Văn bản khác 489/KH-UBND

Kế hoạch 489/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 489/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Dương 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 489/KH-UBND

Bình Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch hỗ trpháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận, nghiên cứu và áp dụng các văn bản pháp luật góp phần hạn chế rủi ro về pháp lý cho doanh nghiệp.

- Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, nhằm từng bước giúp doanh nghiệp tiếp cận với thông tin pháp luật, đáp ứng cơ bản về bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp; hình thành mạng lưới tư vấn pháp luật gồm: Luật sư, Luật gia, Tư vấn viên pháp luật,...

2. Yêu cầu

- Phát huy kết quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian qua; nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức thực hiện để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của tỉnh.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được phổ biến, giáo dục pháp luật, giải đáp pháp luật, cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của Nhà nước mà doanh nghiệp quan tâm, yêu cầu được cung cấp.

- Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải đáp ứng nhu cầu, thực trạng và năng lực của chính mỗi nhóm doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa và sức cạnh tranh trên thị trường.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là Tổ Tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý của tỉnh, đảm bảo có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Cơ quan thực hiện: Tổ Tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý của tỉnh và các sở, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

b) Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Cách thức thực hiện: Cử cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật do cơ quan cấp trên, sở, ngành tổ chức.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp; cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, cập nhật thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đăng tải văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh đặc biệt là những quy định pháp luật mới, các tin, bài viết, sổ tay pháp luật liên quan đến doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Báo, Đài, Trang thông tin điện tử, bản tin các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh - truyền hình liên quan đến doanh nghiệp như: chương trình “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”, “Đồng hành cùng doanh nghiệp, “Pháp luật và cuộc sống”, “Hộp thư truyền hình”, “Tư vấn pháp luật”, “Theo dòng thời sự”... trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, chuyên trang “Thông tin pháp luật” và các chuyên trang khác trên Báo Bình Dương.

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

c) Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục pháp luật về doanh nghiệp trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

d) Hoàn thiện và nâng cấp chuyên mục hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

3. Thực hiện điều tra, khảo sát thực tế nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp và thực trạng triển khai thi hành pháp luật tại doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý II/2016.

4. Tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại trực tiếp, hội nghị tham vấn doanh nghiệp để giải đáp những vướng mắc cho doanh nghiệp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

5. Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể

a) Đổi mới hoạt động tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, tiếp nhận kiến nghị về pháp lý của doanh nghiệp.

- Cơ quan thực hiện: Tổ Tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý của tỉnh và các sở, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

b) Thực hiện giải đáp pháp luật theo yêu cầu của doanh nghiệp bằng các hình thức như bằng văn bản, thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp, thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành thực hiện giải đáp pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

c) Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật như: hỏi đáp pháp luật, xử lý tình huống, đề cương giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, tờ gấp pháp luật, sổ tay pháp luật, ấn phẩm tuyên truyền cấp phát miễn phí cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

d) Tiếp nhận kiến nghị doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật: Thực hiện tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thông tin truyền thông giới thiệu và tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai các nội dung trong Kế hoạch được phân công.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện Kế hoạch theo Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp, hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

4. Các sở, ngành tỉnh chủ động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung được phân công trong Kế hoạch và Phụ lục kèm theo; tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và báo cáo Ủy ban nhân dân tnh (thông qua Sở Tư pháp) định kỳ 06 tháng (trước ngày 20/5/2016), năm (trước ngày 31/12/2016) để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

5. Trên cơ sở Kế hoạch này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) định kỳ 06 tháng (trước ngày 20/5/2016), năm (trước ngày 31/12/2016) để Sở Tư pháp tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn cụ thể hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía nam (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh (20);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp nhà nước;
- LĐVP (N,V); Thùy, Web;
- Lưu: V
T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Thanh Liêm

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

STT

NỘI DUNG THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN THỰC HIỆN

1

- Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp:

+ Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vc tài nguyên và môi trường trên Trang Thông tin điện tử của Sở.

+ Tổng hợp các kiến nghị liên quan đến các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để tham mưu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới phù hợp tình hình thực tế.

- Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề: pháp luật về đất đai, môi trường, nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, môi trường, nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, quy định, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp nhận các yêu cầu giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở thông qua các buổi tập huấn thực hiện giải đáp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện các văn bản pháp luật, chính sách, thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường hoặc giải đáp các yêu cầu của doanh nghiệp thông qua các hình thức khác như: bằng văn bản; thông qua mạng điện tử; trực tiếp hoặc thông qua điện thoại.

Cả năm

Sở Tài nguyên và Môi trường

2

- Xây dựng, duy trì và tăng cường việc đăng tải văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là những quy định pháp luật mới; các tin, bài viết liên quan đến lĩnh vực xây dựng trên Trang Thông tin điện tử của Sở.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục pháp luật về doanh nghiệp trên Website của Sở.

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Sở.

- Thực hiện giải đáp và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các hình thức: giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua thư điện tử, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Cả năm

Sở Xây dựng

3

- Thực hiện điều tra, khảo sát thực tế nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp và thực trạng triển khai thi hành pháp luật tại doanh nghiệp.

- Tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại trực tiếp, hội nghị tham vấn doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp cử cán bộ thực hiện hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

- Tổ chức thực hiện tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, tiếp nhận kiến nghị về pháp lý của doanh nghiệp.

- Rà soát và ban hành Quyết định kiện toàn tổ chức của Tổ Tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Phi hợp với các sở, ban, ngành, Ban biên tập Website tnh tư vấn, giải đáp, trả lời những vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, thương mại cho các doanh nghiệp.

- Biên soạn tờ gấp pháp luật và các tài liệu pháp luật khác, giỏ pháp luật và cung cấp cho các hộp tin trợ giúp pháp lý liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Đăng tải văn bản quy phạm pháp luật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, cập nhật thủ tục hành chính lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao công tác kiểm soát thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp; thực hiện các hình thức truyền thông hoạt động của Tổ Tư vấn đến các doanh nghiệp

Quý II

 

Quý IV

 

Cả năm

Sở Tư pháp

4

- Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các văn bản có liên quan về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh.

- Thực hiện giải đáp và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các hình thức: giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua thư điện tử, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật; tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

Cả năm

Thanh tra tỉnh

5

- Tổ chức hội nghị tập huấn triển khai văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải về hoạt động đào tạo, sát hạch; vận tải gồm: Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư s 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư s 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ cho người điều hành vận tải.

- Triển khai phần mềm quản lý bến xe khách.

Tháng 1-2

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 4-10

Sở Giao thông Vận tải

6

- Nâng cao chất lượng hoạt động Bộ dữ liệu dùng chung về văn bản quy phạm pháp luật.

- Hội nghị, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng và cung cấp thông tin pháp lý.

- Tổ chức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của các hiệp hội trong hỗ trợ pháp lý.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp.

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

- Thiết lập đường dây online hỗ trợ trực tiếp pháp lý cho doanh nghiệp.

- Tổ chức buổi đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính của ngành công thương (khuyến mại, an toàn thực phẩm ...).

Cả năm

Sở Công Thương

7

- Thực hiện triển khai tập huấn Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp:

+ Thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử của Sở;

+ Xây dựng, duy trì việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở;

- Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp được thực hiện thông qua các hình thức: giải đáp bằng văn bản; giải đáp thông qua Trang Thông tin điện tử của Sở, hộp thư điện tử; giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Cả năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

8

- Rà soát, cập nhật những văn bản mới liên quan đến doanh nghiệp.

- Thiết lập đường dây online hỗ trợ trực tiếp pháp lý cho doanh nghiệp.

- Trực tiếp tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo yêu cu.

- Phối hợp với sở, ngành có liên quan; kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Hoàn chỉnh công tác nâng cấp Trang Thông tin điện tử của Sở.

- Tổ chức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp.

Cả năm

Sở Ngoại vụ

9

- Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật: cập nhật kịp thời các văn bản, quy định của Trung ương và của tỉnh.

- Tăng cường đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương, của tỉnh trên Bản tin của ngành; đồng thời giới thiệu các nội dung cơ bản, cập nhật có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của từng lĩnh vực, các thủ tục hành chính mới công bố để doanh nghiệp dễ tiếp cận trên Trang Thông tin điện tử của Sở;

- Tham gia Chương trình pháp luật và cuộc sống, xây dựng các phim về khoa học công nghệ.

Quý II, III

 

 

Quý III, IV

 

 

 

Quý I-III

Sở Khoa học và Công nghệ

10

- Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp:

+ Xây dựng, duy trì việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, ththao và du lịch do Trung ương và địa phương ban hành để đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở;

+ Rà soát các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đã hết hiệu lực pháp luật.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ của ngành; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật thuộc các lĩnh vực: Luật Quảng cáo, Luật Du lịch, Luật Thể dục thể thao và các văn bản hướng dẫn thi hành khác trong lĩnh vực của ngành.

- Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp:

+ Tiếp nhận các yêu cầu giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở;

+ Giải đáp các yêu cầu của doanh nghiệp thông qua các hình thức: giải đáp bằng văn bản; giải đáp thông qua Trang Thông tin điện tử của Sở, hộp thư điện t; giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật:

+ Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thông qua các hình thức: hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề...

+ Tổng hợp các kiến nghị liên quan đến các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để kịp thời tham mưu cho việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản pháp luật mới.

Cả năm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11

- Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp:

+ Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

+ Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên Trang Thông tin điện tử.

- Biên soạn tài liệu giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề: công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, báo chí xuất bản.

- Tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm cho doanh nghiệp thông tin và truyền thông, công nghệ thông tin, quy định đảm bảo an toàn thông tin cho doanh nghiệp thông tin và truyền thông; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý in cho các chủ doanh nghiệp.

- Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp:

+ Tiếp nhận các yêu cầu giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở;

+ Giải đáp các yêu cầu của doanh nghiệp thông qua các hình thức: giải đáp bằng văn bản; giải đáp thông qua Trang Thông tin điện tử của Sở, hộp thư điện tử; giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật:

+ Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thông qua các hình thức: công văn, điện thoại trực tiếp, hộp thư điện tử, Trang thông tin điện tử;

+ Tổng hợp các kiến nghị liên quan đến các quy định pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông để kịp thời tham mưu cho việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản pháp luật mới.

Cả năm

Sở Thông tin và Truyền thông

12

- Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu giới thiệu, phbiến các văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề liên quan đến doanh nghiệp.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các doanh nghiệp, quy định về tuyển lao động, báo cáo sử dụng lao động, lập và quản lý sổ quản lý lao động, quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

- Tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại trực tiếp doanh nghiệp để giải đáp những vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở thông qua các hình thức: công văn, điện thoại trực tiếp, hộp thư điện tử, Trang Thông tin điện t.

Cả năm

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

13

- Biên soạn tài liệu giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật:

+ Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật theo các chuyên đề liên quan đến doanh nghiệp;

+ Soạn thảo tài liệu tuyên truyền về các chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp cho các doanh nghiệp, tổ chức, chủ trang trại,... trong quá trình đầu tư phát triển nông nghiệp.

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp:

+ Tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

+ Tập huấn và kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người lao động và các doanh nghiệp;

+ Tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại trực tiếp doanh nghiệp để giải đáp những vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Tiếp nhận và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp:

+ Tiếp nhận các yêu cầu giải đáp pháp luật lao động cho doanh nghiệp trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Giải đáp các yêu cầu của doanh nghiệp thông qua các hình thức: văn bản, mạng điện tử, trực tiếp hoặc thông qua điện thoại, các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

+ Tham gia chương trình Pháp luật và cuộc sống trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để tuyên truyền, giải đáp các chính sách pháp luật;

+ Tiếp tục triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp, cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Quý II, III

 

 

 

 

 

 

 

Cả năm

 

 

 

 

 

 

Cả năm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14

- Tăng cường năng lực cho Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

+ Tổ chức hội nghị tập huấn và phổ biến, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành đến Công an các đơn vị, địa phương đặc biệt là cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến doanh nghiệp;

+ Tổ chức tọa đàm, đối thoại giữa Công an các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cho Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

+ Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao công tác kiểm soát thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.

- Tăng cường hoạt động phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể:

+ Phối hp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, xây dựng đề cương hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để phổ biến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các thủ tục hành chính cần thiết và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

+ Kết hợp phổ biến kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp khi làm việc với Công an các đơn vị, địa phương; cụ thể: phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, khai báo tạm trú, thông báo lưu trú đối với người nước ngoài, điều kiện kinh doanh và công tác quản lý đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và kinh doanh dịch vụ bảo vệ,... cho các doanh nghiệp khi đến làm thủ tục theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp thông qua chuyên mục: An ninh Bình Dương trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương.

Cả năm

Công an tỉnh

15

- Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp:

+ Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Qun;

+ Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vc trên Website của Ban Quản lý.

- Tổ chức hội nghị triển khai Luật và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động cho doanh nghiệp các Khu công nghiệp.

- Giải đáp pháp luật cho Doanh nghiệp:

+ Tiếp nhận các yêu cầu giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý;

+ Giải đáp các yêu cầu của doanh nghiệp thông qua các hình thức (bằng văn bản; thông qua mạng điện tử; trực tiếp hoặc thông qua điện thoại,...).

- Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật:

+ Tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến pháp luật trong lĩnh vực thuộc thm quyền quản lý của Ban Quản lý thông qua các hình thức: văn bản, mạng điện tử, trực tiếp hoặc thông qua điện thoại,...

+ Tổng hợp các kiến nghị liên quan đến các quy định pháp luật trong lĩnh vực để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản pháp luật mới.

Hàng quý

 

 

 

 

 

Cả năm

 

 

 

Cả năm

 

 

 

 

 

Cả năm

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương

16

- Tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương về quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, triển khai những quy định bổ sung về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Tập huấn cho doanh nghiệp nội dung về quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp năm 2015, triển khai những quy định bổ sung về thuế.

- Đối thoại các doanh nghiệp: nội địa, Hàn Quốc, Đài Loan.

- Cung cấp văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp Hàn Quốc, Đài Loan.

Quý I-III

 

 

 

 

Quý I-III

 

Tháng 5-11

Cục Thuế

17

- Xây dựng và khai thác dữ liệu điện tử văn bản quy định về hải quan và các văn bản khác có liên quan; chủ động rà soát các văn bản hết hiệu lực, văn bản mi, các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị và công bố công khai trên Website cơ quan, tại địa điểm làm thủ tục hải quan.

- Giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các quy định khác có liên quan để doanh nghiệp nắm bắt kịp thời; phát hành tờ rơi, ấn phẩm quy định về lĩnh vực hải quan.

- Tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp; tiếp nhận, tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp để trả lời hoặc đề xuất xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời đúng quy định của pháp luật.

- Giải đáp vướng mắc thực hiện pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các hình thức: bằng văn bản, điện thoại, tại cơ quan hải quan, tại trụ sở doanh nghiệp, Website, Tổ tư vấn và giải đáp trực tuyến, đối thoại trực tiếp...

Cả năm

Cục Hải quan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 489/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu489/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2016
Ngày hiệu lực24/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 489/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 489/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Dương 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 489/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Dương 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu489/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành24/02/2016
        Ngày hiệu lực24/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 489/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Dương 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 489/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Dương 2016

           • 24/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực