Văn bản khác 488/KH-UBND

Kế hoạch hành động 488/KH-UBND phát triển cây xanh đô thị bằng phương thức xã hội hóa năm 2016 giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Kế hoạch 488/KH-UBND triển cây xanh đô thị bằng phương thức xã hội hóa Ninh Thuận 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 488/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

PHÁT TRIỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ BẰNG PHƯƠNG THỨC XÃ HỘI HÓA NĂM 2016 VÀ GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 28 tháng 9 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp”; Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đ án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp”; Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2016-2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch hành động phát triển cây xanh đô thị bằng phương thức xã hội hóa giai đoạn 2016-2020 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đán “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”, từng bước nâng cao chất lượng quản lý, tăng cường sự tham gia giám sát, đóng góp tích cực của cộng đồng trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị.

- Tận dụng và phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có của cộng đồng xã hội để chung tay phát triển cây xanh đô thị phấn đấu đến năm 2020 diện tích cây xanh đô thị bình quân đầu người đạt từ 8m2-10m2 đối với thành phố Phan Rang Tháp- Chàm, từ 4m2-5m2 đối với các thị trấn Tân Sơn, Khánh Hải, Phước Dân, góp phần tạo mỹ quan, cải thiện và bảo vệ môi trường đô thị.

- Nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ quan chuyên môn trong việc quản lý, phát triển hệ thống cây xanh đô thị.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, vận động để mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu, thay đổi suy nghĩ, hành động về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh nhm từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển cây xanh; rút kinh nghiệm từ thực tiễn để có điều chỉnh thích hợp theo từng giai đoạn; đng thời nhân rộng các mô hình v xã hội hóa phát triển cây xanh đã đạt hiệu quả ra các tuyến đường chính, khu dân cư mới trên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ

a) Công tác tuyên truyền, vận động:

Tổ chức tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về vai trò, lợi ích của cây xanh đối với môi trường sng, cảnh quan và sức khỏe của người dân đô thị nhằm mục đích:

- Từng bước xây dựng, nâng cao ý thức của người dân đối với công tác bảo vệ cây xanh, lên án những hành vi phá hoại cây xanh, đặc biệt cây xanh ở những nơi công cộng, cây xanh đường phố.

- Tạo sự đồng thuận của người dân đối với các chủ trương trồng, chăm sóc bảo vệ cây xanh; khuyến khích mọi người dân tham gia công tác trồng, duy trì, giám sát, quản lý cây xanh đường phố của các đơn vị chuyên ngành liên quan.

b) Vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ở mặt tiền các đường phố xây dựng, vệ sinh hố trồng cây, trồng thảm cỏ, hoa trong hố trồng cây có sẵn, trên các tuyến phố chính theo quy hoạch.

c) Vận động nhân dân trong các khu dân cư tập trung làm tốt công tác bảo vệ cây xanh ở các khu công viên, vườn hoa, tiểu đảo đã được nhà nước đầu tư xây dựng. Tiến tới vận động nhân dân đóng góp kinh phí để chăm sóc duy trì cây xanh, bảo vệ cây xanh ở vườn hoa tiểu đảo trong khu vực để duy trì cảnh quan cây xanh, tạo nơi thư giãn nghỉ ngơi kết hợp với sinh hoạt cộng đồng.

d) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, trồng, chăm sóc duy trì cây xanh trên các khu đất quy hoạch công viên, vườn hoa kết hợp với quảng cáo, thương mại, kinh doanh, dịch vụ.

đ) Phát động nhân dân trồng cây theo đúng quy hoạch, chủng loại cây trên các tuyến đường, với sự hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng cây của Chi cục lâm nghiệp nhằm từng bước chuẩn hóa cây xanh đường phố. Chấm dứt việc trồng cây tạp, để trồng cây đúng theo chủng loại cây xanh đã được phê duyệt theo Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Kêu gọi, vận động các doanh nghiệp có thương hiệu đóng góp kinh phí trồng mới cây xanh ở một số tuyến đường trọng điểm và giao cho đơn vị chức năng thực hiện công tác duy trì bảo vệ cây xanh.

2. Giải pháp

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh bằng các hình thức sau:

- Phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về phát triển cây xanh đô thị (quy hoạch phát triển cây xanh, quy chế quản lý cây xanh đô thị, kỹ thuật trng chăm sóc cây xanh..) đến các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức như: tuyên truyn, in n các n phm vbảo vệ môi trường, tchức các hoạt động lng ghép sinh hoạt trong cộng đồng, tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, truyền hình (phóng sự, chuyên đ..) và qua mạng internet.

- Lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tổ dân phố, sinh hoạt Đoàn thanh niên, các đoàn thể ở địa phương, nhà trường để tuyên truyền về vai trò, lợi ích cây xanh và những thông tin về công tác xã hội hóa phát triển cây xanh.

b) Vận động nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chăm sóc cây xanh.

c) Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phát triển cây xanh đô thị.

d) Triển khai tổ chức thực hiện các phong trào “Khuyến xanh”,“Ngày chủ nhật Xanh”, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thtrấn, phường, xã căn cứ tình hình thực tế địa phương lựa chọn các tuyến đường, địa điểm khu vực có mặt bằng thuận lợi để phát động các chiến dịch trồng cây xanh công cộng với thành phần tham gia là các cụm dân cư, các cơ quan, đoàn thanh niên. Tiếp tục duy trì các phong trào “Tết trồng cây” trên địa bàn.

đ) Tổ chức triển khai xây dựng các vườn ươm giống cây xanh theo quy hoạch đã được duyệt, đa dạng hóa nguồn cung cấp giống cây xanh. Đối với những vị trí đã có quy hoạch, nhưng chưa có dự án và kế hoạch triển khai cụ thể, cho phép các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có nhu cầu lựa chọn một số khu vực nằm trong quy hoạch nêu trên phù hp với ươm cây giống, tiến hành thỏa thuận ký hp đồng thực hiện việc gieo ươm, chăm sóc cây giống, khi cây đủ tiêu chuẩn đem trồng thì nhà nước tổ chức tiến hành thu mua với giá thành phù hợp.

e) Huy động các nguồn lực đầu tư:

- Phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương hằng năm.

- Chủ động tìm kiếm, kêu gọi các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đầu tư các dự án phát triển cây xanh đô thị, các dự án bảo vệ môi trường, các dự án ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu.

3. Lộ trình thực hiện

a) Năm 2016-2017: Tạo bước đột phá về xã hội hóa phát triển cây xanh.

- Về địa bàn: Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm chọn một số đường phố chính; huyện Ninh Hải chọn thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Phước chọn thị trấn Phước Dân và huyện Ninh Sơn chọn thị trấn Tân Sơn để làm điểm.

- Về xã hội hóa phát triển cây xanh, “phát động phong trào mỗi hộ gia đình đóng góp một (01) cây xanh (cây sao hoặc dầu) và các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đóng góp ít nhất hai (02) cây xanh (cây sao hoặc dầu)”.

- Các giải pháp tổ chức thực hiện:

+ Tổ chức tuyên truyền công tác xã hội hóa phát triển cây xanh đường phố thông qua các hình thức nói chuyện chuyên đề, in tờ rơi, treo pa nô, phát thanh và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, mạng internet..;

+ Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí hoặc tự bỏ kinh phí xây bồn hoa, trồng cây xanh trong bồn hoa theo mẫu được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; trồng trên vỉa hè, trước mặt tiền nhà phố, vệ sinh hố trồng, thường xuyên tưới nước để cây xanh phát triển tốt, tạo mỹ quan tuyến đường (khuyến khích bằng cách có thể ưu tiên cho phép gắn bảng tên hoặc logo của tổ chức, cá nhân trên bồn hoa, chậu cây).

+ Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực thực hiện tốt công tác bảo vệ cây xanh ở các vườn hoa, tiểu đảo, vườn dạo... trong các khu vực dân cư tập trung do Nhà nước đầu tư xây dựng.

+ Khuyến khích các cơ quan, đơn vị và người dân tự tổ chức trồng cây xanh trong khuôn viên công sở, nhà ở của mình.

+ Vận động, kêu gọi các nhà máy, khu dịch vụ, du lịch, nghĩa trang, khu công nghiệp trồng cây xanh trong khuôn viên và trong phạm vi giải cách ly nhằm đảm bảo chức năng cách ly, điều hòa môi trường không khí và cảnh quan trong khu vực.

+ Tổ chức thực hiện các phong trào “Khuyến xanh”, “Ngày chủ nhật Xanh”, “Tết trng cây” trên địa bàn với sự htrợ cây ging của nhà nước và các doanh nghiệp.

+ Khảo sát, đề xuất xây dựng vườn ươm ở những khu vực đã có quy hoạch nhưng chưa có dự án hoặc kế hoạch triển khai cụ thể.

+ Cuối năm 2016, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm và đề ra kế hoạch tiếp tục huy động và nhân rộng trên địa bàn các thị trấn của các huyện trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

b) Năm 2018-2019:

- Trên cơ sở tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác xã hội hóa phát triển cây xanh trên một số đường phố chính tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và các thị trấn Khánh Hải, Phước Dân, Tân Sơn trong hai năm 2016 và 2017, tiếp tục tuyên truyền, tổ chc nhân rộng thêm ra một số tuyến đường chính, khu dân cư mới trên địa bàn.

- Tổ chức giao, cam kết bảo vệ cây xanh ở các vườn hoa, tiểu đảo.. đã được nhà nước đầu tư xây dựng trong các khu dân cư tập trung cho các hộ gia đình xung quanh khu vực chăm sóc.

- Tiếp tục duy trì thường xuyên các phong trào “Khuyến xanh”, “Ngày chủ nhật Xanh”, “Tết trồng cây” trên địa bàn.

- Triển khai thí điểm xã hội hóa công tác chăm sóc, bảo vệ cây xanh bóng mát đường phố tại một số khu vực thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và các thị trấn Khánh Hải, Phước Dân, Tân Sơn bao gm các công việc sau:

+ Khảo sát, lựa chọn một số tuyến đường chính, đường khu vực trong khu dân cư có đủ điều kiện về tiêu chí cây xanh và mật độ dân cư sinh sống để thực hiện xã hội hóa.

+ Tổ chức tuyên truyền, tiến hành giao chăm sóc, bảo vệ cây xanh bóng mát đường phố cho các hộ gia đình, các cơ quan đơn vị ở mặt tiền đường phố; đối với cây xanh ở những khu vực chưa có người chăm sóc vận động các hội, đoàn thể, quần chúng chăm sóc bảo vệ.

+ Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cam kết của các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị trong công tác chăm sóc, bảo vệ cây xanh nhằm rút kinh nghiệm và đề ra kế hoạch triển khai trong những năm tiếp theo.

- Tiếp tục vận động kêu gọi các nhà máy, khu dịch vụ, du lịch, nghĩa trang, khu công nghiệp trồng cây xanh trong khuôn viên và trong phạm vi giải cách ly nhằm đảm bảo chức năng cách ly, điều hòa môi trường không khí và cảnh quan trong khu vực.

- Triển khai xây dựng vườn ươm ở những khu vực đã có quy hoạch nhưng chưa có dự án hoặc kế hoạch triển khai cụ thể, đánh giá hiệu quả làm cơ sở nhân rộng mô hình thực hiện.

- Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị, xây dựng kế hoạch những năm tiếp theo.

c) Năm 2020:

- Trên cơ sở tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác xã hội hóa phát triển cây xanh trên một số đường phố chính tại Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và các Thị trấn Khánh Hải, Phước Dân, Tân Sơn trong hai năm 2018 và 2019, tiếp tục tổ chức nhân rộng ra một số tuyến đường chính, khu dân cư mới trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện các công việc giống như năm 2018 và 2019.

- Trong quý IV năm 2020 tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác xã hội hóa phát triển cây xanh giai đoạn (2016-2020).

* Danh mục các cây trồng trong đô thị theo các phụ lục đính kèm.

Phụ lục 1: Danh mục cây xanh trồng trên đường phố.

Phụ lục 2: Danh mục cây xanh trồng ở các tiểu đảo, dải phân cách.

Phụ lục 3: Danh mục cây xanh trồng công viên và các khu vực công cộng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển cây xanh bằng phương thức xã hội hóa, cụ thể:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương, chính sách về xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị bằng các giải pháp, chương trình cụ thể.

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, các chủ đầu tư thực hiện các tiêu chí đất dành cho cây xanh theo quy định tại Quyết định 04/2008/QĐ ngày 03/8/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng” trong quá trình thm định các dự án đu tư xây dựng, cấp giấy phép đầu tư xây dựng công trình.

- Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện thí điểm công tác xã hội hóa phát triển cây xanh đường phố trên một số tuyến phố chính (xây dựng mẫu bồn hoa, lựa chọn cây giống..).

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp khuyến khích, vận động các tổ chức cá nhân đầu tư trồng, duy trì cây xanh đường phố, vườn hoa, tiểu đảo... phối hp với việc cho phép quảng cáo thương mại, kinh doanh dịch vụ... phù hợp với quy hoạch và các quy định hiện hành.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư chỉnh trang các khu dân cư hiện có để đảm bảo mỹ quan; bố trí đủ quỹ đất để phát triển hệ thống vườn ươm cây xanh và hoa trên địa bàn theo quy hoạch.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tổng hợp báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch vào cuối năm; nhằm rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh phù hp. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích xã hội hóa trong công tác phát triển cây xanh đô thị.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hp với các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích ưu đãi các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh,

- Kêu gọi, vận động sự tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức; tăng cường tìm kiếm nguồn đầu tư, thu hút đầu tư cho công tác phát triển cây xanh từ các nguồn vốn khác.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông qua các dự án bảo vệ môi trường, vận động sự tài trợ, tham gia của các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đu tư các dự án phát triển cây xanh đô thị để bảo vệ môi trường, các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh. Lồng ghép tiêu chí cây xanh vào trong các dự án, chương trình, mô hình về bảo vệ môi trường có liên quan đến phát triển cây xanh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan nghiên cứu việc gieo ươm, chọn giống các loại cây xanh, hoa cảnh phù hợp với khí hậu, thnhưỡng và cảnh quang chung của tỉnh đ xut y ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Có kế hoạch ươm giống và cung cấp cây xanh, hoa, cây cảnh cho các đơn vị và địa phương theo nội dung Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây xanh, hoa, cây cảnh.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn đô thị, chăm sóc bảo vệ cây xanh bằng nhiều hình thức trực quan nhằm góp phần “Xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”. Tổ chức các hội diễn, hội thi, vận động sáng tác các tiểu phẩm văn nghệ ... nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thc hiện kế hoạch phát triển cây xanh đô thị bằng phương thức xã hội hóa, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu vận động cụ thể đến từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn hành chính thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc vận động đóng góp cây xanh của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý.

- Lập kế hoạch hàng năm và 5 năm để đầu tư xây dựng và kêu gọi xã hội hóa việc đầu tư phát triển cây xanh, vườn hoa; vườn ươm cây xanh trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tuyên truyền về công tác xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị đến các phường, xã trên địa bàn mình quản lý.

- Thực hiện thí điểm công tác xã hội hóa phát triển cây xanh đường phố trên một số tuyến phố chính, với các nội dung cụ thể sau: Vận động, kêu gọi các tổ chức cá nhân, tự bỏ kinh phí hoặc đóng góp kinh phí xây bồn hoa, trồng cây xanh trong bồn hoa theo mẫu đã được phê duyệt; trồng cỏ, trồng hoa cây bóng mát trên va hè, trước mặt tiền nhà phố, vệ sinh hố trồng, thường xuyên tưới nước để cây xanh phát triển tốt, tạo mỹ quan tuyến đường (khuyến khích bằng cách có thể ưu tiên cho phép gắn bảng tên hoặc logo của tổ chức, cá nhân trên bồn hoa, chậu cây)

- Tuyên truyền, vận động nhân dân cam kết chăm sóc, bảo vệ cây xanh ở các vườn hoa, tiểu đảo, trong các khu dân cư tập trung (đã được nhà nước đầu tư xây dựng) cho các hộ gia đình xung quanh.

- Khảo sát, chọn một số tuyến đường phố chính, khu dân cư mới có đủ điều kiện thực hiện thí đim công tác xã hội hóa phát trin cây xanh.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách để vận động, thu hút các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế tham gia vào việc xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị.

- Thực hiện việc tiếp nhận, giao chăm sóc, bảo vệ cây xanh bóng mát đường phố cho các hộ gia đình, các cơ quan đơn vị ở mặt tiền đường phố. Đối với cây xanh ở những khu vực công cộng chưa có người chăm sóc, vận động các hội, đoàn thể quần chúng, đoàn thanh niên chăm sóc bảo vệ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện cam kết các hộ gia đình, cơ quan đơn vị trong việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh đường phố trên địa bàn.

- Tổ chức phát động phong trào “Tết trồng cây” hằng năm để vận động nhân dân tham gia trồng cây xanh trên địa bàn.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử phạt theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về quản lý và bảo vệ cây xanh đô thị.

- Hằng năm, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn để rút kinh nghiệm và đề ra kế hoạch triển khai cho những năm tiếp theo, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tổ chức, cá nhân có đóng góp vào công tác phát triển cây xanh đô thị.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận, Tỉnh đoàn Ninh Thuận

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn người dân cùng tham gia chăm sóc, bảo vệ cây xanh đường phố, phát triển cây xanh đô thị bằng hình thức xây dựng các chuyên mục, bài viết, tin, ảnh, phóng sự để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quản lý, phát triển cây xanh và các thông tin khác về vai trò cây xanh đối với môi trường, đời sống xã hội.

Quá trình triển khai, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chtịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, KHĐT, TNMT, NNPTNT, VHTTDL;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Thuận;
- Tỉnh đoàn Ninh Thuận;
- UBND các huyện, TP;
- VP
UB: CVP, các PVP, QHXD, TH, VX;
- Lưu VT, KTN, Hào.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÂY XANH KHUYẾN KHÍCH TRỒNG TRÊN ĐƯỜNG PHỐ TRONG ĐÔ THỊ
(Kèm theo Kế hoạch số 488/KH-UBND ngày 18/02/2016 ca Ủy ban nhân dân tnh)

Hai mươi bốn (24) loài cây sau đây được phép và khuyến khích trồng trên đường phố trong đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: đây là những loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tỉnh Ninh Thuận.

STT

Tên cây

Tên Khoa học

Chiều cao định hình (m)

Tán

Hoa

Đặc điểm r

Ghi chú

Đường kính (m)

Hình dạng

Hình dạng

Màu lá xanh

Thời gian rụng lá trơ cành (tháng)

Hình dạng

Màu sắc

Thi gian ra hoa (tháng)

I.

CÂY XANH BÓNG MÁT:

1.

Du

Dipterocarpus alatus Roxb.

20-35

8-10

Hình chóp

Hình bầu dục

Nhạt

-

Hoa chùm, nh

Trng (có dọc đỏ ở giữa)

5-7

Rmọc chùm, hệ rễ trụ mọc nhanh

Cây có tán lá gọn gàng, nhanh lớn.

2.

Sấu

Dracontomelon duperreanum

10-15m

8-10

Hình tròn

Bản

Xanh đậm

-

Hoa chùm

Xanh vàng

3-5

Không có rễ ăn nổi

Quả chua, ăn được

3.

Mù u

Calophyllum inophyllum

8-15

8-15

Hình tròn

Đản

Xanh đậm

-

Hoa chùm

Trắng

2-6

Rễ cái ăn sâu, rễ ngang nhiều, rễ ăn nổi ít

Cây chịu hạn, chịu ngập tốt, phù hợp với khu vực ven sông, ven biển

4.

Kèn hồng

Tabebuia heterophylla

15m

6-8

Hình mâm xôi

Bản

Xanh bóng

-

Hình chuông dài

Màu hồng

4-6

Không có rễ ăn nổi

Cây có hoa đẹp

5.

Móng bò tím

Banhinia purpureaes

8-10

4-5

Hình tròn

Thuôn tròn

Nhạt

-

Hoa chùm

Tím nhạt

8-10

Rễ cái ăn sâu, nhiều rễ ngang, không có rễ ăn nổi

Cây có hoa đẹp

6.

Bằng lăng nước

Lagerstroemia speciosa

15-20

8-10

Hình chóp

Hình bầu dục

Sẫm

Mùa khô

Hoa chùm

Tím hồng

5-7

Rễ cọc ăn sâu, không có rễ nổi

Cây có thân thẳng, hoa đẹp, bộ rễ khỏe

7.

Bằng lăng tím

Lagerstroemia reginae Roxb.

6-15

4-5

Hình chóp

Hình bầu dục

Sẫm

2-3

Hoa chùm

Tím

5-7

Rễ cọc ăn sâu

Cây có thân thẳng, hoa đẹp, bộ rễ khỏe

8.

Osaka vàng (Bò cạp nước)

Cassia fistula

10-15

10

Hình thuỗn

Bản

Nhạt

-

Hoa mọc chùm

Vàng chanh

6-9

Rễ mọc chùm

Cây có hoa đẹp

9.

Lộc vừng

Barringtonia racemosa

10-15m

8-10

Hình mâm xôi

Bản, mép có răn cưa nhỏ

Sẫm vàng

2-3

Cụm hoa chùm, buông dài

Đỏ thẫm

4-10

Không có rễ ăn nổi

Cây ưa nước.

10.

Vàng anh

Saraca indica

5-10

4-8

Hình trứng

Hình trái xoan

Xanh bóng

-

Hoa chùm

Vàng

1-5

Không có rễ ăn nổi

 

11.

Sake

Artocarpus altilis

8-10

6-8

Hình mâm xôi

Lá to, dài, có khía sâu, chia thành nhiều thùy

Xanh sẫm

-

Hoa chùm

Hoa đơn tính

-

Không có rễ ăn nổi

Có quả ăn được

12.

Ngọc lan

Michelia albade

10-20

5-8

Hình chóp

Thon dài

Bóng

-

Hoa đơn

Trắng hơi xanh

5-9

Rcái ăn sâu, nhiều rễ ngang, không có rễ ăn nổi

Cây có mùi thơm, chnên trồng điểm

13.

Osaka đỏ

Erythrina fusca

8-15

2-4

Hình tròn

Hình bầu dục

Bóng

Mùa mưa

Hoa mọc chùm

Đỏ

Quanh năm

Không có rễ ăn nổi

Cây có hoa đẹp.

14.

Lim sét (Lim xẹt)

Peltophorum pterocarpum

10-25

10-15

Hình cầu

Bản

Nhạt

1-3

Hoa chùm

Vàng

5-7

Rễ mọc chùm

Cây có hoa đẹp, tán rộng, tạo bóng mát

II.

DÂY LEO:

1.

Ánh hồng (Lá tỏi)

Bignonia floribunda

-

-

-

Có 2 đôi lá phụ mọc cách

Xanh bóng

-

Cụm hoa lớn, cánh đài màu xanh

Tím hồng

10-12

-

Lá có mùi như ti

2.

Bìm bìm

Ipomoea cairica

-

-

-

Có 5 lá phục xếp chân vịt

Xanh bóng

-

Hình phễu

Tím nhạt

Quanh năm

-

Hoa nhanh tàn

3.

Bông giy

Bougainvillea spectabilis

-

-

-

Hình trứng

Xanh sẫm

-

Hoa chùm nhiều cụm

Trắng/ tím/cam/ đỏ/vàng

Quanh năm

-

 

4.

Cát đằng

Thunbergia grandiflora Roxb

-

-

-

Hình tim, mép chia thùy nông

Xanh nhạt

-

Giống loa kèn

Xanh nhạt

5-11

-

Thời gian nở hoa lâu

5.

Dây kim đồng

Tristellateia australasiae

-

-

-

Dày, nhẵn, hình bầu dục

Xanh nhạt

-

Hoa chùm đầu cành, 5 cánh nh

Vàng

Quanh năm

-

 

6.

Huỳnh anh lá lớn

Allamanda cathartica

-

-

-

Hình mác tròn

Xanh bóng

-

Cánh tràng hp thành ống hình phễu

Vàng tươi

Quanh năm

-

Hoa mau tàn

7.

Huỳnh anh lá nhỏ

Allamanda neriifolia

-

-

-

Hình mác tròn

Xanh bóng

 

Cánh tràng hợp thành ng hình phễu

Vàng tươi

Quanh năm

-

Hoa và lá nhỏ hơn Huỳnh anh lá lớn, hoa lâu tàn hơn.

8.

Thiên lý

Telosma cordata

-

-

-

Gốc hình tim

Xanh lục

 

Hoa mọc thành xim dạng tán

Vàng lục nhạt

Hoa quanh năm nhưng nở nhiều về mùa hè

-

Hoa có mùi thơm

9.

Tigôn

Antigonon leptpus

-

-

-

Gốc hình tim

Xanh nhạt

 

Nụ hoa hình tim 3 cạnh

Hồng nhạt

Quanh năm

-

 

10.

Sử quân tử (Dây giun)

Quiqualis indica

-

-

-

Lá dày, hình bầu dục

Xanh lục

 

Cánh tràng hợp thành ống dài

Nhu màu (trắng, vàng, hồng, đỏ xen nhau)

Quanh năm

-

Hoa có mùi thơm

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÂY XANH KHUYẾN KHÍCH TRỒNG TẠI CÁC TIỂU ĐẢO, DẢI PHÂN CÁCH TRONG ĐÔ THỊ
(Kèm theo Kế hoạch số 488/KH-UBND ngày 18/02/2016 của Ủy ban nhân dân tnh Ninh Thuận)

Hai mươi mốt (21) loài cây sau đây được phép và khuyến khích trồng tại các đảo giao thông, dải phân cách trong đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: đây là những loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tỉnh Ninh Thuận.

STT

Tên cây

Tên Khoa học

Chiều cao định hình (m)

Tán

Hoa

Đặc đim r

Ghi chú

Đường kính (m)

Hình dạng

Hình dạng

Màu lá xanh

Thời gian rụng lá trơ cành (tháng)

Hình dạng

Màu sắc

Thời gian ra hoa (tháng)

I.

CÂY BÓNG MÁT

1.

Dầu

Dipterocarpus alatus Roxb.

20-35

8-10

Hình chóp

Hình bầu dục

Nhạt

-

Hoa chùm, nhỏ

Trắng (có dọc đỏ giữa)

5-7

Rễ mọc chùm, hệ rễ trụ mọc nhanh

Cây có tán lá gọn gàng, nhanh lớn.

2.

Hoàng nam

Polyathia longifolia

10-15

2-4

Hình tháp

Hình giáo hẹp

Sẫm

-

Hoa có cánh răn reo

Xanh xám

-

Không có rễ ăn nổi

Phải tạo cành phân tán cao trên 3m để tránh ảnh hưởng tầm nhìn giao thông

3.

Sake

Artocarpus altilis

8-10

6-8

Hình mâm xôi

Lá to, dài, có khía sâu, chia thành nhiều thùy

Xanh sẫm

-

Hoa chùm

Hoa đơn tính

-

Không có rễ ăn nổi

Có quả ăn được

II.

CÂY BỤI, CÂY TẠO CẢNH:

1.

Bông giấy (cắt tỉa)

Bougainvillea spectabilis

-

-

-

Hình trứng

Xanh sẫm

-

Hoa chùm nhiều cum

Trắng/ tím/cam đỏ/vàng

Quanh năm

-

-

2.

Bướm bạc

Mussaenda frondosa

-

-

-

Hình bầu dục rộng

Xanh bóng

-

Cụm hoa hình xim, có 5 lá đài

Vàng

Quanh năm

-

-

3.

Cau các loại

Thuộc họ Cau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Dương (cắt tỉa)

Casuarina equisetifolia

-

-

-

Lá dạng vảy

-

-

Hoa đơn tính

-

-

-

-

5.

Đại tướng quân

Crinum asiaticum var

-

-

-

Lá hình gươm, gân song song nhau

-

-

Hoa có cuống đài, cánh hoa hợp thành ống

Màu đỏ nhạt có vân tía ở giữa

-

-

-

6.

Hồng lộc

Syzygium oleinum

-

-

-

Hình trái xoan dài

Lá già màu xanh bóng, lá non có màu đỏ- hồng đến vàng.

-

-

-

-

-

-

7.

Thiên tuế

Cycas revoluta

-

-

-

Lá mọc thành vòng, dày ở đỉnh thân

Xanh đậm

-

-

-

-

-

-

8.

Sanh, si, gừa (cắt tỉa)

Thuộc hộ Dâu tằm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cây có khả năng sinh trưng mạnh nên dùng để cắt ta tạo cành.

III.

THẢM CỎ, CÂY ĐƯỜNG VIỀN:

1.

Cỏ lá gừng

Axonopus compressus

-

-

-

Lá đơn dạng bầu dục nhỏ dài, Phiến lá màu xanh bóng nhẵn viền lá có lông nh

Xanh nhạt

-

-

-

-

-

-

2.

Cỏ đậu phộng

Arachis pintoi

-

-

-

Lá thuôn tròn giống cây đậu phộng

Xanh nhạt

-

-

Vàng tươi

-

-

-

3.

Cỏ xuyến chi

Wedelia trilobata

-

-

-

Lá có mép răng cưa dạng thuôn bầu dục nhọn đầu, có lông nhám

Xanh đậm

-

-

Vàng

-

-

-

4.

Chuỗi ngọc (Thanh quan)

Duranta repens L

-

-

-

Lá có hình răng cưa nhỏ

Xanh vàng chanh

-

-

-

-

-

-

5.

Cùm rụm

Carmona retusa

-

-

-

Hình trái xoan ngược.

Xanh đậm

-

-

-

-

-

-

6.

Dương

Casuarina equisetifolia

-

-

-

Lá dạng vảy

-

-

-

-

-

-

-

7.

Hắc ó

Acanthus integrifofius

-

-

-

Lá hình bầu dục, bóng

Xanh đậm

-

-

-

-

-

-

8.

Lá trắng

Cordia latifolia

-

-

-

Hình trái xoan

Vàng nhạt, gần như trắng

-

-

-

-

-

-

9.

Mai vạn phúc

Wrightia antidysenterica

-

-

-

Trái xoan, nhọn ở đỉnh

Xanh bóng

-

-

-

-

-

-

10.

Mắt nai

Cyathula prostrata

-

-

-

Trái xoan dài

Đỏ sẫm

-

-

-

-

-

-

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÂY XANH KHUYẾN KHÍCH TRỒNG TẠI QUẢNG TRƯỜNG, CÔNG VIÊN, VƯỜN HOA VÀ CÁC KHU VỰC CÔNG CỘNG KHÁC TRONG ĐÔ THỊ
(Kèm theo Kế hoạch số 488/KH-UBND ngày 18/02/2016 của Ủy ban nhân dân tnh Ninh Thuận)

Bảy mươi mốt (71) loài cây sau đây được phép và khuyến khích trồng tại Quảng trường, công viên, vườn hoa trong đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: đây là những loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tỉnh Ninh Thuận.

STT

Tên cây

Tên Khoa học

Chiều cao định hình (m)

Tán

Hoa

Đc điểm r

Ghi chú

Đường kính (m)

Hình dạng

Hình dạng

Màu lá xanh

Thời gian rụng lá trơ cành (tháng)

Hình dạng

Màu sắc

Thời gian ra hoa (tháng)

I.

CÂY BÓNG MÁT:

1.

Sao đen

Hopea odorata Roxb.

20-30

8-10

Hình chóp

Hình bầu dục dài

Bóng

2-3

Hoa chùm, nhỏ

Trắng xanh

12-4

Rtrụ ăn sâu, rễ ngang nhiều; cây lớn rễ ăn nổi trên mặt đất.

Cây sống lâu năm, dáng khỏe, tán xanh quanh năm, tạo bóng mát.

2.

Dầu

Dipterocarpus alatus Roxb.

20-35

8-10

Hình chóp

Hình bầu dục

Nhạt

-

Hoa chùm, nhỏ

Trng (có dọc đỏ ở giữa)

5-7

Rmọc chùm, hệ rễ trụ mọc nhanh

Cây có tán lá gọn gàng, nhanh lớn.

3.

Chuông vàng

Tabebuia argentea

5-8

6-8

Tự do

Lá kép chân vịt

Xanh bạc

3-5

Hình chuông

Vàng

3-5

Hệ rphát triển mạnh, có thể cạnh tranh dinh dưỡng với chủng loại khác.

Cây có thân dòn, dễ gãy.

4.

Bằng lăng i

Lagerstroemio calyculata Kurz

 

 

Tự do

Trái xoan, đầu có mũi nhọn

 

Mùa khô

 

Hồng trắng

6-7

 

 

5.

Đa búp đỏ

Ficus elastica

30-40

25

Tự do

Bản

Xanh sẫm, lá non có màu đỏ

-

Hoa nhỏ, mọc ở cành mang lá

Vàng ngà

11

Rcọc khoẻ, nhiều rễ ăn ngang, rễ ngang ăn nổi

 

6.

Đào tiên

Crescentia cujete

7-10

6-8

Tự do

Hình giáo, thuôn, đầu rộng

Xanh đậm, bóng

-

Cánh hoa hợp hình ống

Xám

-

Rễ mọc chùm

 

7.

Lim sét (Lim xẹt)

Peltophorum pterocarpum

10-25

10-15

Hình cầu

Bn

Nhạt

1-3

Hoa chùm

Vàng

5-7

Rễ mọc chùm

Cây có hoa đẹp, tán rộng, tạo bóng mát

8.

Lộc vừng

Barringtonia racemosa

10-12

8-10

Tròn

Lá thuôn, mép có răng cưa

Sẫm vàng

2-3

Hoa chùm, buông dài

Đỏ thẫm

4-10

Rễ mọc chùm

 

9.

Hoàng lan

Cananga odorata

15-20

6-8

Tháp

Lá dài, trom

Vàng nhạt

-

Cánh hoa mọc xoắn

Vàng

5-6

Rmọc chùm

Hoa có mùi thơm

10.

Huỳnh liên

Tecoma stans L

5-7

4-6

Tự do

Hình bầu dục, mép có răng khía

Xanh nhạt

-

Cụm hoa chùm kép

Vàng

Quanh năm

Rễ mọc chùm

 

11.

Me tây (Cây còng, Muồng ngủ)

Samanea saman

15-25

20-30

Hình mâm xôi

Hình trái xoan

Xanh sẫm

1-3

Cụm hoa dạng đầu

Hồng nhạt

6-7

Rễ cái ăn sâu, rễ ngang nhiều, rễ mọc ni, gốc có múi bành.

Cây có tán rộng, tạo bóng mát. Cây chịu gió kém.

12.

Muồng hoa đào

Cassia nodosa

10-15

10-15

Tròn

Lá thuôn tròn

Xanh nhạt

4

Cụm hoa dạng đầu

Hồng

5-8

Rễ cái ăn không sâu,rngang nhiều, không có rễ mọc nổi.

 

13.

Ngọc lan

Michelia alba

15-20

5-8

Thun

Lá to, phiến nhọn

Vàng nhạt

-

Hoa đơn, cánh hoa dài, môi xoan

Trắng

5-9

Rễ cái ăn sâu, rễ ngang nhiều, không có rễ mọc nổi.

Hoa có mùi thơm nhẹ

14.

Nhạc ngựa

Swietenia macrophylla

15-20

6-10

Trứng

Hình trứng

Xanh sẫm

1-2

Cụm hoa nhỏ

Vàng nhạt

4-5

Rcọc ăn sâu, gốc có bành múi nhỏ, rễ nổi

 

15.

Phượng vỹ

Delonix regia

12-15

8-15

Tự do

Lá chét hình thuỗn

Xanh nhạt

1-4

Hoa mọc chùm

Đỏ

5-7

Rễ cái ăn nông, rễ ngang nhiều

 

16.

Sanh

Ficus indiaca

15-20

6-12

Tự do

Hình bầu dục, mũi nhọn

Xanh sẫm

-

-

-

6-7

Rễ cái ăn sâu, nhiều rễ ăn ngang

 

17.

Vàng anh

Saraca dives piere

7-12

8-10

Tròn

 

Xanh sẫm

-

Hoa mọc chùm

Vàng sẫm

1-3

Bộ rễ khoẻ, rễ cái ăn sâu

 

18.

Xà cừ

Khaya senegalensis

15-20

10-20

Tự do

 

Xanh nhạt

-

Hoa nhỏ, mọc đầu cành

Trắng ngà

2-3

Bộ rễ yếu, rễ ngang phát triển, ăn nổi lan rộng

 

II.

CÂY BỤI, CÂY TẠO CẢNH:

1.

Bướm bạc

Mussaenda frondosa

-

-

-

Hình bầu dục rộng

Xanh bóng

-

Cụm hoa hình xim, có 5 lá đài

Vàng

Quanh năm

-

 

2.

Bướm hồng

Mussaenda erythrophylla

-

-

-

Hình bầu dục rộng

Xanh bóng

-

Cụm hoa hình xim, có 5 lá đài

Hồng

Quanh năm

-

 

3.

Cau các loại

Họ Cau

-

-

-

Lá dài, có cuống màu lục

Xanh đậm

-

-

Trắng

Quanh năm

-

-

4.

Chuối pháo

Heliconia rostrata

-

-

-

Hình bầu dục

Xanh bóng

-

Cụm hoa trên cuống chung, mọc giữa nách lá

Màu đỏ tươi/ Vàng cam

Quanh năm

-

 

5.

Chuối rẽ quạt

Ravenala madagascariensis

-

-

-

Hình bầu dục có cuống dài, xếp trật tự hai bên thân

Xanh đậm

-

Hoa lớn, mọc ở lá

Trắng

7-9

-

Hình dáng giống cái quạt

6.

Hồng lộc

Syzygium oleinum

-

-

-

Hình trái xoan dài

Lá non có màu đỏ- hồng đến vàng.

-

-

-

-

-

-

7.

Lài tây

Tabernaemontana divaricata

-

-

-

Hình bầu dục

Xanh bóng

-

Hình chùy nhỏ

Trắng

Quanh năm

-

 

8.

Mai chiếu thủy

Wrightia religiosa Hookf

-

-

 

Lá thuôn, hình giáo

Xanh bóng

-

Cụm hoa xim.

Trắng

Quanh năm

-

Hoa có mùi thơm nhẹ

9.

Mai tứ quý

Ochna serrulata

-

-

-

Hình bầu dục

Xanh đậm

-

Hoa mọc cụm

Hoa mới nmàu vàng, sau chuyển thành màu đỏ

2-5

-

 

10.

Mai vàng

Ochna integerrima

-

-

-

Hình bầu dục, có răng cưa

Xanh nhạt

1-3

Hoa mọc thành chùm

Vàng

1-3

-

 

11.

Mỏ két

Heliconia psittacorum Sesse

-

-

-

Lá có cuống dài, gc tròn, đỉnh thuôn

Xanh bóng

-

Cụm hoa ở đnh, có nhiều lá bắc

Đỏ cam

Quanh năm

-

Cây thích hợp nơi nhiều nước

12.

Muồng hoa vàng

Cassia splendida

-

-

-

Lá kép lông chim

Xanh đậm

-

Cụm hoa dạng chuỳ

Vàng

Quanh năm

-

 

13.

Ngâu

Aglaia duperreana

-

-

-

Lá kép lông chim, dạng trứng ngược

Xanh bóng

-

Hoa nhỏ, mọc chùm mọc ở nách lá

Vàng

Quanh năm

-

 

14.

Nguyệt quế

Murraya paniculata

-

-

-

Lá kép lông chim

Xanh bóng

-

Hoa mọc thành cụm hoa lớn

Trắng ngà

Quanh năm

-

 

15.

Tre, trúc các loại

Họ Tre

-

-

-

Lá có phiến hẹp, bẹ ở măng dài

Xanh nhạt

-

-

-

 

-

 

16.

Trang lá lớn

Ixora coccinea

-

-

-

Lá hình bầu dục

Xanh sẫm

-

Cụm hoa hình xim

Đỏ/vàng /trắng

Quanh năm

-

 

III.

CÂY ĐƯỜNG VIN:

1.

Cùm rụm

Carmona retusa

-

-

-

Hình trái xoan ngược

Xanh đậm

-

-

-

-

-

-

2.

Dương

Casuarina equisetifolia

-

-

-

Lá dạng vảy

-

-

-

-

-

-

-

3.

Hắc ó

Acanthus integrifolius

-

-

-

Lá hình bầu dục, bóng

Xanh đậm

-

-

-

-

-

-

4.

Lá trắng

Cordia latifolia

-

-

-

Trái xoan

Vàng nhạt, gần như trắng

-

-

-

-

-

-

5.

Mai vạn phúc

Wrightia antidysenterica

-

-

-

Trái xoan, nhọn ở đnh

Xanh bóng

-

-

-

-

-

-

6.

Mắt nai

Cyathula prostrata

-

-

-

Trái xoan dài

Đỏ sẫm

-

-

-

-

-

-

7.

Trang lá nhỏ

Ixora species

-

-

-

Hình bầu dục hơi nhọn đầu

Xanh sẫm

-

Cụm hoa hình xim

Đỏ/ vàng/ trắng/ cam

-

-

-

8.

Râm bụt thái (Dâm bụt)

Hibiscus rosa- sinensis

-

-

-

Hình trứng, đầu nhọn, có răng cưa

Xanh lục

-

-

Vàng/ cam/ đỏ/hồng

-

-

-

IV.

CÂY HOA NGN NGÀY

1.

Bóng nước

Impatiens balsamina

-

-

-

-

-

-

Cánh chia thùy, cánh môi nhỏ

Trắng/ đỏ/hồng

-

-

 

2.

Cúc bách nhật

Gomphrena globosa

-

-

-

-

-

-

Hình cầu

Tím

-

-

 

3.

Cúc chuồn

Cosmos bipinnatus

-

-

-

-

-

-

Hoa tròn có 8 cánh

Trắng/ hồng/ cam/ vàng

-

-

Thông thường trồng thành thảm

4.

Dừa cạn

Catharanthus roseus)

-

-

-

-

 

-

Hoa có 5 thùy xòe

Trắng/ hồng sẫm

-

-

 

5.

Hồng

Rosa chinensis

-

-

-

-

-

-

Hoa lớn, nhiều vòng cánh

Trắng/ hồng/ đỏ/vàng

-

-

Cây có gai nhỏ

6.

Hướng dương (lùn)

Helianthus annuus

-

-

-

-

-

-

Cánh môi lớn, mép khía răng

Vàng

-

-

 

7.

Mào gà

Celosia argentea

-

-

-

-

-

-

Cụm hoa dạng khối dày

Đỏ tía/ đỏ hồng/ vàng

-

-

 

8.

Trâm ổi

Lantanna camara

-

-

-

-

-

-

Cụm hoa dạng tán hình cầu

Nhiều màu (trắng, đỏ, hồng, vàng)

-

-

 

9.

Trạng nguyên

Euphorbia pulcherrima

-

-

-

 

Xanh lục. Lá bc có màu đỏ hay hồng

-

Hoa nhỏ ở trung tâm cụm lá

Màu vàng

-

-

 

10.

Trường sinh xuân

Kalanchoe blossfeldiana Poelln

-

-

-

-

-

-

Cụm hoa xim

Đ/cam/ hồng/ trắng

-

-

 

V.

DÂY LEO

1.

Ánh hồng (Lá tỏi)

Bignonia floribunda

-

-

-

Có 2 đôi lá phụ mọc cách

Xanh bóng

-

Cụm hoa lớn, cánh đài màu xanh

Tím hồng

10-12

-

Lá có mùi như tỏi

2.

Bìm bìm

Ipomoea cairica

-

-

-

Có 5 lá phục xếp chân vịt

Xanh bóng

-

Hình phễu

Tím nhạt

Quanh năm

-

Hoa nhanh tàn

3.

Bông giấy

Bougainvillea speciabilis

-

-

-

Hình trứng

Xanh sẫm

-

Hoa chùm nhiều cụm

Trắng/ tím/ cam/đỏ/ vàng

Quanh năm

-

 

4.

Cát đằng

Thunbergia grandiflora Roxb

-

-

-

Hình tim, mép chia thùy nông

Xanh nhạt

-

Giống loa kèn

Xanh nhạt

5-11

-

Thời gian nở hoa lâu

5.

Dây kim đồng

Tristellateia australasiae

-

-

-

Dày, nhẵn, hình bầu dục

Xanh nhạt

-

Hoa chùm đầu cành, 5 cánh nhỏ

Vàng

Quanh năm

-

 

6.

Huỳnh anh lá lớn

Allamanda cathartica

-

-

-

Hình mác tròn

Xanh bóng

-

Cánh tràng hợp thành ống hình phễu

Vàng tươi

Quanh năm

-

Hoa mau tàn

7.

Huỳnh anh lá nhỏ

Allamanda neriifolia

-

-

-

Hình mác tròn

Xanh bóng

 

Cánh tràng hợp thành ng hình phễu

Vàng tươi

Quanh năm

-

Hoa và lá nhỏ hơn Huỳnh anh lá lớn, hoa lâu tàn hơn.

8.

Thiên lý

Telosma cordata

-

-

-

Gốc hình tím

Xanh lục

 

Hoa mọc thành xim dạng tán

Vàng lục nhạt

Hoa quanh năm

-

Hoa có mùi thơm

9.

Tigôn

Antigonon leptpus

-

-

-

Gốc hình tim

Xanh nhạt

 

Nụ hoa hình tim 3 cạnh

Hồng nhạt

Quanh năm

-

 

10.

Sử quân tử (Dây giun)

Quiqualis indica

-

-

-

Lá dày, hình bầu dục

Xanh lục

 

Cánh tràng hợp thành ống dài

Nhiều màu (trắng, vàng, hồng, đỏ xen nhau)

Quanh năm

-

Hoa có mùi thơm

VI.

CỎ VÀ CÂY PHỦ NỀN

1.

Cẩm thạch

Pedilanthus tithymaloides

-

-

-

Lá cây sáng dày và thô, có hình trứng, tròn bầu tại đỉnh lá

Màu xanh pha vệt màu trắng sữa

-

-

-

-

 

 

2.

Cẩm tú mai

Cuphea hyssopifolia

-

-

-

-

Xanh sẫm

 

Hoa nhỏ

Tím

Quanh năm

 

Cây có gai nhỏ

3.

Cỏ đậu phộng

Arachis pintoi

-

-

-

Lá thuôn tròn giống cây đậu phộng

Xanh nhạt

-

-

Vàng tươi

-

-

-

4.

Cỏ lá gừng

Axonopus compressus

-

-

-

Hình bầu dục dài

-

-

-

-

-

-

-

5.

Cỏ lông heo

Zoysia Tenuifolia

-

-

-

-

Nhạt màu xanh lá cây

-

-

-

-

-

-

6.

Cỏ nhung

Zoysia japonoca

-

-

-

Thân nhỏ và ngắn, bò sát đất

-

-

-

-

-

-

 

7.

Cỏ xuyến chi

Wedelia trilobata

-

-

-

Lá có mép răng cưa dạng thuôn bầu dục nhọn đầu, có lông nhám

Xanh đậm

-

-

Vàng

-

-

-

8.

Mười giờ

Portulaca grandiflora

-

-

-

Lá hình dải hơi hẹp

Xanh nhạt

-

-

Đỏ/cam/ hồng/ trắng/ vàng

8-10 giờ mỗi ngày

 

 

9.

Phong huệ

Zephyranthes atamasco

-

-

-

Lá hẹp dài xanh bóng

Xanh bóng

 

 

Trắng/ Hồng nhạt

 

 

Cây có củ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 488/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu488/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2016
Ngày hiệu lực18/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 488/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 488/KH-UBND triển cây xanh đô thị bằng phương thức xã hội hóa Ninh Thuận 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 488/KH-UBND triển cây xanh đô thị bằng phương thức xã hội hóa Ninh Thuận 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu488/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLê Văn Bình
        Ngày ban hành18/02/2016
        Ngày hiệu lực18/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 488/KH-UBND triển cây xanh đô thị bằng phương thức xã hội hóa Ninh Thuận 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 488/KH-UBND triển cây xanh đô thị bằng phương thức xã hội hóa Ninh Thuận 2016 2020

           • 18/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực