Văn bản khác 4918/KH-UBND

Kế hoạch 4918/KH-UBND năm 2017 thực hiện thí điểm liên thông thủ tục hành chính cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp phiếu lý lịch tư pháp do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4918/KH-UBND 2017 liên thông thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4918/KH-UBND

Bình Dương, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH; CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC; CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

Cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thực hiện cơ chế liên thông trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, dược và hành chính tư pháp; nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ công thuộc trách nhiệm của Sở Y tế và Sở Tư pháp theo hướng tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại của công dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này.

b) Mục tiêu cụ thể

- Đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính; giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính: cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề dược và cấp phiếu lý lịch tư pháp;

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước; góp phần phòng, chống tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Bảo đảm tính kịp thời, chính xác, thống nhất của các thông tin về nhân thân của cá nhân, hạn chế việc gây phiền hà, khó khăn cho người dân, đồng thời phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, dược và hành chính tư pháp.

2. Yêu cầu

- Quán triệt nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức. Đồng thời, bảo đảm tính chặt chẽ, chính xác trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực nêu trên.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

- Tăng cường trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan có thẩm quyền.

- Tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức. Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

3. Phạm vi áp dụng

Việc liên thông các thủ tục hành chính được thực hiện đối với các trường hợp cụ thể sau:

a) Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Sở Y tế) và cấp phiếu lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Sở Tư pháp).

b) Cấp chứng chỉ hành nghề dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và cấp phiếu lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

4. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp phiếu lý lịch tư pháp;

b) Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp phiếu lý lịch tư pháp.

c) Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (Bưu điện tỉnh).

II. NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; LỘ TRÌNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính liên thông

a) Sở Y tế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đúng quy trình thực hiện liên thông.

b) Sở Tư pháp, Sở Y tế có trách nhiệm trong việc giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình; cùng phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

c) Cá nhân có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp phiếu lý lịch tư pháp có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính này.

d) Cá nhân có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp phiếu lý lịch tư pháp có quyền lựa chọn cách thức thực hiện việc nộp hồ sơ, trả kết quả trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, đăng ký hoặc nộp hồ sơ trực tuyến.

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thu phí trong các trường hợp:

- Liên thông thủ tục hành chính “cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh” với thủ tục hành chính “cấp phiếu lý lịch tư pháp”;

- Liên thông thủ tục hành chính “cấp chứng chỉ hành nghề dược” với thủ tục hành chính “cấp phiếu lý lịch tư pháp”.

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ đề nghị “cấp phiếu lý lịch tư pháp” do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế chuyển đến.

c) Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế, Sở Tư pháp, nhân viên bưu chính (trường hợp người dân lựa chọn cách thức nộp hồ sơ qua bưu chính công ích) có trách nhiệm hướng dẫn người dân trong việc lập hồ sơ liên thông thủ tục hành chính.

d) Bưu điện tỉnh tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của cá nhân (trường hợp người dân lựa chọn cách thức nộp hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích).

3. Lộ trình triển khai thực hiện

a) Giai đoạn 1 (quý IV năm 2017): Hoàn thiện thể chế và truyền thông việc triển khai, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

* Xây dựng và hoàn thiện quy chế phối hợp triển khai, thực hiện; công bố thủ tục hành chính liên thông

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp phiếu lý lịch tư pháp.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Y tế;

+ Cơ quan phối hợp: các đơn vị có liên quan;

+ Thời gian hoàn thành: tháng 11 năm 2017.

- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính liên thông.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Y tế;

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính liên thông);

+ Thời gian hoàn thành: tháng 12 năm 2017.

* Tổ chức thực hiện thiết lập cơ chế một cửa liên thông, công khai, minh bạch, đồng bộ các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công của tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Y tế, Bưu điện tỉnh;

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm hành chính công của tỉnh;

- Thời gian thực hiện: tháng 12 năm 2017.

* Sắp xếp bố trí cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Y tế;

- Thời gian thực hiện: tháng 12 năm 2017 và thường xuyên.

* Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên bưu chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ liên thông các thủ tục hành chính (nếu có)

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Bưu điện tỉnh và các cơ quan có liên quan đến việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: tháng 12 năm 2017.

* Tổ chức các hoạt động truyền thông

Tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện cơ chế liên thông trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, dược và hành chính tư pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ công thuộc trách nhiệm của Sở Tư pháp, Sở Y tế:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Y tế;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Bưu điện tỉnh, các cơ quan báo chí và đơn vị, địa phương có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Giai đoạn 2 (cả năm 2018): Thực hiện thí điểm liên thông thủ tục hành chính

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ liên thông thủ tục hành chính: cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp phiếu lý lịch tư pháp.

- Cách thức thực hiện: Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp phiếu lý lịch tư pháp có quyền lựa chọn cách thức thực hiện việc nộp hồ sơ, trả kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

c) Giai đoạn 3 (năm 2019): Sơ kết, rút kinh nghiệm

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện thí điểm liên thông thủ tục hành chính. Trên cơ sở kết quả đánh giá sơ kết, xem xét triển khai thêm cách thức đăng ký hoặc nộp hồ sơ trực tuyến.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế và cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc, kiểm tra tiến độ, hiệu quả triển khai Kế hoạch thực hiện thí điểm liên thông các thủ tục hành chính.

2. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch thí điểm liên thông thủ tục hành chính cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp phiếu lý lịch tư pháp. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai Kế hoạch và đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ;

- Chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện thí điểm liên thông thủ tục hành chính;

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, các cơ quan báo chí và cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện cơ chế liên thông trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, dược và hành chính tư pháp;

- Phối hợp Sở Y tế tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên bưu chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ (cấp phiếu lý lịch tư pháp) liên thông các thủ tục hành chính.

3. Sở Y tế

- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi do ngành mình quản lý;

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện liên thông thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, dược và hành chính tư pháp;

- Phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên bưu chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ liên thông các thủ tục hành chính.

4. Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí, cơ sở vật chất, đảm bảo ngân sách nhà nước phục vụ công tác triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

5. Sở Nội vụ

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông;

- Bố trí bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả của Sở Tư pháp, Sở Y tế ở vị trí liền kề nhau tại Trung tâm hành chính công.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế, Báo Bình Dương và Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Bưu điện tỉnh trong việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nhằm đảm bảo triển khai Kế hoạch một cách hiệu quả trên thực tế.

7. Bưu điện tỉnh:

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của cá nhân.

- Nộp đầy đủ, đúng thời hạn tiền phí đã thu từ cá nhân cho cơ quan có thẩm quyền.

- Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất chủ trì hoặc phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên bưu chính về quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính.

8. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định theo đúng chế độ quy định hiện hành để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí của ngân sách cấp mình.

Trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; Bộ Y tế;
- Cục KSTTHC (VP CP);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp; Y tế; Tài chính;
- Sở Nội vụ;
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;
- Báo Bình Dương; Đài PTTH tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- LĐVP (Lg,V), Th;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4918/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4918/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4918/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4918/KH-UBND 2017 liên thông thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4918/KH-UBND 2017 liên thông thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4918/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành01/11/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 4918/KH-UBND 2017 liên thông thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh Bình Dương

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4918/KH-UBND 2017 liên thông thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh Bình Dương

              • 01/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực