Văn bản khác 49/KH-UBND

Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 49/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. Đviệc triển khai được kịp thời, thống nhất và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mc đích

- Tổ chức triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý và Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Xác định các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò phối hợp của các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc, tránh lãng phí, phô trương, hình thức.

- Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh cho các cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tổ chức quán triệt, truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý.

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý.

Tổ chức Hội nghị quán triệt những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý cho cán bộ chủ chốt các cấp, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Kết quả: Các Hội nghị quán triệt được tổ chức.

b) Tổ chức truyền thông về nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kiên Giang và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Kết quả: Các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài và các sản phẩm khác về Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý.

c) Tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý phù hợp theo từng đối tượng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Kết quả: Hội nghị quán triệt lồng ghép được tổ chức và các sản phẩm truyền thông khác về những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

- Kết quả: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.

a) Tổ chức tập huấn các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Tổ chức tập huấn nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

- Kết quả: Các lớp tập huấn hoặc lồng ghép nội dung tập huấn vào các hoạt động khác được tổ chức.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả: Các lớp tập huấn được tổ chức hoặc đưa người thực hiện trợ giúp pháp lý đi tập huấn do Bộ, ngành ở Trung ương tổ chức.

4. Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

a) Rà soát Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm và Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước được thành lập theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

- Kết quả: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

b) Xây dựng Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Sở Nội vụ và sở, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2018.

- Kết quả: Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

c) Rà soát tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, tổ chức trong tên gọi có sử dụng cụm từ “trợ giúp pháp lý”

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư Kiên Giang, Hội Luật gia tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật những năm tiếp theo.

- Kết quả: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất hướng xử lý; danh sách các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

d) Rà soát, thống kê người thuộc diện trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật những năm tiếp theo.

- Kết quả: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

5. Cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ năm 2018).

- Kết quả: Danh sách và các thủ tục hành chính được công bố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Căn cứ vào Kế hoạch này, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

Hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch này gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí theo quy định.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định kinh phí, trình Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo ngân sách nhà nước cấp hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, gửi các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hằng năm theo quy định của pháp luật.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, hiệu quả trong công tác trợ giúp pháp lý.

5. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo và kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
-
TT Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang;
- CT và c
ác PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (03b);
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, P. NCPC;
- Lưu: VT, ntttrang.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Văn Huỳnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu49/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2018
Ngày hiệu lực15/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 49/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 49/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu49/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýMai Văn Huỳnh
        Ngày ban hành15/03/2018
        Ngày hiệu lực15/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 49/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 49/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Kiên Giang

           • 15/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực