Văn bản khác 485/KH-UBND

Kế hoạch 485/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 485/KH-UBND 2018 phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em bạo lực gia đình Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 485/KH-UBND

Nghệ An, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM XÂM HẠI TRẺ EM, NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, MUA BÁN NGƯỜI

Thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 2468/QĐ-BCA-C41 ngày 28/5/2018 của Bộ Công an phê duyệt Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là VPPL) và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người”. Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương để thống nhất triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Dự án Đấu tranh PCTP xâm hại trẻ em và người chưa thành niên VPPL và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người đến năm 2020, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Dự án đra, cụ thể:

- Hàng năm, tội phạm xâm hại trẻ em giảm từ 10% - 15%; số trẻ em bị xâm hại tình dục giảm từ 20% - 30%; số trẻ em bị bạo lực, bạo hành, bị mua bán giảm 40%, số vụ án do người chưa thành niên phạm tội giảm từ 15 - 20%; phấn đấu 100% trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, bạo hành được phát hiện, can thiệp trợ giúp.... tiến tới giảm cơ bn tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực, bạo hành, trẻ em bị mua bán.

- Nâng cao tỷ lệ phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội trên 95%; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em... đạt 100%.

- Phấn đấu đến năm 2020 kiềm chế và kiên quyết không để hình thành, tồn tại những băng nhóm tội phạm do người chưa thành niên cầm đầu hoặc tham gia; 80% cấp huyện xây dựng và triển khai được mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, “Quản lý, giáo dục trẻ em hư người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”... trong đó 20% xã, phường trọng điểm xây dựng được mô hình này.

- Giảm mức độ tái phạm của người chưa thành niên VPPL, giúp các em tái hòa nhập cộng đồng và tạo cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong việc bảo vệ, ngăn ngừa trẻ em VPPL, tạo những điều kiện phát triển tốt nhất cho trẻ em.

- Đảm bảo 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý và nhng trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh, điều tra, xử lý theo luật định.

2. Yêu cầu

Quá trình thực hiện Dự án phải đảm bảo các yêu cầu về chính trị, pháp luật, gn với việc thực hiện công tác đảm bảo ANTT khác và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Công tác phòng ngừa

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; chn chỉnh và tăng cường các mặt quản lý xã hội; xác định trách nhiệm đối với gia đình, cơ quan, tổ chức trong PCTP.

- Nghiên cứu xây dựng và từng bước hoàn thiện các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không có bạo lực và tệ nạn xã hội. Triển khai và thực hiện tốt các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực tham gia các biện pháp phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng và triển khai các kế hoạch phối hợp trong PCTP xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người. Xây dựng các mô hình, câu lạc bộ sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho học sinh là đoàn viên, thanh niên.

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp chỉ đạo ngành dọc triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Củng cố lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học để lực lượng này phát huy vai trò nòng cốt phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này từ cơ sở.

- Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tập trung vào những trẻ em, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt (bố mẹ ly thân, ly dị, bố mẹ nghiện ma túy, bị đi tù...) phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp ở địa bàn để hỗ trợ kinh tế, việc làm, tư vấn về tâm lý, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở.

- Thường xuyên khảo sát, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, các đối tượng có khả năng, điều kiện nghi vấn hoạt động phạm tội xâm hại trẻ em và người chưa thành niên VPPL, bạo lực gia đình để đề ra các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả.

- Tiến hành công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, giám sát các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên VPPL, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người từ cấp cơ sở. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin về loại tội phạm này đphục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chng bạo lực gia đình và phòng ngừa tội phạm.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, thường xuyên tuần tra kiểm soát vũ trang, tuần tra nhân dân tại các địa bàn có nguy cơ cao, nhất là các khu vực biên giới, nơi hẻo lánh, địa bàn phức tạp...

- Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối với các đối tượng phạm tội xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán người và tội phạm hình sự có nguyên nhân từ bạo lực gia đình tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ.

- Phối hợp với lực lượng bảo vệ chăm sóc trẻ em, cán bộ văn hóa, gia đình,... tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời những sai phạm của những trung tâm bảo trợ xã hội, các hoạt động môi giới xuất khẩu lao động, tìm việc làm, môi giới kết hôn với người nước ngoài, cho nhận con nuôi... để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên VPPL, mua bán người và bạo lực gia đình

- Làm tốt công tác tiếp nhận xử lý đơn thư, tin báo tố giác về tội phạm, áp dụng đồng bộ các biện pháp xác minh, điều tra để nhanh chóng làm rõ, xử lý triệt để các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm tội, các vụ án xuất phát từ bạo lực gia đình, các vụ án mua bán người.

- Tập trung lực lượng điều tra, nâng cao tỷ lệ khám phá các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm tội, các vụ án mua bán người một cách kịp thời, triệt để, đảm bảo kết quả năm sau cao hơn năm trước. Kiên quyết trấn áp, triệt phá các đường dây tội phạm mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, các băng nhóm tội phạm trong độ tuổi chưa thành niên, án nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ án giết người, giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em,...

- Nghiên cứu, sơ kết, tổng kết công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm có liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người để rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất, hướng dẫn, bổ sung hoặc đề nghị sửa đổi các quy phạm pháp luật có liên quan phù hợp với tình hình thực tế.

- Thường xuyên mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người, sơ, tổng kết các kế hoạch chuyên đề về phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, người chưa thành niên gây án nghiêm trọng, phòng chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm.

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác PCTP xâm hại trẻ em, người chưa thành niên VPPL và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người của các sở, ngành, địa phương; tiến hành sơ tổng kết rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp.

3. Đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

- Củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc từ cấp tỉnh đến cơ sở. Huy động các lực lượng liên quan phối hợp triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Thông tư liên tịch về phòng, chng tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, phát huy mạnh mẽ vai trò của gia đình, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên VPPL sớm tái hòa nhập cộng đồng. Quan tâm, giúp đỡ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo hành, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, trẻ em bị mua bán trở về... được tiếp tục đến trường học tập.

- Tăng cường xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, thu hút, khuyến khích các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tham gia phòng, chống loại tội phạm này.

4. Công tác hợp tác quốc tế

- Tăng cường hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong việc trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, giải cứu nạn nhân, điều tra khám phá các vụ án, truy bắt tội phạm mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em. Triển khai các dự án, tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo... nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác PCTP xâm hại trẻ em và người chưa thành niên VPPL, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

- Tiếp nhận và trao đổi thông tin về tội phạm, phối hợp xác minh, điều tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng, Cảnh sát các đơn vị trong nước và nước ngoài.

5. Tăng cường huy động các nguồn lực

- Nghiên cứu xây dựng bố trí lực lượng chuyên trách PCTP xâm hại trẻ em và người chưa thành niên VPPL, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người ở cấp tỉnh khi loại tội phạm này hoạt động phức tạp. Rà soát, đánh giá chính xác về lực lượng làm công tác chuyên trách để có kế hoạch bố trí hợp lý, hiệu quả.

- Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người. Nghiên cứu và xây dựng tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, pháp luật, khoa học kỹ thuật, tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ làm việc với trẻ em là nạn nhân của loại tội phạm này cho cán bộ chuyên trách.

- Nghiên cứu áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng, chống tội phạm. Nâng cấp, trang bị cho lực lượng Công an các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại để phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.

- Huy động nguồn lực tài chính và hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ cho công tác đu tranh PCTP xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chủ nhiệm Dự án của tỉnh do đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban; thành viên tham gia là lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành, thị và một số ngành liên quan.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện Dự án.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện Dự án cho các đơn vị, địa phương theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước trên cơ sở nguồn kinh phí triển khai thực hiện Dự án cấp cho tỉnh Nghệ An.

- Tham mưu UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân triển khai thực hiện có hiệu quả; phê bình các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm.

2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nm tình hình, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tiến hành các hoạt động PCTP xâm hại trẻ em, người chưa thành niên VPPL và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người khu vực biên giới, trên biển và hải đảo. Tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu theo luật định như tiếp nhận, bảo vệ nạn nhân, phát hiện, thu thập, củng cố chứng cứ. Phối hợp với cơ quan chức năng các tỉnh nước bạn Lào giáp biên giới với Nghệ An trong phòng chống tội phạm...

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh có chính sách phúc lợi, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ tái hòa nhập cộng đồng, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, dạy nghề, tín dụng ưu đãi... cho trẻ em bị xâm hại và người chưa thành niên VPPL, nạn nhân của tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình, mua bán người tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học về kỹ năng sống, kết nối các chương trình, dịch vụ xã hội có sẵn tại địa phương bao gồm cả các chương trình học văn hóa không chính thức, tư vn tâm lý, tham vấn, tư vấn việc làm, đào tạo kỹ năng, chăm sóc y tế, bình đng giới, phòng chống bạo lực gia đình...

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên cốt cán về nội dung, biện pháp giáo dục, tuyên truyền PCTP xâm hại trẻ em và người chưa thành niên VPPL, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người; tư vấn pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng bảo vệ bản thân cho học sinh trong nhà trường.

- Nghiên cứu đưa nội dung giáo dục pháp luật về phòng, chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên VPPL, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, tích hợp trong chương trình giảng dạy ở trường phổ thông và các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và chính quyền, các đoàn thở địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh trong các trường ph thông đặc biệt là việc cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh VPPL, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở địa bàn khu dân cư. Kiểm tra đánh giá tình hình, sơ kết, tổng kết công tác PCTP xâm hại trẻ em, người chưa thành niên VPPL, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

5. Tỉnh Đoàn

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các cấp chính quyền trong việc vận động, giáo dục đoàn viên thanh niên tích cực tham gia công tác bảo vệ trẻ em, phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý giáo dục thanh niên, đặc biệt là thanh thiếu niên hư. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và xã hội bổ ích cho thanh, thiếu niên trong trường học và trên địa bàn dân cư.

6. Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01/NQL-CA-PN về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; nghiên cứu xây dựng mô hình gia đình mô hình 5 không, 3 sạch của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, bạo lực gia đình, quấy rối, lạm dụng trẻ em để kiến nghị, đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật nhằm góp phần phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên VPPL, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

7. Sở Tư pháp

Nghiên cu tổng thể quan hệ, hệ thống pháp luật liên quan đến trẻ em, góp ý xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên và hướng dẫn thi hành; hướng dẫn triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ, trợ giúp trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người nhưng được quản lý giáo dục tại cộng đồng. Tăng cường hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và các hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nuôi con nuôi, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài.

8. Sở Ngoại vụ

Phối hợp cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng nước sở tại, các tổ chức quốc tế, phối hợp về mặt ngoại giao với các cơ quan trong nước nắm chắc tình hình liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội, bạo lực gia đình, mua bán người để cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng xác minh, giải cứu, bảo hộ nạn nhân và truy tìm, bắt giữ đối tượng phạm tội.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong xã hội về đạo đức, li sống, pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; mở các đợt tập trung tuyên truyền về PCTP xâm hại trẻ em và người chưa thành niên VPPL, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người tại các cụm dân cư...

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan chấn chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí thu hút trẻ em và thanh, thiếu niên vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích nhằm phòng ngừa các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình và các vi phạm pháp luật... nhất là các hành vi xâm hại trẻ em, lạm dụng tình dục trẻ em trong lĩnh vực du lịch...

11. Sở Tài chính

Phi hp với Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện Dự án được phân bổ cho tỉnh. Đồng thời, cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm cho một số ngành, địa phương.

12. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo hệ Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp với các sở, ban, ngành, cơ quan của tỉnh và chính quyền các cấp thực hiện Dự án.

- Xây dựng kế hoạch sơ kết đánh giá tình hình, kết quả công tác thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử các vụ án xâm hại trẻ em.

- Nghiên cứu xây dựng tài liệu tập huấn cho Kiểm sát viên, Thẩm phán trực tiếp làm công tác kiểm tra, điều tra, truy t, xét xử các vụ án liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người.

- Nghiên cứu, góp ý, đề xuất Hội đồng Thẩm phán cấp Trung ương xây dựng và ban hành hướng dẫn về xử lý các tội danh liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình và mua bán người.

13. Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội nông dân tỉnh, các tổ chức thành viên của mặt trận, các tổ chức xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai dự án. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên VPPL, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người. Thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện pháp luật về tội phạm liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

Tổ chức thực hiện Dự án tại địa phương theo hướng dẫn của Công an tỉnh và các sở, ban, ngành chức năng; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hằng năm của Dự án phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương mình trong từng giai đoạn; lồng ghép việc thực hiện Dự án với các chương trình khác có liên quan tại địa bàn. Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong công tác đấu tranh PCTP xâm hại trẻ em, người chưa thành niên VPPL và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. Chủ động bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Dự án tại địa phương; thực hiện chế độ báo cáo hằng năm việc thực hiện Dự án trên địa bàn theo quy định hiện hành.

15. Chế độ thông tin báo cáo, sơ, tổng kết

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương tham gia thực hiện Dự án có báo cáo định kỳ theo quý (trước ngày 17 tháng cuối cùng của quý) gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chng tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Công an (Cơ quan quản lý dự án cấp Trung ương) theo quy định. Hằng năm, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Dự án. Cuối năm 2020, tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Dự án giai đoạn 2018 - 2020, từ đó đra phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện các giai đoạn tiếp theo.

Giao Công an tỉnh (Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Dự án và Kế hoạch này. Định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, các bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- BCĐ 138 Chính phủ; (để báo cáo)
- Lãnh đạo Bộ Công an; (để báo cáo)
- Tổng Cục Cảnh sát, BCA; (để báo cáo)
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Đ/c Đại, PCT TT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VPNC UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Phòng Nội chính (Đ/c Vinh-TP
);
- Lưu VT UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Xuân Đại

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 485/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu485/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2018
Ngày hiệu lực19/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 485/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 485/KH-UBND 2018 phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em bạo lực gia đình Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 485/KH-UBND 2018 phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em bạo lực gia đình Nghệ An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu485/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành19/07/2018
        Ngày hiệu lực19/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 485/KH-UBND 2018 phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em bạo lực gia đình Nghệ An

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 485/KH-UBND 2018 phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em bạo lực gia đình Nghệ An

             • 19/07/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/07/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực