo: 02 lớp.

- Thời gian tập huấn: 03 ngày/lớp.

- Số lượng học viên: 30 học viên/lớp x 02 lớp = 60 học viên.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 200 triệu đồng.

- Thời gian dự kiến tổ chức: Quý II năm 2019.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.

c) Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu các kỹ năng về xúc tiến thương mại.

- Đối tượng đào tạo: Ban Giám đốc, cán bộ quản lý chuyên môn, nghiệp vụ HTX.

- Số lượng lớp đào tạo: 01 lớp.

- Thời gian tập huấn: 02 ngày/lớp.

- Số lượng học viên: 30 học viên/lớp.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 18,5 triệu đồng.

- Thời gian dự kiến tổ chức: Quý III năm 2019.

- Đơn vị thực hiện: Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.

2. Tập huấn nghiệp vụ cho thành viên ban kiểm soát HTX.

- Đối tượng tập huấn: Trưởng Ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, kiểm soát viên.

- Số lượng lớp: 02 lớp.

- Thời gian tập huấn: 05 ngày/lớp.

- Số lượng học viên: 50 học viên/lớp x 2 lớp = 100 học viên.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 126 triệu đồng.

- Nội dung tập huấn: Nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hoạt động HTX theo quy định điều lệ; kiểm tra tài chính kế toán HTX; kiểm toán nội bộ trong HTX; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát; công tác tài chính trong HTX; tham quan học tập kinh nghiệm.

- Thời gian dự kiến tổ chức: Quý III năm 2019.

- Đơn vị thực hiện: Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan

3. Tập huấn cho cán bộ HTX

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ các HTX.

- Số lượng lớp: 02 lớp.

- Thời gian tập huấn: 05 ngày/lớp.

- Số lượng học viên: 50 học viên/lớp x 2 lớp = 100 học viên.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 126 triệu đồng.

- Nội dung tập huấn: Bồi dưỡng kiến thức chung về luật HTX; công tác thống kê, công tác tài chính, chính sách thuế áp dụng đối với HTX; kỹ năng thuyết trình và điều hành cuộc họp; kỹ năng soạn thảo văn bản trong HTX; tham quan học tập kinh nghiệm.

- Thời gian dự kiến tổ chức: Quý IV năm 2019

- Đơn vị thực hiện: Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan

4. Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, cập nhật kiến thức, các kỹ năng hỗ trợ và phát triển kinh tế tập thể.

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ quản lý kinh tế tập thể cấp huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn/Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng), lãnh đạo cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân xã/thị trấn.

- Số lớp tập huấn: 03 lớp.

- Thời gian tập huấn: 02 ngày/lớp.

- Số lượng học viên: 360 học viên.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 300 triệu đồng.

- Nội dung tập huấn: Kiến thức chung về quản lý kinh tế tập thể, HTX gắn với tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn mới. Vai trò cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển HTX; công tác hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động HTX; tư vấn xây dựng và thẩm định phương án sản xuất kinh doanh HTX; xây dựng điều lệ HTX theo phương pháp đồng tham gia; tổ chức thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển HTX; tham quan học tập kinh nghiệm một số địa phương có phong trào HTX phát triển tốt.

- Thời gian dự kiến tổ chức: Quý III năm 2019.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

5. Tập huấn một số chính sách có liên quan đến HTX, THT.

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ quản lý HTX, Tổ hợp tác.

- Số lớp tập huấn: 08 lớp.

- Thời gian tập huấn: 02 ngày/lớp.

- Số lượng học viên: 280 học viên.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 560 triệu đồng.

- Nội dung tập huấn: Hướng dẫn xây dựng chuỗi giá trị nông sản, liên kết trong chuỗi; xúc tiến tiêu thụ nông sản trong HTX, tổ hợp tác; hướng dẫn xây dựng các quy chế và công tác triển khai hoạt động HTX sau khi đại hội thành lập; tham quan học tập kinh nghiệm,...

- Thời gian dự kiến tổ chức: Quý III, IV năm 2019.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.

6. Đào tạo kỹ năng quản lý, điều hành HTX cho Giám đốc các HTX điểm

- Đối tượng đào tạo: Giám đốc các HTX điểm.

- Số lượng đào tạo: 30 người.

- Thời gian đào tạo: 03 tháng.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 300 triệu đồng.

- Nội dung đào tạo: Kỹ năng quản lý, điều hành HTX đa dịch vụ.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2 thực hiện.

- Thời gian dự kiến tổ chức: Quý III năm 2019.

III. Dự toán kinh phí đào tạo

- Dự kiến kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2019: 1.822.500.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng)

- Nguồn kinh phí thực hiện: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và kinh phí hỗ trợ từ Dự án AMD tỉnh.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện tốt kế hoạch này; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức các lớp đào tạo đảm bảo theo kế hoạch đề ra; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí, trình Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Chủ động phối hợp với Ban Điều phối dự án AMD tỉnh đề nghị hỗ trợ kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực kinh tế tập thể, HTX năm 2019.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, cân đối ngân sách để bố trí kinh phí thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực kinh tế tập thể, HTX năm 2019, thẩm định kinh phí và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3. Ban Điều phối Dự án AMD tỉnh

Đề nghị Ban Điều phối Dự án AMD tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực kinh tế tập thể, HTX năm 2019 để góp phần phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh.

4. Các sở, ngành tỉnh liên quan: chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện tốt theo từng nội dung được phân công tại Kế hoạch này; lập dự toán kinh phí thực hiện; quản lý lớp tập huấn, xác định đối tượng, đảm bảo nội dung tập huấn phù hợp với nhu cầu và thực tiễn của địa phương; sau khi kết thúc khóa học phải báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để báo cáo về Ủy ban nhân dân theo dõi, chỉ đạo.

Trên đây là kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kinh tế tập thể, HTX năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nội dung của Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT; NN&PTNT; KH&CN; TC; CT;
- Liên minh HTX tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, các PCVP;
- Phòng: TH, TCĐT, KT, TTTTĐT;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lập

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4825/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4825/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2018
Ngày hiệu lực16/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4825/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4825/KH-UBND 2018 đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực kinh tế tập thể Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4825/KH-UBND 2018 đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực kinh tế tập thể Bến Tre
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4825/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Hữu Lập
        Ngày ban hành16/10/2018
        Ngày hiệu lực16/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 4825/KH-UBND 2018 đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực kinh tế tập thể Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4825/KH-UBND 2018 đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực kinh tế tập thể Bến Tre

           • 16/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực